Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

MARKTREGLEMENT DAGMARKT MARKT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMARKTREGLEMENT DAGMARKT MARKT
CiteertitelMarktreglement dagmarkt Markt Maastricht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBranchebesluit Beleidsregel sollicitatie standplaats weekmarkten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Nadere regels voor de markten in de gemeente Maastricht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR32760/CVDR32760_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2018nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-12054

Tekst van de regeling

Intitulé

MARKTREGLEMENT DAGMARKT MARKT

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

Gelet op artikel 3 van de Marktverordening Maastricht 2009,

 

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Marktverordening Maastricht 2009;

 

BESLUIT VAST TE STELLEN DE VOLGENDE:

 

Nadere regels voor de dagmarkt op de Markt in de gemeente Maastricht.

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Dag, plaats en tijd van de markt

De dagmarkt op de Markt vindt plaats van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur, zondag van 12.00 tot 18.00 uur met uitzondering van ter plekke te nuttigen etenswaren. Deze mogen open van 6.00 tot 22.00 uur, waarbij geldt dat dit terrein marktterrein is van 5.30 tot 22.30 uur. Het marktterrein is vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2 Afgelasting of wijziging markt

In het belang van de orde op de markt en de veiligheid van personen en goederen kan de marktmeester:

 • a.

  de vergunninghouders verplichten de noodzakelijke maatregelen te treffen om de markt anders op te stellen of in te richten;

 • b.

  besluiten de markt niet te laten aanvangen of onmiddellijk te beëindigen.

De dagmarkt op de Markt wordt niet gehouden van carnavalszondag tot en met carnavalsdinsdag.

Artikel 3 Inrichting van de markt

 • 1.

  Het college stelt het aantal en de omvang van de standplaatsen en de opstelling en indeling van de dagmarkt Markt vast in een standplaatsenplan.

 • 2.

  De afmetingen van een standplaats zijn bepaald op 4 x 2,5 meter, zijnde 10 m².

 • 3.

  Het college kan bij de toewijzing van de plaatsen afwijken van deze afmetingen.

Artikel 4 Branche-indeling

De branchering en het minimum en maximum aantal vergunninghouders per branche zijn vastgesteld in het als bijlage opgenomen branchepatroon.

Artikel 5 Instellen marktcommissie

Er is een marktcommissie die tot taak heeft het college gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van marktaangelegenheden. Het college legt de regels ten aanzien van de samenstelling en de taken van de marktcommissie vast in een reglement.

 

Hoofdstuk II Marktvergunningen

Artikel 6 Marktvergunning

 • 1.

  In de marktvergunning van de dagmarkt wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de gegevens die noodzakelijk zijn ter identificatie van degene aan wie de marktvergunning is verleend;

  • b.

   de branche die de vergunninghouder mag verhandelen;

  • c.

   het aantal m2 standplaatsruimte;

 • 2.

  Het opzeggen van de marktvergunning kan alleen schriftelijk met ingang van het eerstvolgende kwartaal plaatsvinden.

Artikel 7 Inschrijving op de anciënniteitlijst

Een vergunninghouder van een vaste standplaats wordt ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst, genaamd anciënniteitlijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop hem voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de branche waarin de vergunninghouder is ingedeeld.

Artikel 8 Doorhalen van inschrijving op de anciënniteitlijst

Indien de marktvergunning van een houder van een vaste standplaats wordt opgezegd of overgedragen, wordt de inschrijving op de anciënniteitlijst doorgehaald.

Artikel 9 Inschrijving op de sollicitantenlijst

Een aanvrager voor een marktvergunning wordt op de sollicitantenlijst ingeschreven indien hij voldoet aan de vereisten zoals vermeldt in de eisen sollicitantenlijst die onderdeel uitmaakt van dit reglement.

Artikel 10 Overschrijving vaste standplaatsmarktvergunning

 • 1.

  Op verzoek van de vergunninghouder kan de standplaatsvergunning worden overgeschreven op een ander natuurlijk bevoegd persoon. De overschrijving geldt voor dezelfde branche, aantal meters. De standplaats wordt bepaald door de marktmeester.

 • 2.

  Het college kan dit artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken

 

Hoofdstuk III Toewijzen en innemen van standplaatsen

Artikel 11 Toewijzing standplaatsen

Een standplaats wordt toegewezen als vaste standplaats. Er worden geen meelopers- en standwerkersplaatsen toegewezen. Een vaste vergunninghouder kan tijdelijk uitbreiding van zijn vergunning vragen voor een dag dat hij geen vaste vergunning heeft met dien verstande dat het geldende branchepatroon dit mogelijk maakt.

Artikel 12 Het toewijzen van een vaste standplaats

 • 1.

  Het college kan beslissen dat een vergunninghouder die voor drie of minder dagen vergunning heeft zijn plaats (en) moet vrijgeven aan een vergunninghouder die voor vier of meer dagen vergunning heeft en zijn vergunning met een aantal dagen wilt uitbreiden. De vergunninghouder die voor drie of minder dagen vergunning heeft wordt dan een alternatieve plaats op dezelfde markt aangeboden.

