Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Maasgouw 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Maasgouw 2013
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing Maasgouw 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie
Externe bijlageTarieventabel behorende bij Verordening Afvalstoffenheffing Maasgouw 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening afvalstoffenheffing Maasgouw 2014.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Maasgouw 2012.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
  2. Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201201-01-2014nieuwe regeling

20-12-2012

Trompetter, 28 december 2012

R12.0629  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Maasgouw 2013

De raad van de gemeente Maasgouw,     gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;     gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;     B E S L U I T :     vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Maasgouw 2013” (Verordening afvalstoffenheffing Maasgouw 2013).

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 1          minicontainer          :     een door of namens het college van burgemeester en wethouders ter                                              beschikking gestelde voorziening ten behoeve van de opslag van afvalstoffen                                                 niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 eerste lid van de                                                 Wet milieubeheer, met een inhoud van 240 liter of minder; 2          verzamelcontainer   :     een door of namens het college van burgemeester en wethouders ter                                                            beschikking gestelde voorziening bij o.a. hoogbouw, appartementen en                                                            seniorenhofjes ten behoeve van de opslag van afvalstoffen niet zijnde                                                 gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 eerste lid van de Wet                                               milieubeheer, met een inhoud van 500 liter of meer; 3          gft-afval                 :     groente-, fruit- en tuinafval; 4          restafval                 :     huishoudelijke afvalstoffen niet zijnde gft-afval; 5          gebruik maken        :     gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

1          Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 2          De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor de berekening van de belasting bedoeld in de onderdelen 1.4 en 1.5 van de tarieventabel wordt uitgegaan van het aantal malen dat een minicontainer, onderverdeeld naar de verschillende volumina en afvalfracties ter lediging wordt aangeboden en daarbij door de op het inzamelvoertuig aangebrachte registratieapparatuur wordt geregistreerd. Indien tijdens enige inzamelbeurt door een calamiteit of door een technische storing de minicontainerherkenningsapparatuur of de minicontainerregistratieapparatuur op het inzamelvoertuig of de middelen waarmee de gegevens van de geledigde minicontainers worden opgeslagen niet naar behoren functioneren, wordt overgeschakeld op handmatige registratie van aangeboden en geledigde minicontainers aan de hand van de op de minicontainers aangebrachte visuele herkenningsmiddelen.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

1.De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag geheven. 2.         De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt            mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de         belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

De belasting bedoeld in de onderdelen 1.1 tot en met 1.3 en 1.6 van de tarieventabel, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de in het eerste lid bedoelde belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de in het eerste lid bedoelde belasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt wordt het in hoofdstuk 1, onderdelen 1.4 en 1.5, van de tarieventabel genoemde aantal ledigingen bepaald op zoveel twaalfde gedeel­ten van dit aantal als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt wordt het in hoofdstuk 1, onderdelen 1.4 en 1.5, van de tarieventabel genoemde aantal ledigingen bepaald op zoveel twaalfde gedeel­ten van dit aantal als er in dat jaar, voor het einde van de belastingplicht, volle kalendermaan­den zijn verstreken. De krachtens het vijfde en zesde lid herleide aantallen worden naar beneden afgerond op hele aantallen.  De belasting bedoeld in de onderdelen 1.4 en 1.5 en hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen. In afwijking in zoverre van het eerste lid, is de belasting bedoeld in onderdeel 1.6 van de tarieventabel verschuldigd op het moment van het ter beschikking stellen van de extra container, indien deze in de loop van het belastingjaar ter beschikking wordt gesteld. De in het tweede en derde lid bedoelde heffing naar tijdsgelang is van overeenkomstige toepassing. Bij omwisseling van een minicontainer als bedoeld in hoofdstuk 2, onderdeel 2.1, van de tarieventabel vinden met betrekking tot de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdeel 1.3, het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing. Het in hoofdstuk 1, onderdelen 1.4 en 1.5, van de tarieventabel genoemde aantal ledigingen wordt per minicontainer herberekend naar tijdsgelang, waarbij het vijfde en zesde lid van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 8 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later. In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt. Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereenvolgend niet kunnen worden geïncasseerd vervalt de mogelijkheid tot automatische betalingsincasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid. In afwijking van het eerste lid moeten de aanslagen bedoeld in hoofdstuk 1, onderdeel 1.4 en 1.5 van de tarieventabel binnen één maand na dagtekening worden betaald. Indien de belasting wordt geheven door middel van een mondelinge of gedagtekende kennisgeving moet de belasting, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, worden betaald: ingeval van uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van de uitreiking; ingeval van toezending van de kennisgeving: binnen 30 dagen na de dagtekening. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het colelge van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Maasgouw 2012” van 15 december 2011, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 5 juli 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Maasgouw 2013”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, d.d. 20 december 2012.     De raad voornoemd;   De griffier, De voorzitter,         S.B.J. Backus S.H.M. Strous