Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Maasgouw 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Maasgouw 2010
CiteertitelVerordening forensenbelasting Maasgouw 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening forensenbelasting Maasgouw 2009.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Deze regeling is vervangen door de Verordening forensenbelasting Maasgouw 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011intrekking

16-12-2010

Maasgouw Nieuws, 22-12-2010

R08.0360/8
24-12-200901-01-2011nieuwe regeling

17-12-2009

Maasgouw Nieuws, 23-12-2009

R08.0161

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Maasgouw 2010

De gemeente Maasgouw.

 

Raadsvergadering 17 december 2009

 

BESLUIT

 

De raad van gemeente Maasgouw,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

 

De Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Maasgouw 2010 (Verordening forensenbelasting Maasgouw 2010).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.    woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

b.    waarde in het economische verkeer: de waarde als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet Waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ), zoals die is vastgesteld voor de onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ waarvan de woning hoofdzaak is. Bij gebreke van een waarde als bedoeld in de vorige volzin geldt de waarde in het economische verkeer van de woning met inachtneming van artikelen 17 en 18 van de Wet WOZ.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

1.    Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een woning binnen de gemeente beschikbaar houden.

2.    Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.    De belasting bedraagt € 124,- per woning.

2.    Indien de woning een waarde in het economische verkeer heeft van meer dan € 50.000,00 wordt de belasting genoemd in het eerste lid verhoogd met € 222,00.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het belas-tingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

Artikel 8 Termijnen van betaling

1.    In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2.    In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3.    Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal niet kunnen worden geïncasseerd vervalt de mogelijkheid tot automatische betalingsincasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid.

4.    De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde ter-mijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1.    De 'Verordening forensenbelasting Maasgouw 2009' van 18 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3.    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

4.    Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening forensenbelasting Maasgouw 2010'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, d.d. 17 december 2009.

 

De raad voornoemd;

 

De griffier,  S.B.J Backus

 

De voorzitter,  G.M.K. Kockelkom