Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening op de heffing en de invordering van leges Molenwaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges Molenwaard 2015
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van leges Molenwaard 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h en artikel 229, eerste lid en onder aanhef b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201523-03-2015Nieuwe regeling

02-12-2014

Gemeentebald

Mozard134843

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Molenwaard 2015

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h en artikel 229, eerste lid en onder aanhef b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit;

 

vast te stellen de:

 

V erordening op de h effing en de invordering van leges Molenwaard 201 5(Legesverordening 2015)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de 1e dag van de kalendermaand tot de 1e dag van de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de 1e dag van het kalenderjaar tot de 1e dag van het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en de tarieven. opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de in die tabel gegeven aanwijzingen.

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbelsuit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en hertselwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aavraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezelijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt tot vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekeniing van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenoemn bepaling.

2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eertse lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1. van de tarieventabel betreft:

  • a.

   hoofdstuk 1 (Burgerlijke stand);

  • b.

   hoofdstuk 2 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • c.

   hoofdstuk 3 (Rijbewijzen);

  • d.

   hoofdstuk 4 (Vertrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • e.

   hoofdstuk 9 (Onderdeel 1.9.1 verklaring omtrent het gedrag);

  • f.

   hoofdstuk 16 (Kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

1. De 'Legesverordening 2014' (incl. 1e en 2e wijzigingsverordening), wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belsatbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van de inwerkingtreding van deze heffing ligt na de in artikel 13, tweee lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in de periode plaatvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2015".

 

Zaaknummer: 134843

 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 2 december 2014.

 

De griffier, De voorzitter,

 

B.J. Nootenboom D.R. van der Borg

 

 

 

Tarieventabel leges

 

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015

 

 

 

met ingang van 1-1-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 -Burgerlijke stand

 

 

 

Hoofdstuk 2 -Reisdocumenten

 

 

 

Hoofdstuk 3 -Rijbewijzen

 

 

 

Hoofdstuk 4 -Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

Hoofdstuk 5 -Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

Hoofdstuk 6 -Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 7 - Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 8 -Vastgoedinformatie

 

 

 

Hoofdstuk 9 -Overige publiekszaken

 

 

 

Hoofdstuk 10 -Gemeentearchief

 

 

 

Hoofdstuk 11 -Huisvestingswet

 

 

 

Hoofdstuk 12 -Leegstandwet

 

 

 

Hoofdstuk 13 -Gemeentegarantie

 

 

 

Hoofdstuk 14 -Standplaatsen

 

 

 

Hoofdstuk 15 -Winkeltijdenwet

 

 

 

Hoofdstuk 16 -Kansspelen

 

 

 

Hoofdstuk 17 -Telecommunicatie

 

 

 

Hoofdstuk 18 -Verkeer en vervoer

 

 

 

Hoofdstuk 19 -Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1 -Begripsomschrijvingen

 

 

 

Hoofdstuk 2 -Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

 

 

Hoofdstuk 3 -Omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 4 -Vermindering

 

 

 

Hoofdstuk 5 -Teruggaaf

 

 

 

Hoofdstuk 6 -Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 7 -Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

Hoofdstuk 8 -Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

Hoofdstuk 9 -Sloopmelding

 

 

 

Hoofdstuk 10 -In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1 -Horeca

 

 

 

Hoofdstuk 2 -Organiseren evenementen of markten

 

 

 

Hoofdstuk 3 -Prostitutiebedrijven

 

 

 

Hoofdstuk 4 -Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

 

Hoofdstuk 5 -Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

Hoofdstuk 6 -In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

* wettelijke tarieven

 

 

 

* blauw : wettelijk tarief. Op moment van oorspronkelijke voorlegging nog niet bekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

2015

aanvulling

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

 

1.1.1

Huwelijk of registratie van een partnerschap

 

 

 

 

Het gemeenteoverzicht is bepalend voor locatie, dagen en tijden:

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

 

1.1.2

Kosteloze huwelijksvoltrekking:

 

 

 

 

Kosteloze huwelijksvoltrekking op grond van artikel 4 op een door de gemeente aanwezen plaats op maandag om 9.00 uur en 9.30 uur

 

 

 

1.1.2.1

Voor een trouwboekje of partnerschapsboekje vernoemd onder artikel 1.1.2

17,00

 

1.1.3

Huwelijksvoltrekking:

 

 

 

 

Gemeente Molenwaard: De Burgerzaal in het Dorpshuis de Spil te Bleskensgraaf, Het Stadhuis te Nieuwpoort en Het Carillon te Nieuw-Lekkerland

 

 

 

 

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd dan waarop dit ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879, Staatsblad 72, kosteloos moet plaatsvinden, zijnde de locaties genoemd in 1.1.3:

 

 

 

1.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur

410,00

 

1.1.3.2

op zaterdag en zondag of daarmee gelijkgestelde dagen,

790,00

 

 

als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet en op alle overige dagen op andere tijdstippen dan vermeld onder 1.1.3.1 en 1.1.3.2 alleen indien daartoe dringende redenen aanwezig zijn zondag en daarmee gelijk gestelde dagen - tussen 09.00 en 16.30 uur

 

 

 

1.1.4

Huwelijksvoltrekking buiten de door de gemeente Molenwaard aangewezen locaties (vrije locaties):

 

 

 

1.1.4.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur

410,00

 

1.1.4.2

op zaterdag en zondag of daarmee gelijkgestelde dagen,

790,00

 

1.1.5

Andere tijden:

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet en op alle overige dagen op andere tijdstippen dan vermeld onder 1.1.4.1 en 1.1.4.2 alleen indien daartoe dringende redenen aanwezig zijn zondag en daarmee gelijk gestelde dagen - tussen 09.00 en 16.30 uur

 

 

 

1.1.5.1

Het tarief, zoals dat is opgenomen in 1.1.3. en 1.1.4 wordt, indien de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap plaatsvindt vóór 9.00 en ná 16.30 uur (tijden) én in overleg verhoogd met: 50%.

 

 

 

 

Overig:

 

 

 

1.1.6 *

Indien een gemeenteambtenaar wordt opgeroepen als getuige op te treden bij een huwelijksvoltrekking of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, wordt het tarief (wettelijk), zoals dat is opgenomen in artikel 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 verhoogd met:

21,50

 

1.1.6.1

Het tarief voor het omzetten, wijzigen of annuleren van datum, tijd of locatie

27,50

 

1.1.7

Het tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien er sprake is van een ceremonie in één van de trouwlocaties is gelijk aan het in 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 opgenomen tarief.

 

 

 

1.1.8

ter zake van de afgifte van een duplicaat van een trouwboekje of een partnerschapboekje

17,00

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het (wettelijk) tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand, waar o.a. onder horen, van elk:

 

 

 

1.1.9.1 *

-afschrift van een akte van de burgerlijke stand

12,70

 

1.1.9.2 *

-meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

12,70

 

1.1.9.3 *

-verklaring van huwelijksbevoegdheid, artikel 49a, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

22,60

 

1.1.10 *

Het tarief (wettelijk) bedraagt terzake van de afgifte van niet ondertekende bewijzen van inschrijving van een akte in één van de registers van de burgerlijke stand, per bewijs

2,10

 

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

22,50

 

1.1.12

benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag

101,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.2.1 *

van een nationaal paspoort:

 

 

 

1.2.1.1 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

 

1.2.1.2 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

 

1.2.2 *

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

 

 

1.2.2.1 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

 

1.2.2.2 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

 

1.2.3 *

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

 

 

1.2.3.1 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

 

1.2.3.2 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

 

1.2.4 *

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,05

 

1.2.5 *

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

1.2.5.1 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

52,95

 

1.2.5.2 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,35

 

1.2.6 *

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,05

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

1.3.1 *

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,45

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

 

 

1.3.2.1 *

bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

1.3.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen, per inlichting

4,20

 

1.3.4

Het tarief voor het afgeven van een eigen verklaring bedraagt

27,20

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

8,25

 

1.4.2.1.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

8,25

 

1.4.2.1.2

tot het digitaal aanvragen, per verstrekking

6,50

 

1.4.2.1.3 *

tot het verstrekken een attestatie de vita uitgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand (wettelijk tarief)

12,70

 

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

98,00

 

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

200,00

 

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

300,00

 

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

330,00

 

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

375,00

 

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

375,00

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

8,25

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

8,25

 

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

98,00

 

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

200,00

 

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

300,00

 

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

330,00

 

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

375,00

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

23,00

 

1.4.6*

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

2,27

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

22,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

5,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.8.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,55

 

1.8.1.1.2

per pagina op papier van een ander formaat (veelvoud van A4-formaat)

 

 

 

1.8.1.2

een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm² lichtdruk

13,50

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

 

1.8.2.1

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

13,50

 

1.8.2.2

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

13,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.9.1 *

het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van personen (wettelijk tarief)

