Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Regeling melding financiële belangen gemeente maastricht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling melding financiële belangen gemeente maastricht
CiteertitelRegeling melding financiële belangen gemeente Maastricht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

AGM, artikel 15:1f

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200912-04-2013Onbekend

20-01-2009

Gemeenteblad

Geen
01-02-200901-02-2009Onbekend

20-01-2009

Gemeenteblad

Geen
01-02-200901-02-2009Onbekend

20-01-2009

Gemeenteblad

Geen
01-02-200901-02-2009Onbekend

20-01-2009

Gemeenteblad

Geen
01-02-200901-02-2009nieuwe regeling

20-01-2009

Gemeenteblad

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melding financiële belangen gemeente maastricht

 

 

Regeling melding financiële belangen

Regeling melding financiële belangen

  • Artikel 1 Begripsomschrijving

  • Artikel 2 Verbod financiële belangen

  • Artikel 3 Melding financiële belangen

  • Artikel 4 Registratie

  • Artikel 5 Besluit college

  • Artikel 6 Onvoorziene gevallen

  • Artikel 7 Inwerkingtreding

  • Bijlage 1

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de AGM, alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente Maastricht werkzaamheden verrichten.

Onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond en een financiële deelneming in ondernemingen. Onder financiële belangen wordt eveneens verstaan negatieve financiële belangen zoals schulden die relevant kunnen zijn met het oog op belangenverstrengeling.Het college is bevoegd andere financiële belangen aan te wijzen.

De registratie van meldingen van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f lid 3 AGM.

Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1f lid 4 AGM verboden financiële belangen te hebben, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

Iedere medewerker is verplicht financiële belangen te melden, voor zover de medewerker redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat het hebben van of handelen in deze financiële belangen de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst, niet in redelijkheid is verzekerd.

De medewerker maakt melding van de financiële belangen via het formulier melding financiële belangen.

Ongeacht of een dergelijke melding is gedaan kan het college het hebben van of handelen in financiële belangen waarvan het college van mening is dat de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid is verzekerd, verbieden.

Medewerkers in de functies, vermeld in de bijlage I bij deze regeling worden geacht te zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden:

Medewerkers al bedoeld in lid 1 melden aan het college de financiële belangen, dan wel bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

De melding wordt gedaan volgens het meldingsformulier financiële belangen.

Het college kan de medewerker verzoeken om nadere informatie.

De registratie van financiële belangen geschiedt door middel van opname van de gegevens die de medewerker door middel van het meldingsformulier financiële belangen kenbaar maakt in een register.

Een door de teammanager P&O hiervoor aangewezen persoon is belast met de registratie van de financiële belangen en beheren van het register.

Indien het college van mening is dat de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, niet in redelijk is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent de financiële belangenverstrengeling.

Indien er sprake is van financiële belangenverstrengeling wordt in samenspraak met de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.

In het uiterste geval is de medewerker verplicht het financiële belang af te stoten.

Bij het aanhouden van de verboden financiële belangen, wordt de medewerker geacht een verzoek om ontslag te hebben ingediend op de datum waarop er sprake is van voortzetting van verboden nevenwerkzaamheden.Bij het aanhouden van de verboden financiële belangen kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het College een bijzondere voorziening treffen.

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling melding financiële belangen gemeente Maastricht”.

Deze regeling treedt in werking met ingang van: 1 februari 2009.

Behorende bij de collegenota inzake de vaststelling van de regeling financiële belangen gemeente Maastricht.

Functies die in aanmerking komen voor melding financiële belangen.

domein

sector

functienaam

 

 

Secretaris

Concernstaf

 

Hoofd

 

 

Concernmanager financiën /Treasurer

PID

Directie

Directeur

 

 

Directeur bedrijfsvoering

 

Publieke dienstverlening

Sectormanager

 

 

Teammanager

 

Advies en managementondersteuning

Sectormanager

 

 

Teammanager

 

Administratie

Sectormanager

 

 

Teammanager

 

Facilitair bedrijf

Sectormanager

 

 

Teammanager

SEB

Directie

Directeur

 

 

Directeur bedrijfsvoering

 

Stadsbeheer

Sectormanager

 

 

Teammanager

 

Vergunningen, toezicht en handhaving

Sectormanager

 

 

Manager bedrijfsvoering

 

 

Teammanager

 

Ruimte

Sectormanager

 

 

Manager bedrijfsvoering

 

 

Teammanager

 

Ontwikkelingsbedrijf Maastricht

Directeur

 

 

Manager bedrijfsvoering

 

 

Teammanager

 

 

acquisiteur

 

 

subsidieverwerver

SCZ

Directie

Directeur

 

 

Directeur bedrijfsvoering

 

Sociale zekerheid

Sectormanager

 

 

Manager bedrijfsvoering

 

 

Teammanager

 

Samenleving

Sectormanager

 

 

Manager bedrijfsvoering

 

 

Teammanager

Culturele instellingen

 

 

 

Kumulus

Directie

 

 

Teamleider

 

Centre Ceramique

Directie

 

 

Manager bedrijfsvoering

 

 

Teamleider

 

Theater aan het vrijthof

Directie

 

 

Teamleider

 

Natuurhistorisch museum

Directie