Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2017 MAASTRICHT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2017 MAASTRICHT
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Maastricht
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 Maastricht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR332675/CVDR332675_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201706-01-2018nieuwe regeling

20-01-2017

gmb-2017-15727

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2017 MAASTRICHT

 

Het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2013 Maastricht;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2013 Maastricht;

 

gelet op de artikelen 10:3 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 en sedertdien gewijzigde deelbesluiten;

 • 2.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 Maastricht.

 

§ 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1. In dit Uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 

 • 1.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2013 Maastricht;

 

 • 2.

  inzamelmiddel: een door het college voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een gemeentelijke restzak, GFT-container, GFT-emmer of kca-box ten behoeve van één huishouden;

 

 • 3.

  inzamelvoorziening: een door het college voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, milieuperron of milieupark, ten behoeve van meerdere huishoudens.

 

§ 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de Verordening wordt aangewezen Stadsbeheer, gemeente Maastricht, gevestigd te Maastricht.

 

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de Verordening worden aangewezen:

  • a.

   Stadsbeheer voor de inzameling van oud papier en karton, wit en bont glas, drankenkartons, textiel en blik en kunststof verpakkingen, GFT en restafval afkomstig van huishoudens van de gemeente Maastricht bij wijkvoorzieningen als bedoeld in artikel 4, lid 4 van dit Uitvoeringsbesluit.

  • b.

   Sita - Suez voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens van de gemeente Maastricht in de buurt Binnenstad.

  • c.

   de in bijlage 1a genoemde en naar inzamelwijk aangeduide verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton afkomstig van huishoudens van de gemeente Maastricht

  • d.

   Stadsbeheer voor de inzameling van kerstbomen afkomstig van huishoudens van de gemeente Maastricht;

  • e.

   Ophaaldienst van de MTB voor de inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep;

  • f.

   Kringloop Zuid BV voor de inzameling van kringloopgoederen en Afgedankte elektronische en elektrische apparaten afkomstig van huishoudens van de gemeente Maastricht;

  • g.

   Suez voor de inzameling van klein chemisch afval via chemocars op standplaatsen;

  • h.

   Aktie ’68, Pink Ribbon, Orange Babies en Kuren met Reuma voor de huis-aan-huis inzameling van textiel, kleding en schoeisel voor het jaar 2017 (elke organisatie één keer in het jaar, dus vier huis-aan-huisinzamelingen in 2017).

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

 

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, eerste lid, van de Verordening vastgesteld:

 

 • groente-, fruit- en tuinafval;

 • klein chemisch afval;

 • glas met kleurscheiding (wit en bont);

 • vlakglas;

 • oud papier en karton;

 • PMD (plasticverpakkingen, metalenverpakkingen en kunststofverpakkingen);

 • polystyreen

 • textiel, kleding en schoeisel;

 • elektrische en elektronische apparatuur;

 • puin (niet verontreinigd);

 • grond (niet verontreinigd);

 • houtafval (categorie A en B);

 • C-hout;

 • metalen;

 • autobanden;

 • grof tuinafval;

 • kerstbomen;

 • asbest en asbesthoudend afval;

 • grof huishoudelijk afval;

 • matrassen

 • huishoudelijk restafval;

 • harde kunststoffen;

 • drukhouders;

 • gips;

 • dakafval

 

Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de Verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 

 • 1.

  voor huishoudelijk restafval voor de gebruiker van een perceel, de gemeentelijke restzak van 25 of 50 liter met de opdruk ‘restafval gemeente Maastricht’ overeenkomstig bijlage 3a bij dit besluit. Dit inzamelmiddel wordt genoemd ‘gemeentelijke restzak’ en is verkrijgbaar bij de aangewezen verkooppunten zoals aangegeven in bijlage 3b;

 

 • 2.

  voor de gebruikers van een aantal percelen de nabij die percelen aanwezige bovengrondse verzamelcontainers bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en restafval zoals aangegeven in bijlage 4 van dit besluit;

 

 • 3.

  voor de gebruikers van een aantal percelen de nabij die percelen aanwezige ondergrondse verzamelcontainers bestemd voor restafval met toegangsregulatie (diftar) zoals aangegeven in bijlage 5 van dit besluit;

 

 • 4.

  inzamelvoorziening op buurtniveau, zoals aangegeven in bijlage 6 van dit besluit. Deze inzamelvoorzieningen, in totaliteit ‘Milieuperron’ genoemd, waarop via tekst of pictogram de afzonderlijke categorieën afval zijn aangegeven, zijn bestemd voor de volgende categorieën afval:

  • wit verpakkingsglas;

  • bont verpakkingsglas;

  • PMD;

  • oud papier en karton.

 

 • 5.

  brengdepot op regionaal niveau, ‘milieupark’ genoemd. Hier zijn verzamelcontainers geplaatst waarbij op iedere container afzonderlijk de in artikel 3 eerste lid, van de Verordening genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen zijn aangegeven waarvoor deze containers bestemd zijn. Het gaat om de volgende milieuparken:

  • Beatrixhaven (Fregatweg 32 te Maastricht);

  • Noorderbrug (Frontensingel 1 te Maastricht), voorjaar 2017 vervangen door Het Rondeel (Het Rondeel 24 te Maastricht)

  • Randwyck (Watermolen 10 te Maastricht);

  • Valkenburg (De Valkenberg 13 te Valkenburg aan de Geul ).

 

 • 6.

  voor groente-, fruit- en tuinafval voor de gebruiker van een perceel, de van gemeentewege ten behoeve van dat perceel verstrekte GFT-emmer van 25 liter voor de hoogbouw of een GFT-container van 60 of 140 liter voor de laagbouw.

 

 • 7.

  voor klein chemisch afval voor de gebruiker van een perceel, de van gemeentewege verstrekte milieubox.

 

§ 3. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 

 • 1.

  Op grond van artikel 9, derde lid van de Verordening kunnen categorieën personen vrijgesteld worden van de verplichting om GFT-afval gescheiden aan te bieden.

 

 • 2.

  De personen die op grond van de onder artikel 5 lid 1 verleende bevoegdheid vrijgesteld zijn van de verplichting om GFT-afval gescheiden in te leveren, zijn weergegeven in bijlage 10 van dit Besluit.

 

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 

 • 1.

  Krachtens artikel 10 en 11 van de Verordening stelt het college de volgende regels vast voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen voor elk perceel die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de Stadsbeheer van de gemeente Maastricht;

  • b.

   Stadsbeheer is bevoegd om de container te voorzien van een chip of een sticker die de volgende gegevens kunnen bevatten: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam, een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot het GemeenteLoket van de gemeente Maastricht te wenden indien:

   • 1.

    bij een verhuizing naar een perceel geen of een beschadigd door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen;

   • 2.

    een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel beschadigd of zoek raakt.

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast (bijvoorbeeld geen stankoverlast of gevaarlijke situaties door wijze van gebruik en plaatsing, etc.) voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor gft-afval en klein chemisch afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   per keer mag worden aangeboden maximaal twee GFT-containers bij hoogbouw of één GFT-emmer van 25 liter bij laagbouw. Indien twee GFT-containers worden aangeboden, heeft minimaal één GFT-container een formaat van 140 liter. Indien de gebruiker van een perceel gebruik wilt maken van een derde of volgende GFT-container van 140 liter, dan dient hiervoor een bedrag ter hoogte van € 45,00 (inclusief bezorgkosten) per container te worden vergoed aan Stadsbeheer. Deze derde container of meer containers mogen echter niet aangeboden worden, voor het aanbieden van de containers geldt een maximum van twee containers zoals hierboven beschreven. Indien de gebruiker van een perceel gebruik wilt maken van tweede of volgende GFT-emmer van 25 liter, dan dient hiervoor een bedrag ter hoogte van € 35,00 (inclusief bezorgkosten) per container te worden vergoed aan Stadsbeheer. Ook hier geldt dat deze extra GFT-emmers niet mogen worden aangeboden, er geldt een maximum van één GFT-emmer per keer. Bij vermissing of diefstal van de onder 3, 4 en 5 bedoelde inzamelmiddelen dient de desbetreffende gebruiker van een perceel altijd melding te doen bij de gemeente Maastricht. Alleen onder overlegging van een bewijs van melding wordt kosteloos een vervangend inzamelmiddel door Stadsbeheer verstrekt.

 

 • 2.

  Krachtens artikel 10 en 11 van de Verordening stelt het college de volgende regels vast omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a1.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers, zakken of gebundeld dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container of gemeentelijke restzak vóór de woning op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een troittoir, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats op maximaal 125 meter afstand van het perceel (zoals in bijzondere gevallen aangewezen in bijlage 7), zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

  • a2.

   aanwijzingen van Stadsbeheer , die betrekking hebben op de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden, dienen te worden opgevolgd;

  • a3.

   ter aanvulling op lid 2 onder a1 dienen de gebruikers van alle percelen zoals genoemd in bijlage 7 van dit besluit de inzamelmiddelen voor het groente-, fruit-, en tuinafval en het huishoudelijk restafval aan te bieden op de aangemerkte plaatsen zoals opgenomen in bijlage 7 van dit besluit;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden (waarbij voor de gemeentelijke restzak geldt dat deze dichtgebonden of geknoopt moet zijn zodat de inzamelaars de zak aan de bovenkant kunnen oppakken om verwondingen aan de inhoud van de zak te voorkomen bij het inzamelen ervan en ter voorkoming van zwerfafval);

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden, worden niet ingezameld en dienen onverwijld door de aanbieder te worden teruggenomen;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling wordt aangeboden in de gemeentelijke restzak van 50 liter mag niet meer bedragen dan 7 kilogram;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling wordt aangeboden in de gemeentelijke restzak van 25 liter mag niet meer bedragen dan 3,5 kilogram;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden GFT-container van 140 liter mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram, de aangeboden GFT-container van 60 liter mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 32 kilogram;

  • h.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden GFT-emmer van 25 liter mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 7 kilogram (en niet te hard aangestampt);

  • i.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 5 kilogram;

  • j.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het milieupark;

  • k.

   de milieuparken van de Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening kunnen worden achter gelaten;

  • l.

   de ontdoener van afvalstoffen dient zich bij een milieupark aan de regels zoals opgenomen in bijlage 9 van dit besluit te houden;

  • m.

