Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening Welzijnssubsidies 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Welzijnssubsidies 2007
CiteertitelVerordening Welzijnssubsidie 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 147 en 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200731-12-2012nieuwe regeling

07-09-2006

Het Carillon, 15-11-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening welzijnssubsidies 2007

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van het college ;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening welzijnssubsidies 2007

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Gemeente:

de gemeente Maasdriel

b.

Gemeenteraad:

de gemeenteraad van Maasdriel

c.

Commissie:

de raadscommissie Zorg

d.

College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel

e.

Awb:

de Algemene wet bestuursrecht

f.

Instelling:

een rechtspersoon, als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met volledige rechtsbevoegdheid, die zich zonder winstoogmerk ten doel stelt in georganiseerd verband activiteiten en/of werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de bevolking van de gemeente Maasdriel en hiertoe een redelijke contributie ontvangt.

g.

Activiteit:

een bezigheid van een instelling die bijdraagt aan het bevorderen van het welzijn in zijn algemeenheid en een lokaal of regionaal karakter heeft.

h.

Aanvraag:

een verzoek van een instelling om een besluit te nemen

i.

Subsidie:

de aanspraak op financiële middelen zoals bedoeld in artikel 4:21, eerste lid van de Awb

j.

Subsidieverlening:

een voorlopige vaststelling van een subsidie.

k.

Subsidiebeschikking:

een schriftelijk besluit tot subsidieverlening, waarin in ieder geval de maximale hoogte van de subsidie, een omschrijving van de uit te voeren activiteiten en eventuele andere dan uit deze verordening voortvloeiende voorwaarden worden vermeld.

l.

Subsidievaststelling:

een schriftelijk besluit waarbij het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld en dat aanspraak geeft op betaling van het vastgestelde bedrag.

m.

Subsidiejaar:

het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

n.

Subsidieplafonds:

de door de gemeenteraad vastgestelde bedragen die gedurende een subsidieperiode ten hoogste beschikbaar zijn voor het verstrekken van subsidies, totaal en per werkterrein, krachtens deze verordening (art. 4:22 van de Awb).

o.

Werkterrein:

een verzameling van activiteiten gericht op het realiseren van een specifiek deel van het gemeentelijk welzijnsbeleid en die onder de werkingssfeer van deze verordening vallen, zoals amateuristische sportbeoefening, amateuristische kunstbeoefening, volksfeesten, EHBO-verenigingen, peuterspeelzaalwerk, jeugd- en jongerenwerk en ouderenwerk.

p.

Lid:

iemand die actief deelneemt aan de activiteiten van organisaties en hiervoor een contributie betaalt.

q.

Jeugdlid:

lid dat op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

r.

Seniorlid:

lid dat op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd de leeftijd heeft van 65 jaar of ouder.

s.

Gehandicapte sporter:

sporter met een verstandelijke (een intelligentiequotiënt (IQ) van minder dan 70) of lichamelijke (onder andere visuele en/of auditieve) beperking en hierdoor belemmerd is in de bewegingsvrijheid.

t.

Contributie:

de geldelijke bijdragen van leden die worden betaald voor het lidmaatschap van een vereniging; bij organisaties niet zijnde vereniging worden de toegangsprijzen, cursusgelden of andersoortige deelnemersbijdragen, die worden geheven als tegenprestatie op deelname aan activiteiten hiermee gelijk gesteld.

Artikel 1.2 Reikwijdte verordening

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op alle ten laste van de gemeentebegroting komende incidentele en structurele subsidies, voor zover bij afzonderlijk raadsbesluit niet anders is bepaald.

 • 2.

  Deze verordening is niet van toepassing op geldelijke of op geld waardeerbare steun van de gemeente aan:

  • a.

   publiekrechtelijke lichamen of organen in de kosten van activiteiten en/of voorzieningen die in een publiekrechtelijke functie haar oorzaak vinden.

  • b.

   gemeentelijke adviesorganen.

  • c.

   al dan niet door de gemeente ingestelde en door of namens haar beheerde fondsen.

  • d.

   landelijke instellingen ten behoeve van jaarlijks terugkerende erkenningsbijdragen aan landelijke instellingen met een doelstelling c.q. activiteiten die een landelijk c.q. regionaal karakter dienen, zulks ter beoordeling van het college, tenzij de gemeenteraad uitdrukkelijk anders bepaalt.

 • 3.

  Bij afzonderlijke verordening en besluiten kan de gemeenteraad nadere regels stellen betreffende de eisen waaraan instellingen binnen een bepaalde werksoort moeten voldoen om voor een subsidie in aanmerking te komen, alsmede betreffende de grondslag.

Artikel 1.3 Subsidieaanspraak

Tenzij in enig artikel van deze verordening anders wordt bepaald, kan subsidie slechts worden verleend indien wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 1.4.

Artikel 1.4 Algemene subsidievoorwaarden

Activiteiten zijn slechts subsidiabel, indien:

 • a.

  de instelling rechtspersoonlijkheid bezit zoals bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • b.

  de instelling in het bezit is van statuten en/of een huishoudelijk reglement.

 • c.

  de activiteiten open staan voor alle inwoners uit de gemeente.

 • d.

  een vereniging minimaal 15 actieve leden heeft en ten minste 3 jaar bestaat.

 • e.

  tenminste 75% van de leden van de instelling of deelnemers aan de activiteit(en) woonachtig is in de gemeente of er sprake is van een uniek aanbod van activiteiten. In het laatste geval wordt gesubsidieerd naar rato van het aantal leden uit de gemeente. Indien een instelling meer dan 10% onder het vereiste aantal leden zakt en de instelling er vervolgens niet in slaagt binnen een jaar weer boven dit aantal uit te komen, wordt de subsidierelatie beëindigd.

 • f.

  de instelling voldoet aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • g.

  de beschikbaar gestelde subsidie in zijn geheel ten goede komt aan de exploitatie van de activiteiten.

 • h.

  mag worden verwacht, dat met inbegrip van de te verlenen subsidie, de nodige gelden beschikbaar zijn om die doelstelling(en) te bereiken en de instelling hiertoe een regeling heeft getroffen op grond waarvan de leden of deelnemers een redelijke contributie betalen.

 • i.

  het plaatselijk belang van de te organiseren activiteiten in voldoende mate kan worden aangetoond.

 • j.

  activiteiten dienen toegankelijk te zijn voor alle inwoners van de gemeente Maasdriel tenzij bepaalde doelgroepen zijn genoemd als specifiek aandachtsgebied in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 1.5 Subsidieplafonds

 • 1.

  De gemeenteraad stelt subsidieplafonds vast overeenkomstig de subsidiebudgetten genoemd in de gemeentebegroting.

 • 2.

  Het college is bevoegd subsidie te verlenen voor zover er op de desbetreffende begrotingsposten van de goedgekeurde gemeentebegroting daartoe gelden zijn uitgetrokken.

