Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Verordening geldelijke voorzieningen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen 2016
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen gemeente Maastricht 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagebijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk VI van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-201701-01-201606-06-2018Nieuwe regeling

04-07-2017

gmb-2017-173732

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen 2016

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

 

gezien het voorstel van de commissie begroting en verantwoording, Raadsgriffie, 2017-19390;

 

BESLUIT TOT:

 

 • 1.

  Intrekken van de verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, commissieleden en fracties 2015.

 • 2.

  Vaststellen van de volgende "verordening geldelijke voorzieningen 2016":

 

Verordening geldelijke voorzieningen 2016

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet.

 • commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2 Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen

 • 1.

  Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid ontvangen de leden van de Welstandscommissie een uurvergoeding toegekend overeenkomstig de tarieven zoals deze door de bond van Nederlandse Architecten gehanteerd worden op basis van de standaard Architecten Administratie (S.A.A.).

   

Artikel 3 Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  Aan raadsleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte reis- en verblijfkosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2.

  Aan commissieleden worden reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie vergoed.

 • 3.

  De vergoeding als bedoeld in het eerste en tweede lid is:

  • a.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

  • b.

   voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

 • 4.

  De reiskosten worden voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed.

 • 5.

  In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

 • 6.

  De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

   

Artikel 4 Buitenlandse excursie of reis

 • 1.

  De gemeenteraad kan een delegatie uit de gemeenteraad of een raadscommissie toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege de gemeente wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 • 2.

  De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

   

Artikel 5 Scholing

 • 1.

  Op grond van artikel 13 lid 1 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden komen de kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid ten laste van de gemeente. Een aanvraag daartoe wordt vooraf gemotiveerd bij de griffier ingediend.

 • 2.

  De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  De maximale vergoeding bedraagt 500 euro per raadslid per jaar.

 • 4.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 5.

  Zo nodig kan de griffier de afhandeling voorleggen aan de vergadering van fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen.

   

Artikel 6 Computer en internetverbinding

Raads- of commissieleden wordt een tablet met internetverbinding in bruikleen ter beschikking gesteld. Zij ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 

Artikel 7 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 

Hoofdstuk III Fractieondersteuning

Artikel 8. Recht op financiële vergoeding

 • 1.

  De fracties als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 6537,34 (2017) voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 2442,35 (2017) per raadszetel.

 • 3.

  De fracties dienen een afzonderlijke ten name van de fractie staande bankrekening ten behoeve van de fractieondersteuning te gebruiken.

 • 4.

  De bedragen uit het tweede lid worden jaarlijks geïndexeerd op basis van artikel 2 lid 2 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

   

Artikel 9. Besteding financiële vergoeding

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  In bijlage 1 is nader invulling gegeven aan welke uitgaven de bijdrage wel en niet mag worden besteed.

   

Artikel 10. Voorschot bijdrage fractieondersteuning

 • 1.

  Het vaste deel van de bijdrage voor fractieondersteuning wordt vóór 31 januari van een kalenderjaar als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt. Het bedrag per fractielid wordt in 3 termijnen respectievelijk vóór 1 mei, 1 juli en 1 oktober als voorschot uitbetaald.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar conform de termijnen als voornoemd in lid 1.

 • 3.

  Indien in enig jaar voor een bepaald bedrag bestedingen hebben plaatsgevonden die niet in overeenstemming zijn met deze verordening, dient de fractie ervoor zorg te dragen dat het banktegoed van de fractie met dit bedrag wordt aangevuld.

 • 4.

  Indien in enig jaar bestedingen hebben plaatsgevonden die niet in overeenstemming zijn met deze verordening, wordt de bevoorschotting in de daarop volgende kwartalen voor het bedrag van de onrechtmatige besteding bevroren tot dat dit bedrag op het banktegoed van de fractie is aangezuiverd.

   

Artikel 11. Gevolgen splitsen fractie

 • 1.

  Bij afsplitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 8, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 2.

  Bij afsplitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het eerste lid.

   

Artikel 12. Reserve

 • 1.

  De fractie reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2.

  De reserve bedraagt maximaal 10.000 euro.

 • 3.

  De vorming van een negatieve reserve is niet toegestaan.

 • 4.

  Als in enig jaar de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere en dient het meerdere na vaststelling van de reserve door de gemeenteraad terstond aan de gemeente te worden teruggestort.

 • 5.

  De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 6.

  Keert de fractie niet terug na de verkiezingen dan wel er naar het oordeel van de raad geen fractie is die als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd, vervalt het recht op de reserve en dient die terstond aan de gemeente te worden teruggestort.

 • 7.

  De gemeente kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor aanvulling/ terugbetaling van tot en met 2012 gevormde negatieve reserves.

 • 8.

  Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 10.000 euro.

   

Artikel 13. Verantwoording en controle

 • 1.

  Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning.

 • 2.

  Deze verantwoording bestaat uit:

  • a.

   Een overzicht met uitgaven conform bijlage 3.

  • b.

   Alle bonnen van de uitgaven voorzien van een (niet handgeschreven geleideformulier in verband met de leesbaarheid) conform bijlage 2.

  • c.

   De accountantsverklaring van het voorgaande jaar.

  • d.

   Alle rekeningafschriften van het afgelopen jaar.

Het overzicht met uitgaven wordt jaarlijks gepubliceerd bij de vast te stellen controleverklaringen.

 • 3.

  Controle van het verslag vindt plaats door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening. De accountant brengt advies uit aan de raad.

 • 4.

  De raad stelt na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn.

  • b.

   de wijziging van de reserve.

  • c.

   de resterende reserve.

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

 • 5.

  Indien niet aan lid 1 of lid 2 wordt voldaan, wordt de bevoorschotting in de daarop volgende kwartalen bevroren.

   

Artikel 14.  

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.

 

Hoofdstuk IV De procedure van declaratie

Artikel 15 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden anders bepaalt.

 

Artikel 16 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • a.

  Raads- en commissieleden dragen ten behoeve van het vergoeden van kosten zorg voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

 • b.

  Verantwoording van de vergoeding door het raadslid, het commissielid vindt plaats door een door het college vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • c.

  Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen in deze verordening.

 • d.

  Het formulier wordt ter goedkeuring ingediend bij de griffier, of een daartoe aangewezen ambtenaar.

 

Artikel 17 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Het formulier wordt binnen twee maanden na de betaling cq de datum van de gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend door het raads- of het commissielid en ter goedkeuring ingediend bij de griffier, of een daartoe aangewezen ambtenaar, onder bijvoeging van de bewijsstukken.

 

Hoofdstuk V Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 18 Intrekking oude regeling

De Verordening geldelijke voorzieningen 2015 wordt ingetrokken.

 

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

 

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geldelijke voorzieningen gemeente Maastricht 2016.

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 4 juli 2017.

 

de griffier,

J.L.L. Goossens.

 

de voorzitter,

J.M. Penn-te Strake

 

Uitvoeringsregels

 

Wat mag wel

 

Kosten website fractie

Vergoeding 100%. (ook bij een combinatie van fractie website en partij website)

Kosten nieuwjaarsbijeenkomst fractie

Vergoeding 100%. (ook partijleden mogen worden uitgenodigd)

Fractiebijeenkomsten

Alle kosten hiermee verband houdend kunnen worden vergoed o.a zaalhuur, consumpties, huurapparatuur.

Reiskosten raadsleden en commissieleden voor de fractie.

Vergoeding 100% maar alleen voor reiskosten buiten de gemeentegrenzen.

Informatie voor fracties en fractiekamer

Vergoeding 100% maar abonnementen voor individuele raadsleden mogen niet uit het fractiebudget worden betaald.

Politiek café e.d.

Als een politieke bijeenkomst in de stad wordt georganiseerd op initiatief van de fractie en het onderwerp betreft de lokale politiek of iets dat speelt in de stad, dan kunnen de kosten uit het fractiebudget betaald worden. De fractie informeert zich dan immers in de stad en/of raadpleegt de bevolking over een bepaalde kwestie.

Communicatiekosten fracties

Vergoeding 100% inclusief steunbetuigingen. Het moet duidelijk zijn dat de fractie verantwoordelijk is en de inhoud moet een relatie hebben met het raadswerk.

Inzet externe partijen ter ondersteuning van werkzaamheden fractie.

Als er een aantoonbare relatie bestaat tussen de financiële bijdrage en het geleverde product of de geleverde dienst mogen de kosten uit het fractiebudget betaald worden.

Representatiekosten

Maximaal EUR 50,00 p.p. per keer.

Vrijwilligers

Als er een aantoonbare relatie bestaat tussen de financiële bijdrage en het geleverde product of de geleverde dienst mogen de kosten uit het fractiebudget betaald worden.

Hiervoor de fiscale regels volgen; maximaal EUR 1.500,00 p.p p.j en maximaal 150 euro per maand en € 4,50 per uur. Extra bijdragen voor overige onkosten zijn niet toegestaan.

Werkgeverschapkosten t.b.v. fractiemedewerkers en vrijwilligers

Bijvoorbeeld scholingskosten fractiemedewerkers en vrijwilligers ter verbetering van het uitvoeren van de functie (functie gerichte scholing).

Opleidingen voor raads- en commissieleden inhoudelijk gerelateerd aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.

 

 

Wat mag niet

Kosten website partij

Geen vergoeding.

Kosten

partijbijeenkomsten/ledenbijeenkomsten

Geen vergoeding.

Kosten werving raadsleden

Geen vergoeding.

Telefoonkosten raadsleden

Geen vergoeding want deze kosten vallen onder de onkostenvergoeding die raadsleden krijgen.

Kosten cursussen partijleden

Niet uit het fractiebudget, is partijgebonden. Fractiemedewerkers en vrijwilligers wel i.v.m. werkgeverschap.

Communicatiekosten partij

Geen vergoeding.

Representatiekosten zoals hiernaast vermeld

Geen vergoeding voor:

 • Interne relaties (cadeautjes etc. voor raadsleden uit de eigen fractie).

 • Afscheidsrecepties / borrels voor tussentijds vertrekkende raadsleden uit de eigen fractie.

 • Giften boven de 50 euro.

Uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen.

Geen vergoeding

Betalingen aan politieke instellingen of natuurlijke personen.

Geen vergoeding tenzij dit is ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) op basis van een gespecificeerde, reële declaratie.

Uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads-en commissieleden toekomen.

De vaste onkostenvergoeding is bedoeld voor de volgende onkosten (die dus niet gedeclareerd kunnen worden):

 • individuele consumpties buiten de werkplek (zoals koffie, thee, drankjes).

 • fooien in Nederland.

 • verjaardagsgebak, attenties en cadeaus voor naaste collega’s.

 • gelegenheidskleding, huur en reiniging van kleding, uitgaven voor persoonlijke verzorging.

 • activiteiten van, door of namens de politieke partij of daaraan.

 • abonnementen kranten en tijdschriften en vakliteratuur die thuis worden ontvangen.

(Bron:VNG)

 

Algemene opleidingen voor raads- en commissieleden tenzij deze inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.

Worden al vergoed op grond van artikel 13 lid 1 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden waarin is opgenomen dat de kosten voor niet niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid ten laste van de gemeente komen. Op basis van artikel 5 lid 3 van deze verordening bedraagt de maximale vergoeding op dit moment 500 euro per jaar.

 

Uitgaven in verband met of gericht op de verkiezingen.