Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent musea

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent musea
CiteertitelDeelverordening musea
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2016nieuwe regeling

09-05-2016

Gemeenteblad 2016, 102743

BW2016/03065

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent musea

 

 

Artikel 1 Deelverordening musea

 • 1.

  Deelverordening musea

 • 2.

  Doel van de deelverordening het scheppen van een kader voor het verstrekken van subsidies aan musea. Om hiermee een bijdrage te leveren aan de instandhouding en verdere professionalisering van musea (met en zonder museumregistratie) binnen de gemeente Maasgouw. En het culturele erfgoed te conserveren en beschikbaar te houden voor volgende generaties.

 • 3.

  Grondslag

 • 4.

  Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

 • 5.

  Soorten subsidie

 • 6.

  Binnen deze deelverordening worden 3 soorten subsidies onderscheiden:

 • 7.
  • 1)

   meerjarige exploitatiesubsidie aan musea met de erkenning Geregistreerd Museum (van de stichting Museumregister Nederland);

  • 2)

   jaarlijkse eenmalige activiteitensubsidie aan alle musea (ongeacht museumregistratie) met aantoonbaar jaarlijks minimaal 1250 bezoekers;

  • 3)

   meerjarige stimuleringssubsidie aan het museale vaartuig de Tjalk Nooit Volmaakt.

 • 8.

  Indienprocedure

 • 9.

  Exploitatiesubsidie

 • 10.

  Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan het subsidietijdvak bij burgemeester en wethouders.

 • 11.

  Eenmalige activiteitensubsidie

 • 12.

  Schriftelijk voor het einde van het betreffende kalenderjaar bij burgemeester en wethouders.

 • 13.

  Stimuleringssubsidie

 • 14.

  Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan het subsidietijdvak bij burgemeester en wethouders.

 • 15.

  Beleidsdoelen

 • 16.

  Collectie

 • 17.
  • 1)

   bijdragen aan het in standhouden en uitbreiden van de collecties en hiermee het culturele erfgoed conserveren voor volgende generaties;

  • 2)

   het stimuleren van wisselexposities om hiermee herhaalbezoek te genereren.

 • 18.

  Exploitatie en toegankelijkheid

 • 19.

  1)musea tegemoet komen in hun exploitatiekosten waardoor de entreekosten beperkt kunnen zijn en een bezoek laagdrempelig blijft. En waardoor ze zo ruim mogelijke openingstijden kunnen hanteren.

 • 20.

  Communicatie – presentatie en educatie / kwaliteit behoud en ontwikkeling

 • 21.

  1)musea in de gelegenheid stellen rand voorwaardelijke invetseringen en activiteiten te kunnen doen voor toeristen, inwoners en onderwijs en hen hiermee motiveren de musea te bezoeken.

 • 22.

  Subsidiecriteria

 • 23.

  Exploitatiesubsidie

 • 24.
  • 1)

   De subsidieaanvrager is erkend als Geregistreerd Museum;

  • 2)

   Subsidie alleen aanvraag baar voor subsidiabele posten:

 • 25.

  Wel subsidiabel

  Huisvesting

  Huurkosten

  Administratie-

  & organisatiekosten

  Drukwerk

  Energiekosten

  Abonnementen

  Onderhoudskosten

  Secretariaatskosten

  Beveiligingskosten

  Reiskosten

  Automatiseringskosten

  Representatiekosten

  Schoonmaakkosten

  contributies

   

  Bankkosten

   

  Portokosten

   

  Verkoopkosten

   

  Kosten accountantsverklaring / administratiekantoor

   

  Gemeentelijke heffingen / afvalkosten

  Vrijwilligers

  Vergoeding

  Reguliere activiteit

  kosten

  Verzekering collectie

  Vrijwilligers- / bestuurdersverzekering

  Restauraties

  Bijscholing

  Collectievorming / uitbreiding

   

  Informatieverstrekking

   

  Educatief materiaal

   

   

  Niet subsidiabel

  Afschrijving van goederen die zijn aangeschaft aan de hand van subsidie

  Aflossing schulden

  Excursies – studiereizen

 • 26.
  • 3)

   indien de jaarrekening een negatief resultaat toont is dit de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur; er kan geen beroep gedaan worden op de gemeente om naast de maximaal beschikbaar gestelde subsidie een bijdrage in het negatieve resultaat te ontvangen;

  • 4)

   positieve resultaten beneden de € 5.000,- op jaarbasis worden niet teruggevorderd. Om vermogensvorming tegen te gaan geldt hierbij dat de middelen opgenomen kunnen worden in een algemene egalisatiereserve en / of een bestemmingsreserve(s). De egalisatiereserve mag niet groter worden dan € 10.000 en een bestemmingsreserve mag niet groter worden van € 20.000. Ten aanzien van de bestemmingsreserve dient bij het overleggen van de jaarstukken aangegeven te worden wat het doel van de reserve is en op welke termijn de middelen hiertoe worden aangewend.

  • 5)

   De meerjaren exploitatiesubsidie kan voor maximaal 4 aaneengesloten jaren worden aangevraagd.

 • 27.

  Eenmalige activiteitensubsidie

 • 28.
  • 1)

   De subsidieaanvrager exploiteert een museum in de gemeente Maassgouw dat aantoonbaar jaarlijks meer dan 1250 bezoekers ontvangt;

  • 2)

   De subsidie is jaarlijks aan te vragen voor rand voorwaardelijke investeringen / activiteiten die niet noodzakelijkerwijs deel uitmaken van de van de reguliere bedrijfsvoering. Het zijn investeringen / activiteiten die bijdragen aan:

   • a)

    het verhogen van de algemene kwaliteit;

   • b)

    het verhogen van de belevingswaarde;

   • c)

    het verbeteren van de presentatie;

   • d)

    het optimaliseren van het gebouw / interieur;

   • e)

    het ontwikkelen / aanbieden van aanvullende (onderwijs) programma’s;

   • f)

    bijzondere tentoonstellingen;

   • g)

    het in standhouden / uitbreiden collectie (aankopen / bruikleen/ restauratie);

   • h)

    het vergroten van de bekendheid / publieksbereik;

   • i)

    het vergroten van het kennisniveau.

 • 29.

  Stimuleringssubsidie

 • 30.
  • 1)

   De subsidieaanvrager exploiteert de museale Tjalk Nooit Volmaakt;

  • 2)

   Met de Tjalk dienen aantoonbaar museale activiteiten te worden verricht;

  • 3)

   De meerjaren waarderingssubsidie kan voor maximaal 4 aaneengesloten jaren worden aangevraagd.

 • 31.

  Hoogte van de subsidie

 • 32.

  Exploitatiesubsidie

 • 33.
  • 1)

   Per kalenderjaar het basis bedrag van € 22.500;

  • 2)

   Als gevolg van aanpassingen in verhuursituatie (uniformering huurprijs € 7,50 m2) is dit bedrag verhoogd met:

   • -

    Streekmuseum Stevensweert en Ohé en Laak € 3.562,50 (excl. BTW aan index gemiddelde CPI).

   • -

    Gemeentemuseum het land van Thorn € 1.584,11 aan index gemiddelde CPI.

 • 34.

  Eenmalige activiteitensubsidie

 • 35.

  1)Per kalender jaar een maximaal bedrag van € 10.000,- .

 • 36.

  Stimuleringssubsidie

 • 37.
  • 1)

   Bijdrage van € 500.- per activiteit;

  • 2)

   Met een maximum van € 2.000 per jaar (subsidieplafond).