30,05

 

1.9.2

het legaliseren van een handtekening

8,25

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie

8,25

 

1.9.4

tot het verkrijgen van een nationaliteitsbewijs, niet bestemd tot reisdocument

8,25

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief, per kwartier

22,50

 

1.10.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (digitaal) afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

 

 

1.10.1.2

per pagina: digitaal of op papier van A4-formaat

0,55

 

1.10.1.3

per pagina: digitaal of op papier van een ander formaat (veelvoud van A4-formaat)

 

 

 

1.10.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

verkrijgen van een afschrift digitaal of een fotokopie van een in het gemeentearchief rustende berustende kaart, tekening of lichtdruk per kaart, tekening of lichtdruk

13,50

 

1.10.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

verkrijgen van een reproductie van een foto uit het fotoarchief per reproductie

40,00

 

1.10.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

verkrijgen van een kopie van een videoband uit het archief van film- en videomateriaal

70,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 (Volks)-Huisvestingswet

 

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.11.1

het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

27,50

 

1.11.1.2

Het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag op basis van artikel 2.5.2 van de huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

94,00

 

1.11.2

tot het verlenen van een vergunning tot het wijzigen van de samenstelling van de woningvoorraad (door middel van gehele of gedeeltelijke onttrekking, samenvoeging of omzetting van (on)zelfstandige woonruimte) als bedoeld in artikel 30, eerste lid van de Huisvestingswet

131,00

 

1.11.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het splitsen van een gebouw in appartementsrechten als bedoeld in artikel 106, eerste en vierde lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

131,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

27,50

 

1.12.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

27,50

 

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in artikel 15, eerste of vijfde lid van de Leegstandwet, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw betreffen, worden de leges slechts eenmaal geheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeente garantie

 

 

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.13.1

tot het verstrekken van de totale omvang van de gemeentegarantie

%

0,75

procent

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Standplaatsen en marktgelden

 

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (incidentele) standplaatsvergunning als bedoeld "in artikel 5.18 APV":

22,50

 

1.14.1.1

Markgeld per jaar voor een grote (>20m2) standplaats op een minimarkt

310,00

 

1.14.1.2

Marktgeld per jaar voor een kleine (<20m2) standplaats op een minimarkt 

260,00

 

1.14.1.3

Marktgeld per jaar voor een losse standplaats 

210,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

37,50

 

1.15.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde heffing

37,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

 

1.16.1 *

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

1.16.1.1 *

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

 

1.16.1.2 *

voor een periode van onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

226,50

 

1.16.1.3 *

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

79,00

 

1.16.1.4 *

voor een periode van onbepaalde tijd voor twee kansspelautomaten

317,00

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

29,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet.

235,00

 

1.17.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

195,00

 

1.17.1.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

1.17.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer, vervoer, en parkeren

 

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

46,00

 

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen

46,00

 

1.18.3

Gehandicapten

 

 

 

1.18.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

42,00

 

1.18.3.2

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart

30,00

 

1.18.3.3

tot het verkrijgen van een onderbord voor het reserveren van een invalidenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

82,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

(Digitale) Fotokopieën, afschriften, doorslagen, uittreksels

 

 

 

1.19.1.1

afschriften, doorslagen, fotokopieën (A4-formaat) of uittreksels van

 

 

 

 

stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

 

 

 

 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,55

 

1.19.1.2

per pagina op papier van een ander formaat (veelvoud van A4-formaat)

 

 

 

1.19.1.3

gewaarmerkte afschriften, doorslagen, fotokopieën of uittreksels

 

 

 

 

van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

 

 

 

 

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,55

 

1.19.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 

 

 

 

de niet in 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in

 

 

 

 

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

 

 

 

per kaart, tekening of lichtdruk, per stuk

13,50

 

1.19.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bestemmingsplankaart, per stuk

33,00

 

1.19.1.6

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of

 

 

 

 

in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

22,50

 

 

Verkoop van vuurwerk

 

 

 

1.19.2

het verkrijgen van een vergunning of ontheffing ingevolge de

 

 

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening voor:

 

 

 

1.19.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bedrijfsmatig ter beschikking stellen, dan wel het ter beschikking aanwezig houden van consumentenvuurwerk (artikel 2:72 APV), bedraagt

41,00

 

 

Overig

 

 

 

1.19.3

Gereserveerd

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet benoemde vergunning, ontheffing, andere beschikking of wettelijke regeling bedraagt

27,50

 