   Kringloopgoederen en elektrische en elektronische apparaten kunnen naar de milieuparken gebracht worden of naar Kringloop Zuid wanneer de goederen nog, zonder bewerking, herbruikbaar zijn. Deze kunnen ook op afroep door Kringloop Zuid opgehaald worden.

  • n.

   Grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen naar het milieupark gebracht worden of op afroep tegen betaling opgehaald laten worden door de gemeente door de ophaaldienst van de MTB: www.mtb.nl of 043-3824450.

 

 • 3.

  Op grond van artikel 10 en 11 van de Verordening dienen gebruikers van een groep percelen die zijn toegewezen aan ondergrondse verzamelcontainers met toegangsregulatie de volgende regels in acht te nemen:

  • a.

   huishoudelijk restafval dient in een goed gesloten huisvuilzak, niet zijnde de gemeentelijke restzak zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 van dit besluit, te worden gedeponeerd in de verzamelcontainer, zoals bedoeld in artikel 4, lid 3 van dit besluit;

  • b.

   verzamelcontainers dienen na gebruik goed te worden gesloten;

  • c.

   de afvalstoffen mogen niet buiten verzamelcontainers worden geplaatst;

  • d.

   bij verlies of het defect raken van het pasje om toegang te krijgen tot de ondergrondse verzamelcontainer, dient dit gemeld te worden aan de Gemeente (14 043).

 

 • 4.

  Op grond van artikel 10 en 11 van de Verordening dienen de gebruikers van inzamelvoorzieningen op wijkniveau (de milieuperrons) de volgende regels in acht te nemen:

  • a.

   huishoudelijke afvalcomponenten dienen afzonderlijk in de daarvoor bestemde inzamelvoorziening te worden gedeponeerd (herkenbaar via tekst of pictogram);

  • b.

   in de inzamelvoorzieningen mogen geen andere afvalcomponenten worden achtergelaten dan de afvalcomponenten waarvoor de voorzieningen zijn bedoeld;

  • c.

   buiten deze inzamelvoorzieningen mogen geen afvalcomponenten worden achtergelaten;

  • d.

   gedurende de lediging van de containers is het voor eenieder verboden zich binnen de draaicirkel van de kraan van het inzamelvoertuig en op het milieuperron te bevinden;

  • e.

   het milieuperron mag alleen worden gebruikt voor afval afkomstig van de inwoners van de gemeente Maastricht;

  • f.

   het milieuperron mag alleen worden gebruikt tussen 07.00 en 22.00 uur om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen;

  • g.

   aanbieders dienen rekening te houden met mogelijk cameratoezicht op of nabij het milieuperron.

 

 • 5.

  Op grond van artikel 12 van de Verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. Deze afvalsoorten kunnen gebracht worden naar milieuparken en worden op afroep ingezameld conform de aanbiedregels in het Uitvoeringsbesluit artikel 6 lid 2 onder l, m en n.

 

 • 6.

  Op grond van artikel 12 van de Verordening dient oud papier en karton dat bij of nabij elk perceel wordt ingezameld te worden gebundeld met behulp van een touw of verpakt in een kartonnen doos en wel zodanig dat het papier niet kan verwaaien en elk pakket niet zwaarder weegt dan 7 kilo.

 

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, tweede lid, van de Verordening:

 

 • 1.

  de inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 19.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden, en moeten uiterlijk 06.00 uur worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de geldende buurtgebonden Afvalkalender;

 

 • 2.

  voor de dinsdagavondbuurt van de Binnenstad mogen de inzamelmiddelen worden aangeboden vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur op de inzameldag zelf. Voor de woensdagbuurt van de Binnenstad mogen de inzamelmiddelen worden aangeboden vanaf 19.00 uur op de avond voor de inzameldag tot uiterlijk 06.00 ’s ochtends op de inzameldag;

 

 • 3.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door Stadsbeheer, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag (24:00 uur), van de weg zijn verwijderd;

 

 • 4.

  indien grof huishoudelijk afval en elektrische en elektronische apparatuur op afroep worden ingezameld, mogen deze categorieën slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 

 • 1.

  Als het voor Stadsbeheer door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen op veilige en toegankelijke wijze te bereiken in de buurt of buurten waar de onvoorziene omstandigheid optreedt, kan op grond van artikel 12 van de Verordening de inzameling in de buurt of buurten tijdelijk worden gestaakt. De inzameling wordt hervat op de eerstvolgende reguliere inzameldag voor de betreffende buurt of buurten conform het gestelde in artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit, nadat de onvoorziene omstandigheid is opgeheven. Eventueel reeds aangeboden afval dient door de ontdoener teruggenomen te worden.

 

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door Stadsbeheer

 

Op grond van artikel 13 van de Verordening kan Stadsbeheer ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen. Het betreft:

 

 • 1.

  Bedrijfsafval dat naar aard, samenstelling en volume overeenkomt met huishoudelijk afval, GFT en papier;

 • 2.

  Het aanbieden van gevaarlijk afval samen met het bedrijfsafval is niet toegestaan.

 

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan Stadsbeheer

 

Bedrijven die krachtens artikel 14 van de Afvalstoffenverordening aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de Verordening en dit Uitvoeringsbesluit gestelde regels voor huishoudens:

 • 1.

  de artikelen 6 lid 2 onder a tot en met artikel 6 lid 2 onder g van het Uitvoeringsbesluit zijn van toepassing, waarin wordt aangegeven op welke wijze afvalstoffen aangeboden moeten worden;

 • 2.

  de artikelen 7 lid 1 tot en met 3 van het Uitvoeringsbesluit zijn van toepassing, waarin is bepaald op welke dagen en tijdstippen de inzameling plaatsvindt.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

 

Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 12. Citeerbepaling

 

Dit Uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Maastricht.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Manager Ruimte,

 

Drs. H.J.J.G. Simons

Aldus vastgesteld op 20 januari 2017.

 

BIJLAGE 1: Overzicht inzamelende verenigingen voor oud papier en beleidsregels voor de aangewezen verenigingen

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1a Overzicht van verenigingen die oud papier en karton inzamelen

 

 

Nr.

Naam Vereniging

Inzamelwijk

 

 

1

Harmonie Wilhelmina Wolder (de blauwe)

Campagne en Biesland

 

 

2

CV de Braniemeekers

Kommelkwartier en Limmel

 

 

3

Fanfare St. Cornelius

Borgharen

 

 

4

R.K. Wieker fanfare St. Franciscus

Heugemerveld

 

 

5

Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder (de greune)

Daalhof

 

 

6

C.V. De Mineurs

Mariaberg en Hazedans

 

 

7

C.V. De D’artagnans

Scharn 1

 

 

8

C.V. de Vreigelere

Itteren

 

 

9

Scouting Fons Olterdissen

De Heeg en Vroendaal

 

 

10

C.V. De Mammoeters '64

Belfort en Pottenberg

 

 

11

Fanfare St. Joezep

St. Maartenspoort, Statenkwartier en Boschstraatkwartier

 

 

12

Korfbalvereniging Maastricht

Amby 1

 

 

13

R.K. Harmonie St Caecilia (de gele rijders)

Céramique en Wyck

 

 

14

Harmonie St. Pieter 1890

Malberg en Jekerdal

 

 

15

M.S.T.V. Stennis

Amby 2

 

 

16

C.V. De Mallebergers

Caberg en Oud-Caberg

 

 

17

C.V. De Waterratte

Randwyck en Heugem

 

 

18

C.V. De Kribbebieters

Scharn 2

 

 

19

R.K. Harmonie St Caecilia (de gele rijders)

Brusselsepoort, Beatrixhaven, Meerssenhoven en Boschpoort

 

 

20

C.V. De Mallebergers

Malpertuis en Eyldergaard

 

 

21

Harmonie Heer Vooruit

Heer

 

 

22

K.H. Ster van Maastricht

St. Pieter en Villapark

 

 

23

C.V. De Kakpepers

Nazareth

 

 

24

C.V. De Drommedarisse

Witte Vrouwenveld en Wyckerpoort

 

 

25

Voetbalvereniging Leonidas

Wolder

 

 

Bijlage 1B: Beleidsregels voor verenigingen en organisaties die krachtens artikel 2, lid 2b van dit besluit zijn aangewezen.

 

1. Inschrijving Kamer van Koophandel

De vereniging dient ingeschreven te zijn bij de KvK.

 

2. Wat mogen de verenigingen inzamelen?

 

De verenigingen mogen oud papier en karton afkomstig van huishoudens inzamelen. Er mag geen papier afkomstig van bedrijven worden opgehaald. Bedrijven zijn zélf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun eigen afval.

 

3. Inzameldag, tijd en frequentie

 • -

  Maandelijks op een vaste dag van de maand niet zijnde een zondag. Valt de vaste inzameldag op een zon- of feestdag dan vindt de inzameling plaats conform de afvalkalender.

