Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening gemeentelijk groenonderhoud gemeente Maasgouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijk groenonderhoud gemeente Maasgouw
CiteertitelVerordening gemeentelijk groenonderhoud gemeente Maasgouw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten, art. 17
  2. Gemeentewet, art. 108
  3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

24-09-2009

Maasgouw Nieuws, 11-11-2009

R08.0213

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijk groenonderhoud gemeente Maasgouw

MAASGOUW.

Raadsvergadering 24 september 2009

 

BESLUIT

Verordening gemeentelijk groenonderhoud gemeente Maasgouw

De raad van de gemeente Maasgouw,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 149 en 108 Gemeentewet en het bepaalde in artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao);

overwegende dat:

• het sociale werkvoorzieningschap (hierna: SW-bedrijf), anders dan een reguliere onderneming op de vrije markt, een bijzonder sociaalmaatschappelijke functie vervult;

•    het SW-bedrijf arbeidsplaatsen realiseert voor mensen die geen of moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt, waardoor mensen werkervaring opdoen en op een zinvolle wijze deelnemen aan het maatschappelijke leven;

•    het een publieke, gemeentelijke verantwoordelijkheid is dat SW-geïndiceerderden werkervaring opdoen om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt;

•    groenonderhoud vanuit milieu-, veiligheids-, leefbaarheids- en zorgvuldigheidsoogpunt een publieke, gemeentelijke taak is;

•    groenonderhoud is aan te merken als een dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in het EG-Verdrag;

•    groenonderhoud werkzaamheden omvat die geschikt zijn voor SW-geïndiceerden;

•    het SW-bedrijf Westrom als een aanbestedende dienst in de zin van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) is te beschouwen;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende:

Verordening gemeentelijk groenonderhoud gemeente Maasgouw

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. gemeentelijk openbaar groen:

de vrij toegankelijke beplanting zoals plantsoenen, groenstroken, groenbakken,bermen, parken, vijvers, sloten en waterpartijen, een en ander voor zover deze in eigendom zijn van de gemeente Maasgouw;

b. groenonderhoud:

het verrichten van, op de SW-geïndiceerden, werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van het gemeentelijk openbaar groen;

c. SW-bedrijf:

het openbaar lichaam dat tot taak heeft het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening binnen het grondgebied van de gemeente Maasgouw;

d. SW- geïndiceerden

de personen die zijn geïncideerd op grond van de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2 Reikwijdte

1. Deze verordening is van toepassing op het groenonderhoud als bedoeld in artikel 1.

2. Het SW-bedrijf Westrom heeft het uitsluitend recht ten aanzien van de uitvoering van het groenonderhoud als bedoeld in artikel 1.

3. Het college kan, passend binnen de wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 3 Uitvoering

Het uitsluitend recht komt slechts tot uitvoering indien een overeenkomst tot stand kan worden gebracht waarbij Westrom een prijsstelling hanteert die blijft binnen de gemeentelijke begrotingskaders en Westrom voldoet en blijft voldoen aan de in de overeenkomst vast te stellen kwaliteitsnormen.

Artikel 4 Bevoegdheidsverdeling

1. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

2. Het college kan de uitvoering van de in deze verordening aan hem toegekende bevoegdheden opdragen aan gemeenteambtenaren;

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 1 januari 2010 in werking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijk groenonderhoud gemeente Maasgouw.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, d.d. 24 september 2009.

De raad voornoemd;

De griffier,

    

S.B.J. Backus

De voorzitter,

F.J.M. Wilms

Bijlage Samenvatting

SW-bedrijf Westrom voert thans het groenonderhoud uit voor de gemeente Maasgouw. De wens bestaat om het groenonderhoud op basis van een meerjarencontract ook in de komende vijf jaren door Westrom te laten uitvoeren. De waarde van deze opdracht zal de Europese drempelwaarde van €206.000,00 overschrijven zodat de gemeente in beginsel gehouden is de opdracht Europees aan te besteden. Op deze verplichting bestaan uitzonderingen. Zo biedt artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao) de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een alleenrecht te verlenen aan een andere aanbestedende dienst, zoals een SW-bedrijf. Dit alleenrecht moet worden gevestigd door middel van een publiekrechtelijke rechtshandeling waarbij het SW-bedrijf wordt aangewezen om exclusief bepaalde vormen van  dienstverlening gedurende een bepaalde tijdsduur te verrichten. Dit is mogelijk via een verordening ex artikel 149 Gemeentewet. Voorgesteld wordt om in te stemmen met bijgevoegde verordening waarbij ten behoeve van de Westrom een alleenrecht wordt gecreërd voor het uitvoeren van het groenonderhoud in de gemeente Maasgouw.

 

Afdeling: Staf