Artikel 1.6 Welzijnsbudget

De raad stelt op de begroting een bedrag beschikbaar (het zogeheten Welzijnsbudget), waaruit het college subsidie kan verlenen ten behoeve van:

 • a.

  een instelling die subsidie geniet maar bijzondere kosten heeft die een te zware belasting voor de normale exploitatie vormen of die anderszins in een financieel bijzonder moeilijke positie verkeert die niet was te voorzien.

 • b.

  de subsidiëring van eenmalige of incidentele activiteiten.

 • c.

  de tijdelijke subsidiëring van nieuwe activiteiten, al dan niet met een experimenteel karakter, die niet voor een subsidie op grond van de overige bepalingen van deze verordening in aanmerking komen.

 • d.

  subsidiëring van activiteiten in het lopende begrotingsjaar waarmee in het subsidieprogramma geen rekening is gehouden.

Artikel 1.7 Soorten subsidie

 • 1.

  Subsidies kunnen als volgt worden onderscheiden:

  • a.

   waarderingssubsidie: een structurele subsidie waarmee de gemeente aangeeft bepaalde activiteiten van belang te vinden, zonder deze naar aard en inhoud te willen beïnvloeden.

  • b.

   incidentele subsidie: subsidie voor eenmalige of incidentele activiteiten of evenementen, niet zijnde jubilea. Hieronder kan ook begrepen worden een financiële bijdrage die kan leiden tot een structurele subsidie (startsubsidie). Niet subsidiabel zijn de kosten van festiviteiten en jubilea, reiskosten en kosten van eten en drinken.

  • c.

   meerjarensubsidie: een voor een periode van vier jaar vastgestelde waarderingssubsidie.

  • d.

   budgetsubsidie: een subsidie ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, waarbij meetbare producten, activiteiten en prestaties worden gekoppeld aan de te verstrekken subsidie.

 • 2.

  Een incidentele subsidie kan aanvullend zijn op een reeds toegekende waarderingssubsidie.

Artikel 1.8 Subsidiebeleid en subsidiegrondslagen

De toetsingscriteria alsmede de subsidiegrondslagen worden vastgelegd in de bijlage bij deze verordening.

Hoofdstuk 2 Subsidieaanvraag

Artikel 2.1 Indiening aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie dient schriftelijk bij het college te worden ingediend vóór 1 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor subsidie wordt gevraagd. Het college kan verlangen dat bij het aanvragen van subsidie gebruik wordt gemaakt van hiervoor bestemde formulieren.

 • 2.

  De in het eerste lid gestelde termijn is niet van toepassing voor instellingen, die om een incidentele of eenmalige subsidieverzoeken. Een dergelijk verzoek dient minimaal 2 maanden vóór het plaatsvinden van de activiteit bij het college te worden ingediend.

 • 3.

  Het college kan uitstel verlenen van de indieningsdatum als genoemd in lid 1 en 2.

Artikel 2.2 Te overleggen bescheiden

 • 1.

  Bij een aanvraag om een subsidie worden overgelegd:

  • a.

   een afschrift van de statuten en/of oprichtingsakte van de instelling.

  • b.

   (indien aanwezig) een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling op het tijdstip van het indienen van de aanvraag.

  • d.

   een activiteitenprogramma voor de periode waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, waarin in ieder geval tot uiting komen de aard, omvang en intensiteit van de geplande activiteiten, de doelgroepen waarop de activiteiten worden gericht en het verwachte aantal deelnemers.

  • e.

   een begroting van inkomsten en uitgaven, alsmede een toelichting op deze begroting.

  • f.

   een overzicht van te heffen bijdragen van deelnemers en/of leden.

  • g.

   een overzicht van de financiële toestand van de instelling op het tijdstip van de aanvraag (jaarrekening en balans).

  • h.

   indien van toepassing een opgave van het aantal actieve jeugdleden, actieve gehandicapte leden en actieve 65-plussers, afkomstig uit de gemeente Maasdriel.

 • 2.

  Het overleggen van de in het eerste lid onder a en b bedoelde bescheiden is slechts noodzakelijk bij een eerste aanvraag.

Artikel 2.3. Regionale activiteiten

Landelijke, regionale of plaatselijke instellingen kunnen een subsidie aanvragen voor regionale activiteiten, bestaande uit een vast bedrag of een bedrag per deelnemer uit deze gemeente.

Artikel 2.4 Ontheffing

Het college kan ontheffing verlenen van een of meer in artikel 2.2 gestelde eisen indien de naleving daarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd of daar geen aanwijsbaar belang mee is gediend.

Hoofdstuk 3 Subsidieverlening

Artikel 3.1. Beschikkingstermijn

 • 1.

  Het college deelt het besluit op de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 2.1 uiterlijk binnen zes weken na vaststelling van de gemeentebegroting mee aan de instelling. Voor incidentele subsidies geschiedt dit binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het besluit tot subsidieverlening vermeldt naast het bepaalde in artikelen 4:30 en 4:31 Awb in ieder geval:

  • a.

   welke verplichtingen aan de subsidie zijn verbonden.

  • b.

   of er bij de aanvraag tot subsidievaststelling een accountantsverklaring dient te worden overgelegd.

Artikel 3.2 Toetsingscriteria

 • 1.

  De subsidiegrondslagen, alsmede de bedragen die per subsidiegrondslag beschikbaar worden gesteld, staan in de bijlage bij deze verordening die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Hierin staan tevens de subsidieplafonds per werkterrein.

 • 2.

  De gemeenteraad kan in dit overzicht tevens aangeven welke voorwaarden het college aan het verlenen van subsidies kan verbinden.

 • 3.

  De gemeenteraad stelt het overzicht vast voorafgaand aan het jaar waarop het overzicht betrekking heeft.

Artikel 3.3 Weigeringsgronden

De subsidieverlening kan, naast de in artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb

genoemde gevallen, worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag later is ingediend dan de op grond van artikel 2.1 vastgestelde datum.

 • b.

  de activiteiten van de aanvrager niet specifiek gericht zullen zijn op de gemeente of niet aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente.

 • c.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld.

 • d.

  uit bij de aanvraag overgelegde bescheiden blijkt dat de aanvrager zelf in de kosten daarvan kan voorzien, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden.

 • e.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

 • f.

  de activiteiten een overwegend politiek, godsdienstig, levensbeschouwelijk en/of emancipatorisch karakter hebben.

 • g.

  de subsidieverstrekking niet past binnen de voorwaarden gesteld in deze verordening.

Artikel 3.4 Meerjarensubsidie

 • 1.

  De gemeenteraad kan voor een langere periode dan één jaar subsidie verlenen.

 • 2.

  Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, wordt in het subsidiebesluit aangegeven op welk bedrag de instelling voor ieder jaar recht heeft, dan wel op welke wijze is voorzien in indexering.

 • 3.

  Indien er sprake is van een meerjarensubsidie wordt de hoogte van de subsidie éénmaal in de vier jaar heroverwogen aan de hand van de jaarrekeningen en de activiteitenoverzichten van de voorafgaande drie jaren.

 • 4.

  Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, dient de instelling jaarlijks een aanvraag en een financiële verantwoording in te dienen, op de tijdstippen zoals genoemd in artikel 2.1 en 5.1.

Artikel 3.5 Intrekken of wijzigen

Naast de in afdeling 4.2.6. van de Awb genoemde gevallen kan het college de subsidieverlening met inachtneming van een redelijke termijn intrekken of wijzigingen als de instelling niet meer voldoet aan de criteria voor subsidieverstrekking volgens deze verordening.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 4.1. Doeleinden

De subsidieontvanger zorgt er voor dat:

 • 1.

  doeleinden, gesteld in het activiteitenplan, op doelmatige wijze worden nagestreefd.

 • 2.

  de werkzaamheden op een zodanige wijze worden geregeld dat een goed beleid en beheer worden gevoerd.

 • 3.

  de subsidie op een doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze wordt verleend.

 • 4.

  de instelling aan het college alsmede aan daartoe door haar aangewezen ambtenaren toegang verleent tot haar activiteiten en/of haar accommodatie.

Artikel 4.2 Administratie

De subsidieontvanger zorgt er voorts voor dat:

 • 1.

  de administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd.

 • 2.

  de administratie een juist, volledig en actueel beeld geeft van het functioneren van de instelling.

 • 3.

  van alle ontvangsten en uitgaven deugdelijke bewijsstukken aanwezig zijn.

 • 4.

  op verzoek van het college inzage wordt verleend in de boekhouding en administratie en gevraagde inlichtingen worden verstrekt die verband houden met de subsidiëring.

 • 5.

  uit de administratie op eenvoudige wijze een overzicht kan worden verkregen van de bezittingen, vorderingen, schulden en exploitatieresultaten.

 • 6.

  van subsidiabele uitgaven bewijsstukken op naam van de instelling kunnen worden overgelegd, waaruit de aard van geleverde zaken of verrichte diensten blijkt.

 • 7.

  ontvangsten, zoals erfstellingen, legaten en schenkingen aangegeven worden in de exploitatierekening, tenzij deze uitdrukkelijk voor kapitaal- of fondsvorming zijn bestemd. Een nalatenschap mag slechts worden aanvaard onder het voorbehoud van boedelbeschrijving.

 • 8.

  het vormen van reserves of fondsen met of mede met subsidie slechts geschiedt voor de bestemmingen die de gemeente in haar beleid heeft opgenomen.

 • 9.

  andere verplichtingen, die in de beschikking tot verlening zijn opgelegd, nagekomen worden.

 • 10.

  het college kan bepalen dat een instelling niet of niet geheel hoeft te voldoen aan het bepaalde onder artikel 4.2, lid 6, 7 en 8.

Artikel 4.3 Wijziging van omstandigheden

 • 1.

  De subsidieontvanger brengt wijzigingen in de statuten, reglementen, bestuurssamenstelling en de financiële positie, voor zover zij weet of behoort te weten dat de wijziging van belang is voor de beoordeling van de aanvraag, verlening of vaststelling van de subsidie, onverwijld schriftelijk ter kennis van het college.

 • 2.

  De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het college van overige omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden relevante stukken overgelegd.

Artikel 4.4 Liquidatie

 • 1.

  De instelling meldt het voornemen tot ontbinding onverwijld aan het college.

 • 2.

  Bij ontbinding is de procedure omtrent de vaststelling van subsidie van toepassing. Voor zover een batig liquidatiesaldo mede door het toekennen van de gemeentelijke subsidie is gevormd, kan het college terugstorting van dit saldo in de gemeentekas verlangen tot maximaal het bedrag dat aan subsidie is verleend.

Artikel 4.5 Verzekeringen

 • 1.

  De instelling die een subsidie ontvangt, verzekert haar roerende en onroerende zaken op afdoende wijze tegen risico van diefstal en brand en het risico van wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden.

 • 2.

  De gemeente sluit een collectieve verzekering af voor alle vrijwilligers, die werkzaamheden verrichten in het kader van de gesubsidieerde activiteiten. De vrijwilligerspolis bestaat uit een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering, een ongevalleninzittenden-verzekering en een persoonlijke eigendommenverzekering.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van de verplichtingen, vermeld in het eerste lid.

Artikel 4.6. Verslaglegging

De ontvanger van een subsidie stelt na afloop van de subsidieperiode of de activiteit(en) waarvoor een eenmalige subsidie is verleend, een verslag vast dat inzicht geeft in de aard, duur en omvang van de met behulp van subsidiëring verrichte activiteiten. In het verslag is een vergelijking opgenomen van de verrichte activiteiten met de in het activiteitenplan voorgenomen activiteiten. Bovendien vermeldt het verslag of de verrichte activiteiten van verantwoorde kwaliteit (doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht) zijn geweest.

Hoofdstuk 5 Subsidievaststelling

Artikel 5.1 Termijn van indiening

 • 1.

  De ontvanger van een subsidie dient binnen 3 maanden na afloop van de subsidieperiode of van de activiteit(en) waarvoor een eenmalige subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  Het college kan uitstel verlenen van de in lid 1 genoemde indieningsdatum.

Artikel 5.2. Over te leggen bescheiden

 • 1.

  Bij de aanvraag wordt het volgende overgelegd, tenzij in het besluit tot subsidieverlening is bepaald dat met minder bescheiden kan worden volstaan:

  • a.

   een verslag van de activiteiten, dat inzicht verschaft in de soort en omvang van de activiteiten, het bereik onder de doelgroepen of aantal deelnemers, de prioriteiten die zijn gesteld en de gehanteerde contributies.

  • b.

   een opgaaf van de bestuurssamenstelling en het aantal leden, waarbij onderscheid gemaakt moet worden naar leden wel en niet afkomstig uit de gemeente Maasdriel en naar leeftijd (jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar). De opgave dient de volgende persoonsgegevens te vermelden: naam, voorletters, geboortedatum, adres en woonplaats.

  • c.

   een financieel verslag, bedoeld in de artikelen 4:76 en 4:77 van de Awb.

  • d.

   indien de subsidieontvanger ingevolge wettelijk voorschrift verplicht is tot het opstellen van een jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt in plaats van het financieel verslag de jaarrekening overgelegd. De jaarrekening is voorzien van een verklaring van een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

  • e.

   Indien op de subsidieontvanger niet de wettelijke verplichting als bedoeld in lid 2 rust kunnen burgemeester en wethouders verlangen dat het financieel verslag ook vergezeld gaat van een verklaring en/of een rapport van een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring dient, tezamen met de aanvraag tot vaststelling van de subsidie, vóór 1 juli na afloop van het subsidiejaar waarvoor de subsidie is verleend ingediend te worden; dit in afwijking van het bepaalde in artikel 5.1.

 • 2.

  Het college kan bepalen, dat binnen een bepaalde termijn nadere gegevens dienen te worden overgelegd.

