Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

17-12-2013

Gemeenteblad 2013, C no. 62

volgno. 125

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014

 

 

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht;

b. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • ·

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • ·

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

c. particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • ·

  het doen begraven en begraven houden van lijken van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

 • ·

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

d. particuliere grafkelder: een betonnen of gemetselde ruimte, waarvoor aan een

natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • ·

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • ·

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

zonder urn;

e. particulier Israëlitisch graf: een graf op het bijzondere gedeelte van de begraafplaats, uitsluitend bestemd voor een kerkelijke gemeenschap, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot :

·het doen begraven en begraven houden van lijken;

f. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

zonder urn, bevattende de as van overledenen;

g. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

h. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

i. urnentuin: een gedeelte van de begraafplaats bestemd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een particulier urnengraf;

j. asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

k. urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

l. verstrooiingsveld: een permanent daartoe bestemde plaats op de gemeentelijke begraafplaats waarop as wordt verstrooid;

m. grafbedekking : gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

n. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

o. administrateur: de ambtenaar die belast is met de begraafplaatsadministratie;

p. bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;

q. rechthebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf, een particulier kindergraf, particuliere grafkelder, een particulier urnengraf, een particuliere urnennis, of het doen verstrooien van as op een verstrooiingsplaats;

r. gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

s. grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het bestuursorgaan een grafrecht of het gebruik wordt verleend;

t. grafrecht: het recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf, particulier kindergraf, particuliere grafkelder of het recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een particulier urnengraf of particuliere urnennis dan wel het recht om as te verstrooien op een verstrooiingsplaats;

 • u.

  gebruik: het gebruik van een algemeen graf;

 • v.

  asverstrooiing: het verstrooien van lijkas op het daartoe, door het college van burgemeester en wethouders, aangewezen verstrooiingsveld dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 • w.

  kosteloze graven: de overige graven, niet vallende onder de begripsbepalingen van artikel 3 d, e, f, of g, waarvan de kosten en het beheer ten laste van de gemeente komen en welke graven na een periode van 10 jaren vervallen.

 • x.

  koopgraven: particuliere graven, ten aanzien waarvan voorheen voor onbepaalde tijd uitsluitend recht is verleend om daarin lijken te begraven en/of asbussen bij te zetten, en welke worden onderscheiden in:

koopgraven 1e klas, waarbij de mogelijkheid bestaat een grafkelder aan te brengen.

koopgraven 2e klas, waarbij deze mogelijkheid niet bestaat;

Artikel 2 Aard van de rechten

Voor het begraven van lijken respectievelijk het bijzetten van asbussen, het gebruik van grafruimten, het verstrooien van lijkas en het plaatsen van graftekens op de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Tongerseweg, alsmede voor het aldaar van gemeentewege verrichten van diensten worden rechten geheven als in het navolgende artikel omschreven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De rechten voor het begraven van lijken c.q. het bijzetten van asbussen c.q. het verstrooien van lijkas worden geheven van de rechthebbende c.q. erfgenamen van hen wier begrafenis c.q. bijzetting c.q. verstrooiing het geldt, of van hen, die overeenkomstig de bestaande wetten tot het dragen van de kosten verplicht zijn.

 • 2.

  De rechten voor het gebruik van grafruimten, voor het plaatsen van graftekens en voor van gemeentewege te verrichten diensten worden geheven van degenen, die daartoe hebben verzocht.

Hoofdstuk II. Tarieven begraafplaats.

Artikel 4 Particuliere graven.

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 t/m 9 worden de volgende rechten geheven.

1.Voor de uitgifte van een particulier graf ( huurgraf) en uitsluitend recht tot begraven c.q het bijzetten van asbussen in dat graf gedurende 20 jaar met de mogelijkheid dit recht telkens te verlengen met een termijn van 5 of 10 jaar.

De vakken AA t/m MM en AB t/m AV:

 • a.

  voor een A locatie: € 2.227,57

 • b.

  voor een B locatie: € 1.458,06

De vakken A t/m H en J t/m V:

 • c.

  voor een A locatie: € 2.835,08

 • d.

  voor een B locatie: € 2.187,05

  • 1.

