Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Uitvoeringsbesluit Naamgeving en Nummering (adressen) 2016 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Naamgeving en Nummering (adressen) 2016 gemeente Molenwaard
CiteertitelUitvoeringsbesluit Naamgeving en Nummering (adressen) 2016 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Naamgeving en Nummering (adressen) Molenwaard 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-201601-01-201631-12-2018Nieuwe regeling

16-02-2016

Het Kontakt, 25 februari 2016

513816

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Naamgeving en Nummering (adressen) 2016 gemeente Molenwaard

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 16 februari 2016;

 

gelet op de ‘Verordening Naamgeving en Nummering (adressen) Molenwaard 2016’;

 

BESLUIT

 

vast te stellen het

 

Uitvoeringsbesluit Naamgeving en Nummering (adressen) 2016 gemeente Molenwaard

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Algemene bepalingen

Voor de begrippen in deze uitvoeringsvoorschriften inzake de naamgeving en nummering wordt verwezen naar de Verordening Naamgeving en Nummering (adressen) Molenwaard 2016.

Hoofdstuk 2 Administratieve uitvoeringsvoorschriften

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1.

  Verzoeken en adviezen tot naamgeving worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   de naam mag nog niet bestaan in de gemeente Molenwaard of gelijken op een bestaande naam in de gemeente Molenwaard;

  • b.

   de naam dient eenvoudig uitspreekbaar en spelbaar te zijn;

  • c.

   beledigende en dubbelzinnige namen dienen vermeden te worden;

  • d.

   een te vernoemen persoon dient – uitgezonderd leden van het koninklijk huis – ten minste tien jaar geleden te zijn overleden, geen strafblad te hebben en de naaste familie dient toestemming te hebben verleend;

  • e.

   er worden geen straatnamen vernoemd naar bedrijven;

  • f.

   achtervoegsels (-laan, -weg, -pad, -dijk, etc.) dienen niet tegenstrijdig te zijn met de vorm van de openbare ruimte waar een naam voor wordt gezocht;

  • g.

   een straatnaam begint altijd met een hoofdletter;

  • h.

   straatnamen binnen één project dienen een onderlinge relatie te hebben.

 • 2.

  Het college kan besluiten om in afwijking van het gestelde onder lid 2 sub a tot en met g van dit artikel een straatnaam vast te stellen.

 • 3.

  Na vaststelling worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld middels een standaard verzendlijst.

Artikel 3 Toekennen authentiek huisnummer

 • 1.

  Een authentiek huisnummer kan worden toegekend wanneer voldaan wordt aan artikel 3 lid 1 Verordening Naamgeving en Nummering (adressen) Molenwaard 2013 en wanneer voldaan wordt aan de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

 • 2.

  Wanneer een authentiek huisnummer toegekend kan worden, kan een nieuw authentiek huisnummer aangemaakt worden met inachtneming van de regels gesteld in de artikelen 3 tot en met 7.

 • 3.

  Het aanmaken van een toe te kennen authentiek huisnummer zoals bedoeld in lid 2 mag niet leiden tot gelijke adressen in het registratiesysteem bedoeld in lid 5.

 • 4.

  Het nieuwe authentieke huisnummer zoals bedoeld in lid 2 wordt door het college, of indien gemandateerd door de gemandateerde, vastgesteld in een huisnummerbeschikking.

 • 5.

  Het in lid 2 bedoelde huisnummer wordt digitaal geregistreerd in een registratiesysteem op de in de huisnummerbeschikking aangegeven datum.

 • 6.

  Wanneer de datum, zoals bedoeld in lid 5, niet is vermeld, wordt het huisnummer geregistreerd op de dag van de bekendmaking van de huisnummerbeschikking bedoeld in lid 4.

Artikel 4 Nummering van objecten

 • 1.

  Nummering kan alleen geschieden indien het betreffende object van een straatnaam is voorzien;

 • 2.

  Per straatnaam wordt een postcode aangevraagd bij PostNL of diens rechtsopvolger;

 • 3.

  Na vaststelling van de nummering worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Vervallen authentiek huisnummer

Wanneer in een huisnummerbesluit staat aangegeven dat een specifiek huisnummer komt te vervallen wordt in het registratiesysteem, genoemd in artikel 2 lid 5 en op de datum genoemd in artikel 2 lid 6, aangegeven dat het betreffende huisnummer is ingetrokken.

Artikel 6 Overige regels

 • 1.

  In het geval van een wijziging van straatnamen of huisnummers, krijgen hierdoor benadeelde particulieren een vijftigtal PostNL verhuiskaarten en benadeelde bedrijven, instellingen, stichtingen, verenigingen, praktijken en dergelijke een standaardtegemoetkoming in de gemaakte kosten van € 400,00. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een tegemoetkoming in de kosten wanneer vernummering geschiedt op verzoek van eigenaar of gebruiker van het object.

 • 2.

  Indien een bedrijf, instelling, stichting, vereniging of praktijk binnen alle redelijkheid kan aantonen meer kosten te hebben voor het wijzigen van straatnamen of huisnummers zoals gesteld in lid 1, kan het college besluiten af te wijken van de onder lid 1 gestelde bedrag.

 • 3.

  Schade die het gevolg is van een noodzakelijke vernummering op initiatief van derden wordt verhaald op de initiatiefnemer.

Hoofdstuk 3 Technische uitvoeringsvoorschriften

Artikel 7 Schrijfwijze nummers

 • 1.

  Het authentieke huisnummer voor een hoofdgebouw, een garage of bedrijfspand aan een woning, een later geplaatst hoofdgebouw of bedrijfspand of garage, ingeval de garage geen onderdeel uitmaakt van hetzelfde verblijfsobject als het hoofdgebouw, bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een kleine letter. De tekens worden zonder spatie geschreven.

 • 2.

  Het authentieke huisnummer voor een serie garagebox wordt geschreven zoals aangegeven in artikel 9.

 • 3.

  Het authentieke huisnummer voor een authentiek gebouw voor openbaar nut wordt geschreven zoals aangegeven in artikel 12.

Artikel 8 Toe te kennen authentiek huisnummer hoofdgebouw

 • 1.

  Het authentieke huisnummer voor een hoofdgebouw bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen authentieke huisnummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

 • 2.

  Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, al bestaat, wordt een opvolgende kleine letter toegevoegd.

Artikel 8a Toe te kennen authentiek huisnummer zorgcomplex

 • 1.

  Het authentieke huisnummer voor een verblijfsobject in een 'zorgcomplex' bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen authentieke huisnummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

 • 2.

  Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, al bestaat, wordt een opvolgende kleine letter toegevoegd al dan niet met een toevoeging van nummer (kamernummer).

Artikel 9 Toe te kennen authentiek huisnummer serie garagebox

 • 1.

  Het authentieke huisnummer voor een garagebox in een serie bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen authentieke huisnummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

 • 2.

  Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, al bestaat, wordt een opvolgende kleine letter toegevoegd.

Artikel 10 Toe te kennen authentiek huisnummer garage of bedrijfspand aan woning

 • 1.

  Het authentieke huisnummer voor een garage of bedrijfspand aan een woning bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen authentieke huisnummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

 • 2.

  Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, al bestaat, wordt een opvolgende kleine letter toegevoegd.

Artikel 11 Toe te kennen authentiek huisnummer later geplaatst hoofdgebouw, bedrijfspand of garage bij woning

 • 1.

  Het authentieke huisnummer voor een later geplaatst hoofdgebouw, garage of bedrijfspand bij een woning bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen authentieke huisnummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

 • 2.

  Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, al bestaat, wordt een opvolgende kleine letter toegevoegd.

Artikel 12 Toe te kennen authentiek huisnummer gebouw voor openbaar nut

 • 1.

  Het authentieke huisnummer voor een gebouw voor openbaar nut bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen authentieke huisnummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

 • 2.

  Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, al bestaat, wordt een opvolgende kleine letter toegevoegd.

Artikel 13 Plaatsing van nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 14 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1.

  Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 • 2.

  Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 15 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet ter verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 16 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992.

Artikel 17 Methode van nummering

 • 1.

  Nummering gebeurt vanuit het centrum van de woonplaats, waarbij het laagste nummer zich het dichtst bij het centrum bevindt.

 • 2.

  Indien nummering vanuit het centrum van de woonplaats niet mogelijk is, gebeurt de nummering vanuit de centrumstraat, waarbij het laagste nummer zich het dichtst bij de centrumstraat bevindt.

 • 3.

  Met in achtneming van lid 1 en 2, worden de even nummers aan de rechterzijde van de openbare ruimte toegekend en de oneven nummers aan de linkerzijde van de openbare ruimte.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 18 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan het bepaalde in dit besluit buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van een huisnummer dan wel het geven van een straatnaam, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2016 wordt (met terugwerkende kracht) het ‘Uitvoeringsbesluit straatnaamgeving en nummering (adressen) Molenwaard 2013’ ingetrokken.

Artikel 20 Citeertitel

1.Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit straatnaamgeving en nummering (adressen) Molenwaard 2016’.

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard op 16 februari 2016.

 

De secretaris, de voorzitter,

 

N.A. van Ameijde-Poortman MBA  D.R. van der Borg