Artikel 5.3 Ontheffing

Het college kan ontheffing verlenen van een of meer in artikel 5.2 gestelde eisen indien de naleving daarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd of daar geen aanwijsbaar belang mee is gediend.

Artikel 5.4 Vaststelling

 • 1.

  Het college stelt de subsidie vast binnen 13 weken na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

 • 2.

  De subsidie kan in afwijking van de subsidieverlening worden vastgesteld indien er veranderingen zijn opgetreden in de gegevens waarop de subsidieverlening is gebaseerd.

 • 3.

  De subsidie kan niet hoger worden vastgesteld dan bij het besluit tot subsidieverlening is bepaald.

 • 4.

  Het college kan de subsidie geheel of gedeeltelijk ambtshalve vaststellen, indien na afloop van de termijn voor de indiening van de aanvraag tot vaststelling als bedoeld in artikel 5.1 geen aanvraag is ingediend of indien het besluit tot subsidieverlening tussentijds is ingetrokken. De ambtshalve vaststelling vindt uiterlijk plaats op 1 augustus na de termijn als bedoeld in artikel 5.1.

Hoofdstuk 6 Uitbetaling subsidie

Artikel 6.1 Bevoorschotting

Vooruitlopend op de vaststelling van de subsidie kan het college voorschotten verlenen.

Artikel 6.2. Betaling

Onder verrekening van de betaalde voorschotten wordt de vastgestelde subsidie binnen 12 weken na de bekendmaking van de subsidievaststelling betaald.

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7.1 Vangnetbepaling

 • 1.

  Het college treft in alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is, de nodige voorzieningen en/of nemen de nodige beslissingen.

 • 2.

  Het college kan in kennelijk onbillijke gevallen van één of meerdere artikelen uit deze verordening afwijken.

Artikel 7.2 Overgangsbepaling

Op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend blijven de bepalingen zoals opgenomen in de Verordening welzijnssubsidies 2005 van toepassing voor de duur van het lopende subsidiejaar. Dit betekent dat ook aanvragen tot subsidievaststelling van toekenningen van vóór de inwerkingtreding van deze verordening volgens de Verordening welzijnssubsidies 2005 worden behandeld.

Artikel 7.3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt op 1 januari 2007 in werking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de Verordening welzijnssubsidies 2005, vastgesteld op 22 december 2005.

Artikel 7.4 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening welzijnssubsidies 2007”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 september 2006.

De raad voornoemd,

De griffier

Mevr. drs. J.F.van Zutphen

de voorzitter

drs. J.M.L.N.Mikkers

Bijlage bij de Verordening welzijnssubsidies

Inleiding

Het welzijnssubsidiebeleid van de gemeente Maasdriel wordt tot op heden iedere drie tot vier jaar geëvalueerd. Op grond hiervan alsmede de taakstellende bezuinigingsoperatie heeft de gemeenteraad in oktober 2005 ingestemd met de nieuwe uitgangspunten van het subsidiebeleid.

Ten behoeve van het subsidiebeleid is er een verordening welzijnssubsidies gemaakt. Deze bijlage bevat de uitwerking van de verordening.

In dit document is opgenomen een overzicht van subsidieplafonds, subsidiegrondslagen en subsidiebedragen per werkterrein op het gebied van welzijn, zoals dit in de gemeente Maasdriel wordt uitgevoerd.

Hoofddoelstelling van het subsidiebeleid

De hoofddoelstelling van het gemeentelijk welzijnsbeleid is het bieden van mogelijkheden om mensen deel te laten nemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer.

Het accent bij de subsidiëring ligt in het nieuwe subsidiebeleid bij activiteiten die voor de doelgroepen jeugd, 65-plussers, gehandicapten en voor en door vrijwilligers worden georganiseerd. Voor de doelgroepen jongeren en ouderen is een activiteitenbudget beschikbaar en bij verenigingen worden alleen leden uit de genoemde doelgroepen gesubsidieerd.

Het welzijnsbeleid bestaat in eerste instantie uit het faciliteren, instandhouden en versterken van een aantal basisvoorzieningen. Dit beleid is niet altijd voor alle doelgroepen toereikend. Op basis van gegevens, ervaringen, inzichten en ontwikkelingen dient continue bepaald te worden voor welke groepen extra aandacht nodig is.

Uitgangspunten van het subsidiebeleid

Doelgroepen

Het subsidiebeleid van de gemeente Maasdriel richt zich op de volgende doelgroepen:

 • 1.

  Jeugd tot 18 jaar (in 2007 voor inwoners geboren op of na 1-1-1989)

 • 2.

  Ouderen vanaf 65 jaar (in 2007 voor inwoners geboren voor 1-1-1942)

 • 3.

  Gehandicapten

 • 4.

  Vrijwilligers

Voor verenigingen geldt 1 januari als peildatum voor het aantal leden.

Activiteiten voor volwassenen van 18 tot en met 64 jaar komen niet voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking. Wanneer men een lidmaatschap of activiteiten niet kan betalen, dan kan men - mits men aan de voorwaarden voldoet - individueel een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand.

Vrijwilligers

Ten behoeve van het vrijwilligerswerk is enkele jaren geleden met steun van de rijksoverheid (tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligersbeleid) het Steunpunt Vrijwilligerswerk Bommelerwaard opgericht. Na afloop van de landelijke regelingen eind 2005 hebben de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel dit steunpunt voortgezet. Bij het steunpunt kan men terecht voor ondersteuning, kennisvergaring en deskundigheidsbevordering (onder andere door middel van cursussen).

De gemeente sluit vanaf 2007 een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers, ook voor vrijwilligers van niet gesubsidieerde verenigingen en instellingen. Bij de introductie worden informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Deze vrijwilligersverzekering bestaat uit vier onderdelen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering

 • Ongevallenverzekering

 • Ongevallen-inzittenden verzekering

 • Persoonlijke eigendommenverzekering

Ambitieniveau

De gemeente hanteert als uitgangspunt een modaal (basis)niveau, passend bij de grootte van de gemeente. Er bestaan wel eisen met betrekking tot diploma's e.d. (bij sporttrainers), maar geen richtlijnen voor de kosten van trainers, regisseurs en dirigenten. Het is veelal een vraag-aanbod verhouding, waarbij de reputatie van zo'n persoon een belangrijke rol speelt. Overigens worden deze kosten buiten de subsidiabele kosten gehouden.

Leefbaarheid

De gemeente hecht waarde aan de leefbaarheid van de (kleine) kernen. Om deze reden worden enkele subsidies evenredig over de kernen verdeeld. In oktober 2002 is de Nota Dorpshuizenbeleid vastgesteld. Hierin worden mogelijke subsidies voor deze accommodaties genoemd.

Samenwerking

De gemeente hecht grote waarde aan samenwerking tussen verenigingen en instanties. Voor activiteiten voor jeugd en jongeren en voor ouderen worden de bedragen later verdeeld. Hierbij willen wij een afvaardiging van de organisaties die zich hiermee bezig houdt betrekken.

