Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling buurtnetwerken 2019.
CiteertitelUitvoeringsregeling buurtnetwerken 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR410254/CVDR410254_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2019nieuwe regeling

23-10-2018

gmb-2018-242987

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2019.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

gelet op artikel 6, derde lid van de Verordening Subsidies Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2017.

 

BESLUITEN

 

tot vaststelling van de volgende ‘Uitvoeringsregeling Buurtnetwerken 2019’.

 

UITVOERINGSREGELING BUURTNETWERKEN 2019

behorende bij de Verordening SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2017

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES EN BEGRIPPEN

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidie: hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Buurtnetwerk: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die zonder winstoogmerk activiteiten uitvoert met vrijwilligers in een buurt of samenstelling van buurten, met als doel gezamenlijk met de bewoners van een buurt of samenstelling van buurten, een lokaal buurtplan te ontwikkelen en bewoners te stimuleren dit buurtplan zelf, indien nodig gefaciliteerd door en/of samenwerkend met professionals en gemeente en vrijwilligersorganisaties, te realiseren.

 • c.

  Buurtplan: de toekomstvisie (stip op de horizon) van het buurtnetwerk.

 • d.

  Basissubsidie: Een subsidie tot een vooraf bepaald maximum als bijdrage in de organisatiekosten van de aanvrager.

 • e.

  Organisatiekosten: de kosten die gemaakt moeten worden om de organisatie te doen bestaan en functioneren. Het gaat dan meer specifiek om de kosten als huisvesting, kantoorkosten en administratie, opleidings- en andere kosten van vrijwilligers e.d. Er wordt geen uitputtend overzicht gegeven, de exacte samenstelling zal een vorm van maatwerk zijn, omdat elk buurtnetwerk anders is georganiseerd.

 • f.

  Stimuleringsbudget: een budget voor de extra kosten verbonden aan de oprichting van een buurtnetwerk, bijvoorbeeld extra communicatie, het uitvoeren van enquêtes, organiseren van bijeenkomsten, publicaties rondom de buurtanalyse, veranderen van de statuten e.d.

 • g.

  Actieve bewoners: zijn bewoners uit de eigen buurt, die:

  • bijdragen aan de ontwikkeling van het buurtplan, en/of

  • eigenaar zijn van een of meerdere in het buurtplan genoemde prioriteiten c.q. activiteiten, en/of;

  • deelnemer zijn aan een of meerdere in het buurtplan genoemde zelfwerkzaamheidsactiviteiten.

 

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEVERLENING AAN BUURTNETWERKEN

ARTIKEL 2 HOOGTE VAN DE SUBSIDIE VOOR BUURTNETWERKEN

 • 1.

  Een buurtnetwerk komt in aanmerking voor een basissubsidie, indien:

  • a.

   een buurtnetwerk voldoet aan de algemene voorwaarden zoals benoemd in artikel 2 van de verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017, en;

  • b.

   indien bij de eerste aanvraag op basis van deze regeling het aantal actieve bewoners inzichtelijk wordt gemaakt. Het buurtnetwerk heeft een inspanningsverplichting om het aantal actieve bewoners te vergroten.

 • 2.

  De hoogte van de basissubsidie bedraagt:

  • a.

   € 2.100 per kalenderjaar voor organisatiekosten

  • b.

   € 1,00 per adres c.q. huishouden in de buurt voor communicatiekosten met een minimumbedrag van € 1.500 en een maximumbedrag van € 2.500.

  • c.

   € 500, voor ondersteuning bij activiteiten van buurtbewoners;

  • d.

   € 750, extra kosten in relatie tot de transitie naar buurtnetwerk.

 • 3.

  De bedragen van de verschillende onderdelen van de basissubsidie, bedoeld in het tweede lid, zijn onderling uitwisselbaar.

 • 4.

  Buurtnetwerken in buurten met meer dan 1.300 huishoudens kunnen een verzoek indienen voor een extra toeslag communicatiekosten, indien de basissubsidie volledig is besteed. De hoogte van de extra toeslag bedraagt maximaal € 0,15 per huishouden.

 • 5.

