Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening commissie bezwaarschriften Molenlanden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie bezwaarschriften Molenlanden 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201831-12-2018nieuwe regeling

11-12-2017

gmb-2018-1402

792730

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften Molenlanden 2018

 

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van de gezamenlijke colleges van Giessenlanden en Molenwaard (ieder binnen de eigen bevoegdheid) over bovenstaand onderwerp;

 

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 84 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Commissie Bezwaarschriften Molenlanden 2018

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: commissie bezwaarschriften Molenlanden.

 

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

 

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit twee algemene kamers.

 • 2.

  Een kamer bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 3.

  De voorzitters en de leden worden door de colleges van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard ieder voor zich benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  De kamer regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 5.

  De voorzitters en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

 • 6.

  Indien het bezwaarschrift betrekking heeft op personele aangelegenheden, treedt een vast lid van de kamer terug, waarna hij wordt vervangen door een door de vakorganisaties aangewezen deskundige.

 

Artikel 4. Secretaris

 • 1.

  De commissie wordt ondersteund door één secretariaat.

 • 2.

  De secretarissen van de commissie zijn door de colleges van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard aangewezen.

 

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitters en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk dat de voorzitters en de leden van de commissie herbenoemd worden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitters of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 

Artikel 6. Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  De datum van ontvangst van het ingediende bezwaarschrift wordt geregistreerd.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van het secretariaat van de commissie gesteld.

 

Artikel 7. Bemiddeling

Het secretariaat van de commissie onderzoekt of de zaak door informeel overleg kan worden opgelost alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. Het secretariaat van de commissie verricht daartoe de benodigde handelingen.

 

Artikel 8. Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitters van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

 

Artikel 9. Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de kamer is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

 

Artikel 10. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de kamer bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter van de kamer beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter van de kamer op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 

Artikel 11. Uitnodiging zitting

 • 1.

  Het secretariaat nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter van de kamer verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter van de kamer op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter van de kamer is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

 

Artikel 12. Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

 

Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitters en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

 

Artikel 14. Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de kamer het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de kamer vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

 

Artikel 15. Verslaglegging

 • 1.

  Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb bestaat uit een digitale geluidsopname, die op verzoek aan de belanghebbende(n) ter beschikking wordt gesteld.

 • 2.

  De secretaris maakt op basis van de geluidsopname een schriftelijk verslag wanneer:

  • het bestuursorgaan dat nodig acht voor zijn besluitvorming, of

  • een belanghebbende daar om verzoekt, of

  • een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

 • 3.

  Het schriftelijke verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid, houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 4.

  Het schriftelijke verslag wordt ondertekend door de secretaris van de commissie

 

Artikel 16. Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere leden van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend bestuursorgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de kamer een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 17. Raadkamer en advies

 • 1.

  De kamer beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De kamer beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter van de kamer.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter van de kamer en de secretaris ondertekend.

 

Artikel 18. Uitbrengen advies

Het advies, en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, wordt tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 

Artikel 19. Intrekking oude regeling

Tegelijkertijd met de vaststelling van deze verordening, wordt de Verordening commissie bezwaarschriften 2016 Gemeente Molenwaard en Verordening commissie bezwaarschriften GLZ 2011, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, ingetrokken.

 

Artikel 20. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften Molenlanden 2018.

 

 

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering,

gehouden op 11 december 2017

de griffier, de voorzitter,

A.J.M. Anthonissen D.R. van der Borg

De secretaris, De burgemeester,

B.J. Nootenboom CMC D.R. van der Borg

De burgemeester,

D.R. van der Borg