Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 gemeente Molenwaard
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149 en 255
 2. de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-201531-12-2016Nieuwe regeling

01-12-2015

gmb-2015-116698

448298

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 gemeente Molenwaard

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 149 en 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2016

(Verordening kwijtschelding 2016)

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • -

  Verordening Lijkbezorgingsrechten 2016;

 • -

  Verordening Leges 2016;

 • -

  Verordening Havengelden 2016;

 • -

  Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016;

 • -

  Verordening Roerende Zaak Belasting 2016;

 • -

  Verordening Rioolheffing 2016;

 • -

  Verordening Toeristenbelasting 2016;

 • -

  Verordening Precariobelasting 2016.

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

 • -

  Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • -

  Verordening Afvalstoffenheffing 2016;

 • -

  Verordening Hondenbelasting 2016.

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

 • -

  Met betrekking een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4. Overgangsrecht

 • -

  De Verordening kwijtschelding 2015 van de gemeente Molenwaard wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 5, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 5. Inwerkingtreding

-

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2016, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2016.

Artikel 6. Citeertitel

 • -

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2016’.

   

Zaaknummer: 448298

Besloten in de openbare raadsvergadering van 1 december 2015.

De griffier, De voorzitter,

B.J. Nootenboom D.R. van der Borg