Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Maasgouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Maasgouw
CiteertitelVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Maasgouw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageToelichting verordening bestuurlijke boete bij recidive

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Maasgouw 2015.

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld.

De bekendmaking van deze regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201301-01-2016nieuwe regeling

14-02-2013

Maasgouw Nieuws

R12.0666

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Maasgouw

De raad van de gemeente Maasgouw; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2013; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel i, van de Wet werk en bijstand; besluit vast te stellen de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Maasgouw:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder: -           beslagvrije voet: beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; -           recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand; -           bezit: waarde van de bezittingen waarover belanghebbende of diens gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, met uitzondering van het in de woning met bijbehorend erf gebonden vermogen, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Wet werk en bijstand; -           verrekenen: verrekening als bedoeld in artikel 60, vierde lid, van de Wet werk en bijstand.

Hoofdstuk 2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive

Artikel 2 Verrekenen met beslagvrije voet bij voldoende bezit

1. Indien het bezit van een belanghebbende tenminste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm     bedraagt, verrekent het college de recidiveboete zonder inachtneming van de beslagvrije voet. 2. De verrekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt gedurende een tijdvak van drie maanden vanaf     het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 3 Verrekenen bij geen of onvoldoende bezit

1. Indien het bezit van een belanghebbende niet tenminste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm     bedraagt, verrekent het college de recidiveboete gedurende één maand zonder inachtneming van de     beslagvrije voet. De verrekening geschiedt vanaf het moment van de dagtekening waarop de     bestuurlijke boete is opgelegd. 2. Aansluitend op verrekening als bedoeld in het eerste lid, verrekent het college de recidiveboete     in de daarop volgende twee maanden op een dusdanige wijze dat belanghebbende blijft beschikken     over een inkomen ter hoogte van 80% van de toepasselijke bijstandsnorm. 3. Tot het inkomen, bedoeld in het tweede lid, worden ook middelen gerekend als bedoeld in artikel 31,     tweede lid, onderdelen n en r, van de Wet werk en bijstand.

Artikel 4 Verrekenen met inachtneming beslagvrije voet

In afwijking van de artikelen 2 en 3 kan het college de recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien: a.         aannemelijk is dat verrekening op de wijze, bedoeld in de artikelen 2 of 3, zou leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin; of b.         anderszins sprake is van dringende redenen.

Artikel 5 Eerder opgelegde bestuurlijke boetes

De artikelen 2, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de Wet werk en bijstand, indien en voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de recidiveboete.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Maasgouw.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 februari 2013.   De raad voornoemd.     De griffier,                                          De voorzitter,         S.B.J. Backus                                       S.H.M. Strous