 • -

  De inzameling dient tussen 08.00 uur en 22.00 uur, huis aan huis plaats te vinden.

 • -

  Alle eventuele extra werkzaamheden die door het team Reiniging moeten worden verricht wanneer de vereniging in gebreke blijft zullen bij de verenigingen in rekening worden gebracht.

 • -

  U dient minimaal 2 maanden voorafgaande aan het beëindigen van de inzameling het team Reiniging hiervan in kennis te stellen zodat inzameling door derden gerealiseerd kan worden.

 

4 Inzamelmiddelen

 • -

  Bij voorkeur eigen inzamelmiddelen. Zowel de chauffeur als de beladers/vrijwilligers worden door de vereniging geleverd.

 • -

  Kraakperswagen van een papierinzamelend bedrijf. De chauffeur wordt door het bedrijf geleverd en de beladers/vrijwilligers worden door de vereniging geleverd.

 • -

  Als laatste optie kan een kraakperswagen van de gemeente inclusief chauffeur worden ingezet. De vereniging dient dan zelf voor beladers te zorgen. Bij deze optie dient de inzameling plaats te vinden tussen 8.00 uur en 14.30 uur.

 

5a Beladers/vrijwilligers bij inzet eigen inzamelmiddelen

 

Beladers/vrijwilligers dienen :

 • -

  signalerende (reflecterende) kledingstukken te dragen waardoor ze voor overige weggebruikers goed zichtbaar zijn;

 • -

  beladers/vrijwilligers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.

 

Bij inzameling met eigen middelen zijn minimaal 8 vrijwilligers per vereniging benodigd.

 

5b Beladers/vrijwilligers bij inzet kraakperswagen

 

Beladers/vrijwilligers dienen kennis te bezitten met betrekking tot in ieder geval:

 • -

  de risico’s verbonden aan de mechanismen van het inzamelvoertuig;

 • -

  de functies van de bedieningsorganen;

 • -

  de handelwijze bij ongevallen;

 • -

  de noodstopvoorzieningen;

 • -

  bij aanvang van de werkzaamheden tonen de beladers/ vrijwilligers hun afgetekende instructiekaart met veiligheidsmaatregelen aan de chauffeur van het voertuig, waarmee zij aantonen de veiligheidsinstructies te hebben ontvangen, gelezen en begrepen;

 • -

  de chauffeur van het voertuig verwittigt zich van het feit dat alle beladers/ vrijwilligers kennis hebben genomen van de veiligheidsmaatregelen voordat de werkzaamheden worden gestart.

 

Beladers/vrijwilligers dienen verder:

 • -

  signalerende (reflecterende) kledingstukken te dragen waardoor ze voor de overige weggebruikers goed zichtbaar zijn;

 • -

  beladers/vrijwilligers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn;

 • -

  in bezit te zijn van vakopleiding Basisveiligheid Papierinzameling.

 

Bij inzameling met kraakperswagen zijn minimaal 5 vrijwilligers per vereniging benodigd.

 

5c Eisen aan het voertuig (kraakperswagen)

 

Verder dient een kraakperswagen:

 • -

  uitgerust te zijn met een werkende camera achterop en een werkende monitor in de cabine;

 • -

  uitgerust te zijn met een adequate beveiliging van het persmechanisme en een noodstopschakelaar;

 • -

  een akoestisch signaal te geven tijdens het achteruit rijden;

 • -

  uitgerust te zijn met een zwaailicht, rondom zichtbaar.

 

BIJLAGE 2: Nadere omschrijving afzonderlijk afvalcategorieën

 

Bijlage 2a: Nadere omschrijving groente-, fruit- en tuinafval krachtens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017.

 

Groente- fruit- en tuinafval (Gft)

Wat is wel Gft

Wat is geen Gft

Schillen en resten van groente, fruit en

aardappelen, koffiefilters, kaaskorsten, oud brood, eierschalen, pinda’s, noten en notendoppen

As van de open haard, asbakinhoud, drankenkartons en stofzuigerzakken

Theezakjes en theebladeren

Kattenbakkorrels

Kurken

Haren van honden en katten

Snijbloemen

Zand uit vogelkooien

Kamerplanten

Bagger uit put of goot

Klein snoeiafval

Chemisch afval

Tuinplanten

Luiers

Hooi

Kunststof

Stro

Grond uit tuin

Zaagsel

Grof tuin- en snoei-afval en takken

Gras en bladeren

Schors, leer, textiel, papier,

 

Plastic, glas, blik, hout

 

Mest van huisdieren

 

 

Bijlage 2b Nadere omschrijving klein chemisch afval krachtens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017.

Klein chemisch afval

Categorie

Als kca aan te merken

Huishoudelijk

Batterijen

 

Spaarlampen/energiezuinige lampen

 

TL-buizen

 

Vloeibare gootsteenontstopper

 

Lampolie

 

Petroleum

 

Brandblussers

 

Brand-en rookmelders

 

Bestrijdingsmiddelen en insecticiden

Medicijnen

Medicijnen

 

Injectienaalden

 

Kwikthermometers

Doe-het-zelf

Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

 

Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine

Hobby

Kwikschakelaars

 

Fotofixeer

 

Foto-ontwikkelaar

 

Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur

 

Zoutzuur

Vervoer

Accu’s

 

Benzine

 

Motorolie, afgewerkte olie, remolie

 

Oliefilters

 

Bijlage 2c: Nadere omschrijving wit en bont glas krachtens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017.

 

Glas

Wat behoort wél in de glascontainer

Wat behoort niet in de glascontainer

Alle glasverpakkingen met het glasbaklogo horen in de glascontainer

Gebroken ruiten

Glas uit de keuken zoals potjes en flessen van

Spaghettisaus, ketchup, appelmoes, olijfolie, sambal, kruiden etc.

Kristallen glazen

Drankenglas, bijvoorbeeld flessen van;

Wijn, mixdrankjes, vruchtensappen, roosvicee, bier (zonder statiegeld)

Kapotte gloeilampen

Glas uit de badkamer, bijvoorbeeld

Crèmepotjes van doorzichtig glas, deodorantrollers van glas, parfumflesjes (ook monstertjes), medicijnflesjes van glas

TL-buizen

 

Ovenschalen

 

Jeneverkruiken

 

Theekopjes en ander serviesgoed van porselein

 

Vazen en bloempotten

 

Spiegels

 

Bijlage 2d: Nadere omschrijving oud papier en karton krachtens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017.

 

Oud papier en karton

Wél in de papiercontainer

Niet in de papiercontainer

Kranten

Drankenkartons voor zuivel en frisdrank

Papieren zakken, draagtassen en zakjes

Ordners en ringbanden met metalen klem en/of plastic kaft

Reclamedrukwerk en folders zonder plasticfolie

Geplastificeerd papier, geplastificeerd karton

Telefoongidsen en gouden gidsen

Sanitair papier (zakdoekjes, luiers, toiletpapier en keukendoekjes)

Tijdschriften en boeken

Behang (papier en vinyl)

Computerprints en fax- en kopieerpapier

Vinyl

Cadeaupapier, schrijfpapier en tekenpapier

Doorslagpapier

Papiersnippers

Foto’s

Eierdozen en eierrekjes

Piepschuim (polystyreen)

Enveloppen (van papier of karton, ook met venster)

Verpakkingen van vloeibare wasmiddelen, wasverzachter e.d.

Golfkarton

Plastic (bijvoorbeeld draagtasjes, zichtmappen of hoesjes)

Kartonnen en papieren verpakkingen (bijvoorbeeld doosjes hagelslag, pasta’s sigaretten, koekjes en vaatwaspoeder

Verontreinigd papier (bijvoorbeeld vette pizzadozen)

Papieren zakken en tassen

Nat of vies papier of karton

Kartonnen opvulling bij producten

Diepvrieskartons (met plastic aan de binnenkant)

 

Enveloppen met plastic bubbeltjes

 

 

Bijlage 2e: Nadere omschrijving PMD (plasticverpakkingen, metalenverpakkingen en kunststofverpakkingen) krachtens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017.

 

PMD (plasticverpakkingen, metalenverpakkingen en kunststofverpakkingen)

Wél in de PMD-container

Niet in de PMD-container

Alle lege plastic verpakkingen van levensmiddelen, verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen, zoals:

Verpakkingen met inhoud

Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn, etc.

Verpakkingen van chemisch afval, zoals make-upverpakkingen, terpentineflessen, en kitkokers

Knijpflessen voor sauzen, olie, etc.

Piepschuim zoals fastfood verpakkingen, vleesschaaltjes,en verpakkingsvulmateriaal

Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep

Verpakkingsmateriaal dat zilverfolie aan de binnenzijde heeft (chipszakken, zakken van koffiecupjes etc.)

Verpakkingen van kaas, vlees en vis

Doordrukstrips van pillen of kauwgom

Bekers voor yoghurt, vla en ijs

Huisraad en gebruiksvoorwerpen zoals emmers, stoelen, druiprek e.d.

Bakjes voor salade, groente en fruit

Shopper boodschappentassen

Zakken voor pasta, rijst, brood en snoepgoed etc.

Landbouwplastic

Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas

Verfblikken of -bussen

Plastic tasjes en zakjes

 

Plantenpotjes

 

Blisterverpakkingen (van bijv. tandenborstels, schroefjes e.d.)

 

Plastic plantenpotten

 

Gebruikte huishoudfolie

 

Plastic verpakkingen van overhemden,

t-shirts en plastic A4 snelhechterhoezen

 

Alle lege verpakkingen die van blik en metaal zijn en waar levensmiddelen in hebben gezeten, zoals:

 

Drankenblikjes (voor frisdrank, bier, e.d.)