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het doen van een aanvraag van naspeuringen voor ieder daaraan besteed kwartier bedraagt

22,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/

 

 

 

omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / principeverzoek / beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

2.2.1

om vooroverleg/principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

300,00

 

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

%

52

 

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 20.000 bedragen:

%

6,00

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

300,00

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 20.001 tot € 50.000 bedragen:

%

5,00

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

1.200,00

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.001 tot € 1.00.000 bedragen:

%

3,00

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

2.700,00

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 100.001 tot € 500.000 bedragen:

%

3,00

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

4.200,00

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 500.001 tot € 1.000.000 bedragen:

%

2,84

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

16.200,00

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 1.000.001 tot € 2.000.000 bedragen:

%

2,73

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

30.400,00

 

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 2.000.001 of meer bedragen van de bouwkosten:

%

2,63

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

57.700,00

 

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 5.000.001 of meer bedragen van de bouwkosten:

%

2,53

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

136.600,00

 

 

met een maximum van:

490.000,00

 

2.3.1.1.9

De bouwkosten worden naar boven afgerond op een veelvoud van

500,00

 

 

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de welstandscommissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.1.2.1

Bouwsom lager dan € 4.000

45,00

 

2.3.1.2.2

Van € 4.000 tot € 25.000

45,00

 

2.3.1.2.3

Van € 25.000 tot € 120.000

77,00

Plus 1,8 ‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.4

Van € 120.000 tot 230.000

123,00

Plus 1,8 ‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.5

Van € 230.000 tot € 455.000

262,00

Plus 1,8 ‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.6

Van € 455.000 tot een maximum van € 20.000.000 aan bouwkosten

494,00

1,8‰ van de bouwkosten met een maximum van €2.250,-

2.3.1.2.7

De kosten voor het welstandsadvies worden afgerond naar boven op veelvouden van

5,00

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.1.3.1

-Bouwen op een bestaand agrarisch bouwperceel

725,00

 

2.3.1.3.2

-Bouwen met overschrijding grenzen bestaand bouwperceel

850,00

 

2.3.1.3.3

-Bouwen op niet bouwperceel (starters), verzoek tot bedrijfsverplaatsing

900,00

 

2.3.1.3.4

-Aanvullend doelmatigheidsadvies binnen 1 jaar na eerste advies

 

op basis van begroting zie 2.3.17

2.3.1.3.5

-Overige aanvullende adviezen

 

op basis van begroting zie 2.3.17

2.3.1.3.6

-Adviezen bij onttrekken aan agrarische bestemming

 

op basis van begroting zie 2.3.17

2.3.1.3.7

-Adviezen agrarische beoordelingscommissie bij bezwaar

900,00

 

2.3.1.3.8

-Adviezen agrarische beoordelingscommissie bij beroep

900,00

 

2.3.1.3.9

-Adviezen agrarische beoordelingscommissie bij hoger beroep

900,00

 

2.3.1.3.10

Bij uitzondering én door het college bepaald: Nieuw “second opinion” advies door het college aangewezen agrarische beoordelingscommissie (expert)

 

op basis van begroting zie 2.3.17

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

%

25

Met een maximum van € 1.000,-

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

714,00

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

714,00

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

714,00

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.188,00

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

2.562,00

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

5.775,00

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

5.775,00

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

5.775,00

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

572,00

 

 

Overig:

 

 

 

2.3.3.9

Wanneer voor de toepassing van een binnenplanse afwijking geen verdere afweging noodzakelijk is kan bepaald worden dat 50% van de leges genoemd in artikel 2.3.3.1 wordt berekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.5.1

een basisbedrag van:

330,00

 

 

te vermeerderen met een bedrag, voor een inrichting van een vloeroppervlak van:

 

 

 

2.3.5.1.1

Van 0 tot 50 m2

275,00

 

2.3.5.1.2

Van 50 tot 100 m2

550,00

 

2.3.5.1.3

Van 100 tot 500 m2

1.100,00

 

2.3.5.1.4

Van 500 tot 2.000 m2

2.200,00

 

2.3.5.1.5

Van 2.000 tot 5.000 m2

3.300,00

 

2.3.5.1.6

Van 5.000 tot 15.000 m2

4.400,00

 

2.3.5.1.7

Van 15.000 tot 25.000 m2

5.500,00

 

2.3.5.1.8

Van 25.000 tot 50.000 m2

6.600,00

 

2.3.5.1.9

Van 50.000 en meer m2

7.700,00

 

2.3.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een bestaande gebruiksvergunning is gelijk aan het tarief bedoeld onder 2.3.5

 

 

 

2.3.5.3

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot vervanging van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.5 indien de bestaande vergunning in het ongerede is geraakt:

 

 

 

2.3.5.3.1

een basisbedrag van:

330,00

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2013 Gemeente Molenwaard aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

672,00

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

672,00

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de op grond van de Erfgoedverordening 2013 Gemeente Molenwaard aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

672,00

 

2.3.6.3

Monumentenadvisering in de centrale commisie, exclusief reis en locatiebezoek.

