Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Verordening Interne klachtenbehandeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Interne klachtenbehandeling
CiteertitelVerordening Interne klachtenbehandeling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 9:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Klachtreglement

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201007-05-2013nieuwe regeling

21-09-2010

Gemeenteblad 2010, C. no. 92

Volgno. 56-2010
30-09-2005nieuwe regeling

13-09-2005

Gemeenteblad 2005, C. no 44

Volgno. 77-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INTERNE KLACHTBEHANDELING

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

ambtenaar: een ambtenaar of een daarmee op grond van diens werkzaamheid gelijk te stellen persoon in dienst van de gemeente (bijvoorbeeld uitzendpersoneel) in de uitoefening van zijn functie,

alsmede een gewezen ambtenaar.

 

Artikel 2 Toepassingsgebied

 

Deze verordening is van toepassing op klachten ingediend bij het college op basis van artikel 9:1 van de algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Klachten over ambtenaren, niet zijnde een lid van de directieraad, de secretaris/algemeen directeur, de raadsgriffier of de medewerkers van de raadsgriffie.

 

1.  Een klacht over een gedraging van een ambtenaar wordt namens het college behandeld door een lid van de directieraad. Het lid van de directieraad kan de behandeling mandateren aan een sectormanager.

2.  Het eerste lid geldt niet voor een lid van de directieraad, de secretaris/algemeen directeur, de raadsgriffier en de medewerkers van de raadsgriffie.

Artikel 4 Klachtencommissie

 

1.  Er is een klachtencommissie, die belast is met de behandeling van en de advisering over klachten als bedoeld in artikel 2.

2.  Afdeling 9.1.3 van de algemene wet bestuursrecht (klachtenadviesprocedure) is van toepassing.

3.  De leden van de klachtencommissie worden benoemd door de directieraad.

Artikel 5 Klachtreglement

 

1.  Het college kan een klachtreglement vaststellen voor de behandeling van en advisering over klachten als bedoeld in artikel 2.

2.  Het klachtreglement regelt de samenstelling, benoeming, taak en werkwijze van de klachtencommissie.

Artikel 6 Klachten over een lid van de directieraad, de secretaris/algemeen directeur, raadsgriffier, medewerkers van de raadsgriffie, een wethouder of de burgemeester

 

1.  Klachten over gedragingen van een lid van de directieraad, de secretaris/algemeen directeur, de raadsgriffier en de medewerkers van de raadsgriffie, een wethouder of de burgemeester worden namens het college c.q de raad behandeld en afgedaan als volgt:

a. een klacht over een lid van de directieraad: door de secretaris/algemeen directeur;

b.  een klacht over de secretaris/algemeen directeur: door de burgemeester;

c.  een klacht over een wethouder: door de burgemeester;

d.  een klacht over de burgemeester: door het college;

e.  een klacht over de raadsgriffier: door de burgemeester;

f.  een klacht over een medewerker van de raadsgriffie: door de raadsgriffier.

2.  Voor de administratieve ondersteuning bij de behandeling en afdoening van deze klachten kan het betrokken bestuursorgaan een coördinerend ambtenaar benoemen.

Artikel 7 Maatregelen

 

1.  Indien naar aanleiding van een klacht een gedraging geheel of gedeeltelijk als niet-behoorlijk wordt beoordeeld, draagt de betreffende sector zorg voor de voorkoming van soortgelijke gedragingen binnen de sector door het nemen van daartoe strekkende maatregelen.

2.  Van deze maatregelen kan de sector mededeling doen aan klager.

3.  Als een behandelde klacht leidt tot verbetering van de dienstverlening kan de klager daarvan op de hoogte worden gesteld.

Artikel 8 Registratie

 

1.  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 9:12a van de algemene wet bestuursrecht biedt de directieraad jaarlijks aan het college een overzicht aan van alle ingediende en geregistreerde klachten. Het overzicht wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aangeboden.

2.  Het jaaroverzicht bevat een genummerd overzicht van alle klachten die in het betreffende jaar zijn ingediend. Per klacht wordt in ieder geval vermeld:

a.  een geanonimiseerde, korte omschrijving van de ingediende klacht;

b.  op welk team de klacht betrekking had;

c.  de datum van indiening;

d.  de datum van afhandeling, tenzij de klacht aan het einde van het jaar nog in behandeling is;

e.  de uitkomst van de klachtbehandeling:

-   door bemiddeling opgelost;

-   geheel/gedeeltelijk gegrond verklaard, of

-   geheel/gedeeltelijk ongegrond verklaard.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 

1.  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt.

2.  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening interne klachtbehandeling”.