Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013
CiteertitelAfstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageToelichting afstemmingsverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maasgouw 2015.

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld.

De bekendmaking van deze regeling is niet meer te achterhalen.

Deze verordening vervangt de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010 en de Afstemmingsverordening WIJ.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 20
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 20
  4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, art. 35
  5. Wet werk en bijstand, art. 18, lid 1, 2 en 3
  6. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1, sub b en h
  7. Wet werk en bijstand, art. 9a, lid 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201301-01-2015nieuwe regeling

14-02-2013

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

De raad van de gemeente Maasgouw; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2013; gelet op artikel 8 lid 1 onderdelen b en h, artikel 9a lid 12 en artikel 18 lid 1, 2 en 3 van de Wet werk en bijstand, de artikelen 20 en 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 20 en 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;   BESLUIT:   Vast te stellen de volgende: Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

1.      In deze verordening wordt verstaan onder: a.   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw b.   de raad: de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw c.   uitkering: algemene bijstand op grond van de WWB, alsmede een uitkering op grond van de IOAW en de IOAZ. d.   bijstandsnorm: de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c WWB of, voor zover sprake is van een IOAW of IOAZ uitkering, de grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 IOAW respectievelijk artikel 5 IOAZ. e.   benadelingsbedrag: de uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een beroep wordt of is gedaan ten gevolge van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. 2.      Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

Artikel 2 Het besluit tot opleggen van een verlaging

In het besluit tot het opleggen van een verlaging worden in ieder geval vermeld: de reden van de verlaging, de duur van de verlaging, het bedrag waarmee de uitkering wordt verlaagd en, als dit van toepassing is, de reden om af te wijken van de standaardverlaging.

Artikel 3 Afzien van verlaging

1.      Het college ziet af van het toepassen van een verlaging indien: a.   elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of b.   de gedraging meer dan een jaar voor constatering van die gedraging door het college heeft plaatsgevonden. 2.      Het college kan afzien van een verlaging indien het daarvoor dringende redenen aanwezig acht. 3.      Indien het college afziet van een verlaging op grond van dringende redenen, wordt de belanghebbende hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 4 Het horen van de belanghebbende

Voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Het horen van de belanghebbende kan achterwege worden gelaten indien: de vereiste spoed zich daartegen verzet de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan het college het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de mate van verwijtbaarheid

Artikel 5 Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging

1.      Een verlaging wordt toegepast op de uitkering respectievelijk de bijzondere bijstand die is verleend met toepassing van artikel 12 WWB over de kalendermaand volgend op de maand waarin het besluit tot het toepassen van de verlaging aan een belanghebbende is bekendgemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de op dat tijdstip voor die belanghebbende geldende bijstandsnorm. 2.      In afwijking van het eerste lid kan de maatregel met terugwerkende kracht worden toegepast, voor zover de bijstand respectievelijk de uitkering nog niet is uitbetaald. 3.      Als verlaging overeenkomstig het eerste lid niet mogelijk is, omdat de uitkering is beëindigd of ingetrokken, kan de verlaging met terugwerkende kracht worden toegepast op de uitkering over de periode waarop de gedraging betrekking heeft gehad dan wel de uitkering over de periode waarin de gedraging heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Berekeningsgrondslag

1.      Een verlaging wordt berekend over de bijstandsnorm. 2.      In afwijking van het eerste lid kan een verlaging ook worden toegepast op de bijzondere bijstand indien: a.   aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 WWB;  b.   of de verwijtbare gedraging van belanghebbende in relatie met zijn recht op bijzondere bijstand daartoe aanleiding geeft. 3.      Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel a, moet in de hoofdstukken 2 en 3 “bijstandsnorm” worden gelezen als “bijstandsnorm plus de op grond van artikel 12 WWB verleende bijzondere bijstand. 4.      Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel b, moet in de hoofdstukken 2 en 3 ”bijstandsnorm” worden gelezen als “de verleende bijzondere bijstand”.