 • 2.

  Een opengevallen vaste standplaats op de Markt wordt, indien die niet is vervallen, opnieuw als vaste standplaats uitgegeven met inachtneming van de voor die markt geldende indelingen in afdelingenbranches.

 • 3.

  De vergunninghouder aan wie een vaste standplaats is toegewezen, kan inschrijven op een vrijgekomen vaste standplaats.

 • 4.

  Voor toewijzing van een vrijgekomen vaste standplaats komen achtereenvolgens in aanmerking:

  • a.

   een vergunninghouder die voor vier of meer dagen vergunning heeft en zijn vergunning met een aantal dagen wilt uitbreiden

  • b.

   De vergunninghouder die uitbreiding wilt van het aantal dagen;

  • c.

   Op basis van de anciënniteitlijst voor de vergunninghouders die op de herverdelingslijst staan ingeschreven;

  • d.

   De sollicitanten van de sollicitantenlijst indien de branche vrij is;

  • e.

   De toewijzing vindt plaats op volgorde van de lijsten.

 

Hoofdstuk IV Bepalingen over het gebruik van materiaal

Artikel 13 Eigen materiaal

 • 1.

  De vergunninghouder neemt zijn standplaats in met eigen materiaal.

 • 2.

  Bij een aanvraag voor het gebruik van eigen materiaal dient de vergunninghouder in ieder geval de volgende gegevens over te leggen:

  • a.

   een opgave van de lengte, hoogte en breedte;

  • b.

   een gedetailleerde tekening;

  • c.

   foto’s van het eigen materiaal;

  • d.

   een bewijs van veiligheid van het te gebruiken eigen materiaal en apparatuur, indien het eigen materiaal is voorzien van installaties waarin gekookt, gebakken, gebraden of gefrituurd kan worden. Dit bewijs moet jaarlijks opnieuw worden overgelegd, waarbij de laatste keuring van het materiaal niet langer dan één jaar mag hebben plaatsgevonden.

Artikel 14 Eisen eigen materiaal

 • 1.

  Een aanvraag voor het gebruik van eigen materiaal wordt door de marktmeester goedgekeurd indien het eigen materiaal technisch inpasbaar is binnen de beschikbare ruimte op de markt zoals aangegeven in het in artikel 3 genoemde standplaatsenplan;

 • 2.

  Het college kan besluiten dat met een verkoopwagen met afwijkende maten standplaats wordt ingenomen.

 • 3.

  De vergunninghouders aan wie op of na 1 augustus 2016 vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats op vierof meer dagen op de dagmarkt is verplicht zijn standplaats in te nemen met een verkoopwagen die voldoet aan de uiterlijke verschijningsvorm, maatvoering, specificaties en kleurstelling zoals vermeld in de bijlage.

 • 4.

  Op de vergunninghouder aan wie voor 1 augustus 2016 vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats op vier of meer dagen op de dagmarkt, gaat de in het vorige lid bedoelde verplichting in indien hij met een nieuwe verkoopwagen standplaats inneemt doch uiterlijk op 1 januari 2020. Dit geldt ook voor de vergunninghouder die op basis van artikel 10 de standplaats gaat of heeft overgenomen. Totdat de vergunninghouder die de standplaats heeft overgenomen in het bezit is van zijn nieuwe verkoopwagen dient hij standplaats in te nemen met het materiaal van de oude vergunninghouder.

 • 5.

  In afwijking van het gestelde in de bijlage geldt voor de plaat die wordt toegepast aan de niet te openen zijde dat deze mag afwijken mits deze wat kleurtoon, textuur en verschijningsvorm betreft een eenheid vormt met de overige beplating van de wagen, gelijk aan het materiaalmonster dat is besproken en akkoord bevonden in de vergadering van de Welstands-/Monumentencommissie van 24 juni 2014.

 

Hoofdstuk V Bepalingen over het gebruik van een standplaats

Artikel 15 Tijdstip innemen standplaats / aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is vergunninghouders verboden buiten de tijden van het aangewezen marktterrein voertuigen, goederen of anderszins ruimte in te nemen.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats verkoopklaar vanaf begintijd van de markt tot de sluitingstijd van de markt in te nemen. Dit ter beoordeling van de marktmeester.

 • 3.

  De standplaats op de Markt dient in ieder geval om 10.00 uur ingenomen te zijn. Op koopzondagen dienen de standplaatsen op de Markt in ieder geval om 11.30 uur ingenomen te zijn. Verkoop op deze markt dient in ieder geval tot 16.00 uur plaats te vinden.

Artikel 16 Innemen standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats in zijn geheel in te nemen met de goederen uit de branche waarvoor hem de marktvergunning is verleend.

 • 2.

