Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Interne richtlijnen met betrekking tot het toekennen van een diensttijdtoelage

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInterne richtlijnen met betrekking tot het toekennen van een diensttijdtoelage
CiteertitelInterne richtlijnen met betrekking tot het toekennen van een diensttijdtoelage
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201112-04-2013Onbekend

01-01-2011

Geen bron

Geen
18-01-201118-01-2011Onbekend

01-01-2011

Geen bron

Geen
18-01-201118-01-2011Onbekend

01-01-2011

Geen bron

Geen
18-01-201118-01-2011Onbekend

01-01-2011

Geen bron

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Interne richtlijnen met betrekking tot het toekennen van een diensttijdtoelage

 

 

Interne richtlijnen met betrekking tot het toekennen van een diensttijdtoelage

Interne richtlijnen met betrekking tot het toekennen van een diensttijdtoelage

Aan de ambtenaar of degene met wie arbeidsovereenkomst is gesloten op grond van artikel 2:5, lid 1 sub d, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Maastricht kan bij een goede dienstverrichting door Burgemeester en Wethouders een persoonlijke toelage worden toegekend, indien hem gedurende een periode van 7 jaren noch een bevordering noch een periodieke verhoging is toegekend en de som van zijn leeftijd en diensttijd bij de gemeente Maastricht gelijk is aan het getal 70 of dit overschrijdt.Bedoelde toelage bedraagt 5% van het laatstelijk door betrokkene genoten bruto salaris, zonder rekening te houden met toeslagen, diplomatoelagen, kindertoelage of andere toelagen of emolumenten.

Toekenning van de toelage geschiedt niet automatisch, maar staat ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders, aan wie in ieder voorkomend geval een voorstel tot toekenning van de toelage moet worden gedaan.

De diensttijdtoelage wordt door Burgemeester en Wethouders verleend onder voorwaarde, dat indien de ambtenaar na het verlenen daarvan wordt bevorderd of hem een periodieke verhoging wordt toegekend, deze toelage komt te vervallen.

Zou evenwel blijken dat de ambtenaar tengevolge van het verlies van de toelage in salaris achteruitgaat, dan wordt de toelage slechts verminderd tot zodanig bedrag, dat zijn nieuwe salaris vermeerderd met die toelage gelijk is aan het salaris, dat hij voor zijn bevordering genoot. Ook bij verdere bevordering of toekenning van periodieke verhogingen wordt hem middels een toelage een bezoldiging gegarandeerd, die gelijk is aan het salaris, waarover in eerste instantie de diensttijdtoelage wordt toegekend, vermeerderd met de toelage van 5%.

Aan de ambtenaar of degene met wie een arbeidsovereenkomst is gesloten op grond van artikel 2:5, lid 1 sub d, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Maastricht wiens toelage is vervallen als gevolg van een ontvangen bevordering, kan alsnog een diensttijdtoelage van 5% worden toegekend, nadat hij gedurende 10 jaren de maximum wedde, eventueel verhoogd met een garantietoelage, als vorenbedoeld, verbonden aan de rang waartoe hij laatstelijk werd bevorderd, heeft genoten. De eventuele garantietoelage wordt alsdan ingetrokken.