 

Stalen siroopflessen

 

Conservenblikken (soep, pastasaus, groente en fruit)

 

Aluminium schaaltjes van levensmiddelen

 

Spuitbussen (slagroom, haarlak, deodorant e.d.)

 

Alle lege pakken waar levensmiddelen in hebben gezeten, zoals:

 

Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn

 

Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt

 

Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

 

 

 

BIJLAGE 3: GEMEENTELIJKE RESTZAK EN VERKOOPPUNTEN

 

 

Bijlage 3a Gemeentelijke restzak

 

Aanwijzing inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel voor huishoudelijk restafval; de voorzijde van de gemeentelijke restzak. De achterzijde heeft een witte kleur met zwarte letters/pictogrammen met dezelfde afvalscheidingsboodschap als op de voorzijde van de gemeentelijke restzak.

 

Bijlage 3b Verkooppunten gemeentelijke restzak

 

Albert Heijn Brusselsepoort / Brusselsepoort 45, 6216 CG Maastricht

Albert Heijn Burg. Cortenstraat / Burg. Cortenstraat 8, 6226 GV Maastricht

Albert Heijn Dijkstra / Vliegenstraat 50, 6241 CH Bunde

Albert Heijn Helmstraat / Helmstraat 4, 6211 TA Maastricht

Albert Heijn Markt / Markt 11-13, 6211 CJ Maastricht

Albert Heijn Plein 1992 / Plein 1992 nr. 52, 6225 JP Maastricht

Albert Heijn Scharnerweg / Scharnerweg 110, 6224 JJ Maastricht

ATTENT Van Wijnbergen / Kasteel Schaloenstraat 40, 6222 TP Maastricht

C 1000 Manniën (25300) / Brusselsepoort 19, 6216 CE Maastricht

C 1000 Houben (19845) / Voltastraat 7, 6224 EK Maastricht

CIGO Ezzebleef / Herculeshof 15, 6215 BC Maastricht

Cobben / Glacisweg 25, 6212 BL Maastricht

DA Drog. & Parf. De Beente / De Beente 87, 6229 AV Maastricht

DA Drogisterij St. Pieter / Glacisweg 30K, 6212 BP Maastricht

Estafette Maastricht / Rechtstraat 48A, 6221 EK Maastricht

Etos Scharnerweg / Scharnerweg 112, 6224 JJ Maastricht

Etos Severenplein / Severenplein 25, 6225 AZ Maastricht

Etos Spilstraat / Spilstraat 7, 6211 CN Maastricht

Eussen / Ruttensingel 160A, 6214 SV Maastricht

Formido Vliegen / Nijverheidsweg 40, 6227 AL Maastricht

Habets / Achter de Molens 21, 6211 JC Maastricht

Hannie's Winkelke / Kasteel Schaloenstraat 62A, 6222 TP Maastricht

Jackie Dijk-Rondagh / Lage Kanaaldijk 46, 6212 AH Maastricht

Jan Linders Tongerseweg / Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Jumbo Cadier en Keer (4846)

Jumbo Franciscus Romanusweg (4875)

Jumbo Malbergsingel (6533) / Malbergsingel 74, 6218 AV Maastricht

Jumbo Meerssen Kuilenstraat (4893)

Jumbo Meerssen Van Oppen (6397) / Beekstraat 2, 6231 LG Meerssen

Jumbo Mosae Forum (4874)

Jumbo Roserije Maastricht (4659)

La Yapa / Theodoor Schaepkensstraat 11, 6221 VX Maastricht

Mosaegroep / Medoclaan 66, 6213 EC Maastricht

Plus Franssen / Severenplein 24A, 6225 AZ Maastricht

Plus Schriever / De Leim 10, 6227 CT Maastricht

Plusmarkt Knols / Clavecymbelstraat 31, 6217 CR Maastricht

Plusmarkt Savelkoul / Keurmeestersdreef 111A, 6216 ED Maastricht

Plusmarkt Starren / De Beente 86, 6229 AV Maastricht

Prima Heugemerveld / Baron van Hövellstraat 69, 6221 VD Maastricht

Ritz Maastricht / Populierweg 73, 6222 CP Maastricht

Rouwenhorst Tabaksspeciaalzaak / Frankenstraat 118, 6224 GS Maastricht

Schols / Voltastraat 38, 6224 EM Maastricht

Schols Pattiserie / Terra Cottaplein 12-14, 6216 BH Maastricht

Schrijvers & Canisius / Keurmeestersdreef 121A, 6216 ED Maastricht

Sigarenmagazijn Mathias / Boschstraat 92, 6211 AZ Maastricht

Spar Garnier / Pastoor Moormanstraat 160, 6219 AX Maastricht

Supermarkt Yildiz Plaza / Holsteinbastion 49, 6217 LH Maastricht

Us Winkelke / Herbenusstraat 83, 6211 RB Maastricht

Weerdt v/d / Rijksweg 40, 6247 AJ Gronsveld

 

 

 

BIJLAGE 4 Locaties voor verzamelcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval

 

 

Locaties verzamelcontainers G.F.T Maastricht peildatum november 2016

WIJK

STRAAT

 

 

Amby

Baanderthoeve

Belfort

Armitage Tinnegietersdreef

Nazareth

Kasteel Terwormstraat

Randwijck

Leuvenlaan bij Vrije school

Scharn

Akersteenweg (complex Hanedoorn)

St.Pieter

Lage Kanaaldijk nr 35

 

 

BIJLAGE 5 Locaties voor ondergrondse verzamelcontainers voor restafval (diftar, voorzien van toegangsregulatie)

 

 

Verzamelcontainers huishoudelijk restafval Maastricht peildatum november 2016

Wijk

Locatie

 

 

Heer

Wethouder Vrankenstraat

 

 

Amby

Ambyerstraat-Noord

 

 

Amby

Severenstraat

 

 

Amby

Vlierhoven

 

 

Bosscherveld

Bosscherweg (JoJo-haven)

 

 

Bosscherveld

Meutestraat

 

 

Carre Wiener

Tongerseweg

 

 

Heer

Veldstraat

 

 

Malberg

Ponjaardruwe (Piazza Ponjaard)

 

 

Malberg

Ponjaardruwe (Bombardei)

 

 

Mariaberg

Brouwersweg/ Artifort

 

 

Nazareth

Kasteel Montfortstraat

 

 

Statenkwartier

Lindenkruis/ Maagdendries

 

 

Witte Vrouwenveld

Atletenbaan Geusselt

 

 

Witte Vrouwenveld

Edisonstraat

 

 

Witte Vrouwenveld

Stadhouderstraat/Marconistraat

 

 

 

 

BIJLAGE 6 Locaties voor inzamelvoorzieningen op buurtniveau, genaamd “milieuperron”

 

 

Locatie ondergrondse milieuperrons (inclusief totaal aantal containers)

in Maastricht 2016

NR

WIJK

ADRES

 

 

1

Amby

SEVERENPLEIN

 

 

2

Amby

SCHOVENLAAN

 

 

3

Belfort

WKC BELFORT (Keurmeestersdreef)

 

 

4

Biesland

CARRE/WIENER (Tongerseweg)

 

 

5

Binnenstad

GRAANMARKT

 

 

6

Borgharen

BOVENSTRAAT(Kermisterrein)

 

 

7

Boschpoort

PIERRE KERSTENSTRAAT

 

 

8

Boschpoort

PATOUSTRAAT

 

 

9

Boschstraatkwartier

MAASBOULEVARD-BASSIN

 

 

10

Brusselsepoort

EDMOND JASPERSSTRAAT

 

 

11

Brusselsepoort

EENHOORNSINGEL

 

 

12

Brusselsepoort

ARTSENIJSTRAAT

 

 

13

Caberg

ST. CHRISTOFFELPLEIN

 

 

14

Daalhof

WKC DAALHOF (Herculeshof)

 

 

15

De Heeg

BORGHAAG

 

 

16

De Heeg

WKC ROSERIJE (Harsteltborg)

 

 

17

Dousberg/Hazendans

SPORTHAL DOUSBERG (Dousbergseweg)

 

 

18

Dousberg/Hazendans

VELDWEZELTSTRAAT

 

 

19

Heer

ELLECUYLGAARD

 

 

20

Heer

KENNEDYPLEIN

 

 

21

Heer

PHILIPSWEG

 

 

22

Heer

WKC HEER-DE LEIM (De Mandel)

 

 

23

Heugem

OOSTERWEERTLAAN

 

 

24

Heugem

WKC.-DE BEENTE (Oeslingerbaan)

 

 

25

Heugemerveld

BLOEMENWEG

 

 

26

Itteren

GENEINDE

 

 

27

Jekerdal

MERGELWEG BIJ SPORTVELDEN

 

 

28

Jekerkwartier

ACADEMIEPLEIN

 

 

29

Limmel

POPULIERWEG

 

 

30

Malberg

BUSSELPLEIN

 

 

31

Malberg

DUKAATPLEIN

 

 

32

Malberg

SCHILDRUWE (bij Jumbo)

 

 

33

Malberg

RECESSENPLEIN

 

 

34

Malberg

VENDELPLEIN

 

 

35

Malpertuis

MALPERTUISPLEIN

 

 

36

Mariaberg

MAKASSARSTRAAT

 

 

37

Mariaberg

VOLKSPLEIN (thv ALDI)

 

 

38

Nazareth

MEERSSERNERWEG/KAST.HARTELSTEYNSTR.

