Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent forensenbelasting Verordening forensenbelasting Maasgouw 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent forensenbelasting Verordening forensenbelasting Maasgouw 2017
CiteertitelVerordening forensenbelasting Maasgouw 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Maasgouw 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 223 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201601-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 186377

R16.1078

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting Maasgouw 2017

De Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting Maasgouw 2017

 

(Verordening forensenbelasting Maasgouw 2017).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

 • b.

  waarde in het economische verkeer: de waarde als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet Waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ), zoals die is vastgesteld voor de onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ waarvan de woning hoofdzaak is. Bij gebreke van een waarde als bedoeld in de vorige volzin geldt de waarde in het economische verkeer van de woning met inachtneming van artikelen 17 en 18 van de Wet WOZ.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een woning binnen de gemeente beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

 • 1.

  Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

 • 2.

  Geen forensenbelasting wordt geheven indien de gemeente reeds belasting heft ingevolge de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting en watertoeristenbelasting.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting bedraagt € 145,00 per woning.

Indien de woning een waarde in het economische verkeer heeft van meer dan € 50.000,00 wordt de belasting genoemd in het eerste lid verhoogd met € 261,00.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald:

  • a

   Bij niet-automatische incasso:

   in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later;

  • b

   Bij automatische incasso:

   in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, onder b geldt, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat, het bedrag van deze aanslag hoger is dan € 20.000,00. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later;

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10 Overgangsrecht

De 'Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Maasgouw 2016' van 10 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening forensenbelasting Maasgouw 2017’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 15 december 2016.

De raad voornoemd;

De griffier,

De voorzitter,

H.M.L. van Soest

S.H.M. Strous