Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening Vermakelijkheidsretributie Molenwaard 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Vermakelijkheidsretributie Molenwaard 2013
CiteertitelVerordening Vermakelijkheidsretributie Molenwaard 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

15-01-2013

Het Kontakt, 17 januari 2013

Mozard28355

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vermakelijkheidsretributie Molenwaard 2013

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders van 18 december 2012;

 

gelet op artikel 149 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkheidsretributie 2013

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vermakelijkheid: een activiteit waarbij wordt of mede wordt beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen of waarbij het publiek dit amusement, deze verstrooiing, deze ontspanning of dit vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander in of op daartoe bestemd of geschikt voor een ieder of voor iedere groep van personen na betaling toegankelijke inrichtingen, terreinen, wateren, etc.

 • b.

  vaartuig: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor het dragen of vervoer te water van personen of voor het dragen of vervoer van al dan niet met het drijvend lichaam één geheel uitmakende voorwerpen;

 • c.

  rondvaart: een tocht met een vaartuig volgens een bepaalde of afgesproken route die in hoofdzaak gericht is op het tonen van specifieke gemeentelijke karakteristieken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “vermakelijkheidsretributie” worden rechten geheven ter zake van het, tegen betaling of vergoeding van welke aard dan ook en voor welk onderdeel van de vermakelijkheid dan ook, geven van een vermakelijkheid waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur wordt getroffen.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die op of in, binnen de gemeente gelegen voor een ieder toegankelijk water, dan wel op of in de molens, gemalen en andere inrichtingen die behoren tot het molengebied in Kinderdijk, de vermakelijkheid verschaft, organiseert of de gelegenheid daartoe biedt of op wiens naam of voor wiens verantwoordelijkheid de vermakelijkheid plaatsvindt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De rechten worden berekend naar het aantal betalende bezoekers, deelnemers of passagiers van de in artikel 1 en 2 bedoelde vermakelijkheid.

Artikel 5 Tarieven

De rechten bedragen € 0,75 per betalende bezoeker, deelnemer of passagier.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden bij wege van voldoening op aangifte geheven.

Artikel 8 Aangifte en betaling

 • 1.

  De betaling wordt gelijktijdig met het doen van aangifte gedaan binnen één maand na het einde van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Een naheffingsaanslag moet worden betaald uiterlijk één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de vermakelijkheidsretributie wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van vermakelijkheidsretributie.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening vermakelijkheidsretributie van de gemeente Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor 1 januari 2013 hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2013 in werking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening vermakelijkheidsretributie 2013'.

   

Besloten in de openbare raadsvergadering van 15 januari 2013.

 

De griffier, De voorzitter,

 

drs. T.W. Kanters D.R. van der Borg