Bij andere verenigingen is er mogelijk een financiële noodzaak tot samenwerking. Het initiatief voor samenwerking of andere alternatieven wordt niet door de gemeente afgedwongen.

Verenigingen met kantine-faciliteiten

Verenigingen met kantine-faciliteiten komen niet voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking. De enige uitzondering hierop is dat er een subsidie beschikbaar is voor actieve leden uit de doelgroepen (jeugd, 65-plussers en gehandicapten).

Activiteiten

Het organiseren van activiteiten is een belangrijk subsidiecriterium. Het bestaan van de vereniging, dus ook het subsidiëren van onder andere bestuurskosten, is van ondergeschikt belang.

Activiteiten die in het gemeentelijk belang worden uitgevoerd, kunnen worden gesubsidieerd. Dit geldt niet voor activiteiten met een overwegend politiek, godsdienstig, levensbeschouwelijk en/of emancipatorisch karakter. De activiteiten dienen niet sec ten nutte van de levensbeschouwelijke of godsdienstige instantie zelf te komen, maar moeten ook ten minste voor 50% gericht zijn op activiteiten buiten de instantie. Verder mag geen sprake zijn van nadere voorwaarden om lid te kunnen worden van een dergelijke vereniging of stichting; iedereen moet lid kunnen worden, ongeacht geloof, afkomst e.d.

Instellingen die voor subsidie in aanmerking komen:

 • Openbare bibliotheek

 • Amateuristische sportbeoefening (binnen- en buitensportverenigingen en binnensportaccommodaties)

 • Amateuristische kunstbeoefening (muziekverenigingen, toneelverenigingen en overige culturele verenigingen)

 • Volksfeesten (viering Koninginnedag en intocht Sint-Nicolaas)

 • Speelterreinen

 • Ouderenwerk

 • Maatschappelijke begeleiding en advies

 • Jeugd- en jongerenwerk

 • Peuterspeelzaalwerk

 • Eerste hulp bij ongelukken

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn dat de vereniging of instelling aangesloten is bij een sportbond (die voorkomt op de lijst van NOC*NSF) of NVVS (Nederlandse Vereniging van Hengelsportverenigingen) of NFF (Nederlandse Fietscross Club) of een koepelorganisatie. Subsidies worden slechts toegekend aan instellingen die volledige rechtspersoonlijkheid bezitten.

Algemene subsidieregels

 • -

  Subsidies zijn beschikbaar voor actieve leden (jeugd, 65-plussers en gehandicapten), die wonen in de gemeente Maasdriel.

 • -

  Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 300,=. Lagere bedragen worden uit kostenoverwegingen niet uitbetaald. Na berekening worden de uit te betalen subsidiebedragen afgerond op ronde bedragen van € 5,=.

 • -

  Verenigingen krijgen een meerjarensubsidie voor de periode 2007 tot en met 2010. Jaarlijks zal een aanpassing met het inflatiecijfer plaats vinden. Bij grote veranderingen in de basisgegevens, waarop de subsidie is gebaseerd, kan een verzoek worden ingediend tot tussentijdse aanpassing.

 • -

  Voor de verantwoording van een ontvangen subsidie is een accountantsverklaring, zoals genoemd in artikel 5.2, lid e van de Verordening Welzijnssubsidies, verplicht wanneer het subsidiebedrag meer dan € 22.500,= bedraagt.

Vrijwilligersverzekering

Veel verenigingen hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een collectieve vrijwilligersverzekering. Voor de gemeente biedt het de mogelijkheid om een aantrekkelijke aanbieding te doen, ook aan niet gesubsidieerde verenigingen, terwijl bij problemen de zaken direct met de verzekeraar worden afgehandeld. De gemeente heeft er dus geen omkijken naar. De eenmalige kosten voor een introductie aan de vrijwilligers worden uit incidentele middelen gedekt.

Een offerte met nadere informatie en een offerte is ontvangen van Loket W te Eindhoven, een organisatie die voor ca. 30 gemeenten in Nederland een collectieve vrijwilligersverzekering heeft afgesloten.

De kosten zijn als volgt:

Jaarlijkse kosten

 • ·

  3.711 vrijwilligers (is een ervaringsgegeven op grond van het inwonersaantal) x € 0,80 plus 7% assurantiebelasting = € 3.176,60

 • ·

  Beheerskosten Steunpunt Financiën 54 uur x € 55 = € 2.970,=

 • ·

  Totaal € 6.150,=

Deze kosten worden verantwoord via het welzijnsbudget.

Eenmalige kosten

·Introductie vrijwilligerspolis (eenmalig) € 4.500,=.

Deze kosten worden uit incidentele middelen gedekt.

Openbare bibliotheek

Productnummer: 501

Subsidieplafond:

€ 338.855,=

Subsidiegrondslagen:

Twee stichtingen ontvangen subsidie: Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland (OBR) en Stichting Leesvoorziening Velddriel.

De OBR wordt gesubsidieerd op basis van de Subsidieverordening Basisbibliotheek. Met 10 andere gemeenten is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten op basis waarvan samengewerkt wordt aan de instandhouding van de OBR.

De gemeenteraad heeft op 15 september 2005 besloten dat de subsidie met ingang van 2006 wordt bepaald op basis van een bedrag per inwoner van € 11,=. Naast dit bedrag is de gemeente verantwoordelijk voor de husivestingskosten voor de twee vaste vestigingen in Kerkdriel en Ammerzoden. Vanwege de verhuizing van de bibliotheekvestiging Kerkdriel in de loop van 2006 worden de huisvestingskosten vanaf 2007 nog bepaald.

Stichting Leesvoorziening Velddriel ontvangt een subsidiebudget op basis van het begrote exploitatietekort 2003. In 2006 wordt overwogen of aan de stichting subsidie verstrekt blijft worden en zo ja, hoeveel dit zijn zal. Deze afweging is niet gemaakt in het kader van de Herijking subsidiebeleid maar maakt onderdeel uit van de overwegingen inzake de taakstellende bezuiniging m.b.t. het openbaar bibliotheekwerk.

Activiteiten:

M.b.t. de Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland:

Kennis en informatie

 • uitlenen aan jeugd

 • uitlenen aan volwassenen

 • uitlenen aan ouderen

Ontmoeting en debat

 • openstelling via internet

 • openstelling vaste vestigingen in Kerkdriel en Ammerzoden

 • openstelling via bibliobussen in Hedel, Alem, Rossum, Hurwenen en Heerewaarden

Ontwikkeling en Educatie, Kunst en Cultuur , Lezen en Literatuur

 • ondersteuning, o.a. van scholen, peuterspeelzalen e.d. evenals samenwerking met Culturele Vereniging e.d.

M.b.t. de Stichting Leesvoorziening Velddriel

 • uitlenen van boeken aan basisschoolleerlingen in Velddriel;

 • leesbevorderingsactiviteiten.