Hoofdstuk 2 Niet nakomen van de verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling

Artikel 7 Gedragingen

Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt behouden of één van de verplichtingen op grond van artikel 9 WWB, artikel 9a WWB, artikel 55 WWB respectievelijk artikel 37 IOAW, artikel 38 IOAW, artikel 37 IOAZ en artikel 38 IOAZ niet of onvoldoende worden nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën: 1.      Eerste categorie: het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf of het niet tijdig laten verlengen van de registratie. 2.      Tweede categorie: a.   het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen; b.   het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling; c.   het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 onderdeel b WWB en artikel 10 lid 1 WWB respectievelijk artikel 36 lid 1 IOAW en artikel 37 lid 1 onderdeel e IOAW en artikel 36 lid 1 IOAZ en artikel 37 lid 1 onderdeel e IOAZ, voor zover dit niet heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening; d.   het niet meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak zoals bedoeld in artikel 44a WWB, indien van toepassing. e.   het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 onderdeel b WWB respectievelijk artikel 37 lid 1 onderdeel e IOAW en artikel 37 lid 1 onderdeel e IOAZ niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder zoals bedoeld in artikel 9a lid 1 WWB respectievelijk 38 lid 1 IOAW en artikel 38 lid 1 IOAZ. f.    het onvoldoende nakomen van de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 WWB of artikel 55 WWB, voor zover het gaat om een persoon jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na de melding zoals bedoeld in artikel 43 lid 4 en 5 WWB. g.   het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie naar vermogen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 onderdeel c WWB, artikel 37 lid 1 onderdeel f IOAW of artikel 37 lid 1 onderdeel f IOAZ. 3.      Derde categorie: a.   het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; b.   het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; c.   het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 onderdeel b WWB en artikel 10 lid 1 WWB respectievelijk artikel 36 lid 1 IOAW en artikel 37 lid 1 onderdeel e IOAW en artikel 36 lid 1 IOAZ en artikel 37 lid 1 4 van 17 onderdeel e IOAZ, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening;

Artikel 8 Hoogte en duur van een verlaging

De verlaging, bij gedragingen zoals bedoeld in artikel 7, wordt vastgesteld op: a.      tien procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie; b.      twintig procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie; c.      honderd procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie.

Hoofdstuk 3 Overige gedragingen die leiden tot een verlaging

Artikel 9 Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

1.      Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan zoals bedoeld in artikel 18 lid 2 WWB, anders dan het niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid als bedoeld in artikel 7 lid 3 onderdeel b van deze verordening, wordt afgestemd op het benadelingsbedrag. 2.      De verlaging wordt vastgesteld op: a.   tien procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag tot en met € 1000,00; b.   twintig procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag vanaf       € 1000,00 tot en met € 2000,00; c.   veertig procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag vanaf       € 2000,- tot en met € 4000,00; honderd procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag groter dan € 4000,00.

Artikel 10 Zeer ernstige misdragingen

Indien een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover het college of zijn ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de WWB, IOAW of IOAZ, wordt een verlaging opgelegd van 100 procent van de bijstandsnorm gedurende een maand.

Artikel 11 Niet nakomen van overige verplichtingen

Indien een belanghebbende een of meerdere door het college opgelegde verplichtingen als bedoeld in artikel 55 WWB niet of onvoldoende nakomt, wordt een verlaging opgelegd van 20% van de bijstandsnorm gedurende een maand.

Hoofdstuk 4 Samenloop en recidive

Artikel 12 Samenloop van gedragingen

Indien een belanghebbende zich tegelijkertijd schuldig maakt aan verschillende gedragingen die schending opleveren van één of meerdere in deze verordening genoemde verplichtingen, wordt voor  het bepalen van de hoogte en de duur van de maatregel uitgegaan van de gedraging waarvoor de hoogste maatregel geldt. Indien sprake is van een gedraging die schending oplevert van een in deze verordening genoemde verplichting en van de inlichtingenplicht zoals bedoeld in artikel 17 lid 1 WWB, artikel 13 IOAW of artikel 13 IOAZ, wordt geen verlaging opgelegd.

Artikel 13 Recidive

1.      Indien een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 6 lid 2 of 3, artikel 8 lid 1, artikel 10 of artikel 11 van deze verordening, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging zoals bedoeld in voornoemde artikelen, wordt de duur van de verlaging verdubbeld. 2.      Indien een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 7 lid 1 van deze verordening, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging zoals bedoeld in voornoemd artikel, wordt de hoogte van de verlaging verdubbeld.

Hoofdstuk 5 Blijvende of tijdelijke weigering IOAW/IOAZ

Artikel 14 Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ

Indien het college de uitkering op grond van artikel 20 lid 1 IOAW of artikel 20 lid 2 IOAZ blijvend of tijdelijk weigert en de gedraging die tot deze weigering heeft geleid tevens op grond van deze verordening tot een verlaging zou kunnen leiden, blijft een verlaging ter zake van die gedraging achterwege.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 15 Inwerkingtreding en toepassingsbereik

1.      Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. 2.      De “Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010” alsook de “Afstemmingsverordening WIJ” worden met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw van 14 februari 2013         De griffier,                                                                  De voorzitter,       S.B.J. Backus                                                               S.H.M. Strous