Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

SANCTIEBELEID MARKTEN MAASTRICHT 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSANCTIEBELEID MARKTEN MAASTRICHT 2018
CiteertitelSanctiebeleid markten Maastricht 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling is bekendgemaakt in VIAMaastricht d.d. 4 januari 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR32760/CVDR32760_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR607417/CVDR607417_1.html
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR607419/CVDR607419_1.html
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR607418/CVDR607418_1.html
 5. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR607420/CVDR607420_1.html
 6. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR607421/CVDR607421_1.html
 7. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR607422/CVDR607422_1.html
 8. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR607426/CVDR607426_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2018nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-15147

Tekst van de regeling

Intitulé

SANCTIEBELEID MARKTEN MAASTRICHT 2018

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT

 

Gelet op:

 • De marktverordening Maastricht 2009;

 • Het marktreglement woensdagmarkt Maastricht;

 • Het marktreglement vrijdagmarkt Maastricht;

 • Het marktreglement boerenmarkt Stationsstraat Maastricht;

 • Het marktreglement antiek- en curiosamarkt Maastricht;

 • Het marktreglement brocante markt Maastricht;

 • Het marktreglement dagmarkt Markt;

 • Het marktreglement dagmarkt Vrijthof.

 

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels op te stellen voor de handhaving met betrekking tot uitvoering van de Marktverordening Maastricht 2009 en bovenstaande marktreglementen voor een ordelijk verloop van de markten in Maastricht;

 

Besluit vast te stellen:

 

Sanctiebeleid markten Maastricht 2018

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Het sanctiebeleid markten Maastricht 2018 is van toepassing op alle markten in Maastricht:

  • a.

   woensdagmarkt op de Markt;

  • b.

   vrijdagmarkt op de Markt;

  • c.

   boerenmarkt in de Stationsstraat;

  • d.

   antiek- en curiosamarkt op de Markt;

  • e.

   brocante markt in de Boschstraat;

  • f.

   dagmarkt op de Markt;

  • g.

   dagmarkt op het Vrijthof.

 • 2.

  Waar in het sanctiebeleid Markten Maastricht 2018 wordt gesproken over het toepassen van (spoedeisende) bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom wordt toepassing gegeven aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 Sanctiematrix

 • 1.

  Bij overtreding van het bij of krachtens de Marktverordening Maastricht 2009 bepaalde, wordt het sanctiesysteem gevolgd dat in de 7 bijlagen bij dit sanctiebeleid is opgenomen (sanctiematrix).

 • 2.

  Dit sanctiesysteem laat onverlet de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen of spoedshalve bestuursdwang toe te passen.

 • 3.

  Indien het opleggen van een last onder dwangsom in een specifiek geval niet effectief wordt geacht, kan deze sanctie achterwege gelaten worden en direct worden overgegaan tot schorsing of uitsluiting zoals in de matrix is aangegeven.

 • 4.

  Indien een last onder dwangsom wordt opgelegd, hoeft niet het maximum van drie keer de dwangsom per overtreding te worden verbeurd, voordat overgegaan kan worden tot het toepassen van het volgende sanctiemiddel.

 • 5.

  Als een overtreding leidt tot een schorsing, dan geldt deze schorsing voor alle markten zoals genoemd in artikel 1 van dit beleid.

 

Artikel 3 Afwijking beleidsregel

Ingeval van ernstige fysieke bedreiging en/of poging tot geweld (of een poging daartoe) door de vergunninghouder en/of diens medewerker(s) gericht tegen de marktmeester en/of door ons aangewezen toezichthoudende personen en/of andere medewerkers belast met toezicht en handhaving ongeacht de locatie waar deze ernstige fysieke bedreiging en/of poging tot geweld plaatsvindt, kan de vergunninghouder met onmiddellijke ingang voor 4 marktdagen worden geschorst voor alle markten. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, kan aansluitend op de schorsing de marktvergunning worden ingetrokken.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit sanctiebeleid wordt aangehaald als “Sanctiebeleid markten Maastricht 2018”;

 • 2.

  Dit sanctiebeleid treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 

Aldus vaststgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht op 19 december 2017.