Overzicht subsidies:

Openbare bibliotheek

Subsidie 2007

Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland - subsidie (excl. index)

€ 259.095,=

Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland - huisvestingskosten (indicatief)

€ 77.000,=

Stichting Leesvoorziening Velddriel (excl. index)

€ 2.760,=

TOTAAL

€ 338.855,=

Amateuristische sportbeoefening

Productnummer: 502

Buitensportverenigingen

Subsidieplafond: € 17.015,==

Subsidiegrondslagen:

Een bedrag per:

 • actief jeugdlid € 12,50

 • actieve gehandicapte sporter € 25,=

 • actieve 65-plusser € 10,=

 • een toeslag van € 5,= per jeugdlid als compensatie voor hoge trainerskosten, indien door een formele van buiten opgelegde eis c.q. veiligheidsvoorschrift de vereniging gebruik moet maken van gediplomeerde trainers.

Activiteiten:

 • deelname aan competities

 • verzorgen van trainingen

 • organiseren van nevenactiviteiten, zoals toernooien, kampen etc.

Overzicht subsidies:

Buitensportverenigingen

Aantal jeugdleden

Aantal actieve 65-plussers

Aantal lichamelijk gehandicapten

Berekende subsidie 2007

Uit te betalen subsidie 2007

FCC Ammersooyen

36

-

-

€ 450,==

€ 450,==

HSV De Fint

26

27

10

€ 845,==

€ 845,==

HSV Maaskanters

12

30

-

€ 450,==

€ 450,==

HSV Ons Genoegen

17

23

2

€ 492,50

€ 495,==

HSV Oude Maas

35

5

-

€ 487,50

€ 490,==

Korfbalvereniging De Maaskanters

48

-

-

€ 600,==

€ 600,==

Mixed Hockey Bommelerwaard

44

-

-

€ 550,==

€ 550,==

P.C. en R.V. de Gelderse Boys

29

3

1

€ 417,50

€ 420,==

Tennisvereniging Ammerzoden

47

8

-

€ 667,50

€ 670,==

Tennisvereniging De Winkels Hedel

103

8

-

€ 1.367,50

€ 1.370,==

Tennisvereniging Heerewaarden

24

1

-

€ 310,==

€ 310,==

Tennisvereniging Huros

72

-

-

€ 900,==

€ 900,==

Tennisvereniging Maasdriel

103

8

-

€ 1.367,50

€ 1.370,==

Voetbalvereniging Alem

61

-

-

€ 762,50

€ 765,==

Voetbalvereniging D.S.C. (Kerkdriel)

238

1

-

€ 2.985,==

€ 2.985,==

Voetbalvereniging Hedel

105

-

-

€ 1.312,50

€ 1.315,==

Voetbalvereniging Heerewaarden

62

-

-

€ 775,==

€ 775,==

Voetbalvereniging Hurwenen

62

-

-

€ 775,==

€ 775,==

Voetbalvereniging Jan van Arckel (Amm)

171

-

-

€ 2.137,50

€ 2.140,==

Voetbalvereniging R.K.V.S.C. (Velddriel)

40

-

-

€ 500,==

€ 500,==

Voetbalvereniging Rossum

77

3

-

€ 992,50

€ 995,==

Voetbalvereniging WSV Well

46

-

-

€ 575,==

€ 575,==

TOTAAL

1.458

117

13

€ 19.720,==

€ 19.745,==

Binnensportverenigingen

Subsidieplafond: € 62.590,=

Subsidiegrondslagen:

Een bedrag per:

 • actief jeugdlid € 12,50

 • actieve gehandicapte sporter € 25,=

 • actieve 65-plusser € 10,=

 • een vergoeding in de huurkosten van 45% van de werkelijk gemaakte huurkosten in 2005 en wanneer gebruik gemaakt wordt van een in de gemeente gelegen accommodatie.

 • een toeslag van € 5,= per jeugdlid als compensatie voor hoge trainerskosten, indien door een formele van buiten opgelegde eis c.q. veiligheidsvoorschrift de vereniging gebruik moet maken van gediplomeerde trainers.

Activiteiten:

 • deelname aan competities

 • verzorgen van trainingen

 • organiseren van nevenactiviteiten, zoals toernooien, kampen etc.

Overzicht subsidies:

Binnensportverenigingen

Aantal jeugdleden

Aantal actieve 65-plussers

Aantal lichamelijk gehandicapten

Huurkosten 2005

Berekende subsidie 2007

Uit te betalen subsidie 2007

Ammerzodense Badmintonclub

35

-

-

€ 5.850,=

€ 3.070,==

€ 3.070

Badmintonclub Rossum

30

-

1

€ 3.211,=

€ 1.845,==

€ 1.845

Balletclub Ammerzoden

51

-

1

€ 1.229,=

€ 1.215,50

€ 1.215

Basketbalvereniging Condor

49

-

-

€ 9.705,=

€ 4.979,50

€ 4.980

Gym- en turnver. Ammerzoden*

116

-

-

€ 7.869,=

€ 5.571,==

€ 5.570

Gymnastiekvereniging de Brug

102

-

-

€ 6.767,=

€ 4.830,==

€ 4.830

Gymvereniging Kerkdriel

68

4

-

€ 3.937,=

€ 3.002,==

€ 3.000

Kerkdrielse Badmintonclub (KBC)

69

-

-

€ 10.769,=

€ 5.708,==

€ 5.710

Kunstrolschaatsclub de Ker-Rolls

52

-

-

€ 27.070,=

€ 12.832,==

€ 12.830

Sportvereniging Trios

193

15

-

€ 6.175,=

€ 6.306,50

€ 6.305

Tafeltennisvereniging Always Fair

16

-

1

€ 3.472,=

€ 1.787,==

€ 1.785

Tafeltennisver.H.T.T.C. Heerew.

2

-

-

€ 800,=

€ 385,==

€ 385

Tafeltennisvereniging Rotac '82

10

-

-

€ 1.949,=

€ 1.002,==

€ 1.000

Volleybalvereniging Smash

28

-

-

€ 5.846,=

€ 2.981,==

€ 2.980

Zwemverenging Kerkdriel

64

-

-

€ 14.255,=

€ 7.215,==

€ 7.215

TOTAAL

885

19

3

 

 

€ 63.720

Amateuristische kunstbeoefening

Productnummer: 505

Muziekverenigingen

Subsidieplafond: € 55.440,=

Subsidiegrondslagen:

Een bedrag per:

 • jeugdlid € 12,50

 • gehandicapte speler/zanger € 25,=

 • actieve 65-plusser € 10,=

 • een vergoeding in de kosten van de muziekopleiding voor eigen leden t/m 17 jaar van € 100,= per lid uit de gemeente

 • een basisbedrag per vereniging van € 500,=

 • uit "leefbaarheidsoverwegingen" een toeslag van € 500,= voor fanfares en harmonieën uit kernen kleiner dan 3.000 inwoners

 • een bedrag per bespeeld instrument van € 50,= tot een maximum van het aantal leden.

