Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

MARKTREGLEMENT WOENSDAGMARKT MAASTRICHT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMARKTREGLEMENT WOENSDAGMARKT MAASTRICHT
CiteertitelMarktreglement woensdagmarkt Maastricht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBranchebesluit Beleidsregels sollicitatie standplaats weekmarkten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Nadere regels voor de markten in de gemeente Maastricht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR32760/CVDR32760_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2018nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-12044

Tekst van de regeling

Intitulé

MARKTREGLEMENT WOENSDAGMARKT MAASTRICHT

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

Gelet op artikel 3 van de Marktverordening Maastricht 2009,

 

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Marktverordening Maastricht 2009;

 

BESLUIT VAST TE STELLEN DE VOLGENDE:

 

Nadere regels voor de woensdagmarkt in de gemeente Maastricht.

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Dag, plaats en tijd van de markt

De weekmarkt op woensdag op de Markt van 9.00 tot 15.00 uur, waarbij geldt dat dit terrein marktterrein is van dinsdag 19.00 tot woensdag 19.00 uur. Het marktterrein is vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2 Afgelasting of wijziging markt

In het belang van de orde op de markt en de veiligheid van personen en goederen kan de marktmeester:

 • a.

  de vergunninghouders verplichten de noodzakelijke maatregelen te treffen om de markt anders op te stellen of in te richten;

 • b.

  besluiten de markt niet te laten aanvangen of onmiddellijk te beëindigen.

 • c.

  Geen weekmarkt wordt gehouden op officieel erkende Nederlandse feestdagen

 • d.

  geen markt wordt gehouden op aswoensdag

Artikel 3 Inrichting van de markt

 • 1.

  Het college stelt het aantal en de omvang van de standplaatsen en de opstelling en indeling van de woensdagmarkt vast in een standplaatsenplan.

 • 2.

  De afmetingen van een standplaats zijn bepaald op 4 x 2½ meter, zijnde 10 m². Het college kan bij de toewijzing van de plaatsen afwijken van deze afmetingen.

Artikel 4 Branche-indeling

De branchering en het minimum en maximum aantal vergunninghouders per branche zijn vastgesteld in het als bijlage opgenomen branchepatroon.

Artikel 5 Instellen marktcommissie

Er is een marktcommissie die tot taak heeft het college gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van marktaangelegenheden. Het college legt de regels ten aanzien van de samenstelling en de taken van de marktcommissie vast in een reglement.

 

Hoofdstuk II Marktvergunningen

Artikel 6 Marktvergunning

 • 1.

  In de marktvergunning van de woensdagmarkt wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de gegevens die noodzakelijk zijn ter identificatie van degene aan wie de marktvergunning is verleend;

  • b.

   de branche die de vergunninghouder mag verhandelen;

  • c.

   het aantal m2 standplaatsruimte;

 • 2.

  Het opzeggen van de marktvergunning kan alleen schriftelijk met ingang van het eerstvolgende kwartaal plaatsvinden.

Artikel 7 Inschrijving op de anciënniteitlijst

Een vergunninghouder van een vaste standplaats wordt ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst, genaamd anciënniteitlijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop hem voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de branche waarin de vergunninghouder is ingedeeld.

Artikel 8 Doorhalen van inschrijving op de anciënniteitlijst

Indien de marktvergunning van een houder van een vaste standplaats wordt opgezegd of overgedragen, wordt de inschrijving op de anciënniteitlijst doorgehaald.

Artikel 9 Sollicitantenlijst

Een aanvrager voor een marktvergunning wordt op de sollicitantenlijst ingeschreven. De beleidsregels voor de sollicitatie op een standplaats zijn als bijlage bij dit reglement gevoegd.

Artikel 10 Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Op verzoek van de vergunninghouder kan de marktvergunning worden overgeschreven op een ander natuurlijk bevoegd persoon, zoals benoemd in artikel 5 van de Marktverordening Maastricht 2009. De overschrijving geldt voor dezelfde branche, zelfde aantal m2 en zelfde standplaats.

 • 2.

  Het college kan dit artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken

 

Hoofdstuk III Toewijzen en innemen van standplaatsen

Artikel 11 Toewijzing standplaatsen

Een standplaats dient aaneengesloten te zijn en wordt toegewezen als vaste standplaats, dagplaats of standwerkerplaats. Een vrijgekomen of niet tijdig ingenomen vaste standplaats wordt tijdelijk als dagplaats uitgegeven.

