Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Deelverordening Peuterprogramma oktober 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Peuterprogramma oktober 2013
CiteertitelDeelverordening Peuterprogramma oktober 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Deelverordening peuterprogramma oktober 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-201420-11-2014intrekking

02-10-2014

Gemeenteblad 2014, 64379

BW-2235
07-11-201320-11-2014nieuwe regeling

22-10-2013

Maasgouw Nieuws, 30-10-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Peuterprogramma oktober 2013

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Peuterprogramma

Het doel van de “Deelverordening Peuterprogramma” is om peuters te stimuleren in hun ontwikkeling ter voorbereiding op de basisschool.

Grondslag Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie Meerjarige subsidie aan in de gemeente gevestigde instellingen voor kinderdagopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen met volledige rechtsbevoegdheid.

Indienprocedure Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen Het doel van de peuterprogramma’s is om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en voor te bereiden op de basisschool. Kenmerken van het peuterprogramma zijn:

 • ·

  de professionele begeleiding van kinderen, o.a. gericht op:

  • o

   leren door spelen;

  • o

   thematisch werken;

  • o

   iedereen mag meedoen;

  • o

   doelgericht werken aan de taalontwikkeling;

  • o

   een goede speelomgeving;

  • o

   de 4 ontwikkelingsdomeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;

 • ·

  vroegtijdige herkenning en aanpak van (taal)achterstanden;

 • ·

  samenwerking met ouders;

 • ·

  samenwerking met de groepen 1-2 van de basisscholen.

Subsidiecriteria Aan instellingen voor kinderdagopvang wordt subsidie verstrekt in de kosten van peuterprogramma’s voor de volgende categorieën:

 • ·

  ouders/verzorgers van peuters van 2 tot 4 jaar woonachtig in de gemeente Maasgouw die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst;

 • ·

  ouders/verzorgers van peuters van 2 tot 4 jaar met een VVE indicatie woonachtig in de gemeente Maasgouw die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

 • ·

  ouders/verzorgers van schipperspeuters van 2 tot 4 jaar die merendeels aan boord verblijven en ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministatie (GBA) Maasgouw.

Uitsluiting

Geen subsidie wordt verstrekt in de kosten van peuterprogramma’s ten behoeve van ouders/verzorgers van peuters van 2 tot 4 jaar woonachtig in de gemeente Maasgouw die op grond van de hoogte van het inkomen geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Nadere regels

 • 1.

  Algemeen

 • ·

  aanbieden van een peuterprogramma met aandacht voor de 4 ontwikkelingsdomeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;

 • ·

  Voor de VVE peuters het aanbieden van dit programma gedurende 3 of 4 dagdelen voor tenminste 10 uur per week;

 • ·

  De leidster-kindratio is conform de wet Kinderopvang minimaal één beroepskracht op 7 kinderen;

 • 2.

  Ten aanzien van de leiding

 • ·

  De pedagogisch medewerkers hebben tenminste een opleiding gevolgd op PW3 niveau;

 • ·

  De pedagogisch medewerkers zijn VVE bekwaam en bezitten een bewijs van specifieke scholing over VVE;

 • ·

  De houder van de kinderopvanginstelling stelt jaarlijks een opleidingsplan op waarin staat beschreven hoe de kennis en vaardigheden in voorschoolse educatie van de pedagogisch medewerkers worden onderhouden;

 • 3.

  Bijzondere aandachtspunten

 • ·

  Deelname aan netwerken in het kader van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen;

 • ·

  Partner in het convenant Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Maasgouw;

 • ·

  Een werkplan VVE waarin de inhoudelijke en organisatorische uitvoering van het peuterprogramma is beschreven. Het betreft minimaal de omschrijving van:

  • o

   de zorgstructuur, alsmede het daarbij gehanteerde observatie en registratie-instrument;

  • o

   de wijze waarop de doorgaande lijn wordt vormgegeven en geborgd;

  • o

   de wijze waarop de ouderbetrokkenheid wordt vormgegeven;

  • o

   de wijze waarop de kwaliteitszorg is ingericht en wordt geborgd;

  • o

   het extra educatieaanbod aan VVE peuters.

 • ·

  Beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van de kennis en het gebruik van deze methode;

 • ·

  Op verzoek inzage geven in de NAW- gegevens van de ouders/verzorgers en IB-verklaringen.

Bijdrage

Onderstaande indeling wordt gehanteerd voor de toekenning van een bijdrage.

VVE peuterplek voor ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (type 1):

 • A.

  Algemeen:

 • ·

  Subsidie is gebaseerd op 5 uur per dagdeel en 4 dagdelen per week. Maximaal 40 weken per jaar;

 • ·

  Uurprijs is € 6,70 voor 2013 en 2014. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met kostenontwikkelingen in de kinderopvang en wordt het indexeringspercentage bepaald.

 • ·

  Eigen bijdrage ouders voor 2013 en 2014 is laagste ouderbijdrage die werkende ouders betalen conform belastingtoeslagtabel 2012: € 0,59 per uur, 5 uur per week.

