Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Salarisinpassingsregels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSalarisinpassingsregels
CiteertitelSalarisinpassingsregels gemeente Maastricht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, artikel 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-199012-04-2013Onbekend

07-03-1990

onbekend

onbekend
01-05-199001-05-1990Onbekend

07-03-1990

onbekend

onbekend
01-05-199001-05-1990Onbekend

07-03-1990

onbekend

onbekend
01-05-199001-05-1990Onbekend

07-03-1990

onbekend

onbekend
01-05-199001-05-1990nieuwe regeling

07-03-1990

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Salarisinpassingsregels

 

 

Salarisinpassingsregels

Salarisinpassingsregels

 • -

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • -

  Artikel 2 Salarisinpassing

 • -

  Artikel 3

 • -

  Artikel 4

 • -

  Artikel 5

 • -

  Artikel 6

 • -

  Artikel 7

 • a

  Organieke funkties: het geheel van taken of taakonderdelen dat blijkens een funktiebeschrijving, in opdracht van Burgemeester en Wethouders is te verrichten

 • b

  OIK: het laatstelijk door Burgemeesters en Wethouders vastgestelde Organiek Inpassingskader, zijnde de rangschikking van de organieke funkties naar funktieklasse annex salarisschaal.

 • c

  Funktieklasse-schaal: de aan een organieke funktie gekoppelde maximaal bereikbare salarisschaal conform het OIK.

 • d

  Funktiehouder: degene aan wie de organieke funktie door of namens Burgemeester en Wethouders is toegewezen.

 • e

  Diensthoofd:

  • -

   Directeur Bestuursdienst

  • -

   Directeur Onderwijs, Cultuur, Welzijn en Sport

  • -

   Directeur Stadsbeheer en Facilitaire Zaken

  • -

   Directeur Sociale en Economische Zaken

  • -

   Directeur Stadsontwikkeling en Grondzaken

  • -

   Directeur Brandweer.

 • f

  Personeel-beoordeling: personeelsbeoordeling als bedoeld in de "Regeling Methodische Personeelsbeoordeling gemeente Maastricht 1993"

Met ingang van de datum van indiensttreding wordt de funktiehouder ingepast:

 • a

  één schaal beneden de funktieklasseschaal voor de funktieklasseschalen 1 tot en met 8;

 • b

  twee schalen beneden de funktieklasseschaal voor de funktieklasseschalen 9 en hoger.

De funktiehouder die al is ingedeeld in de schaal die overeenkomt met de funktieklasseschaal of in de schaal voorafgaande aan de funktieklasseschaal blijft in die schaal ingedeeld.

De funktiehouder die is ingedeeld in een schaal die hoger is dan de funktieklasseschaal, waarin hij, niet op eigen verzoek is benoemd, behoudt het salaris en de salarisaanspraken van die hogere schaal in de vorm van een garantietoelage. De ambtenaar, die in zijn funktie blijft ingedeeld en voor wie op grond van funktiewaardering een lagere schaal gaat gelden, behoudt zijn oude funktieschaal in de vorm van een garantieschaal.

De funktiehouder wordt ingepast in de funktieklasseschaal, met dien verstande dat:

 • a

  indien de toegewezen organieke funktie in een van de schalen 1 tot en met 8 is ingedeeld, hij één jaar die funktie moet hebben vervuld;

 • b

  indien de toegewezen organieke funktie in schaal 9 of hoger is ingedeeld, hij twee jaar die funktie moet hebben vervuld.

Voor de funktiehouder als bedoeld in lid 1 onder b, die bij indiensttreding twee schalen beneden de funktieklasseschaal is ingepast geldt:

 • o

  dat hij wordt ingepast in de aan de funktieklasseschaal voorafgaande schaal nadat hij één jaar in de funktie werkzaam is en

 • o

  dat hij vervolgens wordt ingepast in de funktieklasseschaal nadat alsnog één jaar de funktie is vervuld.

De inpassingen als bedoeld in lid 1 en lid 2 kunnen alleen plaats vinden ten aanzien van de funktiehouder die:

 • o

  de funktie volledig vervult én

 • o

  blijkens de personeelsbeoordeling als samenvattend oordeel ten minste de kwalificatie "goed" heeft verkregen*.

De inpassingen op grond van artikel 3, leden 1 en 2 vinden plaats onder toekenning van het naasthogere salarisbedrag, conform artikel 10 van de Bezoldigingsverordening.

 • o

  Door het diensthoofd wordt een salarisinpassingsvoorstel opgesteld op basis van het OIK en de regels als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

 • o

  Het voorstel van het diensthoofd wordt getoetst door de stafafdeling Personeel en Organisatie.

 • o

  De funktiehouder wordt van het getoetste voorstel in kennis gesteld.

Indien de funktiehouder akkoord is met de voorgestelde salarisinpassing nemen Burgemeester en Wethouders op basis van het voorstel een definitief besluit. De funktiehouder wordt van deze beslissing in kennis gesteld.

Voor zover deze regeling niet in redelijkheid voorziet, nemen Burgemeester en Wethouders in individuele gevallen een besluit.

Deze regeling kan worden aangehaald als "Salarisinpassingsregels gemeente Maastricht 1990" en wordt geacht in werking te zijn getreden vanaf 1 mei 1990.


*

Onvolledige funktievervulling als gevolg van niet-persoonsgebonden faktoren - dus buiten toedoen van de funktiehouder - blijkend uit de formeel vastgelegde gegevens van de personeelsbeoordeling, kan geen reden zijn voor het niet effektueren of het uitgesteld effektueren van een hogere salarisinpassing.