Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening voor het instellen en het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Molenwaard 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor het instellen en het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Molenwaard 2014
CiteertitelVerordening voor het instellen en het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Molenwaard 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2014nieuwe regeling

04-03-2014

Gemeentepagina

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor het instellen en het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Molenwaard2014

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 13 februari 2014;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de

 

Verordening voor het instellen en het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Molenwaard

 

Artikel 1

Aan personen, instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke, die zich jegens de gemeente en/of haar inwoners in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt of zich op andere wijze in hoge mate hebben onderscheiden en daarom op grote waardering en/of dankbaarheid kunnen rekenen, kan het ereburgerschap of de erepenning van de gemeente Molenwaard worden toegekend.

Artikel 2

Het ereburgerschap wordt toegekend aan ingezetenen, de erepenning aan een instelling, stichting, vereniging en dergelijke.

Het ereburgerschap en de erepenning wordt toegekend wegens:

 • Ÿ

  bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of haar inwoners;

 • Ÿ

  het zich langdurig en intensief inzetten voor de gemeente en/of haar inwoners;

 • Ÿ

  het verrichten van een bijzondere menslievende daad;

 • Ÿ

  het leveren van bijzondere prestaties op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur of sport;

 • Ÿ

  bijzondere verdiensten op plaatselijk maatschappelijk of ander gebied.

Artikel 3

Aan het ereburgerschap en de erepenning kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.

Artikel 4

Bij de besluitvorming tot toekenning van het ereburgerschap en de erepenning kunnen de verdiensten uit de voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland worden meegewogen.

Artikel 5

Een door het college van burgemeester en wethouders in te stellen werkgroep, bestaande uit de burgemeester, twee leden van de raad en twee inwoners van de gemeente, geeft een bindend advies inzake het al dan niet toekennen van het ereburgerschap of de erepenning.

Artikel 6

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college van burgemeester en wethouders het ereburgerschap en de erepenning vervallen verklaren. Aan de betrokkene(n) wordt van dit besluit mededeling gedaan. De gemeenteraad wordt van dit besluit terstond in kennis gesteld.

Artikel 7

Van elke gemeentelijke onderscheiding houden burgemeester en wethouders aantekening bij in het register “Ereboek van de gemeente Molenwaard”. In dit ereboek worden ook de bijzonderheden vermeld, die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 8

Bij het verkrijgen van het ereburgerschap respectievelijk de erepenning ontvangt de ereburger respectievelijk de begunstigde een hierbij passende onderscheiding.

Artikel 9

De uitreiking van de erepenning en het toekennen van het ereburgerschap gebeurt door de burgemeester of een ander lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10

Deze verordening treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Vastgesteld in de raad van de gemeente Molenwaard op 4 maart 2014.

De wnd. griffier, De voorzitter,

A.J.P. Saes D.R. van der Borg