 • B.

  Criteria:

  ·Minimale deelname van VVE peuters is 10 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen. Indien ouders minder dan 10 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen deelname wensen dan komen zij niet in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats.

 • C.

  Berekening op jaarbasis:

 • ·

  (20 uur x 40 weken x € 6,70) minus ouderbijdrage (5 uur x 40 weken x € 0,59) = € 5.242 per peuter.

VVE peuterplek voor ouders/verzorgers van schipperskinderen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (type 1a):

 • A.

  Algemeen:

 • ·

  Subsidie is gebaseerd op 5 uur per dagdeel. Maximaal 40 weken per jaar;

 • ·

  Uurprijs is € 6,70 voor 2013 en 2014. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met kostenontwikkelingen in de kinderopvang en wordt het indexeringspercentage bepaald;

 • ·

  Eigen bijdrage ouders voor 2013 en 2014 is laagste ouderbijdrage die werkende ouders betalen conform belastingtoeslagtabel 2012: € 0,59 per uur, 3 uur per dagdeel.

 • B.

  Criteria:

 • ·

  In verband met de aard van het schippersberoep wordt geen minimale deelname vastgesteld. De maximale deelname waarover subsidie wordt vertrekt is 3 dagdelen en 10 uur per week. De instelling voor kinderdagopvang maakt met de ouders/verzorgers afspraken over de contractvoorwaarden voor flexibele afname van dagdelen.

 • C.

  Berekening:

 • ·

  (5 uur x € 6,70) minus ouderbijdrage ( 3 uur x € 0,59) = € 31,73 per dagdeel per peuter.

VVE peuterplek voor ouders/verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag (type 2):

 • A.

  Algemeen:

 • ·

  Subsidie is gebaseerd op 10 uur per week. Maximaal 40 weken per jaar;

 • ·

  Uurprijs is € 6,70 voor 2013 en 2014. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met kostenontwikkelingen in de kinderopvang en wordt het indexeringspercentage bepaald;

 • ·

  Eigen bijdrage ouders is 10 uur per week en € 6,70 bruto per uur;

 • B.

  Criteria:

 • ·

  Minimale deelname van VVE peuters is 10 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen. Indien ouders minder dan 10 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen deelname wensen dan komen zij niet in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats;

 • C.

  Berekening op jaarbasis:

 • ·

  10 uur x 40 weken x € 6,70 = € 2.680 per peuter.

VVE peuterplek voor ouders/verzorgers van schipperskinderen die recht hebben op kinderopvangtoeslag (type 2a):

 • A.Algemeen:

 • ·

  Subsidie is gebaseerd op 2,5 uur per dagdeel. Maximaal 40 weken per jaar;

 • ·

  Uurprijs is € 6,70 voor 2013 en 2014. Daarna volgt eventueel aanpassing in verband met kostenontwikkelingen in de kinderopvang en wordt het indexeringspercentage bepaald;

 • ·

  Eigen bijdrage ouders is 2,5 uur per dagdeel en € 6,70 bruto per uur;

  B.Criteria:

 • ·

  In verband met de aard van het schippersberoep wordt geen minimale deelname vastgesteld. De maximale deelname waarover subsidie wordt vertrekt is 10 uur gedurende 3 of 4 dagdelen per week. De instelling voor kinderdagopvang maakt met de ouders/verzorgers afspraken over de contractvoorwaarden voor flexibele afname van dagdelen;

  C.Berekening:

  ·2,5 uur x € 6,70 = € 16,75 per dagdeel per peuter.

Reguliere peuterplek voor ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (type 3):

 • A.Algemeen:

 • ·

  Subsidie is gebaseerd op 5 uur per dagdeel en 2 dagdelen per week. Maximaal 40 weken per jaar;

 • ·

  Uurprijs is € 6,70 per uur voor 2013 en 2014. Daarna volgt evt. aanpassing in verband met kostenontwikkelingen in de kinderopvang en wordt het indexeringspercentage bepaald;

 • ·

  Eigen bijdrage ouders voor 2013 en 2014: € 2,50 per uur, 6 uur per week;

  B.Criteria:

 • ·

  Indien ouders minder dan 2 dagdelen per week deelname wensen, dan komen zij niet in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats;

 • ·

  Indien ouders meer dan 2 dagdelen per week deelname aan het peuterprogramma wensen dan worden extra dagdelen niet gesubsidieerd door de gemeente en bepaalt de kinderopvanginstelling de uurprijs over deze extra dagdelen;

 • C.

  Berekening op jaarbasis:

  ·(10 uur x 40 weken x € 6,70) minus ouderbijdrage (6 uur x 40 weken x € 2,50) = € 2.080 per peuter.

Aanvullende bijdrage

De instellingen voor kinderdagopvang ontvangen conform afspraak jaarlijks een vaste vergoeding ad € 1.970 voor deelname aan netwerken in het kader van de doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen.