Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

(Onder)mandaatlijst inzake de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2019 – 2023 uitvoering Jeugdwet en Wmo Valkenburg aan de Geul – Maastricht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling(Onder)mandaatlijst inzake de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2019 – 2023 uitvoering Jeugdwet en Wmo Valkenburg aan de Geul – Maastricht
Citeertitel(Onder)mandaatlijst inzake de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2019-2023 uitvoering Jeugdwet en WMO Valkenburg aan de Geul-Maastricht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling is bekendgemaakt in VIAMaastricht d.d. 18 juli 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-201901-01-2019nieuwe regeling

02-07-2019

gmb-2019-187424

Tekst van de regeling

Intitulé

(Onder)mandaatlijst inzake de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2019 – 2023 uitvoering Jeugdwet en Wmo Valkenburg aan de Geul – Maastricht

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht:

 

  • Gelet op artikel 10:9 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

  • Gezien het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 2 april 2019, waarbij bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo zijn gemandateerd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;

  • Gezien het feit dat het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft ingestemd met de mandaten opgenomen in de mandaatlijst die als bijlage gevoegd is bij voornoemd mandaatbesluit van 2 april 2019 met uitzondering van de in de mandaatlijst blauw gemarkeerde mandaten;

  • Overwegende dat de verkregen mandaten waarmee het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft ingestemd zijn opgenomen in onderstaande lijst en;

  • Overwegende dat het om redenen van praktische aard wenselijk is dat deze mandaten ook worden ondergemandateerd conform onderstaande lijst;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende: (onder)mandaatlijst uitvoering Jeugdwet en Wmo Valkenburg aan de Geul - Maastricht.

 

 

Mandaten algemeen (alle teams)

Wie bevoegd is tot beslissen is tevens ondertekeningsbevoegd, tenzij in de mandaatlijst de ondertekening uitdrukkelijk anders is geregeld. Dit is bijvoorbeeld vaker het geval wanneer de portefeuillehouder beslist. Onder de benaming teammanager wordt ook clustercoördinator begrepen.

 

 

No

Onderwerp

Mandaat

Ondermandaat

Opmerking

 

Vertegenwoordiging gemeente

 

 

 

1.

Voeren van correspondentie of verrichten van handelingen in het kader van de voorbereiding en uitvoering van, al dan niet krachtens mandaat, door burgemeester en wethouders/burgemeester te nemen, respectievelijk genomen besluiten (uitvoeringsmandaat).

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

2.

Afdoen van correspondentie van eenvoudige aard

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

3.

Geven van inlichtingen aan ministeries, provincie Limburg, gemeenten en andere instanties

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

4.

Inwinnen van adviezen voor het kunnen uitoefenen van taken van het team voor zover hier geen geldelijke middelen mee gemoeid zijn

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

5.

Het ondertekenen van overeenkomsten

 

Portefeuillehouder of medewerker

Geen mandaat maar op basis van volmacht.

Het ondertekenen van overeenkomsten vindt plaats in opdracht van de burgemeester (art 171 Gemeentewet).

 

Besluiten van financiële aard

 

 

 

6.

Oninbaar verklaren/afboeken vordering

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager bedrijfsvoering

 

 

7.

Treffen van een betalingsregeling

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

8.

Beslissen op verzoek om schadevergoeding voor wat betreft schadeclaims tot € 25.000,--

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager of manager bedrijfsvoering

Met uitzondering van planschade op basis van de Wro.

Passend binnen de begroting of bestuursbesluit

Vooraf verplichte consultatie van SSC FA Verzekeringen

De bevoegdheid tot het beslissen op verzoek om schadevergoeding vanaf € 25.000,- blijft bij het college; daarbij geldt eveneens: Vooraf verplichte consultatie van SSC FA Verzekeringen

 

9.

Beslissen op verzoek om schadevergoeding voor wat betreft schadeclaims tot € 1000,--

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

10.

Het beslissen op een aanvrage om subsidie ingevolge de subsidieverordening of bestuursbesluit en passend binnen de begroting

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

Uitzonderingen:

1.beslissen op verzoek om subsidie als bedoeld in de nadere subsidieregels instandhouding van het onroerend cultureel erfgoed van Maastricht ligt bij portefeuillehouder. NB bezwaar wordt in dat geval door college en niet door portefeuillehouder behandeld;

2.beslissen op verzoek om subsidie als bedoeld in de Regeling subsidies vrijwilligersactiviteiten blijft bij het college; teammanager welzijn, zorg en gezondheid ondertekent

11.

