Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Regeling inzake de instelling, de samenstelling, taken en werkwijze van de Aviescommissie Mobiliteit Maastricht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling inzake de instelling, de samenstelling, taken en werkwijze van de Aviescommissie Mobiliteit Maastricht
CiteertitelRegeling Adviescommissie Mobiliteit Maastricht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2004Nieuwe regeling

20-01-2004

Gemeenteblad 2004, C. no 5

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling inzake de instelling, de samenstelling, taken en werkwijze van de Aviescommissie Mobiliteit Maastricht

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

Overwegende dat onderhavige regeling een uitwerking is van het raadsbesluit inzake de PPS Mobiliteit; initiële fase (23-2002, d.d. 26-02-2002),

gezien het collegebesluit inzake de oprichting van het Mobiliteitsplatform Maastricht, d.d. 21 –11-2002,

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de “Regeling inzake de instelling , de samenstelling, taken en werkwijze van de Adviescommissie Mobiliteit Maastricht”.

 

Artikel 1 Instelling

 

Het bestaande Mobiliteitsplatform Maastricht heet vanaf heden de Adviescommissie Mobiliteit Maastricht en is een adviescommissie van het college van B&W, overeenkomstig artikel 84 van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 Uitgangspunten en randvoorwaarden

 

 • 1.

  Ten aanzien van adviescommissie Mobiliteit zijn de navolgende uitgangspunten en randvoorwaarden van belang:

 • 2.

  Het beleidsprimaat blijft bij de gemeenteraad.

  Uitgangspunt is het bestaande mobiliteits- en ruimtelijk beleid van de gemeente Maastricht. Dit is ondermeer verwoord in het Raamplan Mobiliteitsbeheersing (1992), diverse vastgestelde deelnota’s van dit raamplan en het Structuurplan 2005.

 • 3.

  Het raadsbesluit 23-2002 inzake de PPS Mobiliteit, initiële fase (26 februari 2002).

 

Artikel 3 Doel en taken

 

 • 1.

  Met de instelling van de commissie wordt beoogd de integrale uitvoering van het mobiliteitsbeleid te optimaliseren. Bij de uitvoering van dit beleid spelen, naast de gemeente Maastricht, diverse marktpartijen een rol. Hoofddoelstelling van het mobiliteitsbeleid is zorg te dragen voor een bereikbare en leefbare stad. Uitgaande van veelal gemeenschappelijke belangen van gemeente en private partijen, zijn integraliteit en samenwerking kernbegrippen in het realiseren van deze doelstelling.

 • 2.

  Om haar doelen te bereiken, vervult de adviescommissie de volgende taken:

  • a.

   gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders inzake de mobiliteitsontwikkeling, het mobiliteitsbeleid en de uitvoering daarvan. In het bijzonder wordt genoemd het adviseren t.b.v. het opstellen van een integraal en meerjarig uitvoeringsprogramma van de PPS Mobiliteit.

  • b.

   overleg, afstemming en kennisuitwisseling tussen de in de commissie vertegenwoordigde publieke en private partijen inzake de mobiliteitsontwikkeling, het mobiliteitsbeleid en de uitvoering binnen de gemeente Maastricht.

Het taakgebied van de commissie betreft de hoofdlijnen van beleid. Uitwerking vindt plaats binnen de uitwerkingsonderdelen van de PPS Mobiliteit.

 

Artikel 4 Bevoegdheden

 

 • 1.

  De commissie heeft een adviserende bevoegdheid naar het college van B&W. Het betreft zowel gevraagd als ongevraagd advies. Een eensluidend advies is niet benodigd.

 • 2.

  De verslaglegging van de commissievergaderingen wordt ter kennis gebracht van de raadscommissie Stadsbeheer c.a..

   

Artikel 5 Samenstelling

 

 • 1.

  De commissie bestaat uit een vaste bezetting van partijen en is als volgt samengesteld:

  gemeente Maastricht

  deelnemers PPS-samenwerkingsconstructies: SBM/CONNEX, Q-park, MECC Maastricht en MTB

  belangenbehartigers/overigen: Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, Centrummanagement Maastricht,LIOF (agendalid), Fietsersbond, NS, Samenwerkende taxibedrijven, ROVER, 3VO (agendalid) en FOVM

 • 2.

  Uitbreiding

  De samenstelling van de commissie is flexibel en uitbreidbaar. Bij nieuwe samenwerkingsconstructies, kunnen nieuwe partijen tot de permanente bezetting toetreden. De beslissing over permanente toetreding is voorbehouden aan het college van B&W. Daarnaast kunnen, afhankelijk van de onderwerpen, andere partijen incidenteel of op ad hoc basis deelnemen. Tenslotte kunnen partijen enkel als agendalid aan de commissievergadering deelnemen.

 

Artikel 6 Voorzitter en secretaris

 

De commissie wordt voorgezeten door de wethouder Economische structuurversterking, Milieu, Mobiliteit en Grondzaken van de gemeente Maastricht.

Secretaris is de taakcoördinator Verkeer van de dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Maastricht.

 

Artikel 7 Werkwijze en openbaarheid

 

De commissie heeft een vergaderfrekwentie van tenminste 2 keer per jaar. Het college van B&W vraagt op 2 vaste momenten per jaar advies aan de commissie:

 • 1.

  Voorafgaand aan vaststelling van het dienstplan van de dienst SOG door het college van B&W, waarin opgenomen het jaarprogramma Verkeer en Mobiliteit (najaar).

 • 2.

  Voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota, t.a.v. het onderdeel Mobiliteit, door het college van B&W (voorjaar).

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. Eventueel vertrouwelijke beleidsvoornemens of andere activiteiten van deelnemende partijen worden door de leden van de commissie als zodanig behandeld. Op verzoek van een lid of de voorzitter van de commissie, kan de commissie besluiten een vergadering openbaar te verklaren.

 

Artikel 8 Besluitvorming

 

 • 1.

  Besluiten ten aanzien van aan het college van B&W te verstrekken adviezen (gevraagd en ongevraagd) worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin de meerderheid der leden aanwezig is.

 • 2.

  Minderheidsstandpunten worden ter kennis gebracht van het college van B&W indien betreffende leden dit wensen.

 

Artikel 9 Werkgroepen

 

De commissie kan werk- of projectgroepen instellen waarbij zij tevens de samenstelling, taken, werkwijze en bevoegdheden ervan bepaalt.

 

Artikel 10 Vergoeding

 

De voorzitter en overige leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen geen vergoeding. De commissie is onderdeel van de samenwerkingsconstructie PPS Mobiliteit. Tenzij anders bepaald, komt de personele inzet in deze samenwerking niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 11 Opheffing

 

Opheffing van de commissie kan slechts geschieden bij besluit van het college van B&W, de commissie gehoord.

 

Artikel 12 Wijzigingen

 

 • 1.

  Wijzigingen in deze regeling kunnen slechts worden aangebracht bij besluit van het college van B&W, gehoord de commissie.

 • 2.

  De commissie kan eigener beweging voorstellen tot wijziging van deze regeling bij het college van B&W indienen.

 

Artikel 13 Slotbepaling

 

In alle gevallen waarin het bepaalde in deze regeling niet voorziet, beslist het college van B&W, gehoord de commissie.

 

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling Adviescommissie Mobiliteit Maastricht”.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan.

 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht in haar vergadering van 20 januari 2004.

De Secretaris,

Mevr. Mr. A. Smeets.

 

De Burgemeester,

Drs. G. Leers.