Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

AANWIJZINGSBESLUIT BIBOB BIJ EVENEMENTEN.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT BIBOB BIJ EVENEMENTEN.
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is bekend gemaakt in 1Maastricht d.d. 29 december 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR408913/CVDR408913_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

13-12-2016

gmb-2017-4273

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT BIBOB BIJ EVENEMENTEN.

 

DE BURGEMEESTER VAN MAASTRICHT,

 

 

Gelet op artikel 3 van de Evenementenverordening van de gemeente Maastricht

 

Overwegende,

 

dat de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) als een ultimum remedium kan worden ingezet;

 

dat afgeleid van de Wet Bibob, het Besluit Bibob en de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bibob Gemeente Maastricht, de mogelijkheid bestaat om de Wet Bibob van toepassing te verklaren op bij afzonderlijk besluit van de Burgemeester aangewezen evenementenvergunningen;

 

dat de in dit aanwijzingsbesluit benoemde evenementen de Wet Bibob onverkort wordt toegepast. Het gaat hierbij om evenementen die vanwege de organisatie/organisator(en) en/of financiering extra aandacht behoeven voor wat betreft de risico’s dat met de vergunningverlening criminele activiteiten worden gefaciliteerd;

 

Dat geconcludeerd moet worden dat op dit moment onvoldoende inzicht bestaat over het risico dat in Maastricht evenementen misbruikt worden voor criminele activiteiten;

 

Dat om hier zicht op te krijgen gekeken moet worden naar de financiering van grotere evenementen en de betrokkenheid van (rechts)personen bij deze evenementen;

 

Dat de Wet Bibob hiertoe mogelijkheden biedt en dat in dat kader geen specifieke categorieën van evenementen wordt benoemd, maar de Wet Bibob van toepassing wordt geacht bij evenementen van een bepaalde omvang.

 

BESLUIT:

 

TE BEPALEN DAT HET BIBOB VAN TOEPASSING IS BIJ DE VOLGENDE EVENEMENTEN:

 

  • Evenementen waar een financiering van € 50.000,- of meer vereist is.

  • Evenementen die waarbij leden van zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) betrokken zijn dan wel waar sprake is van nauwe verwevenheid daarmee1 , ongeacht de kosten van het evenement.

  • Vechtsportwedstrijden of -gala’s.

 

Toelichting aanwijzingsbesluit

 

Evenementen waarbij een financiering van € 50.000,- of meer vereist is betreffen in de regel de wat grotere evenementen. Het standpunt van de gemeente Maastricht is dat in de regel ieder groter evenement kwetsbaar kan zijn voor investering van onrechtmatig verkregen vermogen of criminele beïnvloeding. Het wordt derhalve niet opportuun geacht om enkel specifieke evenementen aan te wijzen als kwetsbaar voor criminele beïnvloeding. Het evenementenbeleid van de gemeente Maastricht kiest voor het faciliteren van evenementen die het imago en het beleid van de stad versterken. Daarbij is het onwenselijk als blijkt dat de gemeente evenementen faciliteert waar criminaliteit bij betrokken is. Om hier zicht op te krijgen acht de gemeente Maastricht het noodzakelijk om de grotere evenementen op basis van de Wet Bibob te toetsen.

 

OMG’s: gelet op de risico’s voor verstoring van de openbare orde en het faciliteren van criminele activiteiten is het van belang om evenementen waar OMG’s bij betrokken zijn kritisch te beoordelen. Door middel van toepassing van de mogelijkheden welke voortvloeien uit de Wet Bibob kan de gemeente zich beschermen tegen het onbedoeld faciliteren van criminele activiteiten. Gebleken is dat in een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Maastricht, signalen zijn dat horecagelegenheden te maken hebben met intimidatie van OMG´s. Daarnaast blijkt uit meerdere strafrechtelijke onderzoeken dat leden van OMG´s zich bezighouden met zware criminaliteit. Te denken valt daarbij aan bedreiging met geweld, gewelddelicten, levensdelicten, handel in wapens en drugs, afpersing, witwassen en georganiseerde hennepteelt. Deze signalen vormen de aanleiding om evenementen waar OMG´s bij betrokken zijn onder de reikwijdte van de Wet Bibob te laten vallen.

 

Vechtsportwedstrijden of -gala’s: De praktijk wijst uit dat er bij sommige grootschalige vechtsportevenementen zoals freefight- en kickboxgala’s een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het evenement. Het is daarbij niet relevant of een dergelijk evenement wordt georganiseerd in een gebouw dat voor sportwedstrijden is bestemd of niet. Om het risico te beperken dat te verlenen evenementenvergunning mede zal worden gebruikt om wederrechtelijk verkregen vermogen te investeren dan wel om strafbare feiten te plegen is ervoor gekozen grootschalige vechtsportevenementen onder de reikwijdte van de Wet Bibob te laten vallen.

 

 

Dit aanwijzingsbesluit is vastgesteld door de Burgemeester op de dato: 13 december 2016.

en treedt in werking op 1 januari 2017

 

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake


1

1 Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) plaatsen zich buiten de samenleving door zichzelf te benoemen als “outlaws”die hun eigen regels boven die van de maatschappij stellen. Hieronder vallen in ieder geval de volgende OMG’s: Hells Angels, Satudarah, Trailer Trash Travellers MC, Veterans, Rogues, Demons, Spiders MC Delft, Black Sheep Animals en de daaraan gelieerde support clubs.