Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Het reglement voor de basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet reglement voor de basisregistratie personen
CiteertitelReglement basisregistratie personen gemeente Maastricht (Reglement BRP Maastricht)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 Reglement BRP 2014 (2)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt het Privacyreglement BRP

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, artikel 8; Verordening basisregistratie personen van Maastricht en Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-201406-01-2014nieuwe regeling

21-01-2014

De Ster, 21 februari 2014

2014.02610

Tekst van de regeling

Intitulé

Het reglement voor de basisregistratie personen

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

 

Gelet op

 • -

  artikel 8 van de Wet basisregistratie personen

 • -

  De verordening basisregistratie personen van Maastricht

 • -

  De Wet bescherming persoonsgegevens

 

Besluiten vast te stellen:

 

Het reglement voor de basisregistratie personen

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Maastricht worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen.

 • 3.

  De organen van de gemeente Maastricht aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in de bijlagen.

Artikel 2: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen gemeente Maastricht (Reglement BRP Maastricht).

 

Aldus vastgeseld in de collegevergadering van 21 januari 2014.

 

de secretaris,

P.J. Buijtels,

 

de burgemeester,

O. Hoes

 

Toelichting op Reglement BRP gemeente Maastricht

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistra-tie, ingeschrevene en ingezetene.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Maastricht.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Een autorisatiebesluit is het besluit op grond van artikel 3.2 Wet BRP van de minister van BZK voor de gemeente Maastricht over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wet BRP door de gemeente Maastricht wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrek-king van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Maastricht beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Maastricht woonachtig zijn, dient de gemeente Maastricht het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wet BRP inwerking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.

 

Bijlage 1 Reglement BRP 2014 (2)