 

 

39

Nazareth

MIRADORPLEIN/SLOTPLEIN

 

 

40

Oud-Caberg

MOLETTEPLEIN

 

 

41

Pottenberg

WKC POTTENBERG (Terra Cottaplein)

 

 

42

Randwijck

DUBOISDOMEIN

 

 

43

St. Maartenspoort

FR.ROMANUSWEG (Parkeerterrein Media Markt)

 

 

44

St. Maartenspoort

LOUIS LOYENSTRAAT

 

 

45

Statenkwartier

MAAGDENDRIES

 

 

46

Villapark

MAASBOULEVARD-KENNEDYBRUG

 

 

47

Villapark

ST.PIETER BIJ MCC (Hoge Kanaaldijk)

 

 

48

Vroendaal

RAVENSBOSCH

 

 

49

Wijckerpoort

HEERDERWEG/HEERDERDWARSSTR.

 

 

50

Wijckerpoort

NOORMANNENSINGEL

 

 

51

Wijckerpoort

OLD HICKORYPLEIN

 

 

52

Wittevrouwenveld

ARMAND MAASSENSTRAAT

 

 

53

Wittevrouwenveld

BURG. VAN OPPENSTRAAT

 

 

54

Wittevrouwenveld

GEUSSELT/DR. SCHAEPMANSTRAAT

 

 

55

Wittevrouwenveld

SCHARNERWEG BIJ A.H.

 

 

56

Wolder

MGR. VRANCKENPLEIN

 

 

57

Wyck

SPOORWEGLAAN

 

 

 

 

BIJLAGE 7 Afwijkende aanbiedlocaties bij artikel 6 lid 2a3 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2017

 

 

STRAATNAAM

AANBIEDLOCATIE

Arkebusruwe (1 t/m 87 oneven en 6 t/m 92 even)

Hoek Arkebusruwe/Kurasruwe

 

Hoek Arkebusruwe/Blijderuwe

 

Hoek Arkebusruwe/Tournooiruwe

Dassenstraat

Groenstrook Weidmanstraat

 

Groenstrook Dassenstraat tot huisnr 2

Askalonstraat (7 t/m 53 oneven en 10 t/m 48 even)

Askalonstraat vanaf Sionsweg tot Askalonstraat huisnr 45

 

Askalonstraat vanaf huisnr 7 richting Populierweg

Heilige Geest

Lantaarnpaal nr. 4747 op de Markt

Mariastraat

Lantaarnpaal Kesselskade

Jodenstraat

Hoek Kesselskade/Jodenstraat

Smedestraat

Hoek Smedestraat/Wolfstraat

 

Pleintje Maastrichter Geis en het Bat

Het Bat 2, 4 en 6

Hoek Smedestraat/Stokstraat

Het Lindenkruis

GFT: Lindenkruis en Maagdendries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 8 Locaties van de KCA-bus in 2017

 

Ronde 1:

Wijknaam

Standplaats

Tijd

Datum

Çity

O.L.V.-Plein

08.00-10.00

maandag 23 januari 2017

City

Markt

10.00-12.00

maandag 23 januari 2017

Jekerkwartier

Hoek Grote Looierstraat/Kleine Looiersstraat

12.30-14.30

maandag 23 januari 2017

Kommelkwartier

Hoek Calvariestraat/St-Nicolaasstraat

14.30-16.30

maandag 23 januari 2017

Statenkwartier

Hoek Bogaardenstraat/Uitbelderstraat

08.00-10.00

dinsdag 24 januari 2017

Boschstraatkwartier

Lakenweversplein

10.00-12.00

dinsdag 24 januari 2017

St-Maartenspoort

Hoek Sterrenplein/

 

 

 

L.Loyenstraat nabij kerk

12.30-14.30

dinsdag 24 januari 2017

Wijck

Stationsplein/Spoorweglaan

 

 

 

nabij Straatvoorziening

14.30-16.30

dinsdag 24 januari 2017

Wijck

Overwal nabij kerk

08.00-10.00

woensdag 25 januari 2017

Wijck

Hoek Avenue Ceramique/Mosalunet

10.00-12.00

woensdag 25 januari 2017

Villapark/St-Pieter

St-Marternuslaan nabij kerk

12.30-14.30

woensdag 25 januari 2017

Jekerdal

Hoek Jekerschans/Laan van Brunswijk

14.30-16.30

woensdag 25 januari 2017

Biesland

Hoek Navarralaan/Athoslaan

08.00-10.00

donderdag 26 januari 2017

Biesland

Musketiersplein

10.00-12.00

donderdag 26 januari 2017

Campagne

Hoek Medoclaan/Maconlaan

12.30-14.30

donderdag 26 januari 2017

Wolder

Mgr. Vranckenplein nabij kerk

14.30-16.30

donderdag 26 januari 2017

Brusselsepoort

Orleansplein

08.00-10.00

vrijdag 27 januari 2017

Brusselsepoort

Hoek F. Olterdissenstraat/

 

 

 

Edmont Jaspersstraat

10.00-12.00

vrijdag 27 januari 2017

Brusselsepoort

Hoek Elizabeth Gruytersstraat/

 

 

 

Dr. Bakstraat

12.30-14.30

vrijdag 27 januari 2017

Mariaberg

Fatimaplein

14.30-16.30

vrijdag 27 januari 2017

Mariaberg

Volksbondplein

08.00-10.00

maandag 30 januari 2017

Belfort

Keurmeestersdreef/Peymeestersdreef nabij Plus

10.00-12.00

maandag 30 januari 2017

Pottenberg

Hoek Terra Cottalaan/Potteriestraat

12.30-14.30

maandag 30 januari 2017

Malperthuis

Malperthuisplein bij of op parkeerplaats t.o. milieuperron

14.30-16.30

maandag 30 januari 2017

Caberg

Chrisstoffelplein

08.00-10.00

dinsdag 31 januari 2017

Oud-Caberg

Moletteplein

10.00-12.00

dinsdag 31 januari 2017

Malberg

Dukaatplein

12.30-14.30

dinsdag 31 januari 2017

Malberg

Busselplein

14.30-16.30

dinsdag 31 januari 2017

Malberg

Vendelplein

08.00-10.00

woensdag 1 februari 2017

Malberg

Recessenplein

10.00-12.00

woensdag 1 februari 2017

Dousberg/Hazendans

Hoek Hazendansplein/Heren Helderenstraat

12.30-14.30

woensdag 1 februari 2017

Daalhof

Hoek Junohof/Plutohof/Tellushof

14.30-16.30

woensdag 1 februari 2017

Daalhof

Herculshof bij Bejaardencentrum

08.00-10.00

donderdag 2 februari 2017

Daalhof

Appiushof thv bushalte Palatijnhof

10.00-12.00

donderdag 2 februari 2017

Boschpoort

Pastoor Moormanstraat

12.30-14.30

donderdag 2 februari 2017

Wijckerpoort

Old Hickoryplein nabij straatvoorziening

14.30-16.30

donderdag 2 februari 2017

Wijckerpoort

Hoek Princesselaan/Oranjeplein

08.00-10.00

vrijdag 3 februari 2017

Heugemerveld

Kardinaal van Rossumplein nabij kerk

10.00-12.00

vrijdag 3 februari 2017

Witte Vrouweveld

Voltastraat bij plein

12.30-14.30

vrijdag 3 februari 2017

Witte Vrouweveld

Hoek Aartshertogenstraat/Frankenstraat

14.30-16.30

vrijdag 3 februari 2017

Nazareth

Hoek Kemenadeplein/Kasteel Cartierstraat

08.00-10.00

maandag 6 februari 2017

Limmel

Dolmansstraat nabij bushalte

10.00-12.00

maandag 6 februari 2017

Scharn

Wethouder van Caldenborglaan bij kerk

12.30-14.30

maandag 6 februari 2017

Scharn

Raadhuisplein

14.30-16.30

maandag 6 februari 2017

Amby

Severenplein nabij straatvoorziening

08.00-10.00

dinsdag 7 februari 2017

Amby

Hoek Wagenlaan/ Schovenlaan

10.00-12.00

dinsdag 7 februari 2017

Borgharen

Bovenstraat Kermisterrein

12.30-14.30

dinsdag 7 februari 2017

Itteren

Putsteeg Kermisterrein

14.30-16.30

dinsdag 7 februari 2017

Randwijck

Hoek Leuvenlaan/Praaglaan

08.00-10.00

woensdag 8 februari 2017

Heugem

Wardehofplein nabij bushalte

10.00-12.00

woensdag 8 februari 2017

Heugem

Hoek Aan de Dom/Aan het Heugemerwater

12.30-14.30

woensdag 8 februari 2017

Heer

Petrus Bandenplein nabij straatvooprziening

14.30-16.30

woensdag 8 februari 2017

Ellecuylgaard

Ellecuylgaard nabij straatvoorziening

08.00-10.00

donderdag 9 februari 2017

Heer

Kennedyplein

10.00-12.00

donderdag 9 februari 2017

Heer

Hoek Niels Bohrstraat/Kelvinstraat

12.30-14.30

donderdag 9 februari 2017

De Heeg

Langedaal nabij bushalte ,Roserije,

14.30-16.30

donderdag 9 februari 2017

De Heeg

Langedaal nabij bushalte ,de Kring,

08.00-10.00

vrijdag 10 februari 2017

Vroendaal

Hoek Savelsbos/Bunderbos

10.00-12.00

vrijdag 10 februari 2017

Vroendaal

Hoek Savelsbos/Onderstebos

12.30-14.30

vrijdag 10 februari 2017

 

Ronde 2:

