Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Uitvoeringsbesluit jobcoaching en werkplekaanpassing Maastricht-Heuvelland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit jobcoaching en werkplekaanpassing Maastricht-Heuvelland 2015
CiteertitelUitvoeringsbesluit jobcoaching en werkplekaanpassing Maastricht-Heuvelland 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpHet stellen van nadere regels rondom jobcoaching in het kader van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet; Verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-07-2016Nieuwe regeling

04-11-2014

de Ster d.d. 19 december 2014

2014-42709

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit jobcoaching en werkplekaanpassing Maastricht-Heuvelland 2015

 

 

Uitvoeringsbesluit jobcoaching en werkplekaanpassing Maastricht-Heuvelland 2015

 

1.

Inleiding

 

Artikel 10 lid 1 van de Participatiewet bepaalt dat het college bij arbeidsinschakeling de voorziening persoonlijke ondersteuning (= jobcoaching) kan inzetten. Deze voorziening heeft als doel dat een werknemer wordt begeleid naar een situatie waarin hij uiteindelijk zonder begeleiding bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn. Het gaat om systematische ondersteuning waarbij het van belang is dat de werknemer zonder deze ondersteuning zijn werkzaamheden niet kan verrichten.

2.

Doelgroep

 

Jobcoaching

 

Jobcoaching kan ingezet worden wanneer de werkgever een werknemer in dienst neemt die behoort tot de doelgroep Participatiewet en waarbij vaststaat dat de betreffende ondersteuning noodzakelijk is. D.w.z. zonder de ondersteuning kan de werknemer de opgedragen taken niet uitvoeren.

 

Werkplekaanpassing/hulpmiddelen

 

Werkplekaanpassing kan ingezet worden wanneer de werkgever een werknemer in dienst neemt die behoort tot de doelgroep Participatiewet en waarbij vaststaat dat de betreffende aanpassing/hulpmiddelen noodzakelijk is. D.w.z. zonder de aanpassing/hulpmiddel kan de werknemer de opgedragen taken niet uitvoeren.

3.

Voorwaarden

 

Om in aanmerking te kunnen komen voor jobcoaching dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

 

-

Er moet sprake zijn van noodzakelijke ondersteuning. Deze noodzakelijkheid wordt beoordeeld en vastgesteld door een arbeidsdeskundige. De werknemer is zonder de ondersteuning niet in staat om zijn werkzaamheden in redelijkheid te verrichten. Bovendien moet er een behoefte zijn aan deze ondersteuning vanuit zowel werkgever als werknemer;

 

-

Het moet gaan om systematische ondersteuning gedurende een langere periode, met een regelmatig karakter;

 

-

Gedurende de periode van toekenning van deze voorziening kan de intensiteit van ondersteuning wisselend zijn;

 

-

Er moet sprake zijn van een dienstverband van >12 uur per week;

 

-

Er moet sprake zijn van een dienstverband van 6 maanden of langer;

 

-

Iedere 6 maanden wordt de noodzaak van de ondersteuning en de omvang van de ondersteuning herbeoordeeld. De herbeoordelingsperiode kan vervroegd worden wanneer er eerder twijfels bestaan over de noodzaak van de ondersteuning;

 

-

De ondersteuning kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.

 

Om in aanmerking te komen voor een werkplekaanpassing/hulpmiddel dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

 

-

Er moet sprake zijn van een noodzakelijke aanpassing/hulpmiddel. De noodzakelijkheid wordt beoordeeld en vastgesteld door een arbeidsdeskundige. De werknemer is zonder de aanpassing/hulpmiddel niet in staat om zijn werkzaamheden in redelijkheid te verrichten. Bovendien moet er een behoefte zijn aan deze ondersteuning vanuit zowel werkgever als werknemer;

 

-

Daar waar mogelijk wordt in principe gekozen voor een verhuisbare aanpassing;

 

-

Er moet sprake zijn van een dienstverband van 6 maanden of langer.

4.

Duur en omvang jobcoaching

 

De noodzaak van de voorziening persoonlijke ondersteuning wordt ieder half jaar herbeoordeeld. Op basis van deze herbeoordeling kan de ondersteuning steeds met een halfjaar verlengd worden tot maximaal 3 jaar in totaal. Een verlenging van deze ondersteuning na 3 jaar kan uitsluitend plaatsvinden op aanvraag. Ook dan zal de noodzaak beoordeeld worden.

De mate van begeleiding wordt bepaald door de arbeidsdeskundige. Deze beoordeelt aldus de noodzaak, de duur en de omvang van de betreffende voorziening.

5.

Jobcoach

 

De jobcoach kan afkomstig zijn uit de gemeente, de werkgever waar de werkzaamheden plaats vinden of uit een intermediaire organisatie.

6.

Toekenning voorziening jobcoaching/werkplekaanpassing/hulpmiddelen

 

Toekenning van de voorziening jobcoaching, vindt uitsluitend plaats op aanvraag. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar.

7.

Budgetplafond en financieringsbron

 

Aan de inzet van deze voorzieningen is een budgetplafond gekoppeld dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

 

Deze voorziening wordt gefinancierd vanuit het Participatiebudget.

8.

Onvoorziene omstandigheden

 

In gevallen, de uitvoering van dit uitvoeringsbesluit betreffende, waarin dit uitvoeringsbesluit niet voorziet, beslist het college.

9.

Hardheidsclausule

 

Het college kan in geval van onbillijkheid of klaarblijkelijke hardheid afwijken van de in dit uitvoeringsbesluit opgenomen bepalingen.

10.

Inwerkingtreding

 

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

11.

Citeertitel

 

Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit jobcoaching en werkplekaanpassing Maastricht-Heuvelland 2015.