Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Maasgouw 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden Maasgouw 2013
CiteertitelVerordening marktgelden Maasgouw 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening marktgelden Maasgouw 2014.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Maasgouw 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201201-01-2014nieuwe regeling

20-12-2012

Trompetter, 28 december 2012

R12.0629

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Maasgouw 2013

De raad van de gemeente Maasgouw,     gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;   gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;     B E S L U I T :     vast te stellen de volgende verordening:     Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Maasgouw 2013 (Verordening marktgelden Maasgouw 2013)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ wordt, overeenkomstig de bepalingen van deze verordening, een recht geheven voor het innemen van een standplaats op het ingevolge de Marktverordening aangewezen marktterrein.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten, als bedoeld in artikel 1 van deze verordening, worden geheven van degene, die een standplaats of standwerkerplaats inneemt of van degene aan wie een standplaats of standwerkerplaats is toegewezen.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal strekkende meters per marktdag in gebruik genomen grond van de standplaats of standwerkerplaats; Een gedeelte van een strekkende meter grond wordt voor een hele strekkende meter gerekend.

Artikel 4 Begripsbepaling

Onder ‘marktdag’ wordt voor de uitvoering van de verordening bedoeld de uren, die ingevolge de Marktverordening de weekmarkt wordt gehouden; Onder ‘dagplaats’ wordt voor de uitvoering van de verordening bedoeld een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan de vergunninghouder; Onder ‘kwartaal’ wordt voor de uitvoering van de verordening bedoeld een periode van twaalf aaneengesloten weken, hetgeen vier gelijke perioden van twaalf weken op jaarbasis betekent; Onder ‘vaste plaats’ wordt voor de uitvoering van deze verordening bedoeld een standplaats op de weekmarkt, die tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot het recht dat per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

Het recht voor een vaste plaats, is verschuldigd bij het begin van het kwartaal of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht; Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal aanvangt, is het recht verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat kwartaal verschuldigd recht als dat er in dat kwartaal, na aanvang van de belastingplicht nog volle weken overblijven; Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal eindigt, wordt ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat kwartaal verschuldigd recht, als er in dat kwartaal, na het einde van de belastingplicht nog volle weken overblijven; Geen aanspraak kan worden gemaakt op ontheffing indien deze minder dan € 5,00 zou bedragen; In alle overige gevallen is het marktgeld verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Tarief

Het marktgeld bedraagt: voor een vaste plaats € 15,36 per strekkende meter in gebruik genomen grond per kwartaal; voor een dagplaats € 1,32 per strekkende meter in gebruik genomen grond per dag met een minimum van    € 6,60.

Artikel 8 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur waarop het te vorderen bedrag is vermeld; Burgemeester en wethouders stellen de modellen van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

Artikel 9 Termijn van betaling

Het marktgeld voor een vaste plaats moet worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving, nota of ander schriftuur; Indien het marktgeld niet binnen dertig dagen na dagtekening van de kennisgeving, nota of ander schriftuur is betaald, dient het marktgeld bij aanvang van het kwartaal aan de marktmeester te worden voldaan alvorens de standplaats wordt ingenomen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Maasgouw 2012’ vastgesteld op 15 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening marktgelden Maasgouw 2013.’

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, d.d. 20 december 2012.       De raad voornoemd;   De griffier, De voorzitter,                 S.B.J. Backus S.H.M. Strous