  Buurtnetwerken in buurten met een lagere buurtscore dan 57 kunnen, onder overleg van een overzicht van de voorgenomen activiteiten, een verzoek indienen voor een extra subsidie van maximaal € 3.000.

 • 6.

  De procescoördinator zelfsturing en het buurtnetwerk bespreken samen de specifieke situatie van de buurt, en of:

  • a.

   voor de voorgenomen activiteiten, bedoeld in het vijfde lid, (mede)gebruik kan worden gemaakt van de reguliere subsidiemogelijkheden van de gemeente, waaronder de basissubsidie buurtnetwerken en de regeling bewonersinitiatieven;

  • b.

   de voorgenomen activiteiten, bedoeld in het vijfde lid, bijdragen aan het vinden van nieuwe actieve bewoners die betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling van het buurtnetwerk.

ARTIKEL 3 CRITERIA BUURTPLAN

 • 1.

  De optimale leefbaarheid en vitaliteit van een buurt worden uitgedrukt in door burgers ervaren optimale niveaus op de volgende vijf terreinen:

  • de verzorgingssituatie: het voorzieningenniveau inclusief openbaar vervoer;

  • de woonsituatie: de kwaliteit van de woning en de fysieke leefomgeving;

  • de onderwijs- en werksituatie: de toegankelijkheid van scholen en bedrijven;

  • het sociale klimaat: de kunst van het samenleven, de sociale veiligheid, de kwaliteit van de woonomgeving;

  • de bestuurlijke omgeving: de toegankelijkheid, attitude en werkwijze van politiek bestuur, het gemeentelijke apparaat en andere maatschappelijke organisaties.

 • 2.

  De wijze waarop de buurt zelf aan de slag gaat met de verbeterpunten en welke prioriteiten daarbij worden gesteld.

 • 3.

  Welke ondersteuning wordt gevraagd van de gemeente en/of maatschappelijke organisaties.

 

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 4 INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt met in werking op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019.

ARTIKEL 5.CITEERTITEL  

Deze regeling kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2019”.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 23 oktober 2018.

 

de secretaris,

P.J. Buijtels

 

de burgemeester.

J.M. Penn-te Strake

 

TOELICHTING UITVOERINGSREGELING BUURTNETWERKEN

Artikel 2

De hoogte van de 4 onderdelen van de basissubsidie blijft in 2019 ongewijzigd.

Alle onderdelen (nu is dat alleen organisatie- en communicatiebudget) zijn met elkaar uitwisselbaar. Dit betekent dat ieder buurtnetwerk i.o. minimaal € 4.850 en maximaal € 5.850 naar eigen inzicht kan besteden.

Buurtnetwerken in ontwikkeling in buurten met meer dan 1300 huishoudens kunnen gedurende 2019 in aanmerking komen voor een extra toeslag communicatiekosten, indien de basissubsidie volledig is besteed. De hoogte van de extra toeslag bedraagt maximaal 15%, gebaseerd op het aantal huishoudens.

Naast deze basissubsidie kan iedereen inschrijven op de tenders. Ook de Regeling Bewonersinitiatieven blijft in 2019 van kracht. Op basis van deze regeling kan door een bewoner eenmalig maximaal € 3.000 voor een initiatief worden aangevraagd.

 

4. Extra subsidiemogelijkheid voor buurten met veel kwetsbare bewoners (artikel 2 lid 5)

Extra voorwaarden

 • Buurtnetwerk i.o. kan een verzoek indienen bij de procescoördinator zelfsturing onder overleg van een overzicht van de voorgenomen activiteiten in 2018.

  De procescoördinator zelfsturing, en waar nodig/mogelijk met de opbouwwerker, bespreekt samen met het buurtnetwerk de specifieke situatie van de buurt, en of:

  - voor de activiteit(en) (mede)gebruik kan worden gemaakt van de reguliere subsidiemogelijkheden van de gemeente, waaronder de basissubsidie buurtnetwerken en de bewonersinitiatiefgelden;

  - de activiteit(en)kunnen bijdragen aan het vinden van nieuwe actieve bewoners;

 • De subsidie hoeft niet in een keer worden aangevraagd. Dit kan ook in delen gedurende het jaar worden aangevraagd.