   2 Indien de bijzetting in een particulier graf (huurgraf) van het tweede respectievelijk derde lijk plaats vindt op een tijdstip gelegen binnen 10 jaren voor de vervaldatum van de oorspronkelijke huurtermijn, wordt deze termijn verlengd tot 10 jaren vanaf de laatste bijzetting.

    

  • 2.

   Voor de uitgifte van een particulier graf (familie huur/koopgraf) en uitsluitend recht tot begraven c.q het bijzetten van asbussen in dat graf gedurende bepaalde tijd van 99 jaar.

De vakken AA t/m MM en AB t/m AV:

a.voor een A locatie: € 10.530,41

De vakken A t/m H en J t/m V:

 • b.

  voor een A locatie: € 15.390,61

   

  • 3.

   Bij verlenging van het grafrechtcontract particulier graf:

Voor een periode van 10 jaren;

De vakken AA t/m MM en AB t/m AV:

 • a.

  voor een A locatie: € 1.113,79

 • b.

  voor een B locatie: € 729,06

 • c.

  voor een C locatie: € 405,05

De vakken A t/m H en J t/m V:

 • d.

  voor een A locatie: € 1.417,62

 • e.

  voor een B locatie: € 1.093,60

Voor een periode van 5 jaren;

De vakken AA t/m MM en AB t/m AV:

 • a.

  voor een A locatie: € 556,90

 • b.

  voor een B locatie: € 364,53

 • c.

  voor een C locatie: € 202,53

De vakken A t/m H en J t/m V:

 • d.

  voor een A locatie: € 708,81

 • e.

  voor een B locatie: € 546,80

   

  • 4.

   Bij het begraven in een particulier graf, waarvan de lopende uitgiftetermijn kleiner is dan de wettelijk voorgeschreven grafrust, per ontbrekend jaar

De vakken AA t/m MM en AB t/m AV:

 • a.

  voor een A locatie: € 111,38

 • b.

  voor een B locatie: € 72,85

 • c.

  voor een C locatie: € 40,52

De vakken A t/m H en J t/m V:

 • d.

  voor een A locatie: € 141,75

 • e.

  voor een B locatie: € 109,34

   

  • 5.

   Wordt de verlenging van de huur van een particulier graf gevraagd na het verstrijken van de voorgaande huurtermijn, dan wordt de nieuwe termijn geacht te zijn ingegaan op de dag waarop de voorgaande verliep en wordt het geldend recht geheven van dit jaar.

    

  • 6.

   1. Voor particuliere graven, waarvoor het grafrechtcontract is aangegaan voor 1 januari 2008 dient voor de bijzetting van een tweede respectievelijk derde lijk een bedrag betaald te worden van:

   • -

    per grafruimte A-locatie: € 1.290,88 ;

   • -

    per grafruimte B-locatie: € 856,47;

   • -

    per grafruimte C-locatie: € 432,16 .

De genoemde tarieven zijn voor een termijn van 20 jaar.

 • 2.

  Voor de in gebruik zijnde grafruimte(n) c.q. graflaag dient ter verlenging van het grafrecht een bedrag per jaar betaald te worden conform de tarieven genoemd in artikel 4 punt 4.

   

 • 7.

  Indien bij beëindiging van het grafhuurcontract de rechthebbende kiest voor het verwijderen van een aanwezige gedenksteen door de gemeente, dient een bijdrage te worden betaald van € 115,=.

Artikel 5 Particulier Israëlitisch graf.

1.Voor de uitgifte van een particulier Israëlitisch graf en uitsluitend recht tot begraven gedurende (on)bepaalde tijd .

Het recht bedraagt voor het verkrijgen van een Israëlitisch graf: € 2.227,57

2.Aanvullend recht inzake onderhoudskosten begraafplaats:

ingaande na verstrijken eerste termijn grafrecht 20 jaar:

per periode van 20 jaar € 729,06

Artikel 6 Bestaand koopgraf (particulier graf voor onbepaalde tijd).

