Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Regeling vakbondscontributie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vakbondscontributie
CiteertitelRegeling vakbondscontributie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

AGM, artikel 4a:3:0:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200601-01-2017Onbekend

18-06-2006

onbekend

onbekend
01-07-200601-07-2006Onbekend

18-06-2006

onbekend

onbekend
01-07-200601-07-2006Onbekend

18-06-2006

onbekend

onbekend
01-07-200601-07-2006Onbekend

18-06-2006

onbekend

onbekend
01-07-200601-07-2006nieuwe regeling

18-06-2006

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vakbondscontributie

 

 

Regeling vakbondscontributie

Regeling vakbondscontributie

 • -

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • -

  Artikel 2 Voorwaarden

 • -

  Artikel 3 Procedure

 • -

  Artikel 4 Controle en aansprakelijkheid

 • -

  Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • a

  Regeling: de Regeling vakbondscontributie;

 • b

  Werkgever: de gemeente Maastricht;

 • c

  Medewerker: de ambtenaar ingevolge artikel 1:1, lid 1, sub a van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Maastricht (AGM).

 • d

  Vakbondscontributie: de vakbondscontributie welke direct verband houdt met de arbeidsrelatie bij de gemeente Maastricht.

Op verzoek van de medewerker verstrekt de werkgever een vergoeding voor de door de medewerker betaalde vakbondscontributie.

De medewerker betaalt de in lid 1 genoemde vergoeding aan de werkgever terug middels:

 • a

  de bruto bezoldiging;

 • b

  de vakantietoelage;

 • c

  de eindejaarsuitkering of

een combinatie van a, b of c.

De hoogte van de in lid 1 genoemde vergoeding is gelijk aan de feitelijk door de medewerker in het betreffende kalenderjaar betaalde vakbondscontributie.

De medewerker zal het lidmaatschap van de vakbond en de hoogte van de vakbondscontributie moeten aantonen. Bij de aanvraag van de vergoeding dient een betalingsbewijs bijgevoegd te worden.

De medewerker dient bij deelname aan de regeling elk jaar een aanvraag in te dienen middels het daarvoor op intranet gepubliceerde aanvraagformulier.

Bij de aanvraag dient een betalingsbewijs bijgevoegd te worden.

De aanvraag voor de vergoeding dient uiterlijk op 1 november van het betreffende kalenderjaar door het Service Centrum P&O te zijn ontvangen. Aanvragen welke na de hiervoor genoemde datum worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Indien 1 november in het weekend is gelegen, dient het formulier uiterlijk de eerstvolgende werkdag door het Service Centrum P&O te zijn ontvangen.

Ingeval van tussentijdse beëindiging van het dienstverband dient het aanvraagformulier, in afwijking van het bepaalde in lid 3, door het Service Centrum P&O te zijn ontvangen vóór de eerste dag van de maand waarin het dienstverband eindigt.

De individuele medewerker is gehouden het aanvraagformulier naar waarheid in te vullen.

De werkgever zal de aanvragen steekproefsgewijs controleren. Bij geconstateerde onjuistheden behoudt de werkgever zich het recht voor om de aanvraag te weigeren. De medewerker wordt van deze weigering schriftelijk op de hoogte gesteld en tevens in de gelegenheid gesteld de onjuistheid te herstellen.

Indien de, conform de aanvraag, uitbetaalde vergoeding hoger blijkt te zijn dan volgens de wet en deze regeling is toegestaan, dan is de medewerker zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. Eventuele naheffingen loonheffing en/of fiscale boetes zullen in dit soort gevallen op de medewerker worden verhaald.

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling vakbondscontributie”.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.