Activiteiten:

 • verzorgen van minimaal een keer per jaar een openbaar optreden in de gemeente

 • wekelijkse repetities

 • opleiden van jeugdleden

 • diverse nevenactiviteiten

Overzicht subsidies:

Muziekverenigingen

Aantal jeugdleden

Aantal actieve 65-plussers

Aantal gehandicapten

muziekopleiding jeugd

bespeelde instrumenten

berekende subsidie 2007

uit te betalen subsidie 2007

Accordeonver. Vita Nova Hedel

-

2

-

-

18

€ 1.420,==

€ 1.420

D.E.S. Hedel

44

3

-

44

121

€ 11.530,==

€ 11.530

Fanfare Alem*

19

1

-

3

55

€ 4.297,50

€ 4.300

Fanfare Juliana Rossum

7

1

-

6

65

€ 4.947,50

€ 4.950

Fanfare La Harpe Velddriel

13

-

-

13

45

€ 4.712,50

€ 4.715

Fanfare St. Caecilia Ammerzoden

23

5

-

23

80

€ 7.137,50

€ 7.140

Harmonie Concordia Heerewaarden

7

3

-

7

52

€ 4.417,50

€ 4.420

Herrivarda Pipes and Drums

2

-

-

2

20

€ 1.725,==

€ 1.725

Jachthoorn Trompetterkorps DES Kerkdriel

6

3

-

6

44

€ 3.405,==

€ 3.405

Kon. Harmonie Semper Crescendo Kerkdriel

30

2

-

25

89

€ 7.845,==

€ 7.845

Muziekvereniging OBK Well

7

5

-

5

47

€ 3.987,50

€ 3.990

TOTAAL

158

25

-

134

636

€ 55.425,==

€ 55.440

Toneel- en overige culturele verenigingen

Subsidieplafond: € 4.680,=

Subsidiegrondslagen:

Een bedrag per:

 • ·

  jeugdlid € 12,50

 • ·

  gehandicapte speler/zanger € 25,=

 • ·

  actieve 65-plusser € 10,=

 • ·

  een basisbedrag per vereniging van € 500,=

 • ·

  een vergoeding van 25% van de huurkosten, op voorwaarde dat gebruik gemaakt wordt van een in de gemeente gelegen accommodatie (mits deze mogelijkheid er is)

Activiteiten:

 • verzorgen van minimaal een keer per jaar een openbaar optreden in de gemeente

 • wekelijkse repetities

 • opleiden van jeugdleden

 • diverse nevenactiviteiten

Overzicht subsidies:

Toneelverenigingen

Aantal jeugdleden

Aantal actieve 65-plussers

Aantal gehandicapten

Huurkosten 2005

Berekende subsidie 2007

Uit te betalen subsidie 2007

Toneelvereniging Aktief

-

1

-

-

€ 510,==

€ 510

Toneelvereniging De Smoakmoakers

-

5

-

€ 1.500,=

€ 925,==

€ 925

Toneelvereniging Dilettitia

8

4

-

€ 1.955,=

€ 1.129,==

€ 1.130

Toneelvereniging Hurnse Uylen

20

-

-

€ 1.005,=

€ 1.001,==

€ 1.000

Toneelvereniging St. Genesius

1

2

-

€ 125,=

€ 563,50

€ 565

Volksdansgroep Zemer Atiek

-

5

-

-

€ 550,==

€ 550

TOTAAL

29

17

-

 

€ 4.678,50

€ 4.680

Volksfeesten

Productnummer: 522

Subsidieplafond: € 10.860,=

Subsidiegrondslagen:

 • ten behoeve van de viering van Koninginnedag en de intocht van St. Nicolaas is voor iedere kern een vast bedrag per activiteit van € 300,= beschikbaar

 • daarnaast een bedrag per kind van 4 t/m 12 jaar in de betreffende kern van € 1,= .

Activiteiten:

 • organisatie van activiteiten op nationale feestdagen, zoals Koninginnedag en de intocht van St. Nicolaas

Overzicht subsidies:

Volksfeesten

Aantal kind. 4 t/m 12 jr.

Koninginnedag

Sinterklaas

Berekende subsidie 2007

Uit te betalen subsidie 2007

St. Nicolaascomité Alem

88

 

x

€ 388,=

€ 390

Alemse Rakkers

88

x

 

€ 388,=

€ 390

St. jeugd- en jongerenwerk Ammerzoden

421

x

x

€ 1.442,=

€ 1.440

Oranjevereniging Hedel

569

x

 

€ 869,=

€ 870

Sinterklaas Hedel

569

 

x

€ 869,=

€ 870

Festiviteitencomissie Heerewaarden

171

x

x

€ 942,=

€ 940

Oranjevereniging Hurwenen

106

x

 

€ 406,=

€ 405

Oranjevereniging Kerkdriel

778

x

 

€ 1.078,=

€ 1.080

Stichting St. Nicolaasintocht Kerkdriel

778

 

x

€ 1.078,=

€ 1.080

Oranjevereniging Rossum

301

x

 

€ 601,=

€ 600

St. Sinterklaas Rossum/Hurwenen

407

 

x

€ 1.007,=

€ 1.005

Oranjevereniging Velddriel

196

x

x

€ 992,=

€ 990

Oranjevereniging Well

99

x

 

€ 399,=

€ 400

Stichting Jeugd Vakantiespelen Well

99

 

x

€ 399,=

€ 400

TOTAAL

 

 

 

€ 10.858,=

€ 10.860

Speelterreinen

Productnummer: 523

Subsidieplafond: € 900,=

Subsidiegrondslagen:

Een vast bedrag per jaar voor het verrichten van klein onderhoud, verwijderen zwerfvuil, toezicht, het openen en sluiten van het terrein.

Activiteiten:

Het veilig buiten kunnen spelen door kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar.

Overzicht subsidies:

Ouderenwerk

Subsidie 2007

Stichting Speeltuin "de Schippershof

€ 900,=

Ouderenwerk

Productnummer: 619

Subsidieplafond: € 37.840,=

Subsidiegrondslagen:

 • een bedrag van € 12,50 per 65-plusser in de gemeente

 • De subsidiebedragen 2007 zijn nog gebaseerd op die uit het verleden. In 2007 zullen in samenwerking met de Raad van Ouderen nieuwe voorwaarden worden geformuleerd.

Activiteiten:

 • het organiseren van activiteiten specifiek voor 65-plussers

Overzicht subsidies:

Ouderenwerk

Subsidie 2007

Bejaardensoos Alem

€ 925,=

Herv. Bejaardenvereniging Well

€ 1.600,=

De Zonnebloem Ammerzoden

€ 1.665,=

De Zonnebloem Hedel

€ 1.600,=

De Zonnebloem Kerkdriel

€ 1.425,=

Seniorenvereniging St.Jozef A'zoden

€ 2.205,=

KBO Kerkdriel

€ 2.720,=

Open bejaardenwerk Hedel

€ 1.605,=

Open bejaardenwerk Velddriel

€ 1.480,=

Seniorenhof de Munt Hedel

€ 1.990,=

SWO Ammerzoden

€ 1.635,=

SWO Hedel

€ 1.340,=

SWO Heerewaarden

€ 2.635,=

SWO Rossum

€ 3.710,=

S.G.O.M.