Voor bestaande particuliere graven voor onbepaalde tijd ( koopgraven) per periode van 20 jaar, ingaande na de eerste periode van 20 jaar, een aanvullend recht inzake onderhoudskosten begraafplaats geheven van:

 • -

  koopgraf 1e klas: € 1.051,94

 • -

  koopgraf 2e klas: € 729,06

Artikel 7 Algemeen graf (nog niet beschikbaar).

Voor de uitgifte van een algemeen graf gedurende 15 jaar zonder mogelijkheid tot verlengen:

algemeen graf, inclusief vaste gedenksteen met naamplaat: € 931,52

Artikel 8 Het begraven van lijken.

 • 1.

  Voor een begraving in een particulier graf zijnde een koopgraf, Israëlitisch graf, huurgraven en algemeen graf:

  • -

   voor een persoon van 12 jaar en ouder € 405,05

  • -

   voor een persoon van 1 tot 12 jaar € 202,52

  • -

   voor een kind beneden 1 jaar of doodgeboren kind € 101,23

Bovenvermelde tarieven zijn exclusief grafdelfkosten.

 • 2.

  Het in het eerste lid vermelde recht wordt verhoogd, indien de begrafenis of bijzetting plaats heeft:

  • a.

   op maandag t/m vrijdag na 15.00 uur met 25%;

  • b.

   op zaterdag tot 14.00 uur met 50%; tussen 14.00 uur en 16.00 uur met 75%

  • c.

   op zondag niet zijnde een feestdag met 100% ( indien het een Joodse of Islamitische begraving betreft waarbij de overledene gestorven is op de zaterdag voorafgaande)

  • d.

   buiten de door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen gewone arbeidstijden, niet vallen op de onder a en b genoemde dagen, met 50%, tenzij de begrafenis of bijzetting geschiedt krachtens enige wetsbepaling of ter uitvoering van een door de bevoegde autoriteit gegeven last.

  • e.

   Bij vertraging van het vastgelegde tijdblok van begraven met meer dan een half uur; € 35,00 per half uur.

 • 3.

  Voor het delven en dichten van een graf wordt het volgende recht geheven van:

  • a.

   tot 1,20 m. ( 1 diep) € 665,00

  • b.

   tot 1,80 m. ( 2 diep) € 725,00

  • c.

   tot 2,40 m. (3 diep) € 785,00

Artikel 9 Opgraven, herbegraven, verzamelen en cremeren van stoffelijke overschotten.

1.Voor het opgraven van een stoffelijk overschot vanuit een particulier graf of algemeen graf, binnen de 10 jaar van de minimale grafrusttermijn, teneinde dit stoffelijk overschot te doen cremeren of te doen herbegraven in een particulier graf op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats wordt een recht geheven van: € 1.350,00

(uitvoering door een extern gecertificeerd bedrijf)

 

 • 2.

  Voor het opgraven van een stoffelijk overschot vanuit een particulier graf of algemeen graf, na de 10 jaar van de minimale grafrusttermijn, teneinde dit stoffelijk overschot te doen cremeren of te doen herbegraven in een particulier graf op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats wordt een recht geheven van:

 • a.

  voor een persoon van 12 jaar en ouder € 685,00

 • b.

  voor een persoon van 1 tot 12 jaar € 345,00

 • c.

  voor een kind beneden 1 jaar of doodgeboren kind € 175,00

   

 • 3.

  De opgraving wordt door een extern gecertificeerd bedrijf uitgevoerd.

In het bedrag, genoemd in het eerste lid, zijn niet begrepen de kosten van herbegraven of bijzetten in een andere grafruimte, de crematie en het verwijderen en herplaatsen van de gedenksteen. Indien voor het transport voor de herbegraving of crematie anders dan een eenvoudige kartonnen/houten beenderkist noodzakelijk is, is dat evenmin begrepen in de bedragen genoemd in lid 1.

 

 • 4.

  Voor het herbegraven in hetzelfde graf na de opgraving bedoeld in lid 1 wordt niet opnieuw een recht of aanvullend recht geheven.

   

 • 5.

  Opgravingen uit een algemeen graf vinden behoudens toestemming van burgemeester en wethouders niet eerder plaats dan 15 jaar na de begraving.

   

 • 6.

  De rechthebbende op een particulier graf kan burgemeester en wethouders schriftelijk verzoeken, na de minimale grafrusttermijn van 10 jaar laatste begraving, de stoffelijke resten te verzamelen en deze te doen herbegraven onder in het graf, teneinde opnieuw ruimte te creëren voor het begraven van twee stoffelijke overschotten. Voor deze werkzaamheden wordt een bedrag geheven van € 525,00

   

 • 7.

  Indien het verzamelen van de stoffelijke resten, genoemd in lid 6, gecombineerd wordt met het begraven van een recent overledene, wordt daarvoor een bedrag geheven van € 325,00

Boven dit bedrag wordt het bedrag geheven genoemd in artikel 8, lid 1.

 

8.Bij overbrenging van een lijk uit een particulier graf naar een particulier graf met een nog lopende huurtermijn, dan wel bij overbrenging van een asbus uit de ruimte voor het bewaren van asbussen naar een particulier graf of urnengraf, wordt geheven het volgens de artikelen 4 of 10 verschuldigde recht voor het nieuwe graf verminderd met een aan het nog resterende deel van de huurtermijn evenredig gedeelte van het ten tijde van de overbrenging geldende recht voor de vrijkomende grafruimte respectievelijk ruimte voor het bewaren van asbussen.

Artikel 10 Asbestemmingen.

1.Voor uitgifte van een particulier urnengraf en uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen in dat graf gedurende 10 of 20 jaar, max. 3 asurnen, met de mogelijkheid dit recht telkens te verlengen met een termijn van 5 of 10 jaar.

1e uitgiftetermijn 10 jaar:

De vakken K en M: € 688,52

De vakken KK, JJ, HH, GG: € 567,03

1e uitgiftetermijn van 20 jaar:

De vakken K en M: € 1.377,03

De vakken KK, JJ, HH, GG: € 1.134,05

Bij verlenging van het huurcontract particulier urnengraf voor een periode van 5 jaren.

De vakken K en M: € 384,76

De vakken KK, JJ, HH, GG: € 303,75

Bij verlenging van het huurcontract particulier urnengraf voor een periode van 10 jaren.

De vakken K en M: € 769,51

De vakken KK, JJ, HH, GG: € 607,51

 

 • 2.

  Voor uitgifte van een particulier urnennis en uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen in de nis gedurende 10 jaar, max. 2 asurnen, met de mogelijkheid dit recht telkens te verlengen met een termijn van 5 jaar ( nog niet beschikbaar) € ------

   

 • 3.

  Voor het bijzetten van een asbus in een bestaand particulier urnengraf op de begraafplaats € 154,00

   

 • 4.

  Voor het bijzetten van een asbus in een bestaand particulier graf op de begraafplaats € 235,00

   

 • 5.

  Voor het bijzetten van een asbus in een algemene nis/kast in afwachting van de definitieve bestemming; voor het 1e jaar € 77,00

vanaf het 2e jaar, per jaar € 40,00

 

 • 6.

  Naar elders: voor het meegeven van de asbus uit een bestaand urnengraf aan de nabestaanden/rechthebbende voor bijzetting thuis of verstrooiing op een dierbaar plekje wordt een bedrag geheven van € 72,85

   

 • 7.

  Indien de bijzetting van een urn in een particulier urnengraf van de tweede respectievelijk derde urn plaatsvindt op een tijdstip gelegen binnen 5 jaren voor de vervaldatum van de oorspronkelijke huurtermijn, kan deze termijn op verzoek verlengd worden tot 5 of 10 jaren vanaf de laatste bijzetting.

   

Het recht per ontbrekend jaar bedraagt:

De vakken K en M: € 76,95

De vakken KK, JJ, HH, GG: € 60,77

 

 • 8.