Het verlenen van subsidies buiten de kaders van de vigerende subsidie-verordening

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager

 

12.

Het weigeren van subsidies buiten de kaders van de vigerende subsidie-verordening

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

13.

Het vaststellen en afrekenen van subsidies conform subsidieverordening of bestuursbesluit of binnen de begroting

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

14.

Het vaststellen en afrekenen van subsidies door de managers verleend buiten de kaders van de vigerende subsidie-verordening

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

15.

Het aangaan van overeenkomsten binnen de begroting of bestuursbesluit.

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager of manager bedrijfsvoering

 

 

16.

Het aanvragen en verwerven van subsidies bij externe instanties, zoals particuliere fondsen, het rijk, de provincie, de Europese Gemeenschap en Europese instellingen.

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager of manager bedrijfsvoering

 

Vooraf meldingsplicht aan portefeuillehouder

17.

Het aanvaarden van sponsorbedragen en geschenken tot een bedrag van € 25.000.- t.b.v. activiteiten dan wel producten van de sector

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager of manager bedrijfsvoering

 

Aanvaarden van andere schenkingen of legaten tot een waarde van

€ 25.000 door burgemeester (zie hierna bij Bestuurs- en concernzaken)

18.

Het vaststellen van subsidieplafonds als bedoeld in artikel 3 van de algemene subsidieverordening

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager of manager bedrijfsvoering

 

19.

Verrichten van financiële transacties bij projectmatig werken binnen kader van een goedgekeurde projectopdracht

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Budgethouder

 

20.

Terugvorderen onverschuldigd betaalde subsidiebedragen (art. 4:57 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

21.

Op verzoek vaststellen van een op het college rustende betalingsverplichting (art. 4:88 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

22.

Verrekenen van een geldschuld met een bestaande vordering (art. 4:93 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

23.

Beslissen over (verzoek om) uitstel van betaling (art. 4:94 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

24.

Beslissen over (verzoek om) verlening voorschot (art. 4:95 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

25.

Terugvorderen onverschuldigd betaald voorschot (art. 4:95 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

26.

Beslissen over (verzoek om) kwijtschelding geldschuld

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

27.

Intrekken of wijzigen van besluit tot uitstel van betaling of verlening van een voorschot (art. 4:96 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

28.

Vaststellen van het bedrag van verschuldigde wettelijke rente (art. 4:99 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

29.

Aanmanen schuldenaar tot betaling (art. 4:112 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

30.

Uitvaardigen dwangbevel als bedoeld in art. 4:115 Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

31.

Het opleggen van bestuurlijke boetes

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

 

Inkoop en aanbesteden (van producten, diensten, leveringen, onderzoeken, etc)

 

 

 

32.

Starten Europese aanbestedingsprocedure

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Budgethouder en teammanager tezamen

Indien de teammanager tevens budgethouder is, is niet de teammanager maar de manager of de manager bedrijfsvoering bevoegd

33.

Gunning n.a.v. Europese aanbestedingsprocedure

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager of manager bedrijfsvoering

 

34.

Starten openbare aanbestedingsprocedure

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Budgethouder en teammanager tezamen

 

Indien de teammanager tevens budgethouder is, is niet de teammanager maar de manager of de manager bedrijfsvoering bevoegd

35.

Gunning n.a.v. openbare aanbestedingsprocedure

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager of manager bedrijfsvoering

 

36.

Starten onderhandse aanbestedingsprocedure

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Budgethouder en teammanager tezamen

 

Indien de teammanager tevens budgethouder is, is niet de teammanager maar de manager of de manager bedrijfsvoering bevoegd

37.

Gunning n.a.v. onderhandse aanbestedingsprocedure

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager of manager bedrijfsvoering

 

38.

Starten enkelvoudige offerte aanvraag procedure ≥ € 10.000,- excl. BTW

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Budgethouder en teammanager tezamen

 

Indien de teammanager tevens budgethouder is, is niet de teammanager maar de manager of de manager bedrijfsvoering bevoegd

39.

