Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Studiefaciliteitenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStudiefaciliteitenverordening
CiteertitelStudiefaciliteitenverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, artikel125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-198912-04-2013Onbekend

05-05-1989

onbekend

onbekend
01-07-198901-07-1989Onbekend

05-05-1989

onbekend

onbekend
01-07-198901-07-1989Onbekend

05-05-1989

onbekend

onbekend
01-07-198901-07-1989Onbekend

05-05-1989

onbekend

onbekend
01-07-198901-07-1989nieuwe regeling

05-05-1989

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Studiefaciliteitenverordening

 

 

Studiefaciliteitenverordening

Studiefaciliteitenverordening

 • -

  Artikel 1 Algemene bepalingen

 • -

  Artikel 2

 • -

  Artikel 3

 • -

  Artikel 4

 • -

  Artikel 5

 • -

  Artikel 6 Terugbetalingsverplichting

 • -

  Artikel 7

 • -

  Artikel 8 Vergoedingen

 • -

  Artikel 9 Verlof

 • -

  Artikel 10 Deeltijd

 • -

  Artikel 11 Uitvoeringsregelingen

 • -

  Artikel 12

 • -

  Artikel 13

 • -

  Artikel 14

 • -

  Artikel 15 Slotbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  Ambtenaar: degene op wie de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Maastricht van toepassing is en de ambtenaar die werkzaam is op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht op grond van artikel 2:5, lid 1, sub d, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Maastricht.

 • b

  Volledigebetrekking: een betrekking waarbij de arbeidsduur per jaar ten hoogste 1836 uur bedraagt en de formele arbeidsduur per week 36 uur;

 • c

  Werkdag: een dag waarop de ambtenaar arbeid moet verrichten;

 • d

  Kosten:

  • 1

   cursus , les of collegegelden, examen en diplomagelden alsmede studiemateriaal m.u.v. schrijfbehoeften, verzendkosten, duurzame gebruiksartikelen en verplicht voorgeschreven met de studie verband houdende boeken;

  • 2

   Vergoeding van reis- en verblijfkosten vindt plaats overeenkomstig het gestelde in de "Regeling reis- en verblijfkosten gemeente Maastricht", met dien verstande dat bij gebruik van openbaar vervoer vergoeding plaatsvindt op basis van tweede klasse.

 • e

  Opleidingsplan: jaarlijks op te stellen door iedere tak van dienst alsmede concern waarin alle opleidingsactiviteiten met daarbij behorende planning en budgettering;

 • f

  Studiebelasting: het totaal van de voor de studie benodigde tijd voor het volgen der lessen (excl. reistijd) en de door het opleidingsinstituut aangegeven gemiddelde tijd benodigd buiten het volgen der lessen. Bij flexibele studieduur wordt studiebelasting in samenspraak met ambtenaar vastgelegd;

 • g

  Woongebied: een door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen gebied aansluitend aan het grondgebied van de gemeente.

Het Hoofd van Dienst kan, indien en voor zover het belang van de organisatie zulks toelaat, aan een ambtenaar op diens verzoek een of meer van de in de volgende artikelen omschreven studiefaciliteiten toekennen, indien:

 • a

  de studie aansluit bij de in het opleidingsplan geformuleerde plannen;

 • b

  de studie gericht is op werkzaamheden die de ambtenaar in zijn huidige functie verricht of deze studie past in de redelijkerwijs te verwachten loopbaanontwikkeling van de ambtenaar;

 • c

  de opleiding deugdelijk wordt geoordeeld;

 • d

  op grond van opleiding en aanleg mag worden verwacht dat de ambtenaar de studie tot een goed einde kan brengen.

De gevraagde studiefaciliteiten worden niet toegekend indien de ambtenaar meer dan een studie ter hand neemt of heeft genomen, tenzij het Hoofd van Dienst in een zeer bijzonder geval anders beslist.

Alvorens studiefaciliteiten te verlenen, kan het Hoofd van Dienst al dan niet op verzoek van de ambtenaar, een gericht studie advies inwinnen.

In bijzondere gevallen kan het Hoofd van Dienst in overleg met de ambtenaar een psychologisch onderzoek doen instellen.

De uitkomsten van dit studie advies respectievelijk psychologisch onderzoek worden ter kennis van de betrokken ambtenaar gebracht. Wanneer de ambtenaar te kennen geeft daarentegen overwegende bezwaren te hebben, worden de uitkomsten niet ter kennis van het Hoofd van Dienst gebracht.

De studiefaciliteiten worden verleend voor een door het Hoofd van Dienst bij de verlening te bepalen termijn, die wordt afgeleid van de normaal te achten duur van de studie. Tevens wordt aangegeven wanneer de ambtenaar een examen dient af te leggen.

Het Hoofd van Dienst kan de in het voorgaande lid bedoelde termijn verlengen, indien de medewerker door dringende redenen genoodzaakt is zijn studie te onderbreken of zijn studietempo te vertragen. Een verzoek daartoe dient schriftelijk en met redenen omkleed bij het Hoofd van Dienst te worden ingediend.

Indien de medewerker niet slaagt voor het examen, kan het Hoofd van Dienst op zijn verzoek de in lid 1 en 2 bedoelde termijn verlengen tot het eerstvolgende examen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan die termijn nogmaals worden verlengd.

De in de voorgaande leden bedoelde termijnen worden geacht in elk geval te zijn verstreken op de datum, waarop het dienstverband van de ambtenaar met de gemeente eindigt.

Indien het Hoofd van Dienst op grond van de door hem ingewonnen inlichtingen van oordeel is, dat de ambtenaar niet regelmatig of niet voldoende studeert, waardoor hij niet in staat kan worden geacht zijn studie binnen de termijn als bedoeld in artikel 4 te volbrengen, is hij bevoegd de verleende studiefaciliteiten, al dan niet tijdelijk, in te trekken.

De intrekking op grond van het gestelde in lid 1 vindt echter niet plaats indien de ambtenaar aannemelijk maakt dat het onregelmatig of onvoldoende studeren het gevolg is van feiten of omstandigheden, die niet aan hem zelf zijn te wijten.

 • a

  De ambtenaar is verplicht de inlichtingen te geven, die het Hoofd van Dienst voor de toepassing van deze verordening nodig acht;

 • b

  Hij zal het Hoofd van Dienst onder overlegging van de hem verstrekte puntenlijst, op de hoogte moeten stellen van de examenuitslag of het bewijs overleggen dat de studie gedurende de vastgestelde termijn met goed gevolg is doorlopen.

 • c

  Bij studies van langer dan 1 jaar is de ambtenaar verplicht aan het eind van elk studiejaar het Hoofd van Dienst omtrent het verloop of de vorderingen van zijn studie op de hoogte te stellen.

Studiefaciliteiten worden eerst dan verleend nadat de ambtenaar schriftelijk verklaard heeft akkoord te gaan met de terugbetalingsverplichting.

Van volledige terugbetaling van de onder artikel 1 lid d genoemde kosten is sprake, wanneer:

 • a

  de studie niet geleid heeft tot een positief eindresultaat en dit te wijten is aan niet voldoende studie-ijver;

 • b

  de ambtenaar op eigen verzoek of ten gevolge van aan hemzelf te wijten feiten of omstandigheden is ontslagen voor het einde van de opleiding of binnen twee jaar na beëindiging.

Indien op de datum van ingang van het ontslag van de in lid 2 onder b. bedoelde termijn van twee jaren tenminste één jaar is verstreken, blijft de verplichting tot terugbetaling beperkt tot 1/24e gedeelte van de genoten bedragen voor iedere volle maand die aan de termijn van twee jaren ontbreekt.

In afwijking van artikel 6, lid 2 en 3, kan het Hoofd van Dienst een bijzondere terugbetalingsclausule voorzien. Toepassing hiervan zal m.n. het geval zijn wanneer sprake is van buitensporig hoge opleidingskosten en/of schaarste op de arbeidsmarkt. De termijn kan op maximaal 4 jaar worden gesteld. De verplichting tot terugbetaling blijft hierbij na 2 jaar beperkt tot 1/48e gedeelte van de genoten bedragen voor iedere volle maand die aan de termijn van twee jaren ontbreekt.

Burgemeester en Wethouders kunnen voor de toepassing van het voorafgaande aanwijzingen aan het Hoofd van Dienst geven.

De ambtenaar komt in aanmerking voor een vergoeding van 75% van de onder artikel 1, onderdeel d, sub 1, genoemde kostensoort en voor een vergoeding van 100% van de in artikel 1, onderdeel d, sub 2 en 3 vermelde kostensoort.

Aan de ambtenaar kan afhankelijk van de studiebelasting studieverlof worden verleend zoals hieronder is aangegeven:

Studiebelasting (aantal uren p.w.)

Studieverlof

0 tot 4

½ dag per 4 weken

4 tot 8

½ dag per 3 weken

8 tot 12

½ dag per 2 weken

12 en meer

½ dag per week

Voor het volgen van lessen die in diensttijd worden gegeven, wordt verlof met behoud van bezoldiging verleend tot ten hoogste een dag per week, gemiddeld over een jaar berekend.

 • a

  Verlof op basis van lid 1, wordt verleend onder aftrek van de tijd die met het volgen van lessen en reizen in diensttijd is gemoeid.

 • b

  Het op basis van het voorgaande lid verkregen verlof mag niet opgespaard worden

Ter voorbereiding van het een afgerond gedeelte van de opleiding of de opleiding afsluitend examen, kan het Hoofd van Dienst aan de belanghebbende verlof verlenen waarvan de hoogte op basis van de studiebelasting als volgt wordt bepaald:

Studiebelasting (aantal uren p.w.)

Examenverlof

0 tot 4

½ dag

4 tot 8

1 dag

8 tot 12

1 ½ dag

12 en meer

2 dagen

De ambtenaar die geen volledige betrekking vervult, komt in aanmerking voor het volledige pakket van vergoedingen genoemd in artikel 8.

De ambtenaar, als bedoeld in lid 1 die in aanmerking komt voor verlof op grond van artikel 9 ontvangt een, in evenredigheid tot het studieverlof met een volledige betrekking gerekend, deel van het studie en examenverlof.

Het verzoek om toekenning van studiefaciliteiten dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de studie te worden ingediend door middel van een door het College van Burgemeester en Wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

Indien het verzoek om toekenning van studiefaciliteiten wordt ingediend tijdens of na afloop van de studie en die studie is aangevangen nadat de ambtenaar in dienst v.d. gemeente Maastricht is getreden, wordt, bij inwilliging van het verzoek, alsnog vergoeding van de studiekosten toegekend vanaf de aanvang van de studie.

Indien de studie is aangevangen voordat de ambtenaar in dienst van de gemeente is getreden, komen alleen de kosten, die sedert de indiensttreding zijn gemaakt voor vergoeding in aanmerking.

Toekenning van verlof, als bedoeld in artikel 9 vindt niet plaats over de studieperiode gelegen voor het tijdstip van indiening van het verzoek.

Het College van B. en W. stelt de volgende formulieren vast:

 • a

  Formulier t.b.v. indienen van een verzoek om studiefaciliteiten;

 • b

  Formulier akkoordverklaring vastgelegde voorwaarden door ambtenaar.

De ambtenaar die met toepassing van deze regeling een tegemoetkoming in studiekosten heeft ontvangen, is verplicht desgevraagd mee te werken aan overdracht van de verworven kennis aan personeel in dienst van de gemeente.

De ambtenaar aan wie het studiemateriaal zoals boeken en cursussen is vergoed, is verplicht dit materiaal desgevraagd ter beschikking van de gemeente te stellen.

Jaarlijks verstrekt het Hoofd van Dienst aan het College van Burgemeester en Wethouders op een door hen aan te geven tijdstip een overzicht van zijn besluiten op grond van deze regeling en de verstrekte tegemoetkomingen in de voorafgaande periode van 12 maanden.

De stafdirecteur draagt zorg voor een goed bijgehouden overzicht van studieactiviteiten en van al dan niet voltooide opleidingen en de behaalde diploma's van het personeel bij zijn dienst

De stafdirecteur Personeel en Organisatie stelt, t.b.v. de in lid 1 en lid 2 vermelde overzichten, modellen vast.

De verordening studiefaciliteiten vastgesteld op 8 mei 1974 en nadien gewijzigd, vervalt op de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening kan worden aangehaald als Studiefaciliteitenverordening 1989 en treedt in werking op een door B. en W. te bepalen datum.

Faciliteiten, welke worden genoten op grond van de in lid 1 genoemde verordening worden met ingang van de in lid 2 genoemde datum geacht te zijn verleend met inachtneming van de bepalingen van deze verordening.