Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent stimulering reacreatie en toerisme Subsidieregeling Stimulering Recreatie & Toerisme 2017-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent stimulering reacreatie en toerisme Subsidieregeling Stimulering Recreatie & Toerisme 2017-2018
CiteertitelSubsidieregeling Stimulering Recreatie & Toerisme 2017-2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2017nieuwe regeling

21-02-2017

Gemeenteblad 2017, 75925

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Stimulering Recreatie & Toerisme 2017-2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw;

 

gelezen het B&W-voorstel van 10 februari 2017 met als onderwerp "Vaststelling programma Toerisme en Recreatie 2020":

 

gelet op artikel 2, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende "Subsidieregeling stimulering toerisme en recreatie 2017-2018" voor de gemeente Maasgouw;

Reikwijdte

 • 1.1

  Deze regeling bevat nadere regels binnen de reikwijdte van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw die van toepassing zijn op het subsidiëren van activiteiten op het beleidsterrein "Toerisme en Recreatie".

 • 1.2

  Een activiteit kan binnen deze regeling alleen voor een subsidie in aanmerking komen als deze naar oordeel van het college van B&W binnen de gemeente Maasgouw een substantiële bijdrage levert aan één of meer van de volgende doelen:

  • de vitalisering van vakantieparken (verblijfsrecreatie)

  • het mogelijk maken van onderscheidende belevenissen (dagrecreatie)

  • de versterking van de beleving van water of cultuurhistorie (branding)

  • het bevorderen van de verkoop van toeristische diensten en producten (marketing)

  zoals beschreven in het gemeentelijke uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2020.

Doelgroepen

 • 2.

  Binnen deze regeling kunnen alleen voor een subsidie in aanmerking komen:

  • privaatrechtelijke rechtspersonen

Voorwaarden voor gemeentelijke bijdrage

 • 5.1

  Een activiteit komt alleen voor subsidie in aanmerking als de eigen financiële bijdrage door de aanvrager aan deze activiteit gelijk is aan -of hoger dan- de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

 • 5.2

  De gemeentelijke bijdrage aan een activiteit die voldoet aan deze regeling bedraagt maximaal € 100 000 per te subsidiëren activiteit.

Subsidieplafond en -termijn

 • 4.1

  Het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies op grond van deze regeling bedraagt € 250 000.

 • 4.2

  Indien het onder 4.1. genoemde bedrag volledig is besteed voor subsidies wordt deze subsidieregeling ingetrokken

 • 4.3

  Te subsidiëren activiteiten moeten voor 31-12-2018 zijn uitgevoerd.

Voorwaarden voor subsidieaanvragen

 • 5.1

  Een subsidieaanvraag moet voor 1 juli 2018 worden ingediend.

 • 5.2

  Bij de subsidieaanvraag moeten de gegevens worden ingediend zoals vermeld in artikel 7 van de algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw.

 • 5.3

  Bij de subsidieaanvraag moet in een begeleidende brief gemotiveerd worden aangegeven op welke wijze de te subsidiëren activiteit een bijdrage levert aan een of meerdere van de onder artikel 1.2. genoemde doelen.

   

Alsdus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw d.d. 21 februari 2017.

Het college voornoemd,

De secretaris,

w.g.

W.R.J.H. Ploeg

De burgemeester,

w.g.

S.H.M. Strous