Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening Auditcommissie Molenwaard 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Auditcommissie Molenwaard 2013
CiteertitelVerordening Auditcommissie Molenwaard 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 82 en 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2019Nieuwe regeling

05-02-2013

Het Kontakt, 23 mei 2013

Mozard35144

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Auditcommissie Molenwaard 2013

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het advies van de gezamenlijke auditcommissies van de gemeenten Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en GR De Waard

gelet op de Gemeentewet, artikel 82 en 149;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de auditcommissie gemeente Molenwaard 2013

 

Artikel 1: Instelling en begripsbepalingen

Voor de gemeenteraad van Molenwaard wordt een auditcommissie ingesteld, conform artikel 82 van de gemeentewet.

In deze verordening wordt verstaan onder:

de accountant: de in de controleverordening bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie.

Artikel 2: Doel

De auditcommissie heeft tot doel een coördinerende, informerende en adviserende rol te vervullen voor de gemeenteraad van Molenwaard. De auditcommissie heeft als taak de raad optimaal te bedienen in zijn controlerende taak.

De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van de raad en het college en heeft dus geen besluitvormende bevoegdheden.

Artikel 3: Taken en bevoegdheden

De auditcommissie:

 • 1.

  voert de controle uit op de werkzaamheden van de accountant;

 • 2.

  geeft advies aan de raad over het verstrekken van de accountantsopdracht;

 • 3.

  adviseert over procesafspraken over de Planning en Control cyclus (P&C-cyclus);

 • 4.

  bespreekt de managementletter;

 • 5.

  heeft een adviesrol in het afstemmen van onderzoeksopdrachten (bijv. aan de rekenkamer en de accountant);

 • 6.

  adviseert de raad over de begroting en de jaarstukken van de gemeente;

 • 7.

  brengt advies uit over het harmoniseren en verbeteren van de opbouw en opzet van de P&C-cyclus voor de raad;

 • 8.

  voert alle overige werkzaamheden uit die voortvloeien uit het financieringsstatuut en de verordeningen ex artikel 212 en artikel 213.

Artikel 4: Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De auditcommissie bestaat uit 1 lid per fractie of een (beëdigd) schaduwfractielid.

 • 2.

  De raad benoemt de leden van de commissie en hun plaatsvervangers.

 • 3.

  De commissie kan op verzoek uitnodigen: de accountant, leden van het college, de controller, de rekenkamer en de gemeentesecretaris.

Artikel 5: Zittingsduur

 • 1.

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 2.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 6: Voorzitter

 • 1.

  Een lid van de auditcommissie is voorzitter van de auditcommissie en kan aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een helder besluit.

Artikel 7: Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De auditcommissie vergadert op basis van een agenda, minstens twee keer per jaar of zoveel zij zelf verder nodig acht.

 • 2.

  De adviseurs zijn alleen op verzoek van de auditcommissie aanwezig.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn in principe openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4.

  Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt onder verantwoordelijkheid van de griffier. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de auditcommissie en verstrekt aan alle leden van de raad.

 • 5.

  De digitale besluitenlijsten van de vergaderingen worden via de website integraal beschikbaar gesteld.

Artikel 8: Informeren van de raad en het college

 • 1.

  De besluitenlijst die van elke vergadering wordt gemaakt, wordt aan alle leden van de gemeenteraad en het college beschikbaar gesteld.

 • 2.

  De leden van de auditcommissie wordt de mogelijkheid geboden tijdens de gemeenteraadsvergadering met de raad te spreken over onderwerpen die op de agenda van de auditcommissie staan/stonden.

Artikel 9: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening auditcommissie gemeente Molenwaard’.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, op 1 januari 2013 in werking, onder intrekking van de Verordening op de auditcommissie van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland en GR De Waard van 22 februari 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 februari 2013.

De griffier, De voorzitter,

dr. T.W. Kanters D.R. van der Borg