Wijknaam

Standplaats

Tijd

 Datum

Çity

O.L.V.-Plein

08.00-10.00

zaterdag 15 april 2017

City

Markt

10.00-12.00

zaterdag 15 april 2017

Jekerkwartier

Hoek Grote Looierstraat/Kleine Looiersstraat

12.30-14.30

zaterdag 15 april 2017

Kommelkwartier

Hoek Calvariestraat/St-Nicolaasstraat

14.30-16.30

zaterdag 15 april 2017

Statenkwartier

Hoek Bogaardenstraat/Uitbelderstraat

08.00-10.00

zaterdag 15 april 2017

Boschstraatkwartier

Lakenweversplein

10.00-12.00

zaterdag 15 april 2017

St-Maartenspoort

Hoek Sterrenplein/

 

 

 

L.Loyenstraat nabij kerk

12.30-14.30

zaterdag 15 april 2017

Wijck

Stationsplein/Spoorweglaan

 

 

 

nabij Straatvoorziening

14.30-16.30

zaterdag 15 april 2017

Wijck

Overwal nabij kerk

08.00-10.00

zaterdag 22 april 2017

Wijck

Hoek Avenue Ceramique/Mosalunet

10.00-12.00

zaterdag 22 april 2017

Villapark/St-Pieter

St-Marternuslaan nabij kerk

12.30-14.30

zaterdag 22 april 2017

Jekerdal

Hoek Jekerschans/Laan van Brunswijk

14.30-16.30

zaterdag 22 april 2017

Biesland

Hoek Navarralaan/Athoslaan

08.00-10.00

zaterdag 22 april 2017

Biesland

Musketiersplein

10.00-12.00

zaterdag 22 april 2017

Campagne

Hoek Medoclaan/Maconlaan

12.30-14.30

zaterdag 22 april 2017

Wolder

Mgr. Vranckenplein nabij kerk

14.30-16.30

zaterdag 22 april 2017

Brusselsepoort

Orleansplein

08.00-10.00

zaterdag 29 april 2017

Brusselsepoort

Hoek F. Olterdissenstraat/

 

 

 

Edmont Jaspersstraat

10.00-12.00

zaterdag 29 april 2017

Brusselsepoort

Hoek Elizabeth Gruytersstraat/

 

 

 

Dr. Bakstraat

12.30-14.30

zaterdag 29 april 2017

Mariaberg

Fatimaplein

14.30-16.30

zaterdag 29 april 2017

Mariaberg

Volksbondplein

08.00-10.00

zaterdag 29 april 2017

Belfort

Keurmeestersdreef/Peymeestersdreef nabij Plus

10.00-12.00

zaterdag 29 april 2017

Pottenberg

Hoek Terra Cottalaan/Potteriestraat

12.30-14.30

zaterdag 29 april 2017

Malperthuis

Malperthuisplein bij of op parkeerplaats t.o. milieuperron

14.30-16.30

zaterdag 29 april 2017

Caberg

Chrisstoffelplein

08.00-10.00

zaterdag 6 mei 2017

Oud-Caberg

Moletteplein

10.00-12.00

zaterdag 6 mei 2017

Malberg

Dukaatplein

12.30-14.30

zaterdag 6 mei 2017

Malberg

Busselplein

14.30-16.30

zaterdag 6 mei 2017

Malberg

Vendelplein

08.00-10.00

zaterdag 6 mei 2017

Malberg

Recessenplein

10.00-12.00

zaterdag 6 mei 2017

Dousberg/Hazendans

Hoek Hazendansplein/Heren Helderenstraat

12.30-14.30

zaterdag 6 mei 2017

Daalhof

Hoek Junohof/Plutohof/Tellushof

14.30-16.30

zaterdag 6 mei 2017

Daalhof

Herculshof bij Bejaardencentrum

08.00-10.00

zaterdag 13 mei 2017

Daalhof

Appiushof thv bushalte Palatijnhof

10.00-12.00

zaterdag 13 mei 2017

Boschpoort

Pastoor Moormanstraat

12.30-14.30

zaterdag 13 mei 2017

Wijckerpoort

Old Hickoryplein nabij straatvoorziening

14.30-16.30

zaterdag 13 mei 2017

Wijckerpoort

Hoek Princesselaan/Oranjeplein

08.00-10.00

zaterdag 13 mei 2017

Heugemerveld

Kardinaal van Rossumplein nabij kerk

10.00-12.00

zaterdag 13 mei 2017

Witte Vrouweveld

Voltastraat bij plein

12.30-14.30

zaterdag 13 mei 2017

Witte Vrouweveld

Hoek Aartshertogenstraat/Frankenstraat

14.30-16.30

zaterdag 13 mei 2017

Nazareth

Hoek Kemenadeplein/Kasteel Cartierstraat

08.00-10.00

zaterdag 20 mei 2017

Limmel

Dolmansstraat nabij bushalte

10.00-12.00

zaterdag 20 mei 2017

Scharn

Wethouder van Caldenborglaan bij kerk

12.30-14.30

zaterdag 20 mei 2017

Scharn

Raadhuisplein

14.30-16.30

zaterdag 20 mei 2017

Amby

Severenplein nabij straatvoorziening

08.00-10.00

zaterdag 20 mei 2017

Amby

Hoek Wagenlaan/ Schovenlaan

10.00-12.00

zaterdag 20 mei 2017

Borgharen

Bovenstraat Kermisterrein

12.30-14.30

zaterdag 20 mei 2017

Itteren

Putsteeg Kermisterrein

14.30-16.30

zaterdag 20 mei 2017

Randwijck

Hoek Leuvenlaan/Praaglaan

08.00-10.00

zaterdag 27 mei 2017

Heugem

Wardehofplein nabij bushalte

10.00-12.00

zaterdag 27 mei 2017

Heugem

Hoek Aan de Dom/Aan het Heugemerwater

12.30-14.30

zaterdag 27 mei 2017

Heer

Petrus Bandenplein nabij straatvooprziening

14.30-16.30

zaterdag 27 mei 2017

Ellecuylgaard

Ellecuylgaard nabij straatvoorziening

08.00-10.00

zaterdag 27 mei 2017

Heer

Kennedyplein

10.00-12.00

zaterdag 27 mei 2017

Heer

Hoek Niels Bohrstraat/Kelvinstraat

12.30-14.30

zaterdag 27 mei 2017

De Heeg

Langedaal nabij bushalte ,Roserije,

14.30-16.30

zaterdag 27 mei 2017

De Heeg

Langedaal nabij bushalte ,de Kring,

08.00-10.00

zaterdag 3 juni 2017

Vroendaal

Hoek Savelsbos/Bunderbos

10.00-12.00

zaterdag 3 juni 2017

Vroendaal

Hoek Savelsbos/Onderstebos

12.30-14.30

zaterdag 3 juni 2017

 

Ronde 3:

Wijknaam

Standplaats

Tijd

 Datum

Çity

O.L.V.-Plein

17.00-19.00

maandag 14 augustus 2017

City

Markt

19.00-21.00

maandag 14 augustus 2017

Jekerkwartier

Hoek Grote Looierstraat/Kleine Looiersstraat

17.00-19.00

maandag 14 augustus 2017

Kommelkwartier

Hoek Calvariestraat/St-Nicolaasstraat

19.00-21.00

maandag 14 augustus 2017

Statenkwartier

Hoek Bogaardenstraat/Uitbelderstraat

17.00-19.00

dinsdag 15 augustus 2017

Boschstraatkwartier

Lakenweversplein

19.00-21.00

dinsdag 15 augustus 2017

St-Maartenspoort

Hoek Sterrenplein/

 

 

 

L.Loyenstraat nabij kerk

17.00-19.00

dinsdag 15 augustus 2017

Wijck

Stationsplein/Spoorweglaan

 

 

 

nabij Straatvoorziening

19.00-21.00

dinsdag 15 augustus 2017

Wijck

Overwal nabij kerk

17.00-19.00

woensdag 16 augustus 2017

Wijck

Hoek Avenue Ceramique/Mosalunet

19.00-21.00

woensdag 16 augustus 2017

Villapark/St-Pieter

St-Marternuslaan nabij kerk

17.00-19.00

woensdag 16 augustus 2017

Jekerdal

Hoek Jekerschans/Laan van Brunswijk

19.00-21.00

woensdag 16 augustus 2017

Biesland

Hoek Navarralaan/Athoslaan

17.00-19.00

donderdag 17 augustus 2017

Biesland

Musketiersplein

19.00-21.00

donderdag 17 augustus 2017

Campagne

Hoek Medoclaan/Maconlaan

17.00-19.00

donderdag 17 augustus 2017

Wolder

Mgr. Vranckenplein nabij kerk

19.00-21.00

donderdag 17 augustus 2017

Brusselsepoort

Orleansplein

17.00-19.00

vrijdag 18 augustus 2017

Brusselsepoort

Hoek F. Olterdissenstraat/

 

 

 

Edmont Jaspersstraat

19.00-21.00

vrijdag 18 augustus 2017

Brusselsepoort

Hoek Elizabeth Gruytersstraat/

 

 

 

