Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Maastricht 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Maastricht 2016
CiteertitelVerordening precariobelasting Maastricht 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017tarieventabel Verordening precariobelasting 2016

15-12-2015

Gemeenteblad 2015, 124880

150-2015
01-01-201601-01-2016nieuwe regeling

03-11-2015

Gemeenteblad 2015, 108508

118-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Maastricht 2016

DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT,

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 oktober 2015, organisatieonderdeel BCC-Concernzaken, no. 2015.33715;

 

gelet op artikel 228, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT VAST TE STELLEN DE VOLGENDE VERORDENING:

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Maastricht 2016

(Verordening precariobelasting Maastricht 2016)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. jaar: een kalenderjaar; b. kwartaal: een kalenderkwartaal; c. maand: een kalendermaand; d. week: een kalenderweek; e. dag: een periode van 24 uur, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan.

 • 2.

  Voor de toepassing van de verordening worden gedeelten van eenheden voor een geheel gerekend, met dien verstande dat indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en het hebben van voorwerpen aanvangt in de loop van het tijdvak, de belasting zoveel twaalfden van het over een jaar te betalen bedrag beloopt als er na het aanvangstijdstip nog volle maanden in het belastingtijdvak resteren.

 • 3.

  Indien op grond van de verordening meer dan één tarief toegepast zou kunnen worden, wordt de aanslag berekend naar het hoogste tarief, in die zin dat een gedeelte van een week wordt gelijkgesteld met een week en een gedeelte van een maand gelijkgesteld wordt met een maand.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, belasting geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen en de bij de verordening behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingsplicht

 

 • 1.

  De belasting wordt geheven van wie, dan wel ten behoeve van wie, één of meer voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, worden aangetroffen.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  De belasting wordt niet geheven:

  • a.

   voor voorwerpen ten dienste van de gemeente of uitsluitend gebezigd in het algemeen belang of voor een weldadig doel;

  • b.

   voor voorwerpen indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden, een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid onderdeel a van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

  • c.

   voor het hebben van naamborden, waarvan de grootste afmeting niet meer bedraagt dan 60 cm en welke uitsluitend vermelden: de naam van de persoon of de onderneming en van het beroep of bedrijf dat in het perceel wordt uitgeoefend;

  • d.

   voor het hebben van wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de A.N.W.B. en van andere overeenkomstige instellingen;

  • e.

   voor het hebben van brievenbussen, postzegelautomaten en niet tot reclame dienende aanwijzingen voor het publiek;

  • f.

   voor het hebben van voorwerpen waarvan de verwijdering, verplaatsing of verandering wegens plaatsing op de Monumentenlijst verboden is;

  • g.

   voor borden, aangebracht in verband met de verkiezingen van publiekrechtelijke lichamen;

  • h.

   voor het hebben van afvoerbuizen van hemelwater of van fecale stoffen, welke aan een gebouw zijn aangebracht en niet meer dan zestig centimeter buiten de gevel uitsteken;

  • i.

   op aanvraag -uiterlijk drie maandenna aanvangsdatum evenement- voor het hebben van voorwerpen op, aan of boven de weg ten behoeve van evenementen van sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve, educatieve en/of culturele aard georganiseerd door stichtingen en verenigingen (tevens Buurtkaders) waarvan de opbrengsten aangewend worden om de continuïteit van de eigen activiteiten te waarborgen. Enkel verenigingen en stichtingen waarvan uit de statuten de sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve, educatieve en/of culturele doelstelling blijkt, komen in aanmerking voor deze vrijstelling. Verenigingen en stichtingen (Buurtkaders) met een commercieel doel in de statuten worden uitgesloten van de vrijstelling. De aanvrager van het evenement dient op het aanvraagformulier aan te geven dat de organisatie en het evenement voldoen aan bovengestelde voorwaarden;

  • j.

   op aanvraag -uiterlijk drie maanden na aanvangsdatum evenement- over het aantal ingenomen m2 gemeentegrond door voorwerpen op, aan of boven de weg ten behoeve van evenementen van een andere aard dan benoemd onder artikel 4.1.i, georganiseerd door stichtingen en verenigingen (tevens Buurtkaders) voor activiteiten waarvan de gehele opbrengst aangewend wordt om de continuïteit van de eigen activiteiten te waarborgen. Enkel verenigingen en stichtingen waarvan uit de statuten de sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve, educatieve en/of culturele doelstelling blijkt, komen in aanmerking voor deze vrijstelling. Verenigingen en stichtingen (Buurtkaders) met een commercieel doel in de statuten worden uitgesloten van de vrijstelling. De aanvrager van de het evenement dient op het aanvraagformulier het aantal m2 aan opstallen aan te geven dat ingezet wordt voor activiteiten waarvan de opbrengsten in het geheel ten goede komen aan de vereniging.

 • 2.

  Op aanvraag -uiterlijk drie maanden na aanvangsdatum evenement- voor het hebben van voorwerpen op, aan en boven de weg ten behoeve van evenementen georganiseerd door verenigingen en stichtingen (tevens buurtkaders) wordt geen belasting geheven naar rato van dat deel van de opbrengst van het evenement dat naar een goed doel gaat. Hiertoe dient een beschrijving van én een verklaring door de organisatie van het evenement overlegd te worden waaruit blijkt dat de gehele of gedeeltelijke opbrengst naar de goede doelen zullen worden overgemaakt. Enkel verenigingen en stichtingen waarvan uit de statuten de sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve, educatieve en/of culturele doelstelling blijkt, komen in aanmerking voor deze vrijstelling. Verenigingen en stichtingen (Buurtkaders) met een commercieel doel in de statuten worden uitgesloten van de vrijstelling

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar het aantal eenheden, bepaald en berekend aan de hand van de bij deze verordening behorende tarieven tabel, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening en van de in de tabel gegeven aanwijzingen.

 • 2.

  Onder degene ten behoeve van wie de voorwerpen, vermeld onder 13 van de tarieven tabel, aanwezig zijn wordt verstaan de genot hebbende krachtens zakelijk recht van het gebouwde perceel ten dienste waarvan het voorwerp strekt.

Artikel 6 Aanwijzingen voor de berekening van de belasting

 • 1.

  Bij het hebben van voorwerpen op, aan of boven gemeentegrond wordt de oppervlakte bepaald op die, welke door de voorwerpen wordt gedekt; in m2 en m1

 • 2.

  Bij het hebben van voorwerpen onder gemeentegrond wordt de oppervlakte bepaald op die, uitgaande van een horizontale projectie van de voorwerpen.

Artikel 7 Heffingstijdvak

Indien de belasting wordt geheven naar een jaar, maand of dagtarief, is het heffingstijdvak het jaar respectievelijk de maand of de dag waarin of waarop de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting, voor zover geheven naar een tijdvak van een maand of een jaar, wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  In alle andere gevallen wordt de belasting geheven door middel van een gedagtekende nota waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn op de laatste dag van de maand daarna.

 • 2.

  In afwijking van het eerst lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische belastingincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 10 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elke van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening precariobelastingen Maastricht 2015” van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening precariobelasting Maastricht 2016”.

   

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 3 november 2015.

De Griffier,

J.Goossens.

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake.

Tarieventabel Verordening precariobelasting 2016

behorende bij de ‘Verordening precariobelasting Maastricht 2016’.

Belastbaar feit

Eenheid

Tijd

Bedrag 2015 in €

Bedrag 2016 in €

1.

Het tijdelijk in gebruik geven openbare weg ten behoeve van een bouw-, onderhouds- en/of sloopwerk door bouwmaterialen, werktuigen, keten, loodsen en

steigers ingenomen en/of door een schutting of andere afrastering afgesloten grond

 

 

 

 

 

a.

Bij het gebruik van locaties voetgangersgebied in de binnenstad incl. Wyck, Vrijthof, Markt, Maasboulevard en OLV-plein

per m²

per maand

1,91

1,93

 

b.

Bij het gebruik van locaties binnen singels en spoorlijn m.u.v. in lid 1 genoemde locaties

per m²

per maand

1,42

1,43

 

c.

Overige locaties

per m²

per maand

0,98

0,99

 

 

Doch tenminste

 

 

 

 

 

 

Onder a.

Bij het gebruik van locaties binnenstad inc. Voetgangersgebied, incl. Wyck, Vrijthof, Markt, Plein 1992, Maasboulevard en OLV-plein

 

 

59,33

59,92

 

 

Onder b.

Bij het gebruik van locaties binnen singels en spoorlijn m.u.v. in lid a genoemde locaties

 

 

47,63

48,11

 

 

Onderc.

Overige locaties

 

 

35,72

36,08

2.

Voor stutten, schoren of palen ten behoeve van een bouw-, onderhouds- of sloopwerk, niet vallende

Onder 1

per stuk

per maand

0,99

1,00

 

Doch tenminste

 

 

35,72

36,08

3.

Voor buizen, kokers, riolen, kabels en leidingen per m¹

 

per maand

vervallen

vervallen

 

Doch tenminste

 

 

vervallen

vervallen

4.

Voor een tank ten behoeve van centrale verwarming van een gebouw

 

per maand

2,01

2,03

5.1

Voor het uitstallen van waren buiten de singels (zie definitie 5.2), anders dan gespecificeerd elders in deze tabel:

 

 

 

 

 

a.

gedurende een periode van ten hoogste zes maanden

per m²

per maand

1,73

1,75

 

 

doch tenminste

 

 

81,57

82,39

 

b.

gedurende een periode van langer dan zes maanden doch voor ten hoogste twaalf maanden

per m²

per maand

2,93

2,96

 

 

doch tenminste

 

 

143,61

145,05

 

c.

gedurende een periode van ten hoogste zes maanden

per 0,5 m²

per maand

0,86

0,87

 

 

doch tenminste

 

 

40,78

41,19

 

d.

Gedurende een periode van langer dan zes maanden ten hoogste twaalf maanden

per 0,5 m²

per maand

1,46

1,47

 

 

doch tenminste

 

 

71,81

72,53

5.2

Voor het uitstallen van waren binnen het gebied dat westelijk wordt begrensd door de singels, oostelijk door de spoorlijn en Heugemerweg, noordelijk door het Noorderbrug-tracé en zuidelijk door het Kennedybrugtracé:

 

 

 

 

 

a.

gedurende een periode van ten hoogste zes maanden

per m²

per maand

2,48

2,50

 

 

doch tenminste

 

 

118,64

119,83

 

b.

gedurende een periode van langer dan zes maanden, doch voor ten hoogste twaalf maanden

per m²

per maand

4,33

4,37

 

 

doch tenminste

 

 

207,90

209,98

 

c.

gedurende een periode van ten hoogste zes maanden

per 0,5 m²

per maand

1,23

1,24

 

 

doch tenminste

 

 

74,82

75,57

 

d.

gedurende een periode van langer dan zes maanden ten hoogste twaalf maanden

per 0,5 m²

per maand

2,17

2,19

 

 

doch tenminste

 

 

103,96

105,00

6.

In gebruikgeving openbare weg door banken, tafels, stoelen, tochtschermen, bloemen- of plantenbakken en andere terrasgerelateerde voorwerpen ingenomen of afgesloten grond dienende tot terras:

 

 

 

 

 

a.

Voor iedere maand (of deel van een maand) van het jaar dat het terras in gebruik is

 

 

 

 

 

 

Voor de terrassen gelegen aan het Vrijthof, O.L. Vrouwe plein, het St. Amorsplein en de Maaspromenade tussen de St. Servaasbrug en de Wilhelminabrug, Maastrichter Brugstraat, Kesselskade, Mosae Forum maaszijde, Platielstraat, Dominicanerplein, Dominicanerkerkstraat, Markt-Noord tussen kop Boschstraat en Gubbelstraat, Markt-Zuid van Muntstraat tot Spilstraat, Markt Zuid/West – van Spilstraat tot Grote Gracht, Kersenmarkt, Mariastraat (klasse 1)

per m²

per maand

11,83

11,95

 

 

Voor de overige terrassen gelegen binnen het gebied dat westelijk wordt begrensd door de singels, oostelijk door de spoorlijn en Heugemerweg, noordelijk door het Noorderbrug – tracé en zuidelijk door het Kennedybrugtracé (klasse2)

per m²

per maand

7,21

7,28

 

 

Voor de terrassen gelegen buiten bovenomschreven locaties en gebieden (klasse 3)

per m²

per maand

3,15

3,18

 

b.

Voor een of meerdere dagen bij bijzondere gelegenheden, doch ten hoogste voor 14 dagen

 

eenmalig

82,10

82,92

7.

Voor het innemen van gemeentegrond ten behoeve van het organiseren van evenementen, festiviteiten door verenigingen, comités e.d.:

 

 

 

 

 

1.

bij gebruik van het Vrijthof

per m²

per dag

0,77

0,78

 

2.

bij gebruik van de Markt en OLV-plein

per m²

per dag

0,60

0,61

 

3.

bij gebruik van locaties binnen spoorlijn en singels

per m²

per dag

0,47

0,47

 

4.

bij gebruik van de Geusselt

per m²

per dag

0,41

0,41

 

5.

bij gebruik van locaties buiten spoorlijn en singels

per m²

per dag

0,24

0,24

8.

Voor het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van waren met behulp van een kraam, verkoopwagen, of enig ander middel, als bedoeld in artikel 5.2.3. APV (anders dan voor markthandel in de zin van de vigerende Marktgeldverordening) in:

 

 

 

 

 

-

Bij gebruik van locaties binnen de spoorlijn en singels (met uitzondering van de Parallelweg) (klasse 1),

zonder stroomvoorziening

per m²

per dag

1,68

1,70

 

-

Bij gebruik van locaties binnen de spoorlijn en singels (met uitzondering van de Parallelweg) (klasse 1),

met stroomvoorziening

per m²

per dag

1,89

1,91

 

-

Buitenwijken met uitzondering van Borgharen en Itteren (klasse 2)

zonder stroomvoorziening

per m²

per dag

1,10

1,11

 

-

Buitenwijken met uitzondering van Borgharen en Itteren (klasse 2)

met stroomvoorziening

per m²

per dag

1,23

1,24

 

-

Borgharen en Itteren (klasse 3)

zonder stroomvoorziening

per m²

per dag

0,55

0,56

 

-

Borgharen en Itteren (klasse 3)

met stroomvoorziening

per m²

per dag

0,62

0,63

9.

Voor het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van kerstbomen, anders dan voor markthandel in de zin van de Marktverordening Maastricht 2009, van 1 tot en met maximaal 75m²,

per locatie

per dag

34,77

35,11

 

Elk 10 m² of deel daarvan meer ingenomen dan toegestane 75m²

per locatie

per dag

3,48

3,51

10.

Voor het innemen van gemeentegrond ten behoeve van een circus:

 

 

 

 

 

a.

Voor een kleinschalig wijkcircus

 

per speeldag

85,40

86,25

 

b.

Voor een circus met een standplaats op het daarvoor aangewezen circusterrein (Geusselt)

 

per speeldag

350,00

353,50

11.

Voor een automatisch verkooptoestel weegtoestel of dergelijk toestel:

 

 

 

 

 

per 0,25m² van de frontoppervlakte

 

per maand

2,94

2,97

 

doch tenminste

 

per jaar

72,78

73,51

12.1

Voor de navolgende voorwerpen binnen het werkingsgebied van de Verordening Reclamebelasting Maastricht 2009 of zoals deze later is gewijzigd of vervangen en voor zover de op deze voorwerpen voorkomende openbare aankondigingen al in de heffing van reclamebelasting zijn betrokken:

 

 

 

 

 

a.

bord, doek e.d. tegen een gevel of vlak van enig bouwsel, indien deze voorwerpen meer dan 10 cm buiten het gevelvlak uitsteken

 

per maand

0,72

0,73

 

 

doch tenminste

 

per jaar

26,34

26,60

 

b.

uithangbord of dergelijk uithangteken voor elk voor reclame gebezigd vlak

per 0,5 m²

per maand

0,72

0,73

 

 

doch tenminste

 

per jaar

25,32

25,57

 

c.

lichtbak of enig ander van kunstverlichting voorzien reclamevoorwerp als bedoeld onder a en b, voor elk voor reclame gebezigd vlak

per 0,5 m²

per maand

1,11

1,12

 

 

doch tenminste

 

per jaar

18,45

18,63

 

d.

letterreclame:

 

 

 

 

 

 

zonder kunstverlichting, uitgaande van de grootste kleur

per 0,5 m²

per maand

0,75

0,76

 

 

doch tenminste

 

per jaar

17,10

17,27

 

 

met kunstverlichting, uitgaande van de grootste kleur

 

per maand

1,11

1,12

 

 

doch tenminste

 

per jaar

18,45

18,63

 

e.

neoncontourlijnen

per m1

per maand

0,47

0,47

 

 

doch tenminste

 

per jaar

17,57

17,75

 

f.

een lamp of lantaarn

per stuk

per maand

2,18

2,20

 

g.1.

een vlag, wimpel of banier, voorzien van reclame, behoudens vlaggen/wimpels van winkeliersverenigingen korter dan 30 dagen

per stuk

per maand

2,18

2,20

 

g.2.

een vlag, wimpel of banier, voorzien van reclame, behoudens vlaggen/wimpels van winkeliersverenigingen structureel

per stuk

per maand

2,18

2,20

 

h.

spandoek over de weg voor commerc. doeleinden

per stuk

per dag

24,63

24,88

 

j.

een zonnescherm of markies, voorzien van reclame, gemeten naar het overdekt oppervlak

per m²

per maand

0,50

0,51

 

 

doch tenminste

 

per jaar

55,37

55,92

 

k.1.

een korter dan 30 dagen vrijstaand bord, dienen voor reclames, anders dan door middel van aanplakbiljetten, voor elk voor reclame gebezigd vlak:

 

 

 

 

 

 

zonder kunstverlichting

per 0,5 m²

per maand

3,70

3,74

 

k.2.

een structureel vrijstaand bord dienende voor reclames, anders dan door middel van aanplakbiljetten, voor lek voor reclame gebezigd vlak:

 

 

 

 

 

 

zonder kunstverlichting

per 0,5 m²

per maand

3,70

3,74

 

m.

overspanning feestverlichting

per stuk

per jaar

103,14

104,17

 

o.

voor het gebruik van de openbare weg t.b.v. het plaatsen van driehoeksborden rondom lichtmasten

per bord

per dag

1,79

1,81

12.2

Voor de navolgende voorwerpen niet zijnde de voorwerpen binnen de gebieden als bedoeld in 12.1 en 12.3

 

 

 

 

 

a.

Bord, doek en spandoek niet commerciële doeleinden e.d. tegen een gevel of vlak van enig bouwsel, indien deze voorwerpen meer dan 10 cm buiten het gevelvlak uitsteken

per 0,5 m²

per maand

0,99

1,00

 

 

doch tenminste

 

per jaar

34,71

35,06

 

b.

Uithangbord of dergelijk uithangteken, voor elk voor reclame gebezigd vlak

per 0,5 m²

per maand

0,99

1,00

 

 

doch tenminste

 

per jaar

34,71

35,06

 

c.