 

de secretaris,

P.J. Buijtels

 

de burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

 

Sanctiematrix behorende bij Marktverordening Maastricht 2009 en Marktreglement woensdagmarkt

 

Regeling

Korte omschrijving

1e actie

1e sanctie

2e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 1e sanctie)

3e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 2e sanctie)

4e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 3e sanctie)

5e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 4e sanctie)

Art. 4 Marktverordening Maastricht 2009

Innemen standplaats zonder vergunning

Mondelinge aankondiging

 

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 16, lid 1, 3 en 6 Marktreglement woensdagmarkt

Niet voldoen aan vereisten inname standwerkersplaats

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding, max. €300,-

Uitsluiting 1 loting

Uitsluiting 2 lotingen

Uitsluiting 3 lotingen

Volledige uitsluiting lotingen

Art. 16, lid 2, 4, 5 en 7 Marktreglement woensdagmarkt

Niet voldoen aan vereisten inname standwerkersplaats

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 17 Marktreglement woensdagmarkt

Niet voldoen aan vereisten samenwerking

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Uitsluiting 1 loting

Uitsluiting 2 lotingen

Uitsluiting 3 lotingen

Volledige uitsluiting lotingen

Art. 18, lid 1 Marktreglement woensdagmarkt

Niet innemen standplaats huurkraam of geen ontheffing eigen materiaal

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Art. 20, lid 1 en 2 Marktreglement woensdagmarkt

Niet voldoen aan de tijdstippen van inname standplaats / mededeling doen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 21, lid 1 Marktreglement woensdagmarkt

Niet in zijn geheel innemen standplaats met vergunde goederen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Art. 22 Marktreglement woensdagmarkt

Niet ten minste 40 maal per jaar standplaats innemen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Intrekken vergunning

 

 

 

 

Art. 23

Marktreglement woensdagmarkt

Doorgang en wandelgangen belemmeren / niet vergunde goederen / uitsteeksels buiten de standplaats / voertuigen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 24 Marktreglement woensdagmarkt

Geen goed verzorgd aanzien bieden / geen afvalinzameling tijdens de markt / niet schoon opleveren standplaats en onmiddellijke omgeving / niet voldoen aan de opdracht afvalbakken te plaatsen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,- exclusief de kosten van de reiniging door de gemeente

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 25 Marktreglement woensdagmarkt

Geen toestemming gebruik geluidsapparatuur

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 26 lid 1 en 2 Marktreglement woensdagmarkt

Niet voldoen aan veiligheiddsnormen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het opheffen van de onveilige situatie)

 

 

 

 

Art. 26, lid 3 Marktreglement woensdagmarkt

Zonder toestemming college gebruik maken van elektriciteit van derden

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Sanctiematrix behorende bij Marktverordening Maastricht 2009 en Marktreglement

vrijdagmarkt

Regeling

Korte omschrijving

1e actie

1e sanctie

2e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 1e sanctie)

3e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 2e sanctie)

4e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 3e sanctie)

5e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 4e sanctie)

Art. 4 Marktverordening Maastricht 2009

Innemen standplaats zonder vergunning

Mondelinge aankondiging

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 16, lid 1, 3 en 6 Marktreglement vrijdagmarkt

Niet voldoen aan vereisten inname standwerkersplaats

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding, max. €300,-

Uitsluiting 1 loting

Uitsluiting 2 lotingen

Uitsluiting 3 lotingen

Volledige uitsluiting lotingen

Art. 16, lid 2, 4, 5 en 7 Marktreglement vrijdagmarkt

Niet voldoen aan vereisten inname standwerkersplaats

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 17 Marktreglement vrijdagmarkt

Niet voldoen aan vereisten samenwerking

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Uitsluiting 1 loting

Uitsluiting 2 lotingen

Uitsluiting 3 lotingen

Volledige uitsluiting lotingen

Art. 18, lid 1 Marktreglement vrijdagmarkt

Niet innemen standplaats huurkraam of geen ontheffing eigen materiaal

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Art. 20, lid 1 en 2 Marktreglement vrijdagmarkt

Niet voldoen aan de tijdstippen van inname standplaats / mededeling doen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 21, lid 1 Marktreglement vrijdagmarkt

Niet in zijn geheel innemen standplaats met vergunde goederen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Art. 22 Marktreglement vrijdagmarkt

Niet ten minste 40 maal per jaar standplaats innemen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Intrekken vergunning

 

 

 

 

Art. 23

Marktreglement vrijdagmarkt

Doorgang en wandelgangen belemmeren / niet vergunde goederen / uitsteeksels buiten de standplaats / voertuigen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 24 Marktreglement vrijdagmarkt

Geen goed verzorgd aanzien bieden / geen afvalinzameling tijdens de markt / niet schoon opleveren standplaats en onmiddellijke omgeving / niet voldoen aan de opdracht afvalbakken te plaatsen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,- exclusief de kosten van de reiniging door de gemeente