Dr. Bakstraat

17.00-19.00

vrijdag 18 augustus 2017

Mariaberg

Fatimaplein

19.00-21.00

vrijdag 18 augustus 2017

Mariaberg

Volksbondplein

17.00-19.00

maandag 21 augustus 2017

Belfort

Keurmeestersdreef/Peymeestersdreef nabij Plus

19.00-21.00

maandag 21 augustus 2017

Pottenberg

Hoek Terra Cottalaan/Potteriestraat

17.00-19.00

maandag 21 augustus 2017

Malperthuis

Malperthuisplein bij of op parkeerplaats t.o. milieuperron

19.00-21.00

maandag 21 augustus 2017

Caberg

Chrisstoffelplein

17.00-19.00

dinsdag 22 augustus 2017

Oud-Caberg

Moletteplein

19.00-21.00

dinsdag 22 augustus 2017

Malberg

Dukaatplein

17.00-19.00

dinsdag 22 augustus 2017

Malberg

Busselplein

19.00-21.00

dinsdag 22 augustus 2017

Malberg

Vendelplein

17.00-19.00

woensdag 23 augustus 2017

Malberg

Recessenplein

19.00-21.00

woensdag 23 augustus 2017

Dousberg/Hazendans

Hoek Hazendansplein/Heren Helderenstraat

17.00-19.00

woensdag 23 augustus 2017

Daalhof

Hoek Junohof/Plutohof/Tellushof

19.00-21.00

woensdag 23 augustus 2017

Daalhof

Herculshof bij Bejaardencentrum

17.00-19.00

donderdag 24 augustus 2017

Daalhof

Appiushof thv bushalte Palatijnhof

19.00-21.00

donderdag 24 augustus 2017

Boschpoort

Pastoor Moormanstraat

17.00-19.00

donderdag 24 augustus 2017

Wijckerpoort

Old Hickoryplein nabij straatvoorziening

19.00-21.00

donderdag 24 augustus 2017

Wijckerpoort

Hoek Princesselaan/Oranjeplein

17.00-19.00

vrijdag 25 augustus 2017

Heugemerveld

Kardinaal van Rossumplein nabij kerk

19.00-21.00

vrijdag 25 augustus 2017

Witte Vrouweveld

Voltastraat bij plein

17.00-19.00

vrijdag 25 augustus 2017

Witte Vrouweveld

Hoek Aartshertogenstraat/Frankenstraat

19.00-21.00

vrijdag 25 augustus 2017

Nazareth

Hoek Kemenadeplein/Kasteel Cartierstraat

17.00-19.00

maandag 28 augustus 2017

Limmel

Dolmansstraat nabij bushalte

19.00-21.00

maandag 28 augustus 2017

Scharn

Wethouder van Caldenborglaan bij kerk

17.00-19.00

maandag 28 augustus 2017

Scharn

Raadhuisplein

19.00-21.00

maandag 28 augustus 2017

Amby

Severenplein nabij straatvoorziening

17.00-19.00

dinsdag 29 augustus 2017

Amby

Hoek Wagenlaan/ Schovenlaan

19.00-21.00

dinsdag 29 augustus 2017

Borgharen

Bovenstraat Kermisterrein

17.00-19.00

dinsdag 29 augustus 2017

Itteren

Putsteeg Kermisterrein

19.00-21.00

dinsdag 29 augustus 2017

Randwijck

Hoek Leuvenlaan/Praaglaan

17.00-19.00

woensdag 30 augustus 2017

Heugem

Wardehofplein nabij bushalte

19.00-21.00

woensdag 30 augustus 2017

Heugem

Hoek Aan de Dom/Aan het Heugemerwater

17.00-19.00

woensdag 30 augustus 2017

Heer

Petrus Bandenplein nabij straatvooprziening

19.00-21.00

woensdag 30 augustus 2017

Ellecuylgaard

Ellecuylgaard nabij straatvoorziening

17.00-19.00

donderdag 31 augustus 2017

Heer

Kennedyplein

19.00-21.00

donderdag 31 augustus 2017

Heer

Hoek Niels Bohrstraat/Kelvinstraat

17.00-19.00

donderdag 31 augustus 2017

De Heeg

Langedaal nabij bushalte ,Roserije,

19.00-21.00

donderdag 31 augustus 2017

De Heeg

Langedaal nabij bushalte ,de Kring,

17.00-19.00

vrijdag 1 september 2017

Vroendaal

Hoek Savelsbos/Bunderbos

19.00-21.00

vrijdag 1 september 2017

Vroendaal

Hoek Savelsbos/Onderstebos

17.00-19.00

vrijdag 1 september 2017

 

BIJLAGE 9 Toegangs- en acceptatieregels van de milieuparken GR Geul en Maas

 

A. toegankelijkheid van de milieuparken:

 • de toegang tot de milieuparken wordt beperkt tot aanbieders van afval afkomstig van de inwoners van Maastricht, Meerssen en Valkenburg die beschikken over een regionale afvalpas en deze bij het betreden van het milieupark kunnen overhandigen; desgevraagd moet ook een geldig identiteitsbewijs kunnen worden getoond;

 • de regionale afvalpas wordt via een koppeling met de desbetreffende gemeentelijke belastingen/afvalstoffenheffing verstrekt aan de inwoners van genoemde gemeenten die afvalstoffenheffing betalen of in aanmerking komen voor kwijtschelding;

 

B. Regels op milieuparken:

 • 1.

  Toegang tot het milieupark geldt uitsluitend na toestemming van de beheerder of diens vervanger die op het park aanwezig is. Bij aankomst aan het milieupark dient op verzoek de regionale afvalpas te worden overhandigd aan de beheerder of diens vervanger evenals, indien daarom wordt verzocht, een geldig legitimatiebewijs;.

 • 2.

  Het is voor aanbieders van huishoudelijke afvalstoffen uitsluitend toegestaan zich binnen de krachtens artikel 11, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening van de verschillende genoemde gemeenten vastgestelde openingstijden op het milieupark te bevinden.

 • 3.

  Bedrijven hebben géén toegang tot de milieuparken en dienen hun bedrijfsafvalstoffen naar daarvoor gecertificeerde verwerkingsbedrijven af te voeren.

 • 4.

  Uitsluitend de afvalstoffen opgenomen in artikel 3, eerste lid van de Verordening en de bij dit besluit behorende acceptatie- en tarievenlijst, die jaarlijks door het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Geul & Maas wordt vastgesteld, worden geaccepteerd op het milieupark.

 • 5.

  De afvalstoffen dienen door de aanbieder gescheiden naar categorie te worden aangeboden in de daarvoor op het milieupark geplaatste inzamelvoorzieningen/ containers.

 • 6.

  Ter controle van het onder 3 en 4 bepaalde kan de beheerder of diens vervanger in geval van verdenkingen of bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te lossen op het laadbordes. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient de aanbieder, dan wel een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te blijven.

 • 7.

  Voor de aanlevering van afvalstoffen dient de aanbieder een bedrag per aangeboden hoeveelheid te betalen conform de tarieven zoals opgenomen in de acceptatie- en tarievenlijst.

 • 8.

  Het vervoeren, aanleveren en lossen van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, de inrichting of de omgeving daarvan ontstaat.

 • 9.

  Nadat de afvalstoffen zijn gelost moet de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk het milieupark verlaten.

 • 10.

  Het is voor bezoekers van het milieupark verboden afvalstoffen te sorteren voor eigen gebruik, dan wel voor verkoop aan derden.

 • 11

  Het is verboden op het milieupark afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij opslag, transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen:

  a. Stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling;

  b. Hete as;

  c. Autowrakken en gedeelten daarvan;

  d. Kadavers en gedeelten daarvan, slachtafval, faecaliën en andere onder de regelgeving van de Destructiewet vallende afvalstoffen;

  e. Mest;

  f. Stoffen, die overmatige stank en/of stof verspreiden en/of ongedierte bevatten. Tevens kunnen in de acceptatie- en tarievenlijst specifieke categorieën uitgesloten worden van acceptatie op de milieuparken.

 • 12

  Afvalstoffen waarvoor een aanleververbod geldt zullen, al dan niet reeds gelost, geweigerd worden.

 • 13

  Geweigerde afvalstoffen dienen door of namens de aanbieder van het milieupark verwijderd te worden. Eventuele kosten gemaakt door het beheer van het milieupark voor het verwijderen van geweigerde afvalstoffen kunnen in rekening worden gebracht bij de aanbieder.

 • 14

  De op het milieupark door de beheerder te geven aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 15

  Indien het gedrag van een bezoeker van het milieupark c.q. een aanbieder van afvalstoffen op het milieupark in strijd is met het in dit besluit bepaalde, kan hem door de beheerder of diens vervanger worden gelast met zijn voertuig onmiddellijk het milieupark te verlaten en kan hem voor een nader te bepalen tijdsduur de toegang worden ontzegd.

 • 16

  Voor ongevallen en/of schade ten gevolge van het betreden van en het rijden op de milieuparken aanvaardt de beheerder en/of eigenaar van het milieupark geen enkele aansprakelijkheid.

 • 17

  De aanbieder van de afvalstoffen is aansprakelijk voor schade aan derden of aan eigendommen van derden, welke schade is toegebracht door hemzelf of door de door hem aangeboden afvalstoffen.

 

C. Acceptatievoorwaarden afvalstromen milieuparken Geul en Maas:

 

Afvalstroom

Definitie

acceptatievoorwaarden

Wit en bruingoed

Elektrische en elektronische apparaten

Zowel de kleine als grote apparaten afkomstig van particulieren worden geaccepteerd. Koel- en vrieskisten moeten zodanig worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en het isolatiemateriaal niet wordt beschadigd. De kasten en kisten moeten leeg zijn. De oliepotten en de koelelementen mogen geen lekkende onderdelen bevatten.

 

Elektrische friteuses dienen leeg, zonder frituurvet aangeleverd te worden. Elektrische apparaten dienen aangeboden te worden zonder lampen (bijv. zonnebank).

 

De apparaten worden opgeslagen in de containers die door Kringloop Zuid ter beschikking zijn gesteld.

Glas (verpakkings-glas)

Verpakkingsglas zoals flessen, potten en glazen

Verpakkingsglas dient op kleur (wit en bont glas) worden aangeboden in de hiervoor bestemde containers op de milieuparken.