Lichtbak of enig ander van kunstverlichting voorzien reclamevoorwerp als bedoeld onder a en b, voor elk voor reclame gebezigd vlak

per 0,5 m²

per maand

1,51

1,53

 

 

doch tenminste

 

per jaar

26,87

27,14

 

d.

letterreclame:

 

 

 

 

 

 

zonder kunstverlichting, uitgaande van de grootste letter

per 0,5 m²

per maand

1,01

1,02

 

 

doch tenminste

 

per jaar

24,01

24,25

 

 

met kunstverlichting, uitgaande van de grootste letter

per 0,5 m²

per maand

1,51

1,53

 

 

doch tenminste

 

per jaar

26,87

27,14

 

e.

neoncontourlijnen

per m¹

per maand

0,63

0,64

 

 

doch tenminste

 

per jaar

24,01

24,25

 

f.

een lamp of lantaarn

per stuk

per maand

2,93

2,96

 

g.1.

een vlag, wimpel of banier, voorzien van reclame, behoudens vlaggen/wimpels van winkeliersverenigingen korter dan 30 dagen

per stuk

per maand

2,93

2,96

 

g.2.

een vlag, wimpel of banier, voorzien van reclame, behoudens vlaggen/wimpels van winkeliersverenigingen structureel

per stuk

per maand

2,93

2,96

 

h.

spandoek over de weg voor commerc. doeleinden

per stuk

per dag

18,47

18,65

 

j.

een zonnescherm of markies, voorzien van reclame, gemeten naar het overdekt oppervlak

per m²

per maand

0,70

0,71

 

 

doch tenminste

 

per jaar

76,48

77,24

 

k.1.

k.2.

resp. k.2een korter dan 30 dagen vrijstaand/resp. structureel bord, dienende voor reclames, anders dan door middel van aanplakbiljetten, voor elk voor reclame gebezigd vlak:

 

 

 

 

 

 

zonder kunstverlichting

per 0,5 m²

per maand

7,30

7,37

 

m.

overspanning feestverlichting

per stuk

per jaar

71,61

72,33

 

o.

Voor het gebruik van de openbare weg ten behoeve van het plaatsen van driehoeksborden rondom lichtmasten

per bord

per dag

1,79

1,81

12.3

Voor de navolgende voorwerpen binnen het gebied dat westelijk wordt begrensd door de singels, oostelijk door de spoorlijn en Heugemerweg, noordelijk door het Noorderbrug-tracé en zuidelijk door het

Kennedybrugtracé, maar niet binnen het gebied als bedoeld in 12.1

 

 

 

 

 

a.

Bord, doek en spandoek met niet commerciële doeleinden e.d. tegen een gevel of vlak van enig bouwsel, indien deze voorwerpen meer dan 10 cm buiten het gevelvlak uitsteken

per 0,5 m²

per maand

1,43

1,44

 

 

doch tenminste

 

per jaar

50,63

51,14

 

b.

Uithangbord of dergelijk uithangteken, voor elk voor reclame gebezigd vlak

per 0,5 m²

per maand

1,43

1,44

 

 

doch tenminste

 

per jaar

50,63

51,14

 

c.

Lichtbak of enig ander van kunstverlichting voorzien reclamevoorwerp als bedoeld onder a en b, voor elk voor reclame gebezigd vlak

per 0,5 m²

per maand

2,22

2,24

 

 

doch tenminste

 

per jaar

36,87

37,24

 

d.

letterreclame:

 

 

 

 

 

 

zonder kunstverlichting, uitgaande van de grootste letter

per 0,5 m²

per maand

1,51

1,53

 

 

doch tenminste

 

per jaar

34,23

34,57

 

 

met kunstverlichting, uitgaande van de grootste letter

per 0,5 m²

per maand

2,22

2,24

 

 

doch tenminste

 

per jaar

36,87

37,24

 

e.

neoncontourlijnen

per m¹

per maand

0,92

0,93

 

 

doch tenminste

 

per jaar

35,14

35,49

 

f.

een lamp of lantaarn

per stuk

per maand

4,33

4,37

 

g.1.

een vlag, wimpel of banier, voorzien van reclame, behoudens vlaggen/wimpels van winkeliersverenigingen korter dan 30 dagen

per stuk

per maand

4,33

4,37

 

g.2.

een vlag, wimpel of banier, voorzien van reclame, behoudens vlaggen/wimpels van winkeliersverenigingen structureel

per stuk

per maand

4,33

4,37

 

h.

spandoek over de weg voor commerciële. doeleinden

per stuk

per dag

24,56

24,81

 

j.

een zonnescherm of markies, voorzien van reclame, gemeten naar het overdekt oppervlak

per m²

per maand

1,01

1,02

 

 

doch tenminste

 

per jaar

110,73

111,84

 

k.1.

een korter dan 30 dagen vrijstaand/resp. structureel bord, dienende voor reclames, anders dan door middel van aanplakbiljetten, voor elk voor reclame gebezigd vlak:

 

 

 

 

 

 

zonder kunstverlichting

per 0,5 m²

per maand

7,42

7,49

 

k.2.

als in k1. Maar dan structureel aanwezig bord

zie k.1.

zie k.1.

zie k.1.

zie k.1.

 

m.

overspanning feestverlichting

per stuk

per jaar

103,14

104,17

 

o.

Voor het gebruik van de openbare weg ten behoeve van het plaatsen van driehoeksborden rondom lichtmasten

per bord

per dag

1,79

1,81

13.

1.voor het gebruik van de openbare weg, waar vrij parkeren is toegestaan en uitsluiten ten behoeve van het plaatsen van een puin/afval container

dus niet zijnde een weggedeelte waarop parkeren is toegestaan tegen betaling van parkeergeld en/of vergunninghoudersparkeren en niet gelegen in het voetgangersgebied

per jaar

 

264,00

266,64

 

2.voor het gebruik van de openbare weg, ten behoeve van het plaatsen van een container-

in navolgende gebieden

 

 

 

 

 

a.

bij het gebruik van locaties Centrum binnenstad en voetgangersgebied incl. Wyck Vrijthof, Markt, Maasboulevard en OLV-plein

per dag

 

12,78

12,91

 

b.

voor het gebied bij gebruik van locaties binnen de singels en de spoorlijnen, m.u.v. de bij a) genoemde locaties

per dag

 

9,57

9,67

 

c.

overige locaties

per dag

 

6,38

6,44

14.

Voor het gebruik van parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg anders dat overeenkomstig de parkeerbestemming wordt voor tarifering verwezen naar artikel 5.4 van de tarieventabel, behorend bij de Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2012 en de wijzigingen die nadien plaats vinden in deze tarieventabel

 

 

 

 

 

Tijdelijke Parkeerontheffing

 

 

 

 

 

a.

A-zone, (betaald- en vergunninghoudersparkeren) cf. Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015 en zoals nadien gewijzigd, te weten het gebied omsloten door:

 

 

 

 

 

 

JF Kennedybrug – Prins Bisschopsingel (noord) – Hertogsingel (oost) – Statensingel (Zuid) – Frontensingel - Noorderbrug Spoor – spoorwegovergang Sphinxlunet) – Heugemerweg (vanaf Sphinxlunet richting Renier Nafzgerstraat valt niet in A-zone) -JF Kennedybrug.

 

 

15,00

15,00

 

b.

overige locaties= B zone (betaald – en vergunninghoudersparkeren) cf. Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015 en zoals nadien gewijzigd

 

 

7,50

7,50

 

c.

op vrije parkeerplaatsen (niet zijnde Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015)

 

 

5,89

5,89

15.

voor het parkeren van een voertuig met het kennelijke doel het te verkoop aan te bieden of te verhandelen (art.5.1.2 a APV)

per voertuig

per 3 dagen

49,55

50,05

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 15december 2015.

 

De Griffier,

J.Goossens.

 

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake.