Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent subsidie evenementen Deelverordening subsidie evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent subsidie evenementen Deelverordening subsidie evenementen
CiteertitelDeelverordening subsidie evenementen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasgouw/CVDR606062/CVDR606062_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-3049

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent subsidie evenementen Deelverordening subsidie evenementen

Het doel van de “Deelverordening subsidie evenementen” is het stimuleren van organisaties om categorie 2 evenementen te organiseren die bijdragen aan de profilering, de levendigheid en de (toeristische) aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarnaast kunnen evenementen de contacten tussen de bewoners, oftewel de leefbaarheid, onder elkaar bevorderen.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Overeenkomstig artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017 betreft het een jaarlijkse subsidie, lid c stimuleringssubsidie.

Indienprocedure

Schriftelijk 8 weken vóórafgaand aan het evenement bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoel

Met het verlenen van subsidie voor evenementen wil de gemeente Maasgouw (één van) de volgende doelen bereiken:

 • het verhogen van (boven)regionale bekendheid van de ‘parels’ casu quo kernkwaliteiten (cultuurhistorie, water en natuur) van de gemeente Maasgouw waarbij een interessant evenementenaanbod wordt gerealiseerd. Het beleven van de cultuur(historie) in al haar facetten staat hierbij centraal;

 • het verhogen van het aantal verblijfstoeristen en betere spreiding door het jaar heen. Aanbieders van logies worden door het evenementenbeleid uitgedaagd en gestimuleerd in te spelen op het interessante evenementenaanbod in de gemeente door middel van arrangementen en activiteiten;

 • het verhogen van het aantal dagbezoekers en deze langer vasthouden. Een uniek en onderscheidend evenementenaanbod vormt hiervoor de basis.

Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Subsidie uit het budget evenementen wordt niet verleend aan een evenement waar andere deelverordeningen al in voorzien.( Zoals bijvoorbeeld de deelverordeningen “volkscultuur en folklore” en “specifieke jaarlijkse culturele activiteiten”.)

 • 2.

  De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de begroting ieder jaar het subsidieplafond vast voor evenementen.

 • 3.

  per kalenderjaar wordt aan een evenementenorganisatie maximaal twee maal een evenementensubsidie verleend voor een evenement in dezelfde kern. In voorkomende gevallen dient aanvrager aan te tonen dat er een substantieel verschil is qua aard / omvang van beide evenementen.

 • 4.

  De toekenning en de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de mate waarin het evenement overeenstemt met de doelstellingen van de gemeente, voldoet aan de gestelde subsidie criteria en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.

 • 5.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor evenementen die vallen binnen de reikwijdte van de in de beleidsvisie evenementen gemeente Maasgouw genoemde evenementen categorie 2 1 “nieuwe en reguliere evenementen met een bredere regionale uitstraling”. Deze evenementen dragen bij aan een economische spin off voor de gemeente en/of zijn imagoversterkend. Daarnaast hebben ze een bovenlokale uitstraling en wordt bij voorkeur een bezoekersaantal van > 1500 bezoekers bereikt.

 • 6.

  De organisatie is een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • 7.

  De organisatie heeft een inspanningsverplichting om lokale welzijns-, sport en maatschappelijke instellingen en ondernemers te betrekken bij het evenement of hiermee samen te werken.

 • 8.

  De subsidie wordt maximaal voor twee jaar verstrekt voor hetzelfde evenement. Daarna zal de subsidie ontvanger een nieuwe aanvraag moeten indienen die vervolgens wordt getoetst aan de subsidie criteria. Organisaties van bestaande evenementen kunnen alleen een nieuwe aanvraag indienen als er sprake is van:

  • een vernieuwing van het concept, en/of

  • het bereiken van een andere doelgroep, en/of

  • het actief inzetten op een meerdaags verblijf als onderdeel van het evenement, en/of

  • er inhoudelijke samenwerking en synergie wordt gezocht met andere evenementen.

 • 9.

  De organisatie levert bij de gemeente informatie aan voor vermelding op de gemeentelijke website. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het geven van info aan de VVV Midden Limburg voor plaatsing in de evenementenkalender. Daarnaast geeft zij ook aan op welke manier de omwonenden worden geïnformeerd.

 • 10.

  De organisatie moet op de dag van het evenement beschikken over een vergunning en moet voldoen aan de voorschriften zoals die in de vergunning zijn vastgelegd.

Toetsingscriteria

Het evenement levert een bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen. Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

 • a)

  Het beleven van cultuur(historie).

 • b)

  Het is een meerdaags evenement.

 • c)

  Het evenement vindt plaats in de maanden oktober – maart.

 • d)

  Draagt bij aan een uniek en onderscheidend evenementenaanbod.

 • e)

  Bereikt een bezoekersaantal van > 1.000 bezoekers.

 • f)

  Bereikt een bezoekersaantal van > 1.500 bezoekers.

 • g)

  Het evenement is nieuw of vernieuwend (bij bestaande evenementen, geheel of op onderdelen).

 • h)

  Er wordt samengewerkt met lokale welzijns-, sport en maatschappelijke instellingen en ondernemers.

Verdeelsleutel

 • Als een evenement voldoet aan 1 punt dat wordt genoemd in de toetsingscriteria bedraagt de subsidie € 500 per evenement.

 • Als een evenement voldoet aan 2 punten die worden genoemd in de toetsingscriteria bedraagt de subsidie € 1.000 per evenement.

 • Als een evenement voldoet aan 3 punten die worden genoemd in de toetsingscriteria bedraagt de subsidie € 1.500 per evenement

 • Als een evenement voldoet aan 4 punten die worden genoemd in de toetsingscriteria bedraagt de subsidie € 2.000 per evenement.

 • Als een evenement voldoet aan 5 punten die worden genoemd in de toetsingscriteria bedraagt de subsidie € 2.500 per evenement.

 • Als een evenement voldoet aan 6 punten of meer die worden genoemd in de toetsingscriteria bedraagt de subsidie € 3.000 per evenement.


1

Dit zijn evenementen die bijdragen aan het imago dat Maasgouw wil hebben als het gaat om evenementen: zich profileren en (boven)regionaal gezien wil worden als een toeristisch aantrekkelijke gemeente in Midden-Limburg zoals uitgewerkt in de beleidsvisie evenementen Maasgouw 2013.