Artikel 12 Het toewijzen van een vaste standplaats

 • 1.

  Een opengevallen vaste standplaats op de markt wordt, indien die niet is vervallen, opnieuw als vaste standplaats uitgegeven met inachtneming van de voor die markt geldende indelingen in afdelingen en branches.

 • 2.

  De vergunninghouder aan wie een vaste standplaats is toegewezen, kan inschrijven op een vrijgekomen vaste standplaats en wordt geplaatst op de herverdelingslijst.

 • 3.

  Voor toewijzing van een vrijgekomen vaste standplaats komen in aanmerking:

  • a.

   De vergunninghouder die uitbreiding van zijn standplaats wil indien deze aansluit aan de vrije standplaats;

  • b.

   De vergunninghouders die op de herverdelingslijst staan ingeschreven in de branche food;

  • c.

   De sollicitanten in de branche food van de sollicitantenlijst indien de branche vrij is;

  • d.

   De vergunninghouders die op de herverdelingslijst staan ingeschreven in de branche non-food;

  • e.

   De sollicitanten in de branche non-food van de sollicitantenlijst indien de branche vrij is;

 • 4.

  De toewijzing voor de vergunninghouders en de sollicitanten van de sollicitantenlijst als bedoeld in lid 3 vindt plaats op voordracht van de selectiecommissie.

 • 5.

  Bij verplaatsing van de vergunninghouder als bedoeld in lid 3, b) bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding van zijn standplaats.

Artikel 13 Meelopen

De meeloper dient een afschrift van een geldig legitimatiebewijs te overleggen evenals een bewijs waaruit blijkt dat hij als ambulant handelaar staat ingeschreven.

Artikel 14 Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Voor een dagplaats komen achtereenvolgens in aanmerking:

  • a.

   de vergunninghouder met een vaste standplaats waarbij geldt dat een vergunninghouder met een hogere anciënniteit voorrang heeft op een vergunninghouder met een lagere anciënniteit;

  • b.

   de meeloper voor een branche waarvan het in het branchepatroon bepaalde maximum aantal vergunninghouders nog niet is bereikt.

 • 2.

  Procedure toewijzing dagplaats

  • a.

   De meeloper als bedoeld in het vorige lid, onderdeel b, dient zich persoonlijk bij de marktmeester te melden voor de loting van een dagplaats.

  • b.

   De toewijzing van de dagplaats geschiedt door middel van loting, waarbij gebruik gemaakt wordt van een bingomolen.

  • c.

   Aanmelding voor deelname aan de loting dient tussen 75 minuten en 60 minuten vóór aanvang van de betreffende markt in persoon bij de marktmeester te geschieden onder vermelding van branche en aantal gewenste standplaatsen;

  • d.

   De loting wordt 60 minuten vóór aanvang van de betreffende markt verricht door de marktmeester. De loting geschiedt op de volgende wijze:

   • 1.

    De tijdig aangemelde meelopers worden, op volgorde van aanmelding, op een doorlopend genummerde lijst geplaatst.

   • 2.

    Er wordt een aantal opeenvolgende genummerde bingoballen, gelijk aan het aantal aangemelde meelopers, in de bingomolen gestopt.

   • 3.

    Voor elke dagplaats draait de marktmeester aan de bingomolen tot er een bingobal uitrolt. Het nummer op de eerste bingobal die uit de molen rolt, wijst de meeloper aan die eerste gegadigde is voor een dagplaats. De tweede bingobal wijst de tweede meeloper aan, en zo verder.

   • 4.

    De marktmeester wijst op basis van de volgorde van onderdeel III de dagplaatsen toe aan de meelopers totdat alle dagplaatsen zijn uitgegeven of alle meelopers zijn geplaatst.

  • e.

   De meeloper aan wie een dagplaats is toegewezen wordt een dagvergunning verleend.

Artikel 15 Toewijzing standwerkerplaats

 • 1.

  De toewijzing van een standwerkerplaats geschiedt door middel van loting, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bingomolen.

 • 2.

  De gegadigde voor deelname aan de loting dient zich tussen 45 en 30 minuten vóór aanvang van de betreffende markt bij de marktmeester te melden onder vermelding van het ter verkoop aan te bieden artikel.

 • 3.

  De gegadigde dient te voldoen aan de vereisten zoals genoemd in artikel 5, eerste lid, van de Marktverordening Maastricht 2009 en niet op de lotingslijst voor een dagplaats voor meelopers voor diezelfde marktdag te hebben gestaan.

 • 4.

  De loting wordt 30 minuten voor aanvang van de betreffende markt verricht door de marktmeester. De loting geschiedt op de volgende wijze:

  • a.

   De tijdig aangemelde standwerkers worden, op volgorde van aanmelding, op een doorlopend genummerde lijst geplaatst. Samenwerkende standwerkers dienen direct achter elkaar op de lijst te worden geplaatst.

  • b.

   Er wordt een aantal opeenvolgend genummerde bingoballen, gelijk aan het aantal aangemelde standwerkers, in de bingomolen gestopt.

  • c.

   Voor elke standwerkerplaats draait de marktmeester aan de molen tot er een bingobal uitrolt. Het nummer op de eerste bingobal die uit de molen rolt, wijst de gegadigde aan die als eerste uit de standwerkerplaatsen mag kiezen. De tweede bingobal wijst de tweede gegadigde aan, en zo verder.

  • d.

   Zodra een bingobal uit de molen rolt van de tweede, als samenwerkend aangemelde standwerker,

  • e.

   wordt deze bingobal ter zijde gelegd.

  • f.

   Zodra een bingobal uit de molen rolt van een standwerker met een artikel dat tijdens deze loting reeds op een standplaats is toegelaten, wordt deze bingobal terzijde gelegd.

  • g.

   De loting eindigt zodra alle standwerkerplaatsen zijn uitgegeven of alle standwerkers zijn geplaatst.

Artikel 16 Vereisten inname standwerkerplaats

 • 1.

  De standwerker is verplicht een standwerkerplaats op de betreffende marktdag verkoopklaar te hebben vanaf het begin tot een half uur voor einde van de betreffende weekmarkt.

 • 2.

  De standwerker dient zijn standwerkerplaats uiterlijk vijf minuten vóór sluiting van de markt schoon op te leveren en het marktterrein met zijn goederen te hebben verlaten. Het is hierbij niet toegestaan met een voertuig op het marktterrein te komen.

 • 3.

  De standwerker die een standwerkerplaats krijgt toegewezen, dient daadwerkelijk te standwerken.

 • 4.

  Op de standwerkerplaats mag uitsluitend het bij de aanmelding opgegeven artikel ter verkoop worden aangeboden. Bij een zogenaamde blindverkoop kan de marktmeester eisen dat het artikel aan hem wordt getoond.

 • 5.

  De standwerker die een standplaats krijgt toegewezen moet deze standplaats persoonlijk innemen. Hij mag zich niet door een andere laten vervangen of aflossen. Onderling ruilen of doorgeven van de standplaats is niet toegestaan.

 • 6.

  Uitzoekhandel en de verkoop van tweedehands goederen is niet toegestaan. Onder uitzoekhandel wordt verstaan:

  • a.

   meerdere zichtbare afmetingen of maten per opgegeven artikel;

  • b.

   meerdere motieven of designs per opgegeven artikel;

  • c.

   artikelen waarbij de klant de mogelijkheid heeft om uit te zoeken.

 • 7.

  Het gebruik van geluidsversterkende apparatuur is alleen toegestaan met toestemming van de marktmeester.

 • 8.

  Voor een standwerkerplaats geldt dat:

  • a.

   het front niet groter mag zijn dan 4 strekkende meters;

  • b.

   de overkapping niet groter mag zijn dan 5 strekkende meters;

  • c.

   de diepte niet groter mag zijn dan 2 strekkende meters.

Artikel 17 Samenwerken

Samenwerken door maximaal twee standwerkers is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  de standwerkers bieden één artikel te koop aan;

 • b.

  de standwerkers melden zich gezamenlijk voor de loting aan en verklaren daarbij te willen samenwerken.

Zodra één van de als samenwerkende aangemelde standwerkers wordt ingeloot, vervalt het recht op deelname aan de loting van de tweede standwerker.

 

Hoofdstuk IV Bepalingen over het gebruik van materiaal

Artikel 18 Huurkraam of eigen materiaal

 • 1.

  De vergunninghouder neemt zijn standplaats in:

  • a.

   met een huurkraam van een door het college aangewezen kramenverhuurder of

  • b.

   met eigen materiaal.

 • 2.

