Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening cliëntenparticipatie WIJ en WWB 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie WIJ en WWB 2010
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie WIJ en WWB 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening clientenparticipatie gemeente Maasgouw.

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2010.

Deze verordening vervangt de Verordening clientenparticipatie Wwb.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet investeren in jongeren
  3. Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-201001-07-201001-01-2017nieuwe regeling

08-07-2010

Maasgouw Nieuws, 01-12-2010

R08.0315e

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie WIJ en WWB 2010

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren en de Algemene wet bestuursrecht. In deze verordening wordt onder cliënt mede verstaan: de jongere als bedoeld in artikel 2 van de WIJ.

a. cliëntenplatform: vorm van cliëntenparticipatie als bedoeld in artikel 47 WWB en artikel 12, eerste lid, onderdeel d WIJ.

b. burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw.

Artikel 2 Doel en taken

1. Het doel van cliëntenparticipatie is dat cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties invloed moeten kunnen uitoefenen op het lokale beleid op het terrein van werk, inkomen en zorg.

2. Het cliëntenplatform heeft tot taak:

a. Advisering over het beleid en de uitvoering in het kader van de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren en daarmee samenhangende regelingen en over het minimabeleid;

b. Het cliëntenplatform is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

Artikel 3 Beleidsterrein

1. In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert het cliëntenplatform over het gemeentelijk beleid op het terrein van werk, inkomen en zorg.

2. Het cliëntenplatform houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele cliëntzaken.

Artikel 4 Instellen en in stand houden gemeentelijk platform

1.         Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van een cliëntenplatform.

2.         Burgemeester en wethouders stellen in overleg met het cliëntenplatform een huishoudelijk reglement vast.

 

Artikel 5 Werkwijze

1. Burgemeester en wethouders vragen het cliëntenplatform advies over het gemeentelijk beleid op het terrein van werk, inkomen en zorg.

2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het uitgebrachte advies met een reactie van burgemeester en wethouders toegevoegd kan worden aan de aan de Raad ter beschikking te stellen stukken.

3. Het cliëntenplatform is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

4. Burgemeester en wethouders wijzen een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de communicatie met het platform.

5. Tussen de contactambtenaar en het platform vindt minimaal per kwartaal een structureel overleg plaats.

6. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat aan het cliëntenplatform de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van het cliëntenplatform.

Artikel 6 Faciliteiten

1. Ten behoeve van het cliëntenplatform wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen.

2. Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van burgemeester en wethouders, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.

3. De leden van het cliëntenplatform ontvangen geen vergoeding. Voor het bijwonen van de vergadering wordt geen presentiegeld verstrekt.

4. Het budget wordt verstrekt in de vorm van een subsidie.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie WIJ en WWB 2010

2. Deze verordening treedt in werking 3 dagen na publicatie en werkt terug tot 1 juli 2010.

3. De “verordening cliëntenparticipatie Wwb” wordt met ingang van de datum genoemd in het 2e lid ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad  van 8 juli 2010.

 

 De raad voornoemd,

 

de griffier,      de voorzitter,

 

S.B.J. BackusS.H.M. Strous