Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Uitvoeringsbesluit premies Maastricht-Heuvelland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit premies Maastricht-Heuvelland 2015
CiteertitelUitvoeringsbesluit premies Maastricht-Heuvelland 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpHet stellen van nadere regels rondom het verstrekken van premies in het kader van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet; verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-07-2016Nieuwe regeling

04-11-2014

de Ster d.d. 19 december 2014

2014-42709

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit premies Maastricht-Heuvelland 2015

 

 

Uitvoeringsbesluit premies Maastricht-Heuvelland 2015

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

1.

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

 

a.

Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;

 

b.

Pw: Participatiewet;

 

c.

IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 

d.

IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

e.

wet: de Pw, de IOAZ of de IOAW;

 

f.

Uitkering: een periodieke uitkering voor levensonderhoud op grond van de wet;

 

g.

Uitkeringsgerechtigde: degene of diens partner die een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de wet;

 

h.

Participatieplaats: onbeloonde additionele werkzaamheden als bedoeld in en onder voorwaarden van artikel 10a Pw

2.

Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in dit uitvoeringsbesluit gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

Hoofdstuk 2. Premies

Artikel 2. Premie deelname participatieplaats

1.

Aan de uitkeringsgerechtigde die deelneemt aan een participatieplaats wordt een premie toegekend.

2.

De participatieplaats bedoeld in lid 1 dient te zijn vastgelegd in een beschikking/trajectcontract waarin tevens is vastgelegd dat er een premie wordt verstrekt.

3.

De premie participatieplaats bedoeld in lid 1 bedraagt € 75,00 per maand.

Artikel 3. Beoordeling consulent

De beoordeling of een participatieplaats als bedoeld in artikel 2 lid 1 volgens gestelde voorwaarden van de wet en het “Uitvoeringsbesluit werken met behoud van uitkering 2015” is doorlopen geschiedt door de consulent van de gemeente.

Hoofdstuk 3. Verplichtingen

Artikel 4. Inlichtingenplicht

1.

De uitkeringsgerechtigde of aanvrager is verplicht onder overlegging van bewijsstukken burgemeester en wethouders onmiddellijk mededeling te doen van de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van dit uitvoeringsbesluit.

2.

Er bestaat geen recht op een premie als bedoeld in artikel 2 indien niet is voldaan aan de inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 17 van de Pw of als bedoeld in artikel 13 van de IOAW of IOAZ.

Hoofdstuk 4. De toekenning en uitbetaling

Artikel 5. De aanvraag

1.

De premie genoemd in artikel 2 wordt ambtshalve toegekend na beoordeling door de consulent van de gemeente.

2.

Nadat belanghebbende gedurende zes maanden werkzaam is in een participatieplaats wordt een premie als bedoeld in artikel 2 toegekend.

3.

Wanneer belanghebbende korter dan zes maanden actief is in de participatieplaats, wordt de premie naar rato toegekend.

Artikel 6. Maximale premie per kalenderjaar

Het totaal dat in een kalenderjaar op grond van dit uitvoeringsbesluit aan premies wordt verstrekt, bedraagt maximaal het bedrag zoals genoemd in artikel 31, tweede lid, onderdeel j, Pw.

Artikel 7. Uitbetaling premie

De premie wordt twee maal per jaar uitbetaald met een maximum van € 900,00 per jaar.

Artikel 8 Geen recht op premie

Indien belanghebbende een onkostenvergoeding heeft ontvangen als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel k van de Pw, bestaat er geen recht op de premie(s).

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen, de uitvoering van dit uitvoeringsbesluit betreffende, waarin deze niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen ingeval van onbillijkheid of klaarblijkelijke hardheid, afwijken van de in dit uitvoeringsbesluit opgenomen bepalingen.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Het uitvoeringsbesluit premiebeleid WWB, IOAW en IOAZ 2012 wordt ingetrokken met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op situaties van voor 1 januari 2015.Hierbij is de datum van de start van de werkzaamheden of activiteit doorslaggevend.

Artikel 12. Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit premies Maastricht-Heuvelland 2015.

