Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

De Verordening verstrekkingen basisregistratie personen 2014 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe Verordening verstrekkingen basisregistratie personen 2014 gemeente Molenwaard
CiteertitelDe Verordening verstrekkingen basisregistratie personen 2014 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-201406-01-201431-12-2018Nieuwe regeling

13-05-2014

Gmb-2014-29137

Mozard85753

Tekst van de regeling

Intitulé

De Verordening verstrekkingen basisregistratie personen gemeente Molenwaard 2014

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op

 • de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • de Wet bescherming persoonsgegevens;

   

besluit:

 

vast de stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen, te weten:

 

De Verordening verstrekkingen basisregistratie personen gemeente Molenwaard

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 va de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Molenwaard;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Molenwaard en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Molenwaard was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Molenwaard gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 6 januari 2014.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening basisregistratie personen gemeente Molenwaard (Verordening BRP 2014)

 

Zaaknummer: 85753

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 mei 2014.

De wnd. griffier, De voorzitter,

A.J.P. Saes, D.R. van der Borg