  Het in lid 3, 4 en 5 vermelde recht wordt verhoogd, indien de bijzetting plaats heeft:

 • a.

  van ma t/m vr na 15.00 uur met 25%;

 • b.

  op zaterdag tot 14.00 uur met 50%, tussen 14.00 uur en 16.00 uur met 75%;

 • c.

  buiten de door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen gewone arbeidstijden, vallend op de onder a genoemde dagen, met 50%, tenzij de bijzetting geschiedt krachtens enige wetsbepaling of ter uitvoering van een door de bevoegde autoriteit gegeven last.

   

 • 9.

  Wordt de verlenging van de huur van een ruimte voor het bewaren van asbussen, gevraagd na het verstrijken van de voorgaande huurtermijn, dan wordt de nieuwe termijn geacht te zijn ingegaan op de dag waarop de voorgaande verliep en wordt het geldend recht geheven van dit jaar

   

 • 10.

  Bij overbrenging van een asbus uit een particulier (urnen)graf naar een particulier (urnen)graf met een nog lopende huurtermijn, dan wel bij overbrenging van een asbus uit de ruimte voor het bewaren van asbussen naar een particulier (urnen)graf, wordt geheven het volgens de artikelen 5 of 6 verschuldigde recht voor het nieuwe (urnen)graf verminderd met een aan het nog resterende deel van de huurtermijn evenredig gedeelte van het ten tijde van de overbrenging geldende recht voor de vrijkomende grafruimte respectievelijk ruimte voor het bewaren van asbussen.

   

 • 11.

  Voor particuliere urnengraven waarvoor het grafhuurcontract is aangegaan voor 1 januari 2008 ( eerste urnplaatsing) dient voor de bijzetting van een tweede respectievelijk derde urn een bedrag betaald te worden van 50% respectievelijk 25% van de tarieven genoemd in het eerste lid.

   

 • 12.

  Indien bij beëindiging van het grafhuurcontract de rechthebbende kiest voor het verwijderen van een aanwezige gedenksteen door de gemeente, dient een bijdrage te worden betaald van € 55,00.

Artikel 11 Asverstrooiing.

 • 1.

  Voor het verstrooien van de as van een overledene:

 • a.

  op het strooiveld begraafplaats de Tongerseweg in bijzijn familie € 235,00

 • b.

  op het strooiveld begraafplaats de Tongerseweg zonder familie € 155,00

 • c.

  op een bestaand particulier graf in bijzijn familie € 285,00

 • 2.

  Het in het eerste lid vermelde recht wordt verhoogd, indien de verstrooiing plaats heeft:

  a.op zaterdag met 50%;

Artikel 12 Rechten plaatsen van graf/gedenktekens

Het recht voor het plaatsen van graftekens bedraagt € 112,00

Artikel 13 Rechten voor gebruik van monumentale graf/gedenktekens

Het recht voor het in bruikleen krijgen van monumentale graf/gedenktekens binnen het historisch, monumentaal gedeelte ( vakken A t/m V en AA) bedraagt € 610,00

Artikel 14 Rechten van gemeentewege verrichten van diensten

Voor het van gemeentewege onderhouden van op particuliere graven (koop- en huur) geplaatste graftekens wordt per graf voor een tijdvak van 10 jaren een recht geheven van € 725,00

Hiervoor wordt tweemaal per jaar de steen gereinigd en één keer behandeld met een biologisch algenbestrijdingsmiddel.

De gemeente is niet verplicht op een verzoek ook een onderhoudscontract af te sluiten.

Hoofdstuk III. Overige bepalingen.

Artikel 15 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 16 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De rechten welke worden geheven op de wijze als bepaald in artikel 4 worden verschuldigd en moeten worden betaald binnen drie maanden na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De rechten kunnen op verzoek in 5 gelijke termijnen worden betaald, met dien verstande dat afrondingsverschillen worden verrekend met de laatste termijn, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 17 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 18 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2013" van 18 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014”