Toelichting: Uitvoeringsbesluit premies Maastricht-Heuvelland 2015

ALGEMEEN

Bij raadsbesluit van 16 december 2014 is de “Verordening re-integratie en tegenprestatie Maastricht-Heuvelland 2015” vastgesteld. In deze verordening is bepaald dat het college van Burgemeester en wethouders uitvoeringsbesluiten kan vaststellen. Naast de voorzieningen kunnen ook ondersteunende voorzieningen worden aangeboden. Eén van de ondersteunende voorzieningen is het verstrekken van premies waarvan de voorwaarden in dit uitvoeringsbesluit zijn vastgelegd. Het verstrekken van premies als positieve prikkel bij de activering van de uitkeringsgerechtigde is niet nieuw. Met het onderhavige uitvoeringsbesluit premies wordt de verstrekking van een premie mogelijk gemaakt bij de participatieplaatsen, zoals ook bepaald in de wet.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

Uitkeringsgerechtigde:

In geval er sprake is van gehuwden/samenwonenden worden beide partners samen beschouwd als ‘de uitkeringsgerechtigde’. Door echter de toevoeging ‘en diens partner’ wordt geregeld dat beide partners, indien zij aan de voorwaarden voldoen recht hebben op de premies.

Participatieplaats:

In artikel 10a Pw staat beschreven dat een participatieplaats onbeloonde additionele werkzaamheden zijn. In dit artikel staat verder beschreven waar een dergelijke plaats aan moet voldoen. De maximale duur voor een participatieplaats is twee jaar. In artikel 10 a sub 9 staat vermeld wanneer deze periode met een jaar verlengd mag worden mits de belanghebbende in een andere omgeving andere additionele werkzaamheden verricht.

Hoofdstuk 2. Premies

Artikel 2. Premie deelname participatieplaats

In het premiebeleid 2015 bestaat de mogelijkheid tot het verstrekken van een premie aan personen die deelnemen aan de participatieplaatsen. Voorwaarde is dat de voorziening is opgenomen in een beschikking/trajectcontract. De hoogte van de premie is vastgesteld op € 75,00 per maand.

Artikel 3. Beoordeling consulent

De consulent van de gemeente legt de participatieplaats vast middels een beschikking/trajectcontract en beoordeeld achteraf of aan de aan gestelde voorwaarden hiervan is voldaan.

Hoofdstuk 3. Verplichtingen

Artikel 4. Inlichtingenplicht

Om te vermijden dat in geval van geconstateerde fraude alsnog premie kan worden verstrekt over de gebleken inkomsten, wordt in dit artikel aan premieverstrekking de voorwaarde verbonden dat tijdig en volledige informatie is verstrekt over de inkomsten. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan, bestaat er geen recht op de premie.

Hoofdstuk 4. De toekenning en uitbetaling

Artikel 5. De aanvraag

De premie bedoeld in artikel 2 wordt ambtshalve toegekend maar alvorens tot verstrekking wordt overgegaan beoordeelt consulent achteraf of aan de voorwaarden is voldaan. Een half jaar nadat belanghebbende gestart is met de participatieplaats dient de premie voor het eerst beoordeeld te worden. Wanneer belanghebbende korter dan zes maanden actief is in de voorziening, wordt de premie over die kortere periode naar rato toegekend

Artikel 6. Maximale premie per kalenderjaar

Artikel 31, lid 2 onder j. van de wet regelt dat een premie in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling tot ten hoogste € 2.305,00 per kalenderjaar (prijspeil 2014) in het kader van de middelentoets niet tot de middelen van de uitkeringsgerechtigde wordt gerekend. Qua maximering dient in dit besluit daarbij te worden aangesloten. Voor samenwonenden/gehuwden geldt het maximum voor de gezamenlijke premies.

Artikel 7. Uitbetaling premies

De premie wordt twee maal per jaar uitbetaald met een maximum van € 900,00 per jaar. Hierbij is aansluiting gezocht bij de regeling voor de participatieplaatsen op grond van artikel 10a Pw.

Artikel 8. Geen recht op premie

Wanneer een persoon een kostenvergoeding ontvangt voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste een bij ministeriele regeling vast te stellen bedrag, bestaat geen recht op premie(s) genoemd in dit uitvoeringsbesluit.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

Indien zich in de praktijk situaties voordoen welke niet gelijk zijn doch naar aard en strekking vergelijkbaar zijn aan de beschreven situaties in dit besluit, dan kan BenW hierover een besluit nemen.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om af te wijken van hetgeen in het besluit is vastgelegd indien er sprake is van klaarblijkelijke hardheid of onbillijkheid. BenW nemen hier op individuele basis een afzonderlijk gemotiveerd besluit.