Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

2013-12 Beleidsregel kinderopvang en tussenschoolse opvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2013-12 Beleidsregel kinderopvang en tussenschoolse opvang
CiteertitelBeleidsregel kinderopvang en tussenschoolse opvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsociale zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013Onbekend

26-03-2013

De Schakel

ADV-13-01412 

Tekst van de regeling

Intitulé

2013-12 Beleidsregel kinderopvang en tussenschoolse opvang

 

 

20. Kosten eigen bijdrage Kinderopvang / Tussenschoolse opvang (per 1 januari 2013)

 • 1.

  Het college kan aan de doelgroep als onderdeel van een re-integratietraject of met parttime werk, een vergoeding verstrekken voor de eigen bijdrage kinderopvang en/of tussenschoolse opvang;

 • 2.

  In afwijking van het vorige lid kan het college een tegemoetkoming voor de duur van maximaal 6 maanden toekennen indien de uitkering als gevolg van werkaanvaarding wordt beëindigd en de betrokkene een inkomen heeft tot maximaal 110% van de voor de betrokkene geldende bijstandsnorm. In dit geval bedraagt de toeslag maximaal 50% van de eigen bijdrage voor noodzakelijk kosten kinderopvang

 • 3.

  De ‘eigen bijdrage kinderopvang’ zijn de kosten die de kinderopvang berekend, minus de kinderopvang toeslag waarop betrokkene recht heeft op basis van de Wet Kinderopvang en de regeling Wet Kinderopvang.

 • 4.

  Het college kan besluiten niet de gehele eigen bijdrage te vergoeden wanneer betrokkene meer uren kinderopvang afneemt dan noodzakelijk is in zijn situatie of de uurprijs van de kinderopvanginstelling hoger is dan het maximumuurtarief zoals bepaald in de Wet Kinderopvang en betrokkene kinderopvang voor dit maximum uurtarief (of minder) kan afnemen.

 • 5.

  De vergoeding voor tussenschoolse opvang bedraagt maximaal de hoogte van het bedrag dat wordt berekend voor overblijven op de school waar het kind onderwijs volgt;

 • 6.

  Indien de school, waar het kind onderwijs volgt, werkt volgens een continue rooster, wordt geen vergoeding voor tussenschoolse kinderopvang verstrekt;

 • 7.

  Indien overblijven op school niet tot de mogelijkheden behoort op de school waar het kind onderwijs volgt, wordt als uitzondering op het in het vierde lid gestelde, het laagste bedrag vergoed dat door een in Maassluis geregistreerde kinderopvanginstelling in rekening wordt gebracht voor beschikbare tussenschoolse kinderopvang;

 • 8.

  De vergoeding wordt niet verstrekt indien er geen feitelijke kinderopvang bij de school of de kinderopvanginstelling plaats vindt.

 • 9.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de bovenstaande artikelen afwijken, indien toepassing tot onbillijkheden leidt.

 

Toelichting:

Vanaf 2013 hebben de laagste inkomens recht op een kinderopvangtoeslag van ongeveer 90% van de kosten via de Belastingdienst. Het uitkeren van een aanvullende compensatie van de eigen bijdrage voor doelgroepouders (KOA kopje) blijft een taak voor de gemeente. Gemeenten hebben, anders dan voor 2013, de vrijheid om de compensatie al dan niet te verlenen en kunnen zelf de omvang daarvan bepalen. Er worden dus geen wettelijke compensatiepercentages meer vastgelegd.

De gemeente Maassluis kiest ervoor om de kosten van kinderopvang van uitkeringsgerechtigden die een uitkering van de gemeente ontvangen en een re-integratietraject (dit kan ook een inburgeringstraject zijn) volgen, volledig te vergoeden.

Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat de uitkeringsgerechtigde maximaal wordt gefaciliteerd om uitstroom naar werk mogelijk te maken. De vergoeding kinderopvang wordt berekend op basis van de Wet Kinderopvang en de bijbehorende Regeling Wet Kinderopvang. Er wordt rekening gehouden met de urenbeperking zoals deze ook in de Wet kinderopvang wordt gehanteerd. In principe worden de kosten voor extra uren niet vergoed, tenzij deze kosten als noodzakelijk moeten worden aangemerkt. Dit geldt ook voor de maximum uurprijs, deze extra kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen wanneer alleen gebruik kan worden gemaakt van (buiten)schoolse opvang bij de een instelling met een hogere uurprijs. Wanneer betrokkene wel gebruik kan maken van opvang waarbij de uurprijs op of onder het maximumuurtarief ligt, maar dit vanwege eigen keuzevrijheid niet wil, worden de extra kosten niet vergoed!

Wanneer iemand uitstroomt naar werk en hierbij een inkomen van maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm verdient, kan hij nog 6 maanden lang een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage ontvangen. Deze tegemoetkomen bedraagt niet de volledige eigen bijdrage, maar maximaal 50%. De ouder die naar werk uitstroomt moet een kopie van het arbeidscontract laten zien.

De tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang, waardoor ouders volledig voor de kosten van deze opvang opdraaien. Dit maakt het noodzakelijk om in bepaalde gevallen deze kosten te vergoeden aan ouders die een re-integratietraject volgen.

In principe worden alleen de (lagere) kosten voor het overblijven op school vergoed. Wanneer er geen plaats is voor de overblijf op school, kunnen de (hogere) kosten vergoed worden, die moeten worden gemaakt voor tussenschoolse opvang bij een geregistreerde kinderopvanginstelling. Kosten voor informele opvang worden niet vergoed. Ouders die hun kind(eren) geplaatst hebben op een school met een continue rooster, komen ook niet voor een vergoeding in aanmerking.

Verder zal aan de klant nadrukkelijk worden meegedeeld dat gekozen kan worden uit alle geregistreerde aanbieders die kinderopvang binnen Maassluis aanbieden. De klant kan de hoogte van het uurtarief en de flexibiliteit van de opvang (af te nemen uren) laten meewegen in de keuze voor een kinderopvanginstelling.

In de beleidsregel is een hardheidsclausule opgenomen, zodat in bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de beleidsregels om onbillijkheden bij toepassing te voorkomen.