€ 4.700,=

Jeu de boulesclub Kerkdriel

€ 615,=

Jeu de boulesclub L'Ammerzo

€ 775,=

Raad van Ouderen

€ 3.500,=

Incidentele activiteiten (nader te verdelen)

€ 1.715,=

TOTAAL

€ 37.840,=

Maatschappelijke begeleiding en advies

Productnummer: 620

Subsidieplafond: € 174.952,=

Subsidiegrondslagen:

Activiteiten:

 • Informatieverstrekking

 • Advisering

 • Maatschappelijke dienstverlening aan mensen met immateriële problemen

Overzicht subsidies:

Maatschappelijke begeleiding en advies

Subsidie 2007

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk

€ 137.400,=

Dagopvang Stichting Thuiszorg

€ 6.495,=

Stichting Welzijn Ouderen Bommelerwaard en Heerewaarden

€ 31.055,=

TOTAAL

€ 174.950,=

Jeugd- en jongerenwerk

Productnummer: 620

Subsidieplafond: € 38.025,=

Subsidiegrondslagen:

 • een bedrag van € 9,= per kind/jongere van 4 t/m 17 jaar in de gemeente

 • Voor wekelijkse activiteiten een bijdrage van € 80,= per (gemiddeld aantal) deelnemer per jaar

 • Voor tweewekelijkse activiteiten een bijdrage van € 40,= per (gemiddeld aantal) deelnemer per jaar

 • Voor maandelijkse activiteiten een bijdrage van € 20,= per (gemiddeld aantal) deelnemer per jaar

 • Voor jaarlijkse activiteiten (zoals Kerst-, Paas- en St. Nicolaasactiviteiten etc.) wordt de volgende subsidie voorgesteld:

  • -

   € 100,= bij activiteiten tot 50 deelnemers

  • -

   € 150,= bij activiteiten van 50 tot 100 deelnemers

  • -

   € 200,= bij activiteiten van 100 tot 200 deelnemers

  • -

   € 250,= bij activiteiten van meer dan 200 deelnemers

  • -

   De subsidie voor een kindervakantieweek en kampactiviteit bedraagt € 5,= per deelnemer. Organisaties die uitsluitend een kindervakantieweek organiseren krijgen een toeslag van € 250,=

Activiteiten:

● het organiseren van activiteiten specifiek voor de doelgroep 4 t/m 17 jaar

Overzicht subsidies:

Jeugdwerk

Subsidie 2007

Jeugdwerk Piepelenberg, Kerkdriel

€ 4.230,=

Stichting Muggenheuvel, Velddriel

€ 5.075,=

Alemse Rakkers

€ 5.920,=

Chr. Jeugdvereniging Well

€ 1.400,=

Hervormde Jeugdraad Rossum

€ 2.465,=

Jeugdwerk Kelderratten Rossum

€ 880,=

Jeugdvakantiespelen Well

€ 450,=

Ned. Herv. Jeugdraad Kerkdriel

€ 550,=

Stichting Jeugdwerk Ammerzoden

€ 500,=

Stichting Jeugdwerk Hedel

€ 6.700,=

St. Kindervakantieweek Rossum

€ 1.485,=

Incidentele activiteiten (nader te verdelen)

€ 8.370,=

TOTAAL

€ 38.025,=

Peuterspeelzalen

Productnummer: 624

Subsidieplafond: € 124.655,=

Subsidiegrondslagen:

Bedrag per peuterplaats (€ 47,= in 2003);

50% van de salariskosten tot één betaalde leidster per groep;

50% van de huurkosten.

Randvoorwaarden:

 • 1.

  leidsters dienen te worden uitbetaald op basis van de CAO Welzijn.

 • 2.

  personeelskosten worden maximaal vergoed overeenkomstig de norm van één betaalde leidster per groep zoals bepaald in de beleidsnota peuterspeelzaalwerk 2005 - 2008.

 • 3.

  peuterspeelzalen dienen te voldoen aan de gestelde eisen in de Verordening peuterspeelzaalwerk.

Activiteiten:

 • Laagdrempelige basisvoorziening voor kinderen van 2 tot 4 jaar met als doelstelling ruimte te beiden om te spelen, te ontmoeten en daarmee te leven en te ontwikkelen op de ontwikkelingsgebieden: emotionele, sociale, cognitieve, motorische en creatieve ontwikkeling.

 • De maximale verblijfsduur is 4 uur per dag.

 • Meestal bezoeken peuters 2 dagdelen per week de peuterspeelzaal.

 • Optioneel: uitvoering van een VVE-programma en samenwerking aan een goede overdracht binnen het VVE-cluster.

Overzicht subsidies

(volgens voorlopige berekening):

Peuterspeelzalen

Subsidie 2007

Dikkertje Dap (Ammerzoden)

€ 20.515 ,=

Humpie Dumpie (Hedel)

€ 26.370 ,=

De Wigwam (Heerewaarden)

€ 7.615 ,=

De Speeltol (Rossum)

€ 16.225 ,=

't Knuffelhuske (Kerkdriel, Velddriel, Alem)

€ 57.995 ,=

TOTAAL

€ 128.720,=

Eerste hulp bij ongelukken

Productnummer: 701

Subsidieplafond: € 3.020,=

Subsidiegrondslagen:

 • ·

  een vast bedrag per vereniging van € 250,=

 • ·

  een bedrag per lid van € 10,=

Activiteiten:

 • cursusssen

 • oefeningen

 • hulp bij activiteiten van derden

Overzicht subsidies:

EHBO-verenigingen

Aantal leden

Subsidie 2007

EHBO Ammerzoden Well

29

€ 540,=

EHBO Hedel

42

€ 670,=

EHBO Heerewaarden

13

€ 380,=

EHBO Hurwenen/Rossum

39

€ 640,=

EHBO Kerkdriel

42

€ 670,=

TOTAAL

165

€ 2.900,=

Welzijnsbudget

Productnummer: 505

Subsidieplafond: € 15.645,=

Uit het welzijnsbudget worden eenmalige subsidies verleend, zoals:

 • a.

  een instelling die een structurele subsidie krijgt, maar bijzondere kosten heeft die een te zware belasting voor de normale exploitatie vormen of die anderszins in een financieel bijzonder moeilijke positie verkeert die niet was te voorzien.

 • b.

  de subsidiëring van incidentele activiteiten.

 • c.

  de tijdelijke subsidiëring van nieuwe activiteiten, al dan niet met een experimenteel karakter, die niet voor een subsidie op grond van de overige bepalingen van deze verordening in aanmerking komen.

 • d.

  subsidiëring van activiteiten in het lopende begrotingsjaar waarmee in het subsidieprogramma geen rekening is gehouden.

 • e.

  niet subsidiabel zijn de kosten van festiviteiten en jubilea, reiskosten en kosten van eten en drinken.

De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal € 500,=.


*
*

is kleine kern en krijgt hiervoor toeslag