Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Uitvoeringsbesluit onkostenvergoeding Maastricht-Heuvelland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit onkostenvergoeding Maastricht-Heuvelland 2015
CiteertitelUitvoeringsbesluit onkostenvergoeding Maastricht-Heuvelland 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpHet stellen van nadere regels rondom het verstrekken van een onkostenvergoeding in het kader van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet; verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-07-2016Nieuwe regeling

04-11-2014

de Ster d.d. 19 december 2014

2014-42709

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit onkostenvergoeding Maastricht-Heuvelland 2015

 

 

Uitvoeringsbesluit onkostenvergoeding Maastricht-Heuvelland 2015

1.

Inleiding

 

Onkosten die door personen, behorende tot de doelgroep, worden gemaakt als gevolg van het naleven van de re-integratie- en/of arbeidsverplichting kunnen worden vergoed uit het Participatiebudget van de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat de (potentiële) werkgever de betreffende kosten vergoed. Wanneer dat niet mogelijk is wordt maatwerk toegepast voor de cliënt. Voorbeelden zijn: reis- en verblijfskosten, (werk)kleding, bezoek kapper, boeken en leermiddelen etc. Het betreft nadrukkelijk niet de kosten die direct verbonden zijn aan of reeds opgenomen zijn in een re-integratietraject en/of scholing.

2.

Doelgroep

 

-

Personen met een Pw-, IOAW of IOAZ-uitkering tot de pensioengerechtigde leeftijd.

 

-

personen behorende tot de doelgroep nuggers.

 

-

Personen met combi-uitkering Pw, IOAW, IOAZ en WW, WIA (samenlopers), die een traject volgen dat door de gemeente wordt gefinancierd.

3.

Beoordeling

 

De consulent beoordeelt de noodzaak van het verstrekken van de vergoeding. Uitgangspunten zijn een pro-actieve houding van de consulent (niet nee, tenzij, maar ja, mits) en individueel maatwerk. Bij de beoordeling gelden volgende criteria:

 

-

de klant heeft een belemmering om deel te nemen aan re-integratie activiteiten en/of werk (regulier, gesubsidieerd en/of werken met behoud van uitkering) te aanvaarden c.q. te verkrijgen;

 

-

de kosten worden niet vergoed door de werkgever/inlener;

 

-

middels de te verstrekken onkostenvergoeding wordt deze belemmering opgeheven;

 

-

het betreft een klantgerichte, praktische en goedkoopste oplossing;

 

-

betaling geschiedt na overlegging van een betalingsbewijs.

 

-

voorschot op toegekende onkostenvergoeding via het Participatiebudget is niet mogelijk. Indien voorschotverlening noodzakelijk is dan moet dit via reguliere uitkering gebeuren.

4.

Onvoorziene omstandigheden

 

In gevallen, de uitvoering van dit uitvoeringsbesluit betreffende, waarin dit uitvoeringsbesluit niet voorziet, beslist het college.

5.

Hardheidsclausule

 

Het college kan in geval van onbillijkheid of klaarblijkelijke hardheid afwijken van de in dit uitvoeringsbesluit opgenomen bepalingen.

6.

Inwerkingtreding

 

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

7.

Citeertitel

 

Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit onkostenvergoeding Maastricht-Heuvelland 2015.