Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Regeling bestuurlijke boete Basisregistratie personen gemeente Molenwaard 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bestuurlijke boete Basisregistratie personen gemeente Molenwaard 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

amvb Besluit basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

03-10-2017

gmb-2018-27592

786387

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bestuurlijke boete Basisregistratie personen gemeente Molenwaard 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat de bestuurlijke boete Wet BRP ten doel heeft de burger te bewegen alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen, zoals genoemd in artikel 4.17 van de Wet BRP;

 

Besluit vast te stellen:

 

Regeling bestuurlijke boete Basisregistratie personen gemeente Molenwaard 2017.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

de Wet: de Wet basisregistratie personen

college: het college van burgemeester en wethouders

toezichthouder: de op grond van het bepaalde in artikel 4.2 van de Wet door het college benoemde ambtenaar;

boete: de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 4.17 van de Wet;

overtreder: degene die verwijtbaar niet heeft voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 4.17 onder a van de Wet dan wel zich schuldig heeft gemaakt aan het bepaalde in artikel 4.17 onder b. van de Wet of een valse aangifte heeft gedaan;

De begripsbepalingen van de Wet zijn op deze beleidsregel onverkort van toepassing.

 

Artikel 2 Doel

De boete heeft ten doel de burger te bewegen alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen, zoals genoemd in artikel 4.17 van de wet.

 

Artikel 3 Algemene bepalingen

Per geconstateerde overtreding kan slechts één bestuurlijke boete worden opgelegd.

Een bestuurlijke boete wordt binnen drie jaar nadat het college de overtreding heeft geconstateerd, opgelegd.

In geval de verplichtingen als bedoeld in de Wet moeten worden vervuld door een ander dan de ingeschrevene of aangifteplichtige zelf, wordt de boete opgelegd aan degene op wie de verplichting ingevolge de Wet rust.

Als op grond van de Wet aan meerdere personen een boete kan worden opgelegd ten aanzien van dezelfde overtreding en het college besluit de boete ook aan meerdere personen op te leggen, dan zijn deze personen afzonderlijk hoofdelijk voor de gehele boete aansprakelijk.

Indien de overtreder vóór inning van de opgelegde bestuurlijke boete komt te overlijden, vervalt deze op de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Verwijtbaarheid en bijzondere omstandigheden

Voor het opleggen van de boete moet er sprake zijn van verwijtbaarheid.

Het college kan van het opleggen van een boete afzien of kan een boete matigen indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat op grond van:

de ernst van de overtreding;

de mate van verwijtbaarheid;

de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan of

de omstandigheden waarin de overtreder verkeert, het opleggen van de (volledige) boete volgens deze beleidsregel onevenredig is.

Van een situatie als bedoeld in het vorige lid kan in beginsel slechts sprake zijn, indien van bijzondere omstandigheden sprake is waarin bij de vaststelling van deze beleidsregels niet is voorzien.

 

Artikel 5 Boetebedrag

De hoogte van de standaardboete bedraagt € 200,00.

De hoogte van de op te leggen hogere boete bedraagt € 325,00 deze zal worden opgelegd indien:

het aannemelijk is, dat de aangifteverplichting opgenomen in de artikelen 2.38, 2.39, 2.43 van de Wet bewust niet is nagekomen of

het aannemelijk is, dat de verplichting opgenomen in artikel 2.46 van de Wet bewust niet wordt nagekomen of

er sprake is van “gelegenheid geven” als bedoeld in artikel 4.17 onder b. van de Wet of

er sprake is van recidive of

er sprake is van valsheid in geschrifte.

De boete als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt alleen opgelegd als de overtreder tevoren schriftelijk is geïnformeerd over de oplegging van een bestuurlijke boete bij het niet voldoen aan de verplichtingen als genoemd in de Wet.

Artikel 6 Valsheid in geschrifte

  • 1.

    Indien een tot aangifte verplicht persoon een valse of vervalste aangifte doet, zich uitgeeft voor iemand anders dan wel valse of vervalste documenten overlegt met het oogmerk deze als echt en onvervalst te gebruiken is er sprake van valsheid in geschrifte.

  • 2.

    Van valsheid in geschrifte wordt door de toezichthouder BRP namens het college aangifte bij de politie gedaan.

 

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en afwijkingsbevoegdheid

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling bestuurlijke boete Basisregistratie personen gemeente Molenwaard 2017. Deze regeling kan ook worden aangehaald als “Regeling bestuurlijke boete BRP Molenwaard”.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard van 3 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard,

De secretaris, De burgemeester,

B.J. Nootenboom D.R. van der Borg