 

 

op basis van begroting zie 2.3.17

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

672,00

 

 

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

630,00

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

630,00

 

2.3.9.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op het maken van een uitweg of verandering brengen in de bestaande uitweg naar de weg, waarvoor op grond van artikel 2:12, lid 1 sub a, van de Algemene Plaatselijke Verordening een melding is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

0,00

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Gereserveerd

 

 

 

2.3.11

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

443,00

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

443,00

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

410,00

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

150,00

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

300,00

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag dan wel anderszins een (bodem)rapport wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

497,00

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

565,00

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Wet geluidhinder

 

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een ontheffing hogere grenswaarden op grond van de Wet Geluidhinder moet worden afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

565,00

 

 

 

 

 

 

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

565,00

 

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

565,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg, principeverzoek of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft en tussen de ontvangst van de formele aanvraag en de beantwoording van de conceptaanvraag, principeverzoek of aanvraag om vooroverleg geen kalenderjaar is verstreken, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

 

2.4.2.1

bij 3 activiteiten en/of een verklaring van geen bedenkingen van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

%

15

 

2.4.2.2

bij 4 activiteiten en/of een verklaring van geen bedenkingen van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

%

25

 

2.4.2.3

bij 5 activiteiten en/of een verklaring van geen bedenkingen en meer van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

%

35

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voor het verlenen van de vergunning van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

%

50

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

%

25

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden/2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, bedraagt:

%

25

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

%

20

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf

 

 

 

2.5.4.1

Een bedrag minder dan € 10,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

2.5.4.2

Geen teruggaaf van het legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen en leges die door derden bij de gemeente in rekening zijn gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

168,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

8.653,00

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

8.653,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

168,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Diversen

 

 

 

2.11.1

Overschrijven omgevingsvergunning:

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

84,00

 

2.11.2

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning:

 

 

 

 

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als genoemd onder "Titel 2 -Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning", op grond van artikel 4:5 van de Alg. wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld, wordt 15% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht met dien verstande dat zij minimaal bedraagt:

168,00

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

175,00

 

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening]

150,00

 

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:29, zesde lid, van de Algemene plaatselijke verordening]

25,00

 

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

25,00

 

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

50,00

 

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

25,00

 

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

25,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, met uitzondering van festiviteiten en vieringen die gerelateerd zijn aan de viering van Oud en Nieuw, Koninginnedag, 4 en 5 mei en Sinterklaas, indien het betreft:

 

 

 

3.2.1.1

een vergunning per (éénmalige of vijfjarige) aanvraag

22,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het verkrijgen van een vergunning of ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening voor:

 

 

 

3.3.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf (artikel 3:4 APV) bedraagt

750,00

 

3.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf (artikel 3:4 APV) bedraagt

165,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

168,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

3.5.1

een basisbedrag van:

330,00

 

 

te vermeerderen met een bedrag, voor een inrichting van een vloeroppervlak van:

 

 

 

3.5.1.1

Van 0 tot 50 m2

275,00

 

3.5.1.2

Van 0 tot 100 m2

550,00

 

3.5.1.3

Van 100 tot 500 m2

1.100,00

 

3.5.1.4

Van 500 tot 2.000 m2

2.200,00

 

3.5.1.5

Van 2.000 tot 5.000 m2

3.300,00

 

3.5.1.6

Van 5.000 tot 15.000 m2

4.400,00

 

3.5.1.7

Van 15.000 tot 25.000 m2

5.500,00

 

3.5.1.8

Van 25.000 tot 50.000 m2

6.600,00

 

3.5.1.9

Van 50.000 en meer m2

7.700,00

 

3.5.2

Het tarief voor een aanvraag tot vervanging van een gebruiksvergunning, indien de bestaande vergunning in het ongerede is geraakt bedraagt:

 

 

 

3.5.2.1

een basisbedrag van:

330,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

27,50