  De vergunninghouder is niet verplicht zijn standplaats persoonlijk in te nemen. De vervanger staat voor rekening en risico van de vergunninghouder en komt diens marktverplichtingen na.

 • 3.

  De vergunninghouder met een vaste standplaats mag met toestemming van de marktmeester verplaatsen naar een vrije standplaats.

Artikel 17 Aantal keren innemen vaste standplaats

De vergunninghouder van een vaste standplaats moet minimaal 40 maal per jaar zijn standplaats op de markt innemen anders vervalt zijn vergunning.

 

Hoofdstuk VI Overige bepalingen

Artikel 18 Obstakels en uiterlijk aanzien

Het is verboden:

 • a.

  de doorgang en de wandelgangen op het marktterrein op enigerlei wijze te belemmeren;

 • b.

  op een standplaats andere goederen dan die waarvoor marktvergunning is verleend, uit te stallen, aan te bieden, te verkopen, af te leveren of in voorraad te hebben;

 • c.

  op enigerlei wijze aan eigen materiaal voorwerpen te bevestigen of te hebben, zodanig dat deze uitsteken buiten de standplaats;

 • d.

  voertuigen tijdens de openingstijden van de markt op het marktterrein te verplaatsen of te parkeren behoudens toestemming marktmeester.

Artikel 19 Schoonhouden en opleveren standplaats

De vergunninghouder dient:

 • a.

  ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

 • b.

  tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen en op te slaan binnen de grenzen van zijn standplaats;

 • c.

  bij het verlaten van het marktterrein zijn standplaats en onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren en zelf voor de afvoer van zijn marktafval zorg te dragen;

 • d.

  indien hij de opdracht krijgt om aan de voorzijde van zijn kraam of verkoopgelegenheid afvalbakken te plaatsen, hieraan te voldoen en volle afvalbakken leeg te maken. Dit afval hoort ook bij het bedrijfsafval van de vergunninghouder;

 • e.

  indien hij handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, hiervoor maatregelen te treffen om dit te voorkomen.

 • f.

  De te treffen maatregelen dienen ter goedkeuring van de marktmeester, en zo nodig op zijn aanwijzingen, te geschieden.

Artikel 20 Het gebruik van geluidsapparatuur

Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan na verleende toestemming hiervoor van de marktmeester en mag geen overlast veroorzaken.

Artikel 21 Algemene veiligheidsnormen

 • 1.

  In het kader van brandpreventie gelden de volgende verplichtingen voor de vergunninghouder:

  • a.

   elektrische lampen dienen zo te worden gemonteerd dat zij niet in aanraking kunnen komen met gemakkelijk brandbare stoffen;

  • b.

   losse kabels moeten zich op een hoogte van ten minste 2.50 meter boven de grond bevinden en kabels die in de looppaden op de grond liggen moeten afgedekt worden met afdekmatten, dit ter goedkeuring van de marktmeester;

  • c.

   bij elke verkoopinrichting waar wordt gebakken of gebraden, moet een doelmatig blusapparaat, een blusdeken almede een deksel voor afsluiting van de pannen aanwezig zijn;

  • d.

   een gaskomfoor of een elektrisch komfoor moet zijn opgesteld op een plaats van onbrandbaar materiaal dat de warmte slecht geleidt;

  • e.

   een gaskomfoor moet door middel van een speciaal daarvoor geconstrueerde rubberslang met metalen klemmen of koppelingen aan de gasflessen zijn verbonden;

  • f.

   lege of niet in gebruik zijnde gasflessen moeten buiten een kraam of wagen zijn opgesteld. In gebruik zijnde flessen moeten op een goed geventileerde plaats staan opgesteld en niet toegankelijk zijn voor derden;

  • g.

   emballage en verpakkingsmateriaal mogen niet in of nabij open vuur aanwezig zijn;

  • h.

   ballons met brandbaar gas gevuld, mogen niet aanwezig zijn.

  • i.

   zeilen van kramen en verkoopwagens dienen brandwerend te zijn.

 • 2.

  Het gebruik van kook- en bakinstallaties en van verwarmingsapparatuur is alleen toegestaan na verleende goedkeuring van de brandweer.

 • 3.

  Het is niet toegestaan op de markt elektriciteit van een derde te betrekken. Het zelf in de elektriciteit voorzien is niet toegestaan behoudens toestemming marktmeester.

 

Hoofdstuk VII Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 22 Overgangsbepalingen

Waar vaste vergunninghouders op grond van de Marktverordening Maastricht 2009 over rechten beschikken die strijdig zijn met het bepaalde in dit reglement blijven die rechten gerespecteerd.

Artikel 23 Intrekking

Alle vorige Marktreglementen Maastricht worden ingetrokken.

Artikel 24 Citeertitel en inwerkintreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Marktreglement dagmarkt Markt Maastricht.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht op 19 december 2017.

 

De secretaris,

P. Buijtels

 

De burgemeester,

J.M. Penn-te Strake