Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening lig- en kadegelden Molenwaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lig- en kadegelden Molenwaard 2015
CiteertitelVerordening lig- en kadegelden Molenwaard 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

02-12-2014

Gemeenteblad

Mozard134843

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lig- en kadegelden Molenwaard 2015

de raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de bepalingen van de gemeentewet;

 

belsuit:

 

vast te stellen de

 

Verordening lig- en kadegelden 2015

Artikel 1 Maatstaf

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vaartuig: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen of zaken of voor het dragen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam een geheel uitmakende voorwerp.

 • b.

  oppervlak van een vaartuig: de grootste lengte van het schipvaartuig vermenigvuldigd met de grootste breedte van het vaartuig zoals aangegeven in de meetbrief voor binnenvaartuigen;

 • c.

  meetbrief: een door een daartoe bevoegde instantie uitgegeven en in Nederland geldig document betreffende de tonnenmaat en het laadvermogen van een vaartuig;

 • d.

  steiger: de gemeentelijke steiger te Kinderdijk;

 • e.

  walstroom: de op de steiger aangebrachte elektriciteitsvoorziening ten behoeve van vaartuigen;

 • f.

  uur: een aaneengesloten perioden van 60 minuten.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam “havengelden” wordt een recht geheven voor het gebruik overeenkomstig de bestemming met vaartuigen van voor de openbare dienst bestemde steiger dan wel het gebruik van de door of vanwege de gemeente aangebrachte voorzieningen op de steiger.

Artikel 3 Belastingplicht

De havengelden worden geheven van de eigenaar, reder, schipper, huurder of gebruiker van een vaartuig, of degene die het vaartuig heeft gecharterd dan wel degene die als vertegenwoordiger van één van dezen optreedt.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van heffing

 • 1.

  De havengelden worden geheven naar:

  • a.

   de oppervlakte van het vaartuig, uitgedrukt per vierkante meter;

  • b.

   een vast bedrag per uur.

 • 2.

  Delen van vierkante meters en uren worden voor een geheel gerekend.

Artikel 5 Tarief

 • 1.

  Het tarief voor het aanleggen van een schip aan de steiger bedraagt per keer dat wordt aangelegd € 0,13 per m² oppervlak, exclusief omzetbelasting.

 • 2.

  Het tarief voor het gebruik maken van walstroom bedraagt € 31,00 per uur, exclusief omzetbelasting.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De havengelden worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Het gevorderde bedrag wordt door mondeling, dan wel door toezending of

  uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De havengelden zijn verschuldigd zodra het gebruik van de steiger of de walstroom is aangevangen.

Artikel 8 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de havengelden worden betaald:

  • a.

   op het moment van het doen van de kennisgeving indien deze mondeling wordt gedaan, dan wel;

  • b.

   op het moment van het uitreiken van de gedagtekende schriftelijke kennisgeving, dan wel;

  • c.

   binnen dertig dagen na de dagtekening van de toegezonden schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van liggeld en het gebruik van walstroom.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening lig- en kadegelden Molenwaard 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten of reserveringen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lig- en kadegelden Molenwaard 2015”.

 

Zaaknummer: 134843

Besloten in de openbare raadsvergadering van 2 december 2014.

De griffier, De voorzitter,

B.J. Nootenboom D.R. van der Borg