Vlakglas

Vlakglas zoals ramen en spiegels

Dient te worden gedeponeerd in speciaal hiervoor bestemde containers op de milieuparken. Glas dient aangeboden te worden op een dusdanige wijze dat de glazen delen passen in de container. Er mogen geen glazen delen uit de container steken.

 

Autoruiten, porselein en bol glas dient te worden aangeboden als restafval.

Metaal

Metaal (schroot), roestvrij staal, restanten zink, aluminium, koper, lood, legeringen, slakken assen, metaalstof, blikken en edel metalen

Alle ferro en non-ferro vallen hieronder. Het materiaal mag niet verontreinigd zijn met andere stoffen. Tot deze categorie behoren niet de zogenaamde wit- en bruin goederen.

Textiel/schoeisel

Kleding, schoenen (compleet paar) en bruikbare wollen dekens

Kleding e.d. dient verpakt gestort te worden in de hiervoor bestemde kledingcontainers. Er worden uitsluitend bruikbare kleding, schoenen en bruikbare wollen dekens geaccepteerd.

 

Dekbedden, gordijnen etc. worden geaccepteerd als restafval.

Papier/karton

Kranten, drukwerk, tijdschriften, grafisch papier, kartonnen verpakkingen en kartonnen dozen

Papier en karton dient vrij van plastic en andere verontreinigingen te zijn. Dozen dienen plat gevouwen te worden. Papier en karton wordt los gestort in de hiervoor bestemde container.

PMD

Plastic verpakkingen,

Metalen verpakkingen,

drankenkartons

 

Grof tuinafval

Snoeiafval, bladeren, gras, onvervuilde boomschors

In het grof tuinafval mag geen GFT zitten. Het betreft uitsluitend takken van bomen en struiken, coniferen,etc.

Hooi, stro, riet en bamboe worden geaccepteerd als grof huishoudelijk afval.

Er mag zich geen verontreiniging van plastic, puin e.d. in het grof tuinafval bevinden.

 

Per bezoek mag maximaal 2m3 worden aangeboden.

frituurvet

 

 

KGA

Klein gevaarlijk afval zoals wettelijk is vastgelegd in de KGA lijst.

Al het door de burgers aangeboden KGA wordt geaccepteerd. KGA afkomstig van bedrijven wordt niet geaccepteerd. KGA wordt persoonlijk geaccepteerd door een toezichthouder. De toezichthouder bepaalt welk product tot welke categorie behoort en bergt het aangeboden KGA op volgens die hiervoor geldende wettelijke richtlijnen.

Afgewerkte olie

Smeer- en systeemolie op synthetische basis

Maximaal mag per keer 5 liter geaccepteerd worden door de toezichthouder. De toezichthouder deponeert het aangeboden materiaal in het daarvoor bestemde opslagmiddel.

Asbest

Afval met producten van asbest

Het asbesthoudend en/of asbestverdacht afval mag alleen worden geaccepteerd indien het verpakt is in stevig, luchtdicht, dubbel naad-overlappend plastic van minimaal 0,2 mm dik, afgeplakt met tape. De pakketten moeten handzaam van formaat zijn. Een particulier mag maximaal 15 m2 asbesthoudend materieel per keer aanbieden.

Opslag van asbesthoudend materiaal dient te geschieden in een hiervoor bestemde container. De aanbieder moet het asbest zelf (dus zonder medewerking van een van de medewerkers van het milieupark) in de hiervoor bestemde container deponeren.

Op het milieupark Noorderbrug mag geen asbesthoudend materiaal geaccepteerd worden.

Banden

Banden van personenauto’s, lichte bestelauto’s, scooters, brommers, motoren en aanhangwagens.

Banden moeten schoon zijn, op of in de banden mag geen zand en/of ander materiaal aanwezig zijn. Banden met en zonder velg worden geaccepteerd. Per keer mogen maximaal 4 banden aangeleverd worden. Tractorbanden en banden van vrachtauto’s mogen niet geaccepteerd worden.

GFT

Groente, fruit en tuinafval

GFT afval dient verpakt aangeboden te worden in 50 of 100 liter zakken. De kosten bedragen resp. € 1,50 en € 3,00. Het verpakt GFT afval dient gedeponeerd te worden in de container die speciaal bestemd is voor huisvuilzakken. De zakken mogen maximaal 7 resp. 14 kilo wegen.

Gemeentelijke restzak

Afvalzakken met huishoudelijk afval in het kader van Diftar

De afvalzakken dienen gesloten aangeboden en gedeponeerd te worden in een hiervoor bestemde container voor afvalzakken. De zakken zijn van het formaat 25 en 50 liter en mogen respectievelijk niet meer dan 3,5 resp. 7 kilo wegen. De zakken zijn herkenbaar aan de logo’s van de gemeente Maastricht. Meerssen en Valkenburg a/d Geul. Deze zakken mogen gratis aangeboden worden.

Restafval zakken (zijnde geen diftar zakken)

Afvalzakken met huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval mag tevens worden aangeboden in afvalzakken zijnde geen diftar zakken. De zakken mogen 50 en 100 liter bedragen en maximaal 7 en 14 kilo wegen. De zakken dienen gedeponeerd te worden in een hiervoor bestemde container. De zakken mogen niet gestort worden bij het los gestort grof huishoudelijk afval. De kosten bedragen resp. € 1,50 en € 3,00 per zak.

Restafval/grof huishoudelijk afval

Niet herbruikbaar huishoudelijk afval

Het gaat hier om afval dat niet onder is te brengen in een andere categorie. Grof huishoudelijk restafval wordt los gestort in een hiervoor bestemde container. Maximaal mag er per keer 2 m3 grof huishoudelijk restafval worden aangeboden.

Gemengd steenachtig materiaal

Puin van metselwerk/beton, harde steenachtige materialen, dakpannen, sanitair, serviesgoed

Schoon puin en sloopafval mag geen asfalt, gips, hout/organisch materiaal, kunstsof, ijzer, grond, mergel , stuukwerk en dakleer/dakgrind stenen met roet bevatten.

 

Vervuilde puin mag niet geaccepteerd worden en dient afgevoerd te worden naar een verwerker/puinbreker.

 

Per keer mag maximaal 2 m3 bouw en sloopafval gratis aangeboden worden. Bouw en sloop afval wordt gedeponeerd in een hiervoor bestemde container.

houtafval (A en B)

A-hout: schoon en onbehandeld hout.B-hout: geverfd en gelakt hout, zoals plaatmerialen

 

 

Als hout wordt geaccepteerd vol, onbewerkt en zuiver hout. Houtsoorten die geaccepteerd worden zijn hardhout, plaatmaterialen, meubels zonder bekleding en geschilderd hout.

Hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer, plastic, puin etc.,hout dat geïmpregneerd is, hout dat rot is of beschimmeld, hout dat plaatmateriaal of ijzeren delen bevat anders dan schroeven en spijkers, bielzen en tuinschuttingen worden geaccepteerd als C-hout.

Per keer mag maximaal 2 m3 houtafval gratis worden aangeboden.

C-hout

Hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer, plastic, puin etc.,hout dat geïmpregneerd is, hout dat rot is of beschimmeld, hout dat plaatmateriaal of ijzeren delen bevat anders dan schroeven en spijkers, bielzen en tuinschuttingen worden geaccepteerd als C-hout.

 

Per keer mag maximaal 2m3 houtafval worden aangeboden (tegen betaling)

Grond (schoon)

Grond uit particuliere tuinen

De aangeboden grond mag niet chemisch verontreinigd zijn. In de partij mag maximaal 5 % verontreiniging aanwezig zijn in de vorm van graspollen, stenen e.d. Per keer mag maximaal 2 m3 schone grond gratis worden aangeboden.

 

Vervuilde grond dient afgevoerd te worden via een erkend verwerkingsbedrijf en mag op de milieuparken niet worden geaccepteerd.

 

Grond wordt gedeponeerd in een hiervoor bestemde container.

Harde kunststoffen

Plastis tuinmeubelen, plastic speelgoed, etc. dat niet vervuild is met stof, hout, ijzer,etc.

Bij milieupark Noorderbrug worden geen harde kunststoffen geaccepteerd.

Dakafval

Teerhoudend en/of bitumineus dakafval

Dakleer mag worden aangeboden op de milieuparken. Per keer mag maximaal een ½ m3. worden aangeboden. De kosten bedragen € 13,00 per ½ m3.

 

Dakleer wordt gedeponeerd in de container die bestemd is voor grof huishoudelijk restafval.

Oud gereedschap

 

“gered gereedschap” zamelt oud gereedschap in en schenkt dit aan derde wereld landen. www.geredgereedschap.nl

Gasflessen

 

Maximaal 2 per bezoek

Matrassen

 

Matrassen schoon en droog aanbieden, anders worden deze geaccepteerd als grof huishoudelijk afval met bijbehorend tarief.

 

Maximaal 2 per bezoek.

 

Matrassen worden alleen geaccepteerd bij milieupark Randwyck.

Gips en gasbeton

 

Gips en gasbeton dat vervuild is met tegels of hout aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.

 

Maximaal 2 m3 per bezoek.

Polystyreen

Piepschuim

Maximaal 1 m3 per bezoek

 

BIJLAGE 10 Personen die vrijgesteld zijn van de verplichting om groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden.

 

Op grond van artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit en artikel 5 lid 8 van de Afvalstoffenverordening, kunnen personen vrijgesteld worden van de verplichting om groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden. Op dit moment zijn geen ontheffingen verleend.