Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Beleidsregels straatmuziek 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels straatmuziek 2006
CiteertitelBeleidsregels straatmuziek 2006
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geluidshinderverordening Maastricht 1995, artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-200624-02-2017Nieuwe regeling

05-07-2006

Gemeenteblad 2006, C. no 42

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels straatmuziek 2006

 

 

De Burgemeester van Maastricht

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.4.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV); Geluidshinderverordening 1995 en de Beleidsregels straatmuziek zoals vastgesteld in 1996 (kenmerk PWS 96-29595)

Besluit:

vast te stellen Beleidsregels Straatmuziek 2006

Overwegende, dat

 • 1.

  In de Geluidshinderverordening 1995 artikel 9 is bepaald dat “onverminderd het bij of krachtens de Wet Milieubeheer bepaalde, de Algemene Plaatselijke Verordening en het bepaalde in de vorige artikelen is het verboden met huishoudelijke, ambachtelijke, dan wel doehetzelf apparatuur, muziekinstrumenten of anderszins handelingen te verrichten waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt dan wel toe te laten dat deze handelingen worden verricht”;

 • 2.

  In artikel 2 van de Geluidshinderverordening 1995 is –onder andere- bepaald dat de burgemeester van het verbod op veroorzaken van geluidshinder, ontheffing kan verlenen;

 • 3.

  In de Geluidshinderverordening 1995 artikel 5 lid 1 is bepaald dat “ter voorkoming of beperking van geluidhinder voorschriften kunnen worden verbonden aan een ontheffing”;

 • 4.

  In de APV artikel 2.1.4.1. lid 1 is –onder andere- bepaald dat zonder vergunning van burgemeester het verboden is (onder b) voor publiek muziek ten gehore te brengen;

 • 5.

  Sinds 1996, per kalenderweek, 4 vergunningen (APV) aan een straatmuzikant, die als solist optreedt, worden verleend (zonder geluidsoverlast);

 • 6.

  Sinds 1996, per kalenderweek, 2 ontheffingen (Geluidshinderverordening 1995) aan een groep muzikanten van maximaal 5 personen of een solist -met geluidshinder veroorzakende instrumenten- worden uitgegeven;

 • 7.

  Er aan zowel de ontheffing- als de vergunninghouders een bindende route wordt uitgegeven waarbij een speelduur van maximaal een half uur per aangewezen locatie wordt toegestaan;

 • 8.

  Er aan zowel de vergunning als ontheffing gedragsregels zijn verbonden (niet spelen op terrassen, op passieve wijze om bijdrage vragen, 1,50 m. van gevel standplaats innemen, vrijhouden van doorgangen en passages, verbod op verkoop ed.);

Dat,

 • 1.

  De (geluids)overlast, van met name groepen en/met geluidsoverlast veroorzakende instrumenten, in de beleving voor bewoners, ondernemers en belanghebbenden niet binnen redelijke en aanvaardbare normen blijft;

 • 2.

  Door het constante aanvragen van bepaalde groepen/ solisten, iedere week dezelfde muzikanten, met dezelfde instrumenten in de stad spelen en er hierdoor mogelijk potentiële aanvragers, in Maastricht geen kans krijgen om hun muziek ten gehore te brengen;

 • 3.

  De (geluids)overlast van muzikanten met een vergunning (APV) algemeen als niet belastend wordt ervaren;

 • 4.

  De (geluids)overlast van accordeons in de kleinschalige binnenstad (geluid kan door de bebouwing niet weg) als te belastend wordt ervaren;

 • 5.

  Het niet aan de Gemeente is om kwaliteitscriteria, eisen door wie en/of wat er aan muziek gemaakt wordt, vast te stellen;

 • 6.

  Er bij de uitgiftes- iedere kalenderweek- een “wie het eerst komt, die het eerst maalt principe” geldt.

Wordt vastgesteld als beleidsregels straatmuziek 2006:

 • -

  Handhaven uitgifte 4 vergunningen per kalenderweek voor solisten met instrumenten welke geen (geluids)overlast veroorzaken (APV), waarbij de muzikant iedere week een vergunning kan aanvragen;

 • -

  Uitgifte 2 ontheffingen per kalenderweek voor solisten en/of groepen met instrumenten die alleen of gezamenlijk (geluids)overlast kunnen veroorzaken (Geluidshinderverordening 1995), waarbij een principe geldt -bij uitgifte aan de muzikant of (leden van) de groep- van “één week spelen, drie weken niet”.

 • -

  In ieder geval te scharen onder (geluids)overlast gevende instrumenten: koperblazers, saxofoon, percussie en accordeons en/of meerdere instrumenten -van welke aard dan ook- tezamen;

 • -

  Handhaven van vastgestelde route/ locatieduiding met bindende tijdschema, met maximaal een half uur spelen per locatie. Speelperiode op werkdagen van 12.00 uur tot 18.45 uur (met uitzondering van koopavond en –zondag);

 • -

  Handhaven van gedragsregels (niet spelen op terrassen, geen geluidsversterkende apparatuur, niet spelen op de bruggen over de Maas, afstand tot gevel minimaal 1,50 m., passief verzoeken om bijdrage, geen verkoop, geen opstallen, vrijhouden van doorgangen en passages);

 • -

  Bij overtreding van voorwaarden wordt vergunning/ontheffing ingenomen. Bij notoire overtreders wordt gedurende 3 maanden geen vergunning/ontheffing uitgegeven.

   

  Aldus besloten door de Burgemeester van Maastricht op 5 juli 2006.

   

  De Burgemeester van Maastricht,

   

  Drs. G.B.M. Leers,