Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Midden-Delfland 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag gemeente Midden-Delfland 2009
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag gemeente Midden-Delfland 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8 lid 1 en 2, 36

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-200901-01-200901-01-2015Nieuwe regeling

19-05-2009

Gemeenteblad, 2009, 6

2009-04-06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Midden-Delfland 2009

De raad van de gemeente Midden-Delfland;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2009, nr. 2009-04-06;

Gelet op artikel 8, eerste lid, sub d, tweede lid, sub b en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening: Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Midden-Delfland 2009

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  wet: de Wet werk en bijstand;

 • -

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • -

  WSF 2000: Wet Studiefinanciering;

 • -

  bijstandsnorm: de norm bedoeld in paragraaf 3.2 van de wet;

 • -

  uitkeringsgerechtigde: persoon bedoeld in artikel 1 onder o van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • -

  peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 60 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 105% van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

 • 3.

  Geen recht op een langdurigheidstoeslag ontstaat tijdens detentie.

 • 4.

  De periode bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt verlengd met de periode van detentie.

Artikel 3 Hoogte van de toeslag

De langdurigheidstoeslag wordt éénmaal per jaar uitbetaald, en bedraagt

 • -

  voor gehuwden: 38% van de voor hen geldende bijstandsnorm;

 • -

  voor alleenstaande ouders: 49% van de voor hen geldende bijstandsnorm;

 • -

  voor alleenstaanden: 54% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2009.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Midden-Delfland 2009.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 mei 2009.

 

De griffier, de voorzitter,

A.de Vos, A.J. Rodenburg

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2

In dit artikel worden de omschrijvingen van de begrippen langdurig en laag inkomen uitgewerkt. Het laag inkomen wordt uitgedrukt als percentage van de voor de betrokkene toepasselijke bijstandsnorm. Voor werkenden zal gekeken moeten worden naar het inkomen, afgezet tegen de persoonlijke situatie (alleenstaand, alleenstaande ouder, gehuwden).

 

Artikel 3

In dit artikel wordt de hoogte van de toeslag geregeld. In deze verordening wordt uitgegaan van een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag en exclusief toeslagen en verlagingen).

Hierdoor hoeft het bedrag van de toeslag niet jaarlijks aangepast te worden aan de wijziging in de normbedragen van de WWB.

De genoemde percentages zijn de huidige percentages wanneer de bedragen van de langdurigheidstoeslag worden afgezet tegen de bijstandsnormen.

 

Artikel 5

Bij de inwerkingtreding is aangesloten bij de beoogde inwerkingtreding van het wetsontwerp, 1 januari 2009. In de wet is een bepaling over overgangsrecht opgenomen, zodat dit niet in de verordening geregeld hoeft te worden.