Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2005
CiteertitelWegsleepverordening Maastricht 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147, eerste lid Wegenverkeerswet 1994, artikel 173, tweede lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-200528-10-2016nieuwe regeling

22-03-2005

gemeenteblad 2005, C. no 24

Volgno. 36-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2005

 

 

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.RVV 1990:

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

b.de Wet:

de Wegenverkeerswet 1994

c.besluit:

het Besluit wegslepen van voertuigen

d.voertuig:

hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990

e.motorrijtuig:

hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1 eerste lid sub c van de wet

f.het college:

het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2

Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3

Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  • a.

   het terrein van Van Dongen Berging B.V. – Watermolen 21-23 6229 PM Maastricht.

  • b.

   Het terrein van Direcks Berging Maastricht B.V. – Sandersweg 84, 6219 NW Maastricht

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4

Kosten van overbrengen en bewaren voertuigen

De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats als genoemd in artikel 3 onder a bedragen:

 • -

  Voorrijdkosten: € 55,--

 • -

  Voorrijdkosten en voorbereiding wegslepen: € 90,--

 • -

  Voorrijdkosten en wegslepen: € 160,--

 • -

  Stallingskosten: € 7,25

De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats als genoemd in artikel 3 onder b bedragen:

 • -

  gedurende werkdagen van 08.00-18.00 uur € 151,81

 • -

  Van 18.00-08.00 uur alsook op zon- en feestdagen € 184,82

 • -

  Stallingskosten: € 8,48

Artikel 5

Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid bedoeld in artikel 130 lid 4, 164 lid 7 en 174 lid 1 van de wet zijn artikel 1 - 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van de openbare bekendmaking.

Artikel 7

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Maastricht 2005.