Gunning n.a.v. enkelvoudige offerte aanvraag procedure ≥ € 10.000,- excl. BTW

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager of manager bedrijfsvoering

 

40.

Starten inkoopprocedure bij een bedrag onder € 10.000,- excl. BTW

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Budgethouder

 

41.

Gunning n.a.v. inkoopprocedure bij een bedrag onder € 10.000,- excl. BTW

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Budgethouder

 

42.

Afwijken van het reguliere aanbestedingenbeleid op basis van een van de in het Aanbestedingsprotocol vastgestelde uitzonderingsgronden

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Beleidsadviseur Inkoop en aanbesteding Concernzaken

 

Concern-controller

 

In geval van positief advies van de beleidsadviseur Inkoop en aanbesteding Concernzaken

 

 

In geval van negatief advies van de beleidsadviseur Inkoop en aanbesteding Concernzaken

 

43.

Ondertekening voornemen tot gunning en het definitieve gunningsbesluit bij gezamenlijk met één of meer deelnemers, in de zin van de Gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid-Limburg, doorlopen aanbestedingstraject

 

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Directeur Shared Service Center Zuid-Limburg

 

 

Procedures in kader Algemene wet bestuursrecht/ gerechtelijke procedures

 

 

 

44.

Verzoek in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter ex artikel 7:1a Awb (prorogatie)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

Geen mandaat waar burgemeester beslist als bestuursorgaan.

 

45.

Beslissen op door rechterlijke instantie gedaan verzoek om mediation

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

46.

Doorzenden geschrift naar ander bestuursorgaan en doen van mededeling daarvan ingevolge artikel 2:3/6:15 Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

47.

Verrichten van processuele handelingen ter uitvoering van de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

48.

Bekendmaking van rechtswege verleende beschikking (artikel 4:20c, lid 1 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

49.

Verbinden van voorschriften aan van rechtswege verleende beschikking (artikel 4:20f, lid 1 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

50.

Intrekken van rechtswege verleende beschikking (artikel 4:20f, lid 1 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

51.

Bieden van gelegenheid tot aanvulling van aanvraag als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

52.

Niet in behandeling nemen van een aanvraag wegens ongenoegzaamheid van verstrekte gegevens/bescheiden ingevolge artikel 4:5 Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

53.

Afwijzen herhaalde aanvraag wegens afwezigheid van nieuw gebleken feiten/veranderde omstandigheden ex artikel 4:6 Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

54.

Doen van mededeling van voornemen tot geheel of gedeeltelijk afwijzen van aanvraag tot het geven van een beschikking (artikel 4:7 Awb) dan wel doen van mededeling van voornemen tot het geven van beschikking waartegen belanghebbende naar verwachting bedenkingen zal hebben (artikel 4:8 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

55.

Horen aanvrager omtrent voornemen tot afwijzing aanvraag als bedoeld in artikel 4:7 Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

56.

Horen belanghebbenden als bedoeld in artikel 4:8 Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

57.

Doen van kennisgeving van redelijke termijn waarbinnen op aanvraag zal zijn beslist ingevolge artikel 4:14 Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

58.

Aanschrijven indiener bezwaarschrift tot herstel van verzuim als bedoeld in artikel 6:6 Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

59.

Oproepen belanghebbenden ten behoeve van hoorzitting in kader van bezwaarschriftenprocedure.

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

60.

Besluiten tot achterwege laten van ter inzage leggen van stukken in kader van bezwaarschriftenprocedure.

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

61.

Beslissen op bezwaarschrift

 

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Portefeuillehouder Geen mandaat waar Burgemeester beslist als bestuursorgaan. Secretaris / algemeen directeur beslist op P en O bezwaren

Medewerker ondertekent

62.

Verdagen van beslissing op bezwaarschrift

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

63.

Bekendmaken van beslissing op bezwaarschrift aan belanghebbenden ex artikel 7:12 Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

64.

Toepassen artikel 7:10 lid 4 Awb uitstellen beslissing op bezwaarschrift

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

65.

Indienen van stukken bij gerechtelijke instanties

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

66.

Verstrekken van schriftelijke informatie, al dan niet op verzoek, aan gerechtelijke instanties

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

67.