  Bij een aanvraag voor het gebruik van eigen materiaal dient de vergunninghouder in ieder geval de volgende gegevens over te leggen:

  • a.

   een opgave van de lengte, hoogte en breedte;

  • b.

   een gedetailleerde tekening;

  • c.

   foto’s van het eigen materiaal;

  • d.

   een bewijs van veiligheid van het te gebruiken eigen materiaal en apparatuur, indien het eigen materiaal is voorzien van installaties waarin gekookt, gebakken, gebraden of gefrituurd kan worden. Dit bewijs moet jaarlijks opnieuw worden overgelegd, waarbij de laatste keuring van het materiaal niet langer dan één jaar mag hebben plaatsgevonden.

Artikel 19 Eisen eigen materiaal

 • 1.

  Een aanvraag voor het gebruik van eigen materiaal wordt door de marktmeester goedgekeurd indien het eigen materiaal technisch inpasbaar is binnen de beschikbare ruimte op de markt zoals aangegeven in het in artikel 3 genoemde standplaatsenplan;

 • 2.

  Het college kan besluiten dat met een verkoopwagen met afwijkende maten standplaats wordt ingenomen.

 

Hoofdstuk V Bepalingen over het gebruik van een standplaats

Artikel 20 Tijdstip innemen standplaats / aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is vergunninghouders verboden buiten de tijden van het aangewezen marktterrein voertuigen, goederen of anderszins ruimte in te nemen.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats verkoopklaar vanaf begintijd van de markt tot de sluitingstijd van de markt in te nemen. Dit ter beoordeling van de marktmeester.

 • 3.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats uiterlijk een uur voor de aanvang van de weekmarkt in te nemen tenzij hij zich vóór dit tijdstip heeft afgemeld.

 • 4.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats op de warenmarkt niet uiterlijk een uur voor aanvang van de markt heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de vergunninghouder de marktmeester uiterlijk een uur voor aanvang van de markt heeft verzocht zijn vaste staanplaats voor hem beschikbaar te houden. De vergunninghouder heeft dan de mogelijkheid om zijn standplaats tot uiterlijk de begintijd van de markt in te nemen.

Artikel 21 Innemen standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht zijn vaste of tijdelijke standplaats in zijn geheel in te nemen met nieuwe goederen uit de branche waarvoor hem de marktvergunning is verleend. Gebruikte goederen zijn niet toegestaan.

 • 2.

  De vergunninghouder is niet verplicht zijn standplaats persoonlijk in te nemen. De vervanger staat voor rekening en risico van de vergunninghouder en komt diens marktverplichtingen na.

 • 3.

  De vergunninghouder met een vaste standplaats mag met toestemming van de marktmeester verplaatsen naar een vrije standplaats.

Artikel 22 Aantal keren innemen vaste standplaats

De vergunninghouder van een vaste standplaats moet minimaal 40 maal per jaar zijn standplaats op de markt innemen anders vervalt zijn vergunning.

 

Hoofdstuk VI Overige bepalingen

Artikel 23 Obstakels en uiterlijk aanzien

Het is verboden:

 • a.

  de doorgang en de wandelgangen op het marktterrein op enigerlei wijze te belemmeren;

 • b.

  op een standplaats andere goederen dan die waarvoor marktvergunning is verleend, uit te stallen, aan te bieden, te verkopen, af te leveren of in voorraad te hebben;

 • c.

  op enigerlei wijze aan een huurkraam of eigen materiaal voorwerpen te bevestigen of te hebben, zodanig dat deze uitsteken buiten de standplaats;

 • d.

  voertuigen tijdens de openingstijden van de markt op het marktterrein te verplaatsen of te parkeren behoudens toestemming marktmeester.

Artikel 24 Schoonhouden en opleveren standplaats

De vergunninghouder dient:

 • a.

  ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

 • b.

  tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen en op te slaan binnen de grenzen van zijn standplaats;

 • c.

  bij het verlaten van het marktterrein zijn standplaats en onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren en zelf voor de afvoer van zijn marktafval zorg te dragen;

 • d.

  indien hij de opdracht krijgt om aan de voorzijde van zijn kraam of verkoopgelegenheid afvalbakken te plaatsen, hieraan te voldoen en volle afvalbakken leeg te maken. Dit afval hoort ook bij het bedrijfsafval van de vergunninghouder;

 • e.

  indien hij handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, hiervoor maatregelen te treffen om dit te voorkomen.

 • f.

  De te treffen maatregelen dienen ter goedkeuring van de marktmeester, en zo nodig op zijn aanwijzingen, te geschieden.

Artikel 25 Het gebruik van geluidsapparatuur

Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan na verleende toestemming hiervoor van de marktmeester en mag geen overlast veroorzaken.

Artikel 26 Algemene veiligheidsnormen

 • 1.

  In het kader van brandpreventie gelden de volgende verplichtingen voor de vergunninghouder:

  • a.

   elektrische lampen dienen zo te worden gemonteerd dat zij niet in aanraking kunnen komen met gemakkelijk brandbare stoffen;

  • b.

   losse kabels moeten zich op een hoogte van ten minste 2.50 meter boven de grond bevinden en kabels die in de looppaden op de grond liggen moeten afgedekt worden met afdekmatten, dit ter goedkeuring van de marktmeester;

  • c.

   bij elke verkoopinrichting waar wordt gebakken of gebraden, moet een doelmatig blusapparaat, een blusdeken almede een deksel voor afsluiting van de pannen aanwezig zijn;

  • d.

   een gaskomfoor of een elektrisch komfoor moet zijn opgesteld op een plaats van onbrandbaar materiaal dat de warmte slecht geleidt;

  • e.

   een gaskomfoor moet door middel van een speciaal daarvoor geconstrueerde rubberslang met metalen klemmen of koppelingen aan de gasflessen zijn verbonden;

  • f.

   lege of niet in gebruik zijnde gasflessen moeten buiten een kraam of wagen zijn opgesteld. In gebruik zijnde flessen moeten op een goed geventileerde plaats staan opgesteld en niet toegankelijk zijn voor derden;

  • g.

   emballage en verpakkingsmateriaal mogen niet in of nabij open vuur aanwezig zijn;

  • h.

   ballons met brandbaar gas gevuld, mogen niet aanwezig zijn.

  • i.

   zeilen van kramen en verkoopwagens dienen brandwerend te zijn.

 • 2.

  Het gebruik van kook- en bakinstallaties en van verwarmingsapparatuur is alleen toegestaan na verleende goedkeuring van de brandweer.

 • 3.

  Het is niet toegestaan op de markt elektriciteit van een derde te betrekken. Het zelf in de elektriciteit voorzien is niet toegestaan behoudens toestemming marktmeester.

Artikel 27 Eigendomsrecht

De gemeente Maastricht is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit ontstane strijdigheden en/of inbreuken met het intellectueel eigendomsrecht.

 

Hoofdstuk VII Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 28 Overgangsbepalingen

Waar vaste vergunninghouders op grond van de Marktverordening Maastricht 2009 over rechten beschikken die strijdig zijn met het bepaalde in dit reglement blijven die rechten gerespecteerd.

Artikel 29 Intrekking

Alle vorige Marktreglementen Maastricht worden ingetrokken.

Artikel 30 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Marktreglement woensdagmarkt Maastricht.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht op 19 december 2017.

 

de secretaris,

P. Buijtels,

 

de burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

 

 

STANDPLAATSENPLAN VOOR DE WOENSDAGMARKT

 

Aantal standplaatsen en afmetingen

 

Het aantal standplaatsen op de woensdagmarkt is bepaald overeenkomstig bijlage 1 van dit plan.

 

Een kraam heeft een frontbreedte van 4 meter en een oppervlakte van 10 m2.

Een standplaatsvergunning wordt verleend op basis van eenheden van 4 meter.

 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijkingen van deze maten toestaan.

 

Woensdagmarkt

 

De volgende standplaatsen worden aangewezen voor de daarbij aangewezen branches:

 • a.

  Groen: ter plekke te nuttigen etenswaren;

 • b.

  Geel: standplaatsen waar zowel food als non-food is toegestaan.

 • c.

  Oranje: promotiestandplaats

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op de plaatsen genoemd in a) andere branches toe te staan als de continuïteit van de markt hierdoor gewaarborgd is.

 

Op de met geel gemarkeerde standplaatsen hebben ondernemers die food aanbieden voorrang op ondernemers die non-food aanbieden.

 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van deze opstelling.

 

Plaatsen koel/vrieswagens woensdagmarkt

 

De paars gearceerde plaatsen worden enkel gebruikt voor het plaatsen van met handelswaren gevulde koel/vrieswagens voor de branches vis en visproducten en poeliers- en vleeswaren, zulks ter beoordeling door de marktmeester.

 

Bijlage 1