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 25 Marktreglement vrijdagmarkt

Geen toestemming gebruik geluidsapparatuur

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 26 lid 1 en 2 Marktreglement vrijdagmarkt

Niet voldoen aan veiligheiddsnormen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het opheffen van de onveilige situatie)

 

 

 

 

Art. 26, lid 3 Marktreglement vrijdagmarkt

Zonder toestemming college gebruik maken van elektriciteit van derden

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

 

Sanctiematrix behorende bij Marktverordening Maastricht 2009 en Marktreglement boerenmarkt

 

Regeling

Korte omschrijving

1e actie

1e sanctie

2e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 1e sanctie)

3e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 2e sanctie)

4e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 3e sanctie)

5e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 4e sanctie)

Art. 4 Marktverordening Maastricht 2009

Innemen standplaats zonder vergunning

Mondelinge aankondiging

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 15 Marktreglement boerenmarkt

Niet voldoen aan de tijdstippen van inname standplaats

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 16, lid 1 Marktreglement boerenmarkt

Niet in zijn geheel innemen standplaats met vergunde goederen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Art. 17 Marktreglement boerenmarkt

Niet ten minste 40 maal per jaar standplaats innemen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Intrekken vergunning

 

 

 

 

Art. 18

Marktreglement boerenmarkt

Doorgang en wandelgangen belemmeren / niet vergunde goederen / uitsteeksels buiten de standplaats / voertuigen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 19 Marktreglement boerenmarkt

Geen goed verzorgd aanzien bieden / geen afvalinzameling tijdens de markt / niet schoon opleveren standplaats en onmiddellijke omgeving / niet voldoen aan de opdracht afvalbakken te plaatsen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,- exclusief de kosten van de reiniging door de gemeente

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 20 Marktreglement boerenmarkt

Geen toestemming gebruik geluidsapparatuur

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 21 lid 1 en 2 Marktreglement boerenmarkt

Niet voldoen aan veiligheiddsnormen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het opheffen van de onveilige situatie)

 

 

 

 

Art. 21, lid 3 Marktreglement boerenmarkt

Zonder toestemming college gebruik maken van elektriciteit van derden

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Sanctiematrix behorende bij Marktverordening Maastricht 2009 en Marktreglement antiek- en curiosamarkt

 

Regeling

Korte omschrijving

1e actie

1e sanctie

2e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 1e sanctie)

3e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 2e sanctie)

4e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 3e sanctie)

5e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 4e sanctie)

Art. 4 Marktverordening Maastricht 2009

Innemen standplaats zonder vergunning

Mondelinge aankondiging

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 9 Marktreglement antiek- en curiosamarkt

Niet innemen standplaats huurkraam of geen ontheffing eigen materiaal

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 10, lid 1, 2 Marktreglement antiek- en curiosamarkt

Niet voldoen aan de tijdstippen van inname standplaats / mededeling doen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 11, lid 1, 3 en 6 Marktreglement antiek- en curiosamarkt

Niet in zijn geheel innemen standplaats met vergunde goederen / voertuigen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 12 Marktreglement antiek- en curiosamarkt

Geen goed verzorgd aanzien bieden / geen afvalinzameling tijdens de markt / niet schoon opleveren standplaats en onmiddellijke omgeving / niet voldoen aan de opdracht afvalbakken te plaatsen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,- exclusief de kosten van de reiniging door de gemeente

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 13 Marktreglement antiek- en curiosamarkt

Geen toestemming gebruik geluidsapparatuur

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

 

Sanctiematrix behorende bij Marktverordening Maastricht 2009 en Marktreglement brocante markt

 

Regeling

Korte omschrijving

1e actie

1e sanctie

2e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 1e sanctie)

3e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 2e sanctie)

4e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 3e sanctie)

5e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 4e sanctie)

Art. 4 Marktverordening Maastricht 2009

Innemen standplaats zonder vergunning

Mondelinge aankondiging

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 9 Marktreglement brocante markt

Niet innemen standplaats huurkraam of geen ontheffing eigen materiaal

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 10, lid 1 en 2 Marktreglement brocante markt

Niet voldoen aan de tijdstippen van inname standplaats / mededeling doen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 11, lid 3 Marktreglement brocante markt

Niet in zijn geheel innemen standplaats met vergunde goederen / voertuigen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 12 Marktreglement brocante markt

Geen goed verzorgd aanzien bieden / geen afvalinzameling tijdens de markt / niet schoon opleveren standplaats en onmiddellijke omgeving / niet voldoen aan de opdracht afvalbakken te plaatsen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,- exclusief de kosten van de reiniging door de gemeente

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 13 Marktreglement brocante markt

Geen toestemming gebruik geluidsapparatuur

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

 

Sanctiematrix behorende bij Marktverordening Maastricht 2009 en Marktreglement dagmarkt Markt

 

Regeling

Korte omschrijving

1e actie

1e sanctie

2e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 1e sanctie)

3e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 2e sanctie)

4e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 3e sanctie)

5e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 4e sanctie)

Art. 4 Marktverordening Maastricht 2009

Innemen standplaats zonder vergunning

Mondelinge aankondiging

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 15, lid 1, 2 en 3 Marktreglement dagmarkt Markt

Niet voldoen aan de tijdstippen van inname standplaats / mededeling doen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 16, lid 1 Marktreglement dagmarkt Markt

Niet in zijn geheel innemen standplaats met vergunde goederen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Art. 17 Marktreglement dagmarkt Markt

Niet ten minste 40 maal per jaar standplaats innemen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Intrekken vergunning

 

 

 

 

Art. 18

Marktreglement dagmarkt Markt

Doorgang en wandelgangen belemmeren / niet vergunde goederen / uitsteeksels buiten de standplaats / voertuigen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 19 Marktreglement dagmarkt Markt

Geen goed verzorgd aanzien bieden / geen afvalinzameling tijdens de markt / niet schoon opleveren standplaats en onmiddellijke omgeving / niet voldoen aan de opdracht afvalbakken te plaatsen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,- exclusief de kosten van de reiniging door de gemeente

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 20 Marktreglement dagmarkt Markt

Geen toestemming gebruik geluidsapparatuur

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 21 lid 1 en 2 Marktreglement dagmarkt Markt

Niet voldoen aan veiligheiddsnormen

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het opheffen van de onveilige situatie)

 

 

 

 

Art. 21, lid 3 Marktreglement dagmarkt Markt

Zonder toestemming college gebruik maken van elektriciteit van derden

Mondelinge aankondiging, direct gevolgd door een schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Sanctiematrix behorende bij Marktverordening Maastricht 2009 en Marktreglement dagmarkt Vrijthof

 

Regeling

Korte omschrijving

1e actie

1e sanctie

2e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 1e sanctie)

3e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 2e sanctie)

4e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 3e sanctie)

5e sanctie (bij recidive binnen 1 jaar naar 4e sanctie)

Art. 4 Marktverordening Maastricht 2009

Innemen standplaats zonder vergunning

Schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen verlaten van het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 15, lid 1, 2 en 3 Marktreglement dagmarkt Vrijthof

Niet voldoen aan de tijdstippen van inname standplaats / mededeling doen

Schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 16, lid 1 Marktreglement dagmarkt Vrijthof

Niet in zijn geheel innemen standplaats met vergunde goederen

Schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

Art. 17 Marktreglement dagmarkt Vrijthof

Niet ten minste 40 maal per jaar standplaats innemen

Schriftelijke waarschuwing

Intrekken vergunning

 

 

 

 

Art. 18

Marktreglement dagmarkt Vrijthof

Doorgang en wandelgangen belemmeren / niet vergunde goederen / uitsteeksels buiten de standplaats / voertuigen

Schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 19 Marktreglement dagmarkt Vrijthof

Geen goed verzorgd aanzien bieden / geen afvalinzameling tijdens de markt / niet schoon opleveren standplaats en onmiddellijke omgeving / niet voldoen aan de opdracht afvalbakken te plaatsen

Schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,- exclusief de kosten van de reiniging door de gemeente

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

Art. 20 Marktreglement dagmarkt Vrijthof

Geen toestemming gebruik geluidsapparatuur

Schriftelijke waarschuwing

Toepassen bestuurs

dwang (het onmiddellijk doen opheffen van de strijdige situatie op het marktterrein)

 

 

 

 

Art. 21 lid 1 en 2 Marktreglement dagmarkt Vrijthof

Niet voldoen aan veiligheiddsnormen

Schriftelijke waarschuwing (aanzeggen bestuursdwang)

Toepassen bestuurs

dwang (het opheffen van de onveilige situatie)

 

 

 

 

Art. 21, lid 3 Marktreglement dagmarkt Vrijthof

Zonder toestemming college gebruik maken van elektriciteit van derden

Schriftelijke waarschuwing

Dwangsom €100,- per overtreding max. €300,-

Schorsing voor 1 marktdag

Schorsing voor 2 marktdagen

Schorsing voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning