Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

VERORDENING BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN
CiteertitelVerordening bezwaar- en beroepsschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-199431-01-2018Nieuwe regeling

10-05-1994

Gemeenteblad 1994, C. no 91

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

gezien het besluit van de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 10 mei 1994;

 

gelet op het het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

heden bekend te maken:

De Verordening bezwaar- en beroepschriften.

 

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  beroepsorgaan: de gemeenteraad

 • b.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht

 • c.

  commissie: bezwaar- of beroepscommissie

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op bezwaar- en beroepsprocedures, waarbij de gemeenteraad bestuurs- resp. beroepsorgaan is, onderscheidenlijk waarbij bestuursorganen krachtens delegatie bevoegdheden van de gemeenteraad uitoefenen.

 

HOOFDSTUK 2 De bezwaar - en beroepscommissie

Afdeling 2.1 De bezwaarcommissie

Artikel 3 Instelling

Er is een bezwaarcommissie die belast is met de voorbereiding van de beslissing op ingediende bezwaren, als bedoeld in artikel 1:5 van de wet.

Artikel 4 Samenstelling
 • 1.

  De bezwaarcommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  Voorzitter is het lid van het college van burgemeester en wethouders dat het aangaat.

 • 3.

  De overige leden zijn werkzaam bij de dienst die het aangaat.

 • 4.

  Ten minste een van de in het derde lid bedoelde leden beschikt over juridische deskundigheid en is tevens secretaris van de commissie.

 • 5.

  Geen der leden is direkt betrokken geweest bij de voorbereiding van het bestreden besluit.

 

Afdeling 2.2. De beroepscommissie

Artikel 5 Instelling

Er is een beroepscommissie die belast is met de voorbereiding van de beslissing op ingediende beroepschriften, als bedoeld in artikel 1:5 van de wet.

Artikel 6 Samenstelling
 • 1.

  De beroepscommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het beroepsorgaan.

 • 3.

  De gemeenteraad benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter op voorstel van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Er is tevens een plaatsvervangend voorzitter; de leden 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De overige leden zijn werkzaam bij de dienst die het aangaat.

 • 6.

  Ten minste een van de in het vijfde lid bedoelde leden beschikt over juridische deskundigheid en is tevens secretaris van de commissie.

 • 7.

  Geen der leden is direkt betrokken geweest bij de voorbereiding van het bestreden besluit.

 

HOOFDSTUK 3 De werkwijze van de commissies

Afdeling 3.1. Bevoegdheden en taken

 

Artikel 7 Bevoegdheden
 • 1.

  De commissie oefent in naam van het bestuurs- of beroepsorgaan de in de wet aan die organen toegekende bevoegdheden uit, voor zover het betreft uitvoeringshandelingen in relatie tot de aan haar toegekende taken.

 • 2.

  De commissie is bevoegd om het ter inzage leggen van stukken achterwege te laten voor zover geheimhouding om gewichtige redenen geboden is, met inachtneming van het in de wet bepaalde.

Artikel 8 Taken
 • 1.

  De commissie is belast met het horen van belanghebbenden.

 • 2.

  De commissie brengt gemotiveerd advies uit -tevens omvattend een voorstel voor de te nemen beslissing- aan het bevoegde bestuursorgaan, onderscheidenlijk het beroepsorgaan.

 

Afdeling 3.2 De uitvoering

Artikel 9 Het horen
 • 1.

  Het horen geschiedt door de voltallige commissie.

 • 2.

  Het horen geschiedt in het openbaar, tenzij de commissie op verzoek van een belanghebbende of om gewichtige redenen ambtshalve anders beslist.

Artikel 10 De raadkamer
 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien de minderheid daarom verzoekt.

Artikel 11 Geheimhouding

Stukken waaromtrent door de commissie geheimhouding is opgelegd liggen bij de commissie-voorzitter ter inzage voor leden van de raad, voor zover er geen strijd is met het openbaar belang.

Artikel 12 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als: "Verordening bezwaar- en beroepschriften".

 

Maastricht 24 juni 1994,

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

 

De gemeentesecretaris,

 

Mr. Dr. A. Lutters