Indienen van een verweerschrift bij gerechtelijke instanties

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

Medewerker bezwaar en beroep Sociale Zaken

 

68.

Indienen zienswijzen/bedenkingen

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

69.

Indienen bezwaarschrift

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Portefeuillehouder

Geen mandaat waar burgemeester beslist als bestuursorgaan.

Medewerker ondertekent

70.

Verzoeken om arbitrage

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Portefeuillehouder

Geen mandaat waar burgemeester beslist als bestuursorgaan.

Medewerker ondertekent

71.

Beslissen tot voeren van verweer in rechte

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager

Geen mandaat waar burgemeester beslist als bestuursorgaan.

 

72.

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom (artikel 4:18, lid 1 Awb)

 

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

73.

Terugvorderen onverschuldigd betaalde dwangsommen (artikel 4:20 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

 

Handhaven

 

 

 

74.

Doen van mededeling inzake handelen/nalaten zonder of in afwijking van vergunning/ontheffing/melding

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

75.

Doen van mededeling inzake met wettelijk voorschrift strijdig gebruik

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

76.

Doen van mededeling van voornemen tot nemen van handhavingsbesluit (toepassen bestuursdwang/opleggen last onder dwangsom/intrekken vergunning of ontheffing

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

77.

Doen van mededeling van voornemen tot afwijzen van verzoek tot nemen van handhavingsbesluit

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

78.

Afwijzen verzoek om toepassing bestuursdwang/oplegging dwangsom/intrekking vergunning of ontheffing

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

Medewerker Veiligheid & Leefbaarheid

 

79.

Toepassen bestuursdwang

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

Medewerker Veiligheid & Leefbaarheid

Geen mandaat waar burgemeester beslist als bestuursorgaan.

 

80.

Effectueren bestuursdwang

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

81.

Invorderen kosten bestuursdwang

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

82.

Verkoop, eigendomsoverdracht, vernietiging van in kader van toegepaste bestuursdwang meegevoerde en opgeslagen zaken

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

83.

Opleggen last onder dwangsom

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

Medewerker Veiligheid & Leefbaarheid

Geen mandaat waar burgemeester beslist als bestuursorgaan.

 

84.

Invorderen verbeurde dwangsom

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

85.

Opheffen, opschorten, verminderen dwangsom

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

Medewerker Veiligheid & Leefbaarheid

 

86.

Verlengen begunstigingstermijn als bedoeld in artikel 5:24, lid 4 en artikel 5:32, lid 5, Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

87.

Intrekken vergunning of ontheffing

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

88.

Vaststellen hoogte van de verschuldigde kosten van bestuursdwang (art. 5:26 Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

89.

Beslissen op verzoek om tenuitvoerlegging van reeds aangezegde bestuursdwang (art. 5:31a Awb)

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

90.

Beslissen over de invordering van een dwangsom (art. 5:37, lid 1 en 2 Awb)

 

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

 

Diversen

 

 

 

91.

Inschakelen van de stadsadvocaat

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager

Vooraf is instemming van concernjurist vereist

92.

Beslissen omtrent een verzoek om informatie op grond van de Wet open-baarheid van bestuur

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

M.b.t. Wob-verzoeken van de pers geeft de Teammanager bestuurszaken&externe betrekkingen aan of afhandeling door college geboden is

93.

Beslissen op een verzoek om hergebruik op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

94.

Beslissen omtrent een ingekomen klacht als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager

 

95.

Behandeling van klachten niet gericht tegen gedragingen of nalaten van medewerkers of tegen procedures, zoals defectmeldingen.

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker

 

96.

Opdracht verlenen aan een medewerker een buitenlandse dienstreis te maken

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager

Portefeuillehouder geeft opdracht aan

Directeur. Directeur geeft opdracht aan manager.

97.

Inschrijving in het handelsregister Kamer van Koophandel en doorgeven wijzigingen van verstrekte gegevens aan Kamer van koophandel

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

-

Medewerker ondertekent. Het ondertekenen vindt plaats in opdracht van de burgemeester (art 171 Gemeentewet).

98.

Aanvragen uittreksel uit het handelsregister Kamer van Koophandel

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

-

Medewerker ondertekent. Het ondertekenen vindt plaats in opdracht van de burgemeester (art 171 Gemeentewet).

99.

Beslissen op een verzoek als bedoeld in artikel 12 Privacyverordening gemeente Maastricht (recht op inzage, kennisgeving en verstrekking als bedoeld in artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens).

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Functionaris Gegevens-bescherming of teammanager.

 

100.

Beslissen op een verzoek als bedoeld in artikel 13 Privacyverordening gemeente Maastricht (recht op correctie, aanvulling en verwijdering als bedoeld in artikel 36 Wet bescherming persoonsgegevens).

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Functionaris Gegevens-bescherming of teammanager.

 

101.

Beslissen op een verzoek als bedoeld in artikel 14 Privacyverordening gemeente Maastricht (recht van verzet als bedoeld in artikel 40 Wet bescherming persoonsgegevens)

 

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Functionaris Gegevens-bescherming of teammanager

 

 

Mandaten Sociale zaken

 

No

Onderwerp

Mandaat

Ondermandaat

Opmerking

1.

Aanvragen van subsidies en het indienen van bezwaarschriften met betrekking tot de activiteiten die het taakveld betreffen

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager

 

2.

Aanwijzen toezichthouders (als bedoeld in artikel 5:11 Awb) voor toezichthoudende bevoegdheden t.a.v. de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Wmo en Jeugdwet daaronder mede begrepen de controle van de gegevens zoals vastgelegd in de Basisregistratie personen

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Manager

 

3.

Tekenen van alle correspondentie, verzoekschriften, appelschriften, etc. ter uitvoering van vertegenwoordiging van de gemeente

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Juridisch medewerker

 

4.

Oninbaar verklaren vordering tot € 1000,-

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

5.

Beslissen op verzoek tot treffen van terugbetalingsregeling/uitstel van betaling

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Consulent verhaal, terugvordering en incasso

 

6.

Terugvorderen onverschuldigd betaalde voorschotten/uitkeringen

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Consulent verhaal, terugvordering en incasso

 

7.

Indienen van een verweerschrift bij gerechtelijke instanties

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Juridisch medewerker

 

 

Wmo

 

 

 

8.

Bevoegdheden op grond van artikel 2.4 van hoofdstuk 2 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Maastricht

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teamleider administratie zorgkantoor Tilburg

Binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten.

Teamleider administratie zorgkantoor Tilburg ondertekent

9.

Bevoegdheden op grond van artikel 3.1 lid 1 onder c van hoofdstuk 3 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Maastricht

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teamleider administratie zorgkantoor Tilburg

Binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten.

Teamleider administratie zorgkantoor Tilburg ondertekent

10.

Besluiten op basis van de Wmo en hoofdstuk 2 de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht met inachtneming van het bepaalde in de Regeling Subsidies AWBZ, ten behoeve van overgangscliënten als bedoeld in lid 1 sub j.

 

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teamleider administratie zorgkantoor Tilburg

Binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten.

Teamleider administratie zorgkantoor Tilburg ondertekent

11.

Beslissen in eerste aanleg op Wmo (voorzieningen) en oude Wvg-voorzieningen

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager

 

 

Jeugdwet/Verordening jeugdhulp

 

 

 

12.

Beslissingen in eerste aanleg ingevolge de Jeugdwet en de op deze wettelijke regeling gebaseerde rijksuitvoeringsbesluiten en gemeentelijk beleid

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker team jeugd

 

13.

Plannen gericht op het vergroten en versterken van de eigen kracht van opvoeders en jeugdigen en bijlagen bij de beschikking inzake rechten en plichten in het kader van de Jeugdwet

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker team jeugd

 

14.

Verleningsbesluiten als bedoeld in artikel 265b, lid 2, van boek 1BW

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Teammanager jeugd of manager bedrijfsvoering

 

15.

Beslissingen in crisissituaties buiten kantooruren ingevolge de Jeugdwet en de op deze wettelijke regeling gebaseerde rijksuitvoeringsbesluiten en gemeentelijk beleid

College van Burgemeester en wethouders Maastricht

Medewerker spoedeisende hulp Bureau Jeugdzorg Limburg

 

 

 

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 2 juli 2019

De Secretaris,

R.E.C. Kleijnen.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake