Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Maasgouw 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Maasgouw 2010
CiteertitelVerordening toeristenbelasting Maasgouw 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening toeristenbelasting Maasgouw 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011intrekking

16-12-2010

Maasgouw Nieuws, 22-12-2010

R08.0360/6
24-12-200901-01-2011nieuwe regeling

17-12-2009

Maasgouw Nieuws, 23-12-2009

R08.0161

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Maasgouw 2010

Raadsvergadering 17 december 2009

 

BESLUIT

 

De raad van de gemeente Maasgouw,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Maasgouw 2010

(Verordening toeristenbelasting Maasgouw 2010).

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

1.    Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

2.    De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

3.    Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

 

Artikel 3 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

1.    van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

2.    van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

3.    van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf forensenbelasting is verschuldigd;

4.    op vaartuigen voor welk verblijf watertoeristenbelasting is verschuldigd.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

 

Artikel 5 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

1.    Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.    vakantieonderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of

stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor dan wel gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere

recreatieve doeleinden;

b.    mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans en soortgelijke

onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf

voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;

c.    niet beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet

zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf

voor vakantie en andere recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die

doeleinden worden verhuurd, dan wel te huur aangeboden;

d.    vaste jaarplaats: een gehuurd terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, dat bestemd

is voor het gedurende een jaar hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of

vakantieonderkomen, dat doorgaans na afloop van het jaar niet wordt verwijderd;

e.    vaste seizoenplaats: een gehuurd terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, dat

bestemd is voor het gedurende een seizoen hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen,

stacaravan of vakantieonderkomen, dat doorgaans na afloop van het seizoen niet wordt verwijderd en

waarin het gedurende de winterperiode niet toegestaan is om te overnachten;

f.    seizoenplaats: een gehuurd terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, waar gedurende

het seizoen een zelfde mobiel kampeeronderkomen is geplaatst en dat na afloop van het seizoen van de

plaats wordt verwijderd;

g.    toeristische plaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een jaar of

seizoen plaatsen van steeds wisselende mobiele kampeeronderkomens.

2.    Voor mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, voor mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste seizoensplaatsen en voor mobiele kampeeronderkomens op seizoensplaatsen kan het aantal overnachtingen op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld.

3.    Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:

a.    mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen

bepaald op 2,7;

b.    mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste seizoensplaatsen

bepaald op 2,7;

c.    mobiele kampeeronderkomens op seizoensplaatsen bepaald op 2,6;

4.    Het aantal malen dat door de in het derde lid bedoelde personen is overnacht, wordt:

a.    in geval van het derde lid, sub a, bepaald op 54;

b.    in geval van het derde lid, sub b, bepaald op 54;

c.    in geval van het derde lid, sub c, bepaald op 46.

 

Artikel 6 Belastingtarief

Per overnachting bedraagt het tarief € 0,84.

 

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Aanslaggrens

Voor belastingbedragen tot € 5,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen toeristenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

 

Artikel 10 Termijnen van betaiing

1.    In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden later.

2.    De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 11 Aanmeldingsplicht

1.    De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

2.    De verplichting als bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de belastingplichtige die met betrekking tot het jaar voorafgaand aan het belastingjaar in de heffing van de toeristenbelasting betrokken is.

 

Artikel 12 Registratieplicht

1.    De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden verblijfhoudenden te registreren in een daarvoor bestemd en door de gemeente verstrekt nachtverblijvenregister.

2.    Het college van burgemeesters en wethouders stelt genoemd nachtverblijvenregister kosteloos beschikbaar.

3.    Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de inrichting en gebruik van het nachtverblijvenregister.

4.    De verplichting als bedoeld in de voorgaande leden geldt niet als de belastingplichtige alleen gebruik maakt van de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 5.

 

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 14 Overgangsbepaling

De "Verordening toeristenbelasting Maasgouw 2009" van 18 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

1.    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2.    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

3.    De verordening wordt aangehaald als "Verordening toeristenbelasting Maasgouw 2010".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, d.d. 17 december 2009.

 

De raad voornoemd;

 

De griffier,  S.B.J Backus

